Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vraagprogramma

Dovnload 89.97 Kb.

VraagprogrammaDatum12.03.2017
Grootte89.97 Kb.

Dovnload 89.97 Kb.


VRAAGPROGRAMMA

Open Tentoonstelling

6

-7-8 oktober 2016


Sluiting inschrijving 21 september 2016

ORANJEHAL

Bentweideweg 25

Wenum Wiesel

APELDOORN

Kleindierenshow “Midden Veluwe”

www.kleindierenshowmiddenveluwe.nl


Voorwoord:
Het is ons een genoegen om u het vraagprogramma aan te bieden voor de 13e Kleindierenshow “Midden Veluwe”.
Het nieuwe tentoonstellingsseizoen staat weer voor de deur en wij hopen dan ook u weer als inzender te mogen begroeten.

Het bestuur en alle vrijwilligers van de aangesloten verenigingen zullen samen hun uiterste best doen om er weer een mooie show van te maken.
Een deskundig keurmeesterkorps is vastgelegd om uw dieren zo goed mogelijk te beoordelen. Met de samenstelling hiervan is zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen.

Wij bieden u een uitstekend vraagprogramma met mooie prijzen en predikaatgeld. Dit zorgt ervoor dat veel van de beoordeelde dieren in de prijzen zullen vallen.

Alle diergroepen worden gevraagd, waarbij het voor de konijnen en cavia’s weer mogelijk is om jonge dieren in te zenden in een aparte klasse.
Naast de kleindieren wordt er veel georganiseerd voor kinderen en zijn er diverse leuke kramen met informatie en hobbyartikelen.

Dit jaar hebben wij een nieuwe opzet voor de verloting waarbij er een fantastische hoofdprijs is te winnen. Deze loten kunt u bestellen via uw inschrijfbiljet.
Wij hopen u te mogen begroeten, samen met uw dieren, tijdens de

13e Kleindierenshow “Midden Veluwe” in Wenum Wiesel.
Namens het bestuur,

Willie Klunder, voorzitter.

STICHTINGSBESTUUR:

Voorzitter Willie Klunder


Secretaris Wilma Flokstra

Penningmeester Henk van Driessen


Leden Martien Berends, Jan Hendriks,

Teun Ruysch, Richard Koers


TENTOONSTELLINGSBESTUUR:

Functie: Naam:Voorzitter Willie Klunder
Secretaris Wilma Flokstra

Penningmeester Henk van Driessen
Bestuursleden Teun Ruijsch, Richard Koers
Publiek Relations Jan Hendriks

TT Coördinator Martien Berends
Voedering Henk Smit
Dierenarts Groepspraktijk Elegastgaarde 25

7329 AH Apeldoorn Tel.055-5336900

TENTOONSTELLINGSSECRETARIS:

Mw. W.M. Flokstra, Ritbroekstraat 53A, 7311GC, Apeldoorn.

Tel. 055-5215366 [tot 21.00 uur] e-mail: wilmaflokstra@hotmail.com

b.g.g. in noodgevallen : W. Klunder 055-5064093
INSCHRIJFFORMULIEREN STUREN NAAR:

Mw. W.M. Flokstra, Ritbroekstraat 53A, 7311GC, Apeldoorn

Kan ook per email: wilmaflokstra@hotmail.com

Inschrijvingen per email krijgen altijd een bevestiging.

Vermeld alstublieft de fokkerijnaam bij betaling

Sluiting 21 september 2016
Gedelegeerde: P.J. van Oversteeg, tel: 0341-556565/06-40366539

KEURMEESTERS KONIJNEN:

G. Meijer [A] Vlaamse Reus, Franse Hangoor, Engelse Hangoor,

Meisner Hangoor, Duitse Hangoor, Nw Zeelander

Gele v. B., Angora, Rode Nieuwzeelander,

Deilenaar, Teddydwerg

E. Maas [B] Gr.Chinchilla, Gr.Zilver, Belgische Haas, v. Beveren,

Angora Hangoor, Angoradwerg, Zilvervos, Rex,

Marter, Satijn, Voskonijn, Chinchilla, Zwartgrannen,

Kl.Zilver, Tan, Rexdwerg, Teddydwerg, Vosdwerg.

J. Westerlaken [B] Havana, Alaska, Gouwenaar, Luchs, Marburgerfeh,

Parelfeh, Beige.

H. v.d. Steeg [A] N.H.D
A.A. Verrijdt [B] N.H.D.
G. de Gooijer [B] N.H.D.
J.A. Lanting [A] Gr.Lotharinger, Witte van Hotot , Californien,

Japanner, Eksterkonijn , Rijnlander, Thuringer, Papillon,

Kl.Lotharinger, Hollander, Rus, Lotharingerdwerg,

Papillondwerg. Alle niet genoemde rassen.
J. Meijer [B] Wener, Sallander, Thrianta, Hulstlander,

Polish, Kleurdwerg, Pool.
HOOFDEREPRIJZEN KONIJNEN:

J.A. Lanting [A] voorzitter

H. v.d. Steeg [A] lid

G. Meijer [A] lid

KEURMEESTER CAVIA’S:

M.A.M. Eilander [C] gladhaar, gladhaar satijn, gekruind, us teddy,

ch teddy, langhaar, sheltie, coornet, texel.
A.A. Verrijdt [A] borstelhaar, borstelhaar satijn, rex,

Alle niet genoemde rassen. Tevens H.E.P.

KEURMEESTER KLEINE KNAGERS.

A. Bennink-Schilder [A] alle rassen,tevens H.E.P.
KEURMEESTER HOENDERS:

R.A.Th.Siemes [B] Wyandotte.
A.F.J. Rijs [A] Cochin, Brahma. Zijdehoen.

A. Bleijenberg [B] Kraaikop, Appenzeller Spitskuif, Assendelfter,

Plymouth Rock, Groninger Meeuw.
L.J.J. Frenken [A] Orpington, Faverolle, Marans, Australorp, Leghorn,

Rijnlander, Andalusier, Sultan,

alle niet genoemde rassen.
HOOFDEREPRIJZEN HOENDERS:

A.F.J. Rijs [A] voorzitter

L.J.J. Frenken [A] lid

W. Voskamp [A] lid
KEURMEESTERS DWERGHOENDERS:

A. Bleijenberg [A] Welsumer kriel, Barnevelderkriel, Drentskriel,

Friese kriel, Twentse hoenkriel, Leghornkriel,

Ned.Sabelpootkriel, Javakriel, Plymouth Rockkriel, Sussexkriel, Minorcakriel.

W. Voskamp [A] Sebright

R.A.Th. Siemes [B] Wyandotte kriel.

M. van Pijkeren [A] Hollandse krielen, alle niet genoemde rassen.
A. Boks [A] Hollands Kuifhoenkriel, Ned.Baardkuifhoenkriel,

Brabanter kriel, Kraaikopkriel, Assendelfterkriel,

NoordHollandshoenkriel, Ned.Uilenbaardkriel,

Groninger meeuwkriel, Lakenvelderkriel,

Rijnlanderkriel, Sulmtalerkriel, Doornikskriel,

Bieleveldsekriel.

A.F.J. Rijs [A] Cochin kriel, Brahma kriel, Zijdehoenkriel.


L.J.J. Frenken [A] Alle Belgische krielrassen, Chabo, Ko Shama,

Modern Eng.Vechtkriel, Oud Eng. Vechtkriel,

Houdankriel.

HOOFDEREPRIJZEN DWERGHOENDERS:

A. Boks [A] voorzitter

A. Bleijenberg [A] lid

M. van Pijkeren [A] lid

SERAMA’S

A.Bleijenberg [A] alle Serama’s tevens H.E.P.
KEURMEESTER OORSPRONKELIJKE DUIVENRASSEN:

N. van Wijk [A] alle rassen,tevens H.E.P.
KEURMEESTER SIERVOGELS:

N. van Wijk [A] alle rassen, tevens H.E.P.
KEURMEESTER WATERVOGELS:

N. van Wijk [A] alle rassen, tevens H.E.P.

KEURMEESTERS SIERDUIVEN:

G.E.A. Sanders [A] alle rassen, tevens H.E.P.

TENTOONSTELLINGS REGLEMENT:

Artikel 1:

Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van het F.B.. Dit reglement is verkrijgbaar bij het algemene secretariaat van het F.B. tegen vooruitbetaling van de verschuldigde kosten. Dit tentoonstellingsreglement ligt ook ter inzage op het secretariaat van deze tentoonstelling. Iedere deelnemer aan deze tentoonstelling wordt geacht met de bepalingen van het tentoonstellingsreglement bekend te zijn en er zich aan te onderwerpen.

Artikel 2:

Om op deze tentoonstelling te kunnen inzenden moet men een geldige, in 2016 uitgegeven fokkerskaart bezitten.

Artikel 3:

Gevraagd worden alle rassen in alle erkende kleurslagen voor hoenders, dwerghoenders, serama’s oorspronkelijke duiven, siervogels, watervogels, konijnen, cavia's en kleine knaagdieren, zowel oud en jong, zowel mannelijk als vrouwelijk.
AOC-Klasse: in alle hiervoor genoemde diergroepen worden ook dieren toegelaten die een in Nederland erkend ras vertegenwoordigen en tevens in een erkende kleur die echter in die combinatie (nog) niet bij dat ras erkend is. Deze zogenoemde AOC
(Any other Color) klasse wordt afzonderlijk van de erkende rassen per diergroep bij elkaar geëxposeerd.

Cavia’s moeten worden ingeschreven in de volgende klasse:

A-klasse: vanaf 9 maanden


B-klasse: vanaf 6 tot 9 maanden

C-klasse: vanaf 3 tot 6 maanden

Bij geen vermelding wordt het dier in de A klasse geschreven.

C klasse konijnen.

Konijnen geboren in mei, juni of juli 2016 .

Deze dieren hoeven niet op gewicht te zijn.

Duidelijk aankruisen op het inschrijfformulier kolom jeugd-klasse

Artikel 4:

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,25 per enkel nummer.

Bij meer dan 7 dieren bedraagt het inschrijfgeld € 3,00 per nummer.

Voor kleine knagers bedraagt het inschrijfgeld € 1,50 per enkel nummer.

Inzenders van kleine knagers zorgen zelf voor expositiemateriaal.

De catalogus kost € 4,00 en is verplicht, 1 per gezin.

Administratiekosten € 3,00 per inzender.

Alles in een pakket:

Administratiekosten + catalogus + 1 doorloopkaart = totaal € 10,00

Inschrijfformulieren van jeugdleden moeten ondertekend zijn door de secretaris van de vereniging waar zij lid van zijn.

Inzenders van oorspronkelijke duiven en kwartels met een voorgeschreven ringmaat kleiner dan 5,5 mm. en inzenders van diamantduiven, mogen hun dieren in eigen kooien huisvesten. Hiervoor dienen de zogenaamde parkietenkooien (afmeting: 50cm breed,40cm hoog en 25cm diep) gebruikt te worden

Artikel 5:

Inschrijfformulieren moeten worden verzonden naar:

Mw. W.M. Flokstra, Ritbroekstraat 53A, 7311-GC,Apeldoorn.

e-mail: wilmaflokstra@hotmail.com

De inschrijving sluit op 21 september 2016 of zoveel eerder als het maximum te plaatsen dieren is bereikt.

Gelijktijdige overmaking van de verschuldigde kosten op bankrekeningnummer NL31RABO010.31.12.146 t.n.v. stichting Kleindierenshow Midden Veluwe te Apeldoorn onder vermelding van naam inzender.

Bij combinatie of fokkerijnaam deze ook graag vermelden.

Artikel 6:

Niet volledige of onduidelijk ingevulde inschrijfformulieren worden terzijde

gelegd.

Artikel 7:

Bij het ontdekken van fraude wordt het ingezonden dier gediskwalificeerd en alle gewonnen prijzen ingetrokken.

Artikel 8:

Het bestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, diefstal en verloren gaan van dieren, doch ook niet voor enig ander eigendom van de inzender dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is of voor andere gevallen.

Artikel 9:

Bij het niet inzenden der dieren vervallen de betaalde inschrijfkosten aan de tentoonstellingskas, behalve als door overheidsinstanties een verbod wordt uitgeroepen m.b.t. pluimvee.

De al betaalde inschrijfkosten [minus de administratiekosten] zullen dan zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.

Artikel 10:

Roken tussen de kooien is ten strengste verboden. Dit op last van de brandweer. Hierop zal nauwlettend worden toegezien.

Geraapte eieren komen ten goede van de tentoonstellingsorganisatie,

die deze voor uitbroeden ongeschikt maakt.

Artikel 11:

Zonder toestemming van het bestuur is het voor een ieder verboden tijdens de tentoonstelling dieren uit de kooi te nemen of keurstokjes of iets dergelijks in de kooien te steken.

Artikel 12:

Alle inzendingen moeten op woensdag 05 oktober 2016 tussen 19.00 uur en 22.00 uur in het tentoonstellingsgebouw Oranjehal,Bentweideweg 25 te Wenum-Wiesel ingekooid worden. Tel: 055-3121274 NIET VOOR UITSLAGEN.

Op donderdag 07 okt. 2016 worden geen inzendingen meer ingekooid.

Artikel 13:

Inleveren van entbewijzen en andere zaken, zoals formulieren waarop ringnummers van sier- en watervogels,

moet men doen op het secretariaat. Bij absente dieren dient de label in de kooi gelegd te worden.

Artikel 14:

Mocht tijdens de tentoonstelling blijken dat er geen geldige entbewijzen van uw dieren op het secretariaat aanwezig zijn, dan worden de dieren uit de tentoonstellingsruimte verwijderd. Voor deze dieren draagt het bestuur dan geen verantwoording meer.

Artikel 15:

De keuring vindt plaats op donderdag 06 oktober 2016 en is zonder publiek.

Deze keuring is alleen toegankelijk voor helpers en leden die genoemd zijn in het tentoonstellingsreglement van het F.B.

De keuring begint ’s morgens om 8.30 uur. Degene die behulpzaam willen zijn tijdens de keuring moeten dit vermelden op het inschrijfformulier of schriftelijk melden aan de tentoonstellingssecretaris.

Jeugdleden ontvangen bij inzending een eenmalig toegangsbewijs.

Artikel 16:

Voor het publiek is de tentoonstelling geopend:

Donderdag 06 oktober 2016 van 20.30 uur tot 22.00 uur


Vrijdag 07 oktober 2016 van 13.00 uur tot 22.00 uur

Zaterdag 08 oktober 2016 van 10.00 uur tot 16.00 uur

De kassa is op zaterdag 08 oktober 2016 geopend tot 15.30 uur.

De dieren kunnen vanaf 16.00 uur worden uitgekooid.

De deuren van de t.t. ruimte blijven tijdens het uitkooien gesloten.

Artikel 17:

Het secretariaat en verkoopbureau zijn dagelijks geopend 1 uur na de opening tot 1 uur voor sluiting van de tentoonstelling.

Niet afgehaalde e.p.’s onder de € 2,00 vervallen aan de t.t. kas.

Artikel 18:

Koop en verkoop mogen alleen via het verkoopbureau plaatsvinden.

De verkoper betaalt 10 % van de verkoopsom ten bate van de t.t. kas. Verkoopkaarten kosten € 1,00 per stuk als u uw dieren op het inschrijfformulier te koop aanbiedt. Tijdens de tentoonstelling kosten de verkoopkaarten € 1,50. Verhoging van de verkoopprijs is niet mogelijk. Voor verlaging van de verkoopprijs is een nieuwe verkoopkaart verplicht.

De verkoop geschiedt alleen door overlegging van het “te koop” kaartje. Zodra een nummer verkocht is, is het risico voor de koper.

Artikel 19:

De entree voor volwassenen bedraagt € 3,00 per persoon Kinderen onder de 12 jaar € 1,00 mits onder begeleiding van een volwassene.

Een doorlopend entreebewijs kost € 4,00 geldig voor 1 persoon ,alleen via het inschrijfformulier te bestellen. Een catalogus kost € 4,00

Alles in een pakket:

Adm.kosten + catalogus + 1 doorloopkaart = totaal € 10,00

Personen die tijdens de opbouwdag of keurdag de gehele dag helpen, zullen een doorlopend toegangsbewijs ontvangen aan het einde van de dag.

Artikel 20:

Tijdens de tentoonstelling moet de catalogus worden afgehaald op het secretariaat. Tevens worden daar gewonnen prijzen uitgereikt

en kun verkochte dieren daar worden afgerekend. De beoordelingskaarten moeten na afloop van de tentoonstelling van de kooien worden afgehaald

door de inzender.

Artikel 21:

Ereprijzen kunnen gewonnen worden met min. predikaat ZG.

Voor de hoofdereprijzen geldt het eerst voorgebrachte dier.

Artikel 22:

De uitslaglijsten van de keurmeesters zijn bepalend voor de uitslag.

Tenzij klaarblijkelijk een vergissing heeft plaatsgevonden dit dan ter beoordeling van het tentoonstellingsbestuur.

Artikel 23:

Gekochte dieren moeten op zaterdag 08 oktober 2016 tussen 15.00 uur en 15.30 uur worden opgehaald.

Artikel 24:

Reclames na twee maanden kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Artikel 25:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE:

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van een entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te worden door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gezamenlijke leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men lid is.

HOOFDEREPRIJZEN:

E.P. 1 Mooiste konijn van de tentoonstelling beker + € 50,00


E.P. 2 Mooiste cavia van de tentoonstelling beker + € 50,00

E.P. 3 Mooiste kl.knager v.d grootste groep* beker + € 50,00

E.P. 4 Mooiste hoen van de tentoonstelling beker + € 50,00

E.P. 5 Mooiste dwerghoen v.d. tentoonstelling beker + € 50,00

E.P. 6 Mooiste siergevogelte vd grootste groep* beker + € 50,00

E.P. 7 Mooiste gedomst.watervogel van de t.t. beker + € 50,00

E.P. 8 Mooiste oorspr.watervogel van de t.t. beker + € 50,00

E.P. 9 Mooiste sierduif van de tentoonstelling beker + € 50,00

E.P.10 Mooiste oorspr.duif vd grootste groep* beker + € 50,00

E.P.11 Mooiste Serama beker + € 50,00

Om in aanmerking te komen voor de Hoofdereprijs moeten er minimaal 40 dieren per diergroep ingezonden zijn.

Bij minder dan 40 maar meer dan 20 dieren: beker + € 25,00.

Bij minder dan 20 ingezonden dieren: beker

E.P.3, E.P.6, E.P.10 =tenzij in n andere groep een hoger predikaat is gevallen.
E.P.12 Mooiste AOC klasse: bekertje per diergroep,

Bij minimaal 10 inzendingen per diergroep.

RASSENPRIJZEN KONIJNEN, CAVIA’S, KL.KNAGERS, HOENDERS, DWERGOENDERS, SIER-EN WATERVOGELS EN SIERDUIVEN.

E.P.13 : Bij 4 tot en met 15 dieren in een ras:

Mooiste € 5,00

Bij 16 tot en met 30 dieren in een ras:

E.P.14 : Mooiste € 7,50

E.P.15 : Mooiste op 1 na € 5,00

Bij 31 tot en met 60 dieren in een ras:

E.P.16 : Mooiste € 10,00

E.P.17 : Mooiste op 1 na € 7,50

E.P.18 : Mooiste op 2 na € 5,00

Bij 61 tot en met 90 dieren in een ras

E.P.19 : Mooiste € 15,00

E.P.20 : Mooiste op 1 na € 12,50

E.P.21 : Mooiste op 2 na € 10,00

E.P.22 : Mooiste op 3 na € 7,50

Bij 91 en meer dieren in een ras

E.P 23 : Mooiste € 17,50

E.P.24 : Mooiste op 1 na € 15,00

E.P.25 : Mooiste op 2 na € 12,50

E.P.26 : Mooiste op 3 na € 10,00

E.P.27 : Mooiste op 4 na € 7,50
C-KLASSE KONIJNEN, voor konijnen geboren in mei, juni of juli 2016

E.P.28 : Mooiste ram = beker

E.P.29 : Mooiste voedster = beker
JEUGDLEDEN EREPRIJZEN:

KONIJNEN, CAVIA’S, KL.KNAGERS, HOENDERS, DWERGHOENDERS, SIERVOGELS, WATERVOGELS EN SIERDUIVEN:

E.P.30 : Het mooiste dier van een jeugdlid, minimaal predikaat ZG ontvangt een beker en € 15,00, mits in concurrentie, anders alleen

E.P.31 : een beker.
E.P.32 :

VOOR ELK JEUGDLID IS ER EEN HERINNERING.
EREPRIJZEN CAVIA’S:

E.P.33 : Mooiste cavia A-klasse: bekertje

E.P.34 : Mooiste cavia B-klasse: bekertje


E.P.35 : Mooiste cavia C-klasse: bekertje
PREDIKAATGELD:
U = € 5,00

F = € 1,50

ZG = € 0,50
E.P. 36 COLLECTIE-PRIJZEN

Deze prijs is te winnen in iedere diergroep, mits in concurrentie, met vier aangekruiste dieren. De collectie met de hoogst behaalde punten in iedere diergroep ontvangt een boodschappenpakket. Opgave vóór aanvang keuring op het inschrijfformulier. Meerdere collecties per inzender zijn toegestaan.

Bij de groep sierduiven zal bij gelijke eindstand op basis van gegeven puntentelling op predikaat de uitslag bepalend zijn. Bij gelijke eindstand wordt er geloot.


E.P.37 : KLN PRIJZEN:

Secr. G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom.

Tel: 0318-416953Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 15 ingeschreven dieren mits de waardering tenminste 94 punten is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.
E.P.38 : NBS. PRIJZEN:

Nederlandse bond van sierduivenliefhebbersvereniging. N.B.S.

Secretaris: R.Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674-EC,Winschoten
tel. 0597-414314 email; rbijkerk@sierduif.nl
Internet: www.sierduif.nl

Penningmeester: J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG, Middelburg.

Tel. 0118-636309 email: jdvandoorn@sierduif.nl

R-prijs (=ringenprijs) ad €.4,00: per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.

VLEESSCHOTEL ter waarde van € 50,00

Aangeboden namens Stichting WWNA Oranjehal.

Wordt verloot onder de INZENDERS.

2,50 extra per lot en u dingt mee!Meerdere loten bestellen is mogelijk.

Alleen opgave via het inschrijfformulier.

Extra prijs :

In verband met het jubileum van de vereniging Vaassen e.o.

onder de inzenders, die lid zijn van Vaassen e.o.,

zal een VVV bon worden verloot.

E.P. 39: Midden Veluwe pakket

Voor de volgende speciaalclubs is er een extra prijs uitgezet

door de Kleindierenshow “Midden Veluwe”. Deze clubs brengen hun district- of clubshow onder bij de Kleindierenshow Midden Veluwe. NederlandseHangoorDwergenclub, Hollandse Krielenfokkersclub, Sebrightclub, Ned. Zilverclub, Nationale Havana enz. club, Welsumerclub, Brahmaclub,

Ned. Sabelpootclub, Ned.Wyandotteclub, Deense Tuimelaarsclub en Vechthoenderfokkersvereniging Nederland.

1 op de 25 gekeurde dieren een fraai pakket met

streekgebonden Veluwse produkten, ter vrije beschikking van de keurmeester.
Nederlandse HangoorDwergen Club:

Secretaris: P. de Groot, Rijnstraat 17, 2382 BG Zoeterwoude.

E-mail peter.janine@12move.nl Tel. 071-5894158 (na 20.00 uur) www.nederlandsehangoordwergenclub.nl.
Hollandse KrielenfokkersClub:

Secr. A. Wassink, Kerkstraat 4, 7126AM Bredevoort.

Ledenadm. G.A. v.d. Gaag, Molenhoefstraat 28, 5071 RM Udenhout.


Nat. Havana-Alaska-Gouwenaar-Luchs-Parelfeh-Beige-Marburger Feh club:


Secretaris/penningmeester: J.H. Tromp, Zuideinde West 3E, 8278 AP Kamperveen. Tel. 0525-621234 (noz) e-mail: htromp1@hotmail.com,

www.zevenrassenclub.nl.
Nederlandse Sebright Club:

Secretaris: R.J. Vos,Bornsestraat 168A,7556-BL Hengelo.Tel.074-2916128Penningmeester: J. Heddema, Dr.Siebingasingel 4, 9218-PZ Opeinde.

Tel.0512-371663 www.sebrightclub.nl.

Welsumerclub:


Secretaris/penningmeester: M. Eissens, Westeinde 20, 9466 PH Gasteren.

Tel. 06-42081669, e-mail: welsumerclub@hotmail.com, www.welsumerclub.nl.

Nederlandse Zilver Club:


Secretaris: Wim van den Boogaard, Tweede Reedwarsstraat 33,

3312 VL Dordrecht. Tel. 078-6138633 (na 20.00 uur),

e-mail: wvdboogaard.nzc@gmail.com. www.zilverclub.nl.
Nederlandse Sabelpootclub:

Secr. Mw. P.M. Jordens, Bentincklaan 8, 6994 CK De Steeg.

Tel. 026-4456383/06-10605021, e-mail: landolin@planet.nl. www.sabelpootclub.nl.
Nederlandse Wyandotte Club:

Secr. H.B. Timmer, Zuiderdiep 305, 9521 AH Nieuw Buinen.

Tel. 0599-614152, e-mail: secretaris@nederlandsewyandotteclub.nl, www.nederlandsewyandotteclub.nl.
Brahmaclub:

Secr. H. van Maurik, Nachtegaallaan 50, 4005 ED Tiel. Tel. 06-51325991,

e-mail: hendrikvanmaurik@gmail.com, www.brahmaclub.nl. Contributie € 16,00. IBAN: NL66 RABO 0124 0464 44. Catalogi naar Syb Cornel, Horscamp 67, 8861 TN Harlingen, email: syb.cornel@gmail.com.
Deense Tuimelaars Club:

Secr. W.B. Halsema, G.F. Vosstraat 8, 8474 BH Oldeholtpade.

Tel. 0561-688608, e-mail: halsema@msn.com, www.danishtumbler.com.
Vechthoenderfokkersvereniging Nederland:

Secr. G.Wunderink, Hofkamp 70, 7582 GC Losser. Tel. 06-47933979 e-mail: wunderinkreijmers@home.nl, www.vechthoenderfokkersvereniging.com.


Speciaalclubprijzen zie hiervoor de Almanak 2016.

Oostelijke Dwerghoenderfokkersvereniging O.D.V.

Secretaris: J.H.W. Tenbergen, Michiel de Ruyterstraat 28,6904 AT Zevenaar, Tel. 06-48810161. E-mail. secretaris-odv@hotmail.com.
Verloting – Verloting – Verloting Met een grandioze prijs, een reischeque

t.w.v. € 600,00 !!! 

Een stedentrip naar bv.  Barcelona, Londen, of Wenen, een prachtig weekendje naar een Vakantiepark of een vakantiereis naar de zon. De cheque is, ook in delen, in te wisselen bij VakantieXperts. www.vx.nl En onbeperkt geldig.

De loten kosten €  5.00 per stuk en zijn ook via het inschrijfbiljet te bestellen. 

Toekenning onder voorbehoud zolang de voorraad strekt en prijs is niet inwisselbaar voor geld. 

De trekking wordt gehouden op zaterdagmiddag 8 oktober 2016 om 14.00 uur in de Oranjehal.

Route naar Oranjehal in Wenum Wiesel


Voor routebeschrijving zie ook: www.kleindierenshowmiddenveluwe.nl
Apeldoorn Noord

Route beschrijving: Vanuit het Oosten en Westen via de A1 op knooppunt Beekbergen naar de A50 richting Zwolle/ Apeldoorn-Noord. Daarna vanuit alle richtingen neem afslag nr.25 Apeldoorn-Noord (Oost Veluweweg)

Daarna richting Apeldoorn tot na de Shell, dan bij de verkeerslichten rechtaf (Anklaarseweg). Door rijden tot de volgende verkeerslichten daar nogmaals rechtsaf (Zwolseweg).

Weg volgen tot voorbij de ESSO pomp 1e weg rechtsaf. Oranjehal na 300 m1.
Zie ook de bordjes van Kleindierenshow “Midden Veluwe”.

rectangle 28  • Voorzitter Willie Klunder
  • A-klasse: vanaf 9 maanden
  • Donderdag 06 oktober 2016 van 20.30 uur tot 22.00 uur
  • E.P. 1 Mooiste konijn van de tentoonstelling beker + € 50,00
  • E.P.33 : Mooiste cavia A-klasse: bekertje E.P.34 : Mooiste cavia B-klasse: bekertje
  • Nat. Havana-Alaska-Gouwenaar-Luchs-Parelfeh-Beige-Marburger Feh club
  • Welsumerclub

  • Dovnload 89.97 Kb.