Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vragen van gemeenteraadsleden ex artikel 40 van het Reglement van orde van de gemeenteraad

Dovnload 36.85 Kb.

Vragen van gemeenteraadsleden ex artikel 40 van het Reglement van orde van de gemeenteraadDatum25.10.2017
Grootte36.85 Kb.

Dovnload 36.85 Kb.
Vragen van gemeenteraadsleden ex artikel 40 van het Reglement van orde van de gemeenteraad
Aan de griffier van de gemeenteraad van Staphorst
Naam gemeenteraadslid: H. Hutten, ChristenUnie
Datum: 19 november 2011
Onderwerp: Website CJG Staphorst inzake zwangerschap
Inleiding

De ChristenUnie heeft zich in de vorige regeerperiode nadrukkelijk ingezet voor jeugd en gezin, en

dan vooral voor het kwetsbare kind dat door verkokering van hulpverlenende instanties tussen wal

en schip dreigt te raken. Dit resulteerde uiteindelijk in, onder meer, de aanzet tot betere

samenwerking van verschillende betrokken organisaties op gemeentelijk niveau via centra voor jeugd

en gezin (CJG). In 2011 moeten alle gemeenten tenminste één centrum hebben. Een CJG richt zich

op kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar, en hun ouders.

In onze gemeente wordt aanstaande dinsdag, 22 november 2011, het netwerk-CJG geopend.


Inmiddels is ook de site www.cjgstaphorst.nl online gegaan.

Bij het onderwerp zwangerschap wordt de lezer direct geconfronteerd met de mogelijkheden die er zijn als de zwangerschap onbedoeld is. Na de mogelijkheden van het kind houden en zelf opvoeden, wordt ook afstaan en abortus genoemd. Bij abortus worden de zaken bedenktijd, en behandelwijze genoemd met uitgebreide achterliggende informatie over de behandelwijze, zoals de abortuspil om een miskraam op te wekken en zuigcurretage. Als informatieve en begeleidende instantie wordt als eerste FIOM aangeduid in de teksten. Het uitgangspunt van de Fiom-hulpverlening is de eigen kracht en verantwoordelijkheid van ieder mens en het recht om zelf te beschikken over lijf en leven. Tevens staat op de ‘hoofdpagina’ bij dit onderwerp de site van “Rutgers WPF” vermeld waar de adressen opgesomd worden van de abortusklinieken.


De ChristenUnie gaat uit van het geloof dat God de Schepper van het leven is. De mens mag zich

daarom niet opstellen als beschikker, maar is de ontvanger en hoeder van dat leven. En de overheid

is geroepen om als schild voor de zwakken ieder te beschermen die dat zelf niet kan. De ChristenUnie

is dan ook van mening dat abortus provocatus het welbewust doden van een mens in wording is. Een

mens die zich hiertegen niet kan verweren. Voor de ChristenUnie is daarom in principe abortus

provocatus geen keuzemogelijkheid bij onbedoelde zwangerschap. Daarom is de ChristenUnie blij

met het bestaan van Siriz, een algemene organisatie die gericht is op het welzijn van moeder en kind

bij onbedoelde zwangerschap. Wij zijn blij dat deze organisatie ook vermeld wordt op de bedoelde website.


Wel is de ChristenUnie zich met verdriet bewust van het feit dat men in Nederland het recht heeft

tot zwangerschapsafbreking. Maar dat recht hoeft niet tot in alle details gepropageerd te worden op

een website die in principe bedoeld is voor het bevorderen van een zo ongestoord mogelijk

opgroeien en opvoeden van kinderen in een veilige omgeving. Door abortus heeft het kind die

mogelijkheid niet meer. Website cjgstaphorst zou naar de mening van de ChristenUnie moeten volstaan met doorverwijzing naar (websites van) professionals op het gebied van besluitvorming rond onbedoelde zwangerschap.
Dit alles brengt de ChristenUnie-fractie tot de volgende vragen aan het College:

1. Bent u op de hoogte van de inhoud van de website cjgstaphorst.nl?

2. Hoe verhoudt naar uw oordeel het uitgebreid informeren van de zwangere vrouw over de mogelijkheden hoe ze haar ongeboren kind kan laten doden zich tot de doelstelling van het Centrum Jeugd en Gezin, namelijk: opvoed- en opgroeiondersteuning.

3. Bent u met ons van mening dat centra voor jeugd en gezin eveneens tot doel hebben dat een kind in een veilige omgeving dient op te groeien? En dat dit ook geldt voor het kind in de baarmoeder?

4. Bent u voorts met ons van mening dat

a. de informatie op de cjgstaphorst website onder de verantwoordelijkheid valt van het College van B en W van Staphorst en het beleid van de gemeente dient uit te stralen?

b. de informatie op de cjgstaphorst website over abortus niet de doelstelling van een CJG dient? En dat deze achterwege gelaten kan worden, zoals het geval is bij diverse andere CJG’s? Zie de website van b.v. CJG Zwartewaterland.

c. daarbij de informatie op de cjgstaphorst website sturend is wat betreft hulpverlenende instanties op het gebied van besluitvorming aan onbedoeld zwangere vrouwen door allereerst Rutgers WPF en FIOM te noemen in de teksten?


Gevraagd wordt om een schriftelijke beantwoording (binnen30 dagen) .

Beantwoording door het college:

  1. De informatie van de website CJG Staphorst komt van een landelijke website. Stichting opvoeden heeft van de landelijke overheid namelijk de opdracht gekregen om de content van de website voor CJG´s aan te leveren. De landelijke overheid wil op deze manier ervoor zorg dragen eenduidige informatie over het opvoeden aan (aanstaande) ouders te verstrekken. Zoals u via de website van de diverse gemeenten kunt zien, hebben ook vergelijkbare gemeenten in Nederland (zoals Ridderkerk, Barneveld, Nunspeet en Oldebroek) deze informatie op hun website CJG opgenomen. Een uitzondering vormt nog de gemeente Zwartewaterland, hoewel er wel folders over het bovengenoemde onderwerp op deze website staan. Het is de bedoeling dat ook deze gemeente met ingang van 2012 overgaat op de nieuwe content. Alleen de gemeente Urk heeft een andere vorm gekozen. In Staphorst is ervoor gekozen aan te sluiten bij Stichting opvoeden en hiervoor de landelijke richtlijnen te volgen.
  1. Het college heeft kennis genomen van de mogelijkheid van het doorlinken naar websites waar u naar verwijst. Het college acht het doorlinken naar deze sites niet wenselijk. Echter, in de aard van het verstrekken van informatie via het internet, zit inbegrepen dat niet alles zomaar af te schermen is. Vanuit de beleidsafdeling is er contact gelegd met stichting opvoeden. Het antwoord van stichting opvoeden luidt als volgt: Stichting Opvoeden kan zich vinden in de bezwaren van de gemeente en is bereid om daarin met de gemeente mee te denken. Stichting Opvoeden is hierover in contact met de landelijke overheid. Gedacht wordt aan het aanpassen van teksten; het blokkeren van links naar andere websites. In maart 2012 wordt dit nader opgepakt en zal opnieuw het gesprek met de gemeente Staphorst worden geopend.
  1. Het college onderschrijft uw standpunt dat er niet verwezen mag worden naar informatie die niet in lijn is met opvattingen van de Staphorster bevolking van het door u genoemde onderwerp.
  1. a. Wij menen op deze manier invulling te geven dat recht doet aan de verschillende denominaties binnen onze gemeente.

b. De landelijke overheid wil een eenduidige voorlichting over opvoedthema’s van de CJG websites bewerkstelligen. Stichting Opvoeden levert daarvoor de content aan. Het is de bedoeling dat straks alle gemeenten tot de nieuwe website overgaan. Ook bij buurgemeenten als Zwartewaterland is dit het geval en zal de huidige website worden vervangen. Op korte termijn is er de mogelijkheid van een tussenoplossing om de webbouwer de opdracht te geven om links die niet wenselijk zijn te blokkeren.

c. De genoemde hulpverlenende instanties zijn door stichting Opvoeden in deze volgorde weergegeven. Op dit moment proberen wij zeggenschap hierin te verkrijgen, zodat een aanpassing hierin mogelijk wordt.

  • Dit alles brengt de ChristenUnie-fractie tot de volgende vragen aan het College
  • Gevraagd wordt om een schriftelijke beantwoording (binnen30 dagen) . Beantwoording door het college

  • Dovnload 36.85 Kb.