Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vragenlijst gedrag en cultuur Introductie

Dovnload 61.69 Kb.

Vragenlijst gedrag en cultuur IntroductieDatum25.04.2019
Grootte61.69 Kb.

Dovnload 61.69 Kb.
Vragenlijst gedrag en cultuur
Introductie

 1. Gesprekken binnen de organisatie met andere medewerkers vinden plaats op basis van anonimiteit.

 2. Doel is een algemene indruk te krijgen van cultuur en gedrag binnen [NAAM ORGANISATIE]. Wij maken naar aanleiding van de interviews een verslag waarin we een impressie weergeven van het gedrag en de cultuur bij jullie organisatie. Deze impressie ontstaat door onze eigen bevindingen en door de interviews. We willen hierbij aangeven dat we alleen de trends uit de antwoorden opnemen in ons verslag en niet letterlijk de antwoorden overnemen die gegeven zijn. Wij typen wel alle antwoorden uit / noteren alle antwoorden, maar dit is alleen voor onszelf om het onderzoek uit te voeren.

 3. We stellen veel vragen, geef gewoon op intuïtie antwoord, niets is goed of fout.

 4. Het gaat om je eigen mening en niet om wat algemeen geldend is.

 5. Ben je van te voren geïnformeerd over het doel van dit gesprek?


Om te beginnen drie korte vragen

 1. Duur dienstverband bij [NAAM ORGANISATIE]?

 2. Wat betekent integriteit voor jou?

 3. Wat is jouw bijdrage aan de integriteit van [NAAM ORGANISATIE]?


Transparantie

We onderkennen voor [NAAM ORGANISATIE] de volgende stakeholders: medewerkers, aandeelhouders, tussenpersonen en eindklanten.

 1. Wat zijn de doelstellingen van [NAAM ORGANISATIE]?

 2. Heb je het idee dat deze doelstellingen worden gecommuniceerd aan de medewerkers?

 3. Heb je het idee dat deze doelstellingen worden gecommuniceerd aan de klanten? (via reclames en websites)

 4. Heb je het idee dat er belanghebbenden zijn aan wie de ondernemingsdoelstellingen gecommuniceerd zouden moeten worden, maar aan wie dat niet gebeurd?

  1. Zo ja, waarom?


Voorbeeldgedrag at the top

 1. Heb je het idee dat directie en management bewust blijk geeft van persoonlijke integriteit en zijn zij consistent in woord en daad?

  1. Kun je uit eigen ervaring een voorbeeld geven?

 2. Heb je het idee dat directie en management open staat voor kritiek?

  1. Kun je uit eigen ervaring een voorbeeld geven?


Bespreekbaarheid (tegenspraak)

 1. Heb je het idee dat [NAAM ORGANISATIE] een positief kritische houding van werknemers stimuleert?

 2. Heb je het idee dat er ruimte is voor het bespreken van besluiten, andere opvattingen, fouten, en taboes?

 3. Heb je het idee dat er binnen [NAAM ORGANISATIE] voldoende sprake is van diversiteit in meningen en achtergrond?

 4. Heb je het idee dat er ruimte is voor het terug draaien van besluiten?


Consistent handelen

 1. Kun je je vinden in de missie en doelstellingen van [NAAM ORGANISATIE]?

 2. Heb je het idee dat [NAAM ORGANISATIE] handelt in lijn met deze missie en doelstellingen?

 3. Heb je het idee dat voldoende opvolging gegeven wordt aan de invoering en follow-up van genomen besluiten?

 4. Heb je het idee dat bij besluitvorming over producten, rentes, beloningssystemen teruggegrepen wordt op de doelstellingen van [NAAM ORGANISATIE]?

 5. Heb je het idee dat management of een business unit de besluiten van de directie volgt, of kiest men een eigen lijn?

 6. Als er wordt afgeweken van het beleid; wordt dit dan uitgelegd aan de stakeholders?

  1. En zo ja, hoe?

 7. Wat is de reactie van jullie organisatie indien de organisatie wordt geconfronteerd met een handelswijze die niet strookt met haar waarden/missie/doelstellingen?


Uitvoerbaarheid

 1. Ervaar je de doelen/targets die door [NAAM ORGANISATIE] zijn gesteld als uitvoerbaar?

 2. Heb je het idee dat het behalen van targets leidend is binnen [NAAM ORGANISATIE]?

 3. Wordt het behalen van targets (extra) financieel beloond?

 4. Is het krijgen van een goede beoordeling of promotie afhankelijk van het behalen van targets?

 5. Heb je het idee dat je onder druk wordt gezet (persoonlijk of via de targets) om uw doelen te halen?

 6. Bestaan er in uw organisatie perverse prikkels die medewerkers zouden kunnen verleiden tot minder integer gedrag?

 7. Maakt integriteit ook een onderdeel uit van de doelen die gehaald dienen te worden?

 8. Heb je het idee dat er een bepaalde afdeling geprezen wordt via bonussen?

 9. Heb je het idee dat er een afdeling of persoon is met onevenredig veel macht?


Handhaving

 1. Wordt aan de medewerkers gecommuniceerd wat de effecten van bepaalde misdragingen van de medewerker kunnen zijn?

 2. Worden er sancties verbonden aan niet-naleving van regels?

 1. Kun je hier voorbeelden van noemen?

 1. Heeft niet-integer gedrag daadwerkelijk consequenties voor de betreffende medewerker, bijv. bij beoordeling of in geval van promotie?


Belangenafweging/evenwichtig handelen

 1. Wordt de besluitvorming vastgelegd en gecommuniceerd?

 2. Worden de zienswijzen van de belanghebbenden meegewogen bij de besluitvorming binnen de organisatie?

 3. Hebben belanghebbenden de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken nadat ze op de hoogte zijn gesteld van de besluiten van de organisatie?

 4. Heeft u de indruk dat er naar opmerkingen van belanghebbenden daadwerkelijk wordt geluisterd?

 5. Wordt er binnen [NAAM ORGANISATIE] aandacht besteed aan trainingen en communicatie met betrekking tot zorgvuldige morele oordeelsvorming en integriteit? En wat vind je daarvan?

 6. Heeft de onderneming risico-analyses uitgevoerd en zijn hierbij de belangen van de stakeholders duidelijk en zichtbaar meegenomen?


Afronding:

 1. Kun je in een paar woorden de organisatiecultuur omschrijven?

 2. Wat moeten we nog weten wat nog niet is besproken?

 3. Hoe heb je dit gesprek ervaren?
Voorbeeld vragenlijst Gedrag & Cultuur Leergang Compliance Officer in de Zorg

 • Vragenlijst gedrag en cultuur Introductie
 • Om te beginnen drie korte vragen
 • Voorbeeldgedrag at the top
 • Bespreekbaarheid (tegenspraak)
 • Consistent handelen
 • Uitvoerbaarheid
 • Belangenafweging/evenwichtig handelen

 • Dovnload 61.69 Kb.