Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vrije beeldende kunst

Dovnload 0.77 Mb.

Vrije beeldende kunstPagina2/16
Datum01.08.2017
Grootte0.77 Mb.

Dovnload 0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.Het leerplan


Het leerplan is een document dat de essentiële gegevens voor de concrete onderwijspraktijk bevat. Het is afgestemd op een welomschreven leerlingengroep en het somt de algemene en specifieke doelstellingen en aansluitende leerinhouden op voor één of meer vakken of vakgebieden. Bovendien geeft het wenken voor de didactische aanpak en verschaft het gegevens die nuttig zijn voor de realisatie van het leerplan.

1.1Ontwikkeling


Het leerplan wordt ontwikkeld door de inrichtende macht of door de overkoepelende onderwijsorganisatie, i.c. het OVSG, in samenwerking met representatieve leden van de inrichtende machten.
Onderwijs vertrekt vanuit expliciete doelstellingen. Het leerplan bevat algemene en specifieke doelstellingen voor het vak. Het is de taak van de leerkracht de doelstellingen om te zetten in concrete lesdoelstellingen. De specifieke doelstellingen bestaan uit twee categorieën:
- een aantal doelstellingen (basis of uitbreiding) komt voort uit de visie op het vak/vakgebied;

- een aantal concretiseert het eigen pedagogisch project en bepaalt aldus de identiteit van de inrichtende macht en de overkoepelende onderwijsorganisatie OVSG. Het betreft basisdoelstellingen die voortvloeien uit de vakoverschrijdende eindtermen.


1.2Goedkeuring


De inspectie van de Vlaamse gemeenschap beoordeelt het leerplan op basis van vastgelegde criteria en adviseert de minister van Onderwijs met betrekking tot de goedkeuring.

Deze criteria zijn: 1. vermelding van de doelgroep: de administratieve benaming(en) van de leerlingen- of cursistengroep(en) voor wie het leerplan bestemd is;

 2. transparantie: een goedgekeurd leerplan bevat ten minste herkenbaar de doelstellingen die noodzakelijk zijn om de eindtermen of basiscompetenties te bereiken of om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Als de eindtermen niet zijn bepaald, legt de indiener zelf de onderwijskundige doelen vast;

 3. het leerplan geeft aan welke ruimte gelaten wordt voor de inbreng van de scholen, de leraren en de lerarenteams;

 4. opbouw: het leerplan maakt de systematiek duidelijk volgens welke het is opgebouwd. Het geeft binnen het leerplichtonderwijs de samenhang aan met voorafgaande of daaropvolgende leerjaren of graden;

 5. consistentie: een leerplan bevat geen doelstellingen die tegenstrijdig zijn met de vastgelegde eindtermen, ontwikkelingsdoelen of basiscompetenties;

 6. materiële uitvoerbaarheid: het leerplan moet duidelijk vermelden welke materiële vereisten minimaal noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering.

Na de goedkeuring door de minister van Onderwijs verwerft een leerplan een officieel statuut. Men kan stellen dat een goedgekeurd leerplan een contract is tussen de inrichtende macht en/of de onderwijsorganisatie en de Vlaamse gemeenschap

1.3Verplichting


Alle scholen zijn verplicht een goedgekeurd leerplan te gebruiken voor elk onderwezen vak van de basisvorming en het specifiek gedeelte.

De inspectie van de Vlaamse gemeenschap controleert het gebruik van het leerplan en de realisatie van de basisdoelstellingen (B).


De uitbreidingsdoelstellingen (U) zijn niet verplicht.

1.4Pedagogische vrijheid


De didactische aanpak (waaronder evaluatie) behoort tot de vrijheid van de inrichtende macht. Dit impliceert dat de school en haar leerkracht deze vrijheid zinvol invullen en er verantwoordelijkheid voor opnemen. De inspectie van de Vlaamse gemeenschap gaat eventueel na hoe de school met deze vrijheid omgaat.
Graadleerplan

Het leerplan is voor de graad uitgeschreven. De doelstellingen zijn consecutief, thematisch of volgens de vaardigheden opgebouwd. De volgorde in de opbouw is niet bindend voor de leerkracht of de school. Voor de concrete invulling van het eerste en het tweede leerjaar van de graad ligt de bevoegdheid bij de school. De vakgroepen moeten overleggen en bepalen wat tot de invulling van het eerste of het tweede leerjaar behoort.


Ruimte voor de eigen inbreng

Het volume aan leerinhouden is beperkt gehouden. De leerkracht moet niet onder tijdsdruk werken, maar heeft ruimte voor variatie in leerlingactiverende didactische werkvormen en voor vakoverschrijdend werken. Er is ruimte voor de eigen inbreng en creativiteit van de leerkracht en de school om o.a. thema’s en projecten te ontwikkelen.


2.De leerlingen

2.1Toelatingsvoorwaarden


De toelatingsvoorwaarden voor het gewoon voltijds secundair onderwijs worden opgesomd in de omzendbrief SO 64 van 25 juni 1999 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

2.2Beginsituatie voor de studierichting


In principe komen de leerlingen uit de tweede graad Beeldende en architecturale kunsten of uit een andere studierichting van de tweede graad KSO.

Deze leerlingen beheersen dus al een aantal vaardigheden eigen aan de gekozen discipline.Deze basisvaardigheden situeren zich in het domein van de waarneming, de kennis en de motoriek.
Sommige leerlingen stromen in zonder vooropleiding. In dit geval zullen zowel de school als de leerlingen inspanningen leveren om lacunes weg te werken.
Bij instroom in de derde graad mag men leerlingen verwachten die:

 • bij hun instap in het KSO de gedrevenheid hebben om creatief te werken en hun creativiteit te ontwikkelen;

 • bereid zijn tot een permanente reflectie over de eigen aanleg en inzichten;

 • bereid zijn artistiek-technische vaardigheden te ontwikkelen;

 • bij de instap beseffen dat het verwerven van de noodzakelijke inzichten en attitudes een bewuste keuze van een dagelijkse concentratie veronderstellen;

 • in staat zijn in groep te werken en de eigen realisaties te vergelijken met die van anderen;

 • een betrokkenheid vertonen met het studiegebeuren en van daaruit bereid zijn aanknopingspunten te zoeken in de actualiteit.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 • 1.1Ontwikkeling
 • 1.2Goedkeuring
 • 1.3Verplichting
 • 1.4Pedagogische vrijheid
 • 2.De leerlingen 2.1Toelatingsvoorwaarden

 • Dovnload 0.77 Mb.