Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


W waadbare plaats ‑ wed waadplaats drenkplaats, wad, wed waadvogel ‑

Dovnload 1.41 Mb.

W waadbare plaats ‑ wed waadplaats drenkplaats, wad, wed waadvogel ‑Pagina1/13
Datum25.10.2017
Grootte1.41 Mb.

Dovnload 1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

--

W
waadbare plaats wed

waadplaats - drenkplaats, wad, wed

waadvogel (aal)reiger, agami, eiber, flamingo, griel, griet, grutto, houtsnip, ibis, kemphaan, kievi(e)t, kluut, kraan(vogel), kwak, lepelaar, maraboe, meerkoet, ooievaar, pelikaan, plevier, pluvier, ral, rijger, roerdomp, ruiter, snip, steltloper, strandloper, trapgans, tureluur, uiver, waterhoen, wulp

waag gok, kàns, risico, waaggebouw, waagstuk, weeghuis, weegschaal, weegtoestel

waagdrager - sjouwer(man)

waaghals - branie, desperado, durfal, hagje, roekeloze, stuntman, vermetele

waagspel - gokspel, hazard, hazardspel, kansspel, periculum, roulette, toeval, waagstuk

waagstuk - durf, gok, kans, risico, stunt, waagspel, waag

waai - bries, broodje, kolk, plas, waai, wade, wind, zefyr

waaien - stormen,wapperen

waaien, hard - stormen

waaier - aanjager, fan, flabelium, punka, scherm, ventilator

waaier, grote - poenka

waaierboom - latboom, leiboom

waaierbord - pauwebord

waaiereend - mandarijneend

waaieren - wapperen

waaierpalm - nipa, palmyra

waak - wacht

waakhond - bandrekel, cerberus, heemhond, hofhond, hokhond, kettinghond

waaks - oplettend, waakzam

waakzaam alert, alerte, attent, attentief, bijdehand, gewarig (Z.N.), hoede, hoedend, nauwlettend, oplettend, opmerkzaam, paraat, vigilant, waaks, wakker, zorgvuldig, zorgzaam,

opmerkzaam zijn - vigileren

waakzaamheid acht, alertie, attentie, bescherming, hoede oplettendheid, vigilantie, zorgzaamheid

waal - kers, kolk, mal, paling, vormplaat, wiel, (z)weel

Waalse boon - tuinboon

Waalsgezinde - Wal(l)ingant

Waals steenkolenbekken - Borinage

waan begoocheling, droom, droombeeld, dwaling, hersenschim, idee-fixe, illusie, inbeelding, manie, schim, spint, verbeelding,

waandenkbeeld dwangvoorstelling, hersenschim, idee, idee-fixe, (waan)idee

waanidee - hersenschim

waanvoorstelling - chimère, droom, droombeeld, dwangdenkbeeld, dwangvoorstelling, exaltatie, fatamorgana, fantasie, fantasiedenkbeeld, fantasma, fantoom, gedachtenbeeld, geest, hallucinatie, illusie, luchtkasteel, nachtmerrie, obsessie, schim, schijnbeeld, spook, utopie, verbeelding, waan, zelfbedrog, zelfbegoocheling, zielebeeld, zielsbeeld, zinsbegoocheling

waanwijs - aanmatigend, arrogant, eigengereid, eigenwijs, eigenwijze, ingebeeld, ingenomen, mallotig, neuswijs, pedant, pedante, presumptueus, pretentieus, verwaand, verwaten, wijsneus, wijsneuzig

waanwijsgeer - filosofist

waanwijsheid - alweterij, betweterij, pedanterie, trots, verwaandheid

waanwijze alweter, betweter, wijsneus

waanzieke - psychotica, psychoticus

waanzin bezetenheid, delire, delirium, dementie, dolheid, dwaasheid, frenesie, gekte, idioterie, idiotie, kolder, krankzinnigheid, manie, monomanie, onwaarheid, onzin, paranoia, razernij,

waanzinnig absurd, bezeten, dol, dolzinnig, dwaas, frenetiek, frenetisch, gek, idioot, krankzinnigmal, mateloos, monomaan, razend, zot

waanzinnige - energumeen, krankzinnige

waanzinnigheid - delirium

waar - artikel, authenthiek, bestaand, dicht, diep, echt, eerlijk, eigenlijk, emmes(barg.), gewis, goederen, handel, heus, innig, juist, waarachtig, welgemeend, nauw, negotie, ongelogen, oprecht, realistisch, reëel, spul, vast, veritabel, verus, welgemeend, werkelijk, wezenlijk, zeker koopmansgoed, (koopmans)goederen, zuiver

waar bepaalde wagens gestald worden remise

waar de flarden bij hangen - veilig

waar de mens geen invloed op heeft fatum, lot, lotsbeschikking

waar geen levende aanwezig is of zijn - levenloos

waar geen tweede van is - enig

waar gepreekt wordt kerk

waar gymnasium en HBS toebehoren M.O., V.W.O.

waar het goed toeven is eden, eldorado, paradijs, walhalla

waar het om draait as, centrum, kern, spil,

waar het op aan komt kern

waar het vuil is - stal

waar iedereen dagelijks voorstaat - dagtaak

waar iedereen over praat topic

waar iemand in uitblinkt fort

waar iets ophoudt - eind, einde

waar men moet beginnen meet

waar men naar streeft doel, doeleinde

waar men niet meer bij kan - vol

waar men nut van heeft les.

waar men zich aan vasthoudt leuning, lus, lijn

waar men niet meer bij kan vol

waar niet over mag worden gesproken - taboe

waar onder - oa

waar spel beoefend wordt - speelterrein

waar sprake van is - i.c.

waar te nemen - observabel

waar van sprake is - bewust

waar veel mensen wonen - dichtbevolkt

waar verkopen - handel

waar vogeltje uitkomt ei

waar water in wijn veranderde - Kana, Kanaan

waar weinig water staat ondiep

waaraan de vleet wordt bevestigd - reep

waaraan niet te ontkomen valt - noodlot

waaraan niets ontbreekt - volledig, volmaakt

waarachtig - authentiek, beslist, eerlijk, echt, heus, inderdaad, integer, oprecht, stellig, waarachtig, waarlijk, waratje, warempel, warentig, werkelijk, wezenlijk, zeker, zowaar

waarachtigheid - echtheid, oprechtheid, waarheid, werkelijkheid

waarborg - beschutting, borg, borgstelling, borgtocht, cautie, dekking, essaai, garant, garantie, hypotheek, obligo, octrooi, (onder)pand, onderzetting, pandbeslag, sanctie, veiligheid, verzekering, vrijwaring, vuistpand, zekerheid, zekerheidsstelling

waarborg van fabrieksmerken - garantie, warrant

waarborgbrieven - reversalen

waarborgen - beveiligen, garanderen, goedspreken, instaan, sanctioneren, verzekeren, vrijwaen

waarborgkapitaal - waarborgfonds

waarborgmaatschappij - assurantiemaatschappij

waarborg papier certificaat

waarborgsom - borgtocht, cautie, garantie, handgeld, onderpand, pand, staangeld, verzekering, verzekeringssom

waarborgstempel - certificaat, keurgeld, keurstempel

waarbij iemand belang heeft - aanbelangend

waarbij in een huwelijk de vrouw niet deelt in de adellijke krachten van de man - morganatisch

waarbij men moet aanvangen - begin

waard cafehouder, dierbaar, gelag, gelaghouder, griend, herbergier, hospes, hotelier, houder, herbergier, kastelein, kroegbaas, lief, gelaghouder, mannetjeseend, polder, tapper, terp, uiterwaard, wertel, wierd, woerd, woord, word, wortel,

waard bemind te worden aantrekkelijk, beminnelijk, lieflijk

waard genoemd te worden - noemenswaardig,

vermeldenswaardwaard om bekeken te worden - bezienswaard

waard om genoemd te worden - meldenswaard,

noemenswaardwaard om overwogen te worden - considerabel, belangrijk

waard om te leren - leerrijk

waard zijn - gelden, valeren

waarde - aandeel, alliage, allooi, belang, betekenis, effect, gehalte, hoedanigheid, invloed, legering, norm, nut, prix, prijs, strekking, tijdsduur (muz.), valeur, valuta, wilg, zin

waarde (Fr.) expertise, schatting, taxatie, valeur, valuta, waardij

waarde (van) - belang, betekenis, gangbaar, geldig, juist, nuttig, valabel

waarde aanslaan - priseren

waarde hechten aan - tellen

waarde van een schuldbekentenis - nominaal

waarde verminderen - depreciëren

waarde volgens de inhoud - nominaal

waarde vriend - amice

waardebepaler - taxateur

waardebepaling - determinatie, expertise, schatting, tax, taxatie, taxe, valentie, valorisatie, waardij

waardebrief - bon

waardeerder - arbiter, makelaar, priseur, priseerder, schatter, taxateur

waardefilosofie - axiologie

waardeherstel - rehabilitatie, revalorisatie

waardeleer - axiologie

waardeloos - naatje, nep, nietig, nutteloos, onbruikbaar, ondeugdelijk, ongeldig, onnuttig,, prullig, slecht, snert, knudde

waardeloos ding lor, niemendalletje, prul,vod tod,

waardeloos goed afval, brandhout, rommel, vodden, vuilnis

waardeloos graanafval kaf

waardeloos lapje leur, lor, nesterij, onding, prul, slet, tod, vod

waardeloos lot - niet

waardeloos materiaal kaf

waardeloos papiertje niet, snipper

waardeloos rondhout - barring

waardeloos spul - afval

waardeloos stukje papier - snipper

waardeloos voorwerp - prul, prutserij

waardeloze bagage ballast

waardeloze belasting van schepen en luchtballon - ballast

waardeloze boel - rommel, troep, vullis, vuilnis

wardeloze dingen - rommel

waardeloze last - ballast, lomp, lor, prul, vod

waardeloze pronk - klatergoud

waardeloze rommel - afval, rubbish, shit

waatdeloze spullen - rommel

waardeloze substantie kaf

waardemeter calorimeter

waarde of regel - norm

waardepapier aandeel, bankbiljet, cheque, effect, leenbrief, obligatie, polis, schuldbekentenis, schuldbrief,

waarderen achten, apriciëren, begroten, bogen, dwepen, eerbiedigen, eren, loven, prijzen, ramen, respecteren, roemen, schatten, stellen, taxeren, toetsen, valueren,-valveren, verafgoden, vereren

waarderend - lovend, prijzend

waardering achting, appreciatie, bijval, dank, determinatie, dunk, eerbied, erkenning, estimatie, evaluatie, goedkeuring, instemming, lof, respect, schatting, sympathie, taxatie, waardebepaling

waardeschatting - evaluatie

waarde van aankoop - prijs

waardevast - hard

waardeverhouding tussen twee munteenheden valuta

waardevermeerdering - deflatie

waardevermindering - baisse, depreciatie,disagio,inflatie, schade, prijsverlaging, waardedaling

waardevermindering van geld - achteruitgang, depreciatie, devaluatie, inflatie

waardevol - belamgrijk, gewichtig, kostbaar

waardevol papier aandeel, bon, coupon, diploma, effect, lot, lot, reçu

waarde vriend - amice

waardgelders - huurlingen, huursoldaten

waardig – aanzienlijk, achtbaar, bedreven, deftig, degelijk, doorluchtig, edel, eerbaar, eerbiedig, ernstig, geacht, gezien, groot(s), heilig, hoogstaand, illuster, imponerend, nobel, notabel, plechtig, ridderlijk, roemrijk, roemruchtig, roemvol, serieus, statig,voornaam verheven, welvoeglijk

waardigheid aanzien, decanaat, decorum, deftigheid, digniteit, drostambt, edelheid, egard, ereambt, erepost, graad, grootheid, fatsoen grandezza, majesteit, merite, prelatuur, rang, sultanaat, valentie, vorstelijk

waardig stappen - schrijden

waardin hospita

waardoor iets van eigenaar verandert cadeau, gave, geschenk, gift, inkoop, koop, ruil, verkoop

waardoor men wilde bomen veredelt enten

waardschap - bezoek, gastmaal

waardij - prijs, waarde

waardijn - essayeur, keurmeester, muntmeester

waar een beeld op staat - sokkel

waarheen gaat gij - quo vadis

waarheid - echtheid, eerlijkheid, realiteit, veritas, werkelijkheid

waarheid als een koe truïsme

waarheidsliefde veraciteit

waarheidslievend - eerlijk, oprecht

waarin men zich uitdrukt spraak, taal

waarlijk aar, authentiek, beslist, degelijk, echt, effectief, eigenlijk, feitelijk, gewis, goed, heus, inderdaad, (Ind.) betoel, inderdaad, objectief, ongetwijfeld, reëel, stellig, veritabel, voorwaar, waarachtig, waarentig, warendig, waarlijk, warempel, werkelijk, wezenlijk, zowaar, zeker

waarlijk (Ind.) - betoel

waarmaken - bekrachtigen, bewijzen, realiseren, staven, verifiëren

waarmee het is afgelopen einde, end

waarmee niets is te vergelijken - unicum

waar men op schrijft - papier

waarmerk - brandmerk, cachet, fabrieksmerk, garantiebewijs, handtekening, keur, paraaf, signatuur, stempel, ijk, zegel,

waarmerken bekrachtigen, bestempelen, ijken, legaliseren, tekenen

waarnaar gestreefd wordt doel

waarnaast, geen betere bestaat - enig, uniek

waarneembaar hoorbaar, kennelijk, merkbaar, observabel, percptibel, tastbaar, voelbaar, zichtbaar, zienderogen

waarneembaar verschijnsel - fenomeen

waarnemen - aanhoren, aanschouwen, behartigen, bekijken, bekleden, bemerken, benutten, beschouwen, bespieden, besteden, betrachten, constateren, gadeslaan, gewaarworden, horen, identificeren, kijken, luisteren, mededelen, merken, nagaan, observeren, ontdekken, opletten, opmerken, percipiëren, registreren, rekenen, remarkeren, remarqueren, signaleren, verhoren, vervangen, vervullen, verzorgen, voelen, zien

waarnemend a.i., ingevallen, interim, loco, tijdelijk, uitoefenen, vervangend, wnd.

waarnemend burgemeester loco

waarnemen met de handen - voelen

waarnemen met de oren - horen

waarnemer - beschouwer, bespieder, observator, verkenner, vervanger

waarneming - aanschouwing, administratie, aperceptie(f), bekleding, beschouwing, functie, inachtneming, observatie, perceptie, uitoefening,

waarneming, eigen - autopsie

waarneming (uit de - afgeleid begrip) - abstractie

waarneming in de geest - perceptie

waarneming na onderzoek - bevinding, uitkomst

waarneming van eigen innerlijk - introspectie

waarnemingsgrens - limes

waarnemingsstation - observatorium

waarnevens - naast, welk

waar niets meer bij kan - vol

waarom - oorzaak, reden, vanwege, weshalve

waarom gestreden wordt - omstreden

waarom men iets doet reden

waaronder - oa

waarop geen uitzonderingen voorkomen - doorgaans

waarover men spreekt onderwerp

waarover verschil van mening bestaat - omstreden

waarschijnlijk - aannemenlijk, denkelijk, misschien, mogelijk, moneren, vermoedelijk

waarschuwen admoneren, alarm, alarmeren, manen, mededelen, tippen, (ver)manen, verwittigen

waarschuwend teken - wenk

waarschuwende herinnering - rappel

waarschuwing - aanmaning, aanschrijving, aanwijzing, aanzegging, alarm, alarm(sein), avis, bel, bericht, berisping, herinnering, hint, les, melding, monitie, naricht, premonitie, preventie, rappel, reclamatie, sein, seintje, sommatie, stormsein, teken, tijding, tip, vermaan, vermaning, verwittiging, vingerwijzing, wenk

waarschuwingsinstrument alarm, bel, claxon, fluit, hoorn, misthoorn, radar, schel, sirene, zoemer

waarschuwingsinstrument bij mist -brulboei, misthoorn, radar

waarschuwingsinstrument bij voertuigen bel, claxon, hoorn, sirene

waarschuwingskleur - rood

waarschuwingssein - bel, fluit, sein, zoemer

waarschuwingssein van zeker vervoermiddel - claxon, fluit, hoorn, sirene, trambel

waarschuwingssein voor zeelieden - alarmschot, baak, baken, belboei, boei, brulboei, fluit, misthoorn, raket, schot (vóór de boeg), sirene, stormsein, vuurpijl, vuurtoren

waarschuwingsteken - alarmsignaal, stormsein

waarschuwingsteken voor wolven - wolfsangel

waarschuwingstoestel - bel, claxon,fluit, hoorn, schel, sirene, zoemer

waarschuwingstoestel bij mist - brulboei, misthoorn

waarschijnlijk -aannemelijk, apparent, blijkbaar, denkbaar, denkelijk, geloofwaardig, misschien, mogelijk, plausibel, probabel, veeleer, vermoedelijk, wellicht

waarschijnlijk achten - vermoeden, veronderstellen

waarschijnlijker - eer, eerder, veeleer

waarschijnlijkheid - apparentie, kans, mogelijkheid, probabiliteit, vermoeden, wens

waarschijnlijkheid van onheil - gevaar

waarschijnlijkheidsleer - probabilisme

waarschijnlijkheidsrekening - statistiek

waarschijnlijkheidswet - toevalswet

waartegen men leunt - leuning

waarteken - waarmerk

waarvan geen betere bestaat - beste, onovertroffen, prima, uitnemend, uitmuntend, uitstekend

waarvan geen tweede bestaat - enig, unicum, uniek

waarvan gesproken is - bewust

waarvan het eerst gesproken is - bewust, eerstgenoemd

waarvan mindere kwaliteit - pacotille

waarvan sprake is i.c.

waarzeggen divineren, profeteren, voorspellen, wikken

waarzeggen uit handlijnen - chiromantie

waarzeggen uit tochtverschijnselen - aeromantie

waarzeggen uit magische kringen - gyromantie

waarzeggen uit offerwijnen - oenomantie

waarzeggen uit schaduwen - sciamantie

waarzeggen uit spiegels - beryllistiek

waarzeggen uit urine - urinomantie

waarzeggende vrouw - Cassandra, clairvoyante, divineren, profetes, Pythia, somnambule, Sybille, zieneres, waarzegster

waarzegger astroloog, augur, lotwichelaar, profeet, waarzeggerskunst - mantiek, vogelwichelaar, voorspeller, wichelaar, ziener

waarzeggerij - chresmologie, dactylomantie, gyromantie, handlijnkunde, mantiek, profetie, prosopomantrie, psychomantie, sciamantie, voorspelling, waarzegging, wichelarij

waarzeggerij door het oproepen van geesten - necromantie

waarzeggerij door middel van de bijbel - bibliomantie

waarzeggerij omtrent de levensduur - biomantie

waarzeggerij uit handlijnen chiromantie

waarzeggerij uit as tephromantie

waarzeggerij uit cirkels - gyromantie

waarzeggerij uit de offerwijnen - oenomantie

waarzeggerij uit de stand van de sterren - astrologie,

sterrenwichelarijwaarzeggerij uit getallen - aritmomantie

waarzeggerij uit handlijnen - chiromantie

waarzeggerij uit lichtverschijnselen - aëromantie

waarzeggerij uit spiegels - beryllistiek

waarzeggerij uit urine urinomantie

waarzegging door het oproepen van geesten necromantie

waarzegkunst - aëromantie, astrologie (sterren), cartomantie (uit kaarten), chiromantie (uit handlijnen, horoscopie(sterren, zonnepunt), mantica, mantiek, nigromantie (geesten), sterrenwichelarij, tovenarij, toverij, wichelarij

waarzegster cassandra, clairvoyante, gitana, heidin, kaartlegster, profetes, pythia, pythonissa, somnambule, sybille, zieneres

waarschuwingssein - bel, fluit, zoemer

waarschuwingssein van zeker vervoermiddel - claxon, hoorn, sirene, trambel

waarschuwingstoestel bij nevelig weer - brulboei, misthoorn

waarschijnlijk - probabel, stochastisch, vermoedelijk, wsch

waarschijnlijkheid van onheil gevaar

waarzeggen - voorspellen

waarzegger - profeet, voorspeller

waarzeggerskunst - mantiek

waarzeggerij uit boeken - bibliomantie

waarzeggerij uit handlijnen - chiromantie

waarzeggerij uit spiegels - beryllistiek

waarzegkunst - aeromantiek

waarzegster - pythia, sybille

waarzeil - reservezeil

waas mist, damp, dauw, mist, nevel, schim, schijn, slaak, sluier, stoom, vlies, vocht, wasem, zweem

wabberig - los, slobberig

wabvogel - lokvogel

wacht - bewaker, garde, kwartier, lijfgarde, lijfwacht, piket, schildwacht, surveilance, waak, waaktijd, wachtpost, wake(n), waker,

wacht bij vorst garde, lijfgarde

wacht houden - (be)waken, opletten, posten

wacht te paard - vedetta, vedette

wacht van 0-4 uur - hondenwacht

wacht van 4-8 uur - dagwacht, morgenwacht

wacht van 12-16 uur - middagwacht

wacht van 16-20 uur - platvoetwacht

wacht van krijgslieden garde

wachtdoend onderofficier - planton

wachtel - kartel

wachtelkoning - griet, kwartelkoning

wachten - behoeden, beiden, bewaken, darren, dralen, marren, ophouden, sarren, talmen, tarten, verbeiden

wachten voor men wordt toegelaten - antichambreren

wachter - bewaarder, bewaker, bijplaneet, cipier, handlanger, maan, oppasser, Phylax, portier, post, satelliet, schildwacht, strandwachter, toeven torenwachter, verwachten, waker, zwerven,
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Dovnload 1.41 Mb.