Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vzw-asbl-Vog alma echecs, Martinus V tuin, 59, Jardin Martin V, 1200 Brussels Algemene Vergadering Assemblée Générale van de kbsb – de la frbe

Dovnload 2.64 Mb.

Vzw-asbl-Vog alma echecs, Martinus V tuin, 59, Jardin Martin V, 1200 Brussels Algemene Vergadering Assemblée Générale van de kbsb – de la frbePagina1/10
Datum30.10.2018
Grootte2.64 Mb.

Dovnload 2.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

~ ~


vzw-asbl-VoG

ALMA ECHECS, Martinus V Tuin , 59,

Jardin Martin V,

1200 Brussels
Algemene Vergadering - Assemblée Générale

van de KBSB – de la FRBE

20.10.2018

Plaats/Endroit/Ort:

Cafetaria du complexe sportif de Berchem Sainte Agathe, rue des Chalets, 1 – 1082 Bruxelles. Le stationnement est aisé et gratuit.
Cafetaria Sportcomplex Chaletstraat 1 = Lusthuizenstraat 1 – van St. Agatha Berchem – 1082 Brussel. Gemak van parkeren en gratis.

Aanvang / Début : 14:00, Einde / Fin : 18:30

Uitgenodigd / invités :

-De clubs of hun vertegenwoordigers, les clubs ou leurs représentants

-VSF, FEFB, SVDB

-RvB/CA + GP/PM de la FRBE/van de KBSB; de ereleden/les membres d‘honneur


Dagorde Ordre du jour
Verslaggever/Rapporteur: Eddy De Gendt


*Alle clubs zijn gerechtigd om aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Clubs die niet aanwezig zijn kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun liga, door de VSF, door een andere club, of een aangesloten speler of door niemand. Deze keuze kan kenbaar gemaakt worden ten laatste 10 dagen voor de vergadering via "Clubsmanager" onder de hoofding "Mandataire" in het midden van de clubpagina vóór de bestuursleden.

Bij afwezigheid van keuze worden VSF clubs geacht vertegenwoordigd te zijn door hun liga.

Clubs die aanwezig zullen zijn hoeven niets te doen, enkel zich aanmelden op de dag zelf vóór 13u45.

Het aantal sportbeoefenaars dat in rekening wordt gebracht om het aantal stemmen te bepalen is gebaseerd op het aantal sportbeoefenaars dat op 15 september van het lopende boekjaar is ingeschreven bij de K.B.S.B. (4462 sporters–289 stemmen max.)

1 stem/20 sporters of deel ervan, een club heeft minstens 5 sporters om effectief lid te zijn.

In elk geval kan eenzelfde fysieke persoon, ongeacht zijn hoedanigheid als lid, orgaan of mandataris van een effectief of toegetreden lid, slechts een aantal stemmen uitbrengen dat 5% van het totaal aantal aangeslotenen bij de K.B.S.B. op 15 september van het lopende boekjaar niet te boven gaat

Men mag maximaal 223 sportbeoefenaars vertegenwoordigen. Dit komt overeen met het uitbrengen van maximaal 12 stemmen.

De lijst van de clubs vindt u op

http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/ EN DE LIJST MET HET AANTAL STEMGERECHTIGDEN IS BIJGEVOEGD.* Tous les clubs ont le droit d'être présent à l'assemblée générale.

Les clubs non présents peuvent être représentés par leur ligue, par leur fédération communautaire, par un autre club, par un sportif licencié, ou par personne. Ce choix doit être communiqué au moins 10 jours avant la réunion via "Club Manager" sous la rubrique "Mandataire" au milieu de la page, avant le conseil d'administration du club.

En l'absence de choix les clubs FEFB et SVDB sont censés être représentés par leur fédération communautaire.

Les clubs qui vont être présents, ne doivent rien faire, juste se présenter au jour même avant 13h45.

Le nombre de sportifs pris en compte pour déterminer le nombre de voix est basé sur le nombre de sportifs inscrits à la F.R.B.É. au 15 septembre de l’exercice comptable en cours. (4462 sportifs – 289 voix max.)


1 voix/20 sportifs ou une partie, un club a au moins cinq sportifs pour être membre effectif.

En tout état de cause, une même personne physique, quelles que soient ses qualités: membre, organe ou mandataire d'un membre effectif ou adhérent,  ne peut exprimer un nombre de voix supérieur à 5 % du total des affiliés de la F.R.B É. au 15 septembre de l’exercice comptable en cours On peut représenter au maximum 223 sportifs. Ceci correspond avec un nombre maximal de voix à émettre de 12. La liste des clubs se trouve sur

http://www.frbe-kbsb.be/index.php ET LA LISTE DU NOMBRE DE PERSONNE AYANT LE DROIT DE VOTE EST ANNEXéE.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Algemene Vergadering - Assemblée Générale van de KBSB – de la FRBE 20.10.2018 Plaats/Endroit/Ort: C
  • Cafetaria Sportcomplex Chaletstraat 1 = Lusthuizenstraat 1 – van St. Agatha Berchem – 1082 Brussel.
  • Les clubs qui vont être présents, ne doivent rien faire, juste se présenter au jour même avant 13h45.

  • Dovnload 2.64 Mb.