Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina1/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Modelverslagen NBB Versie maart 2017

WAARSCHUWING

De modelverslagen worden enkel en alleen voor illustratieve doeleinden verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten te beschrijven waarmee de “Commissarissen, Erkende Revisoren, naar gelang” bij het opstellen van hun verslagen rekening dienen te houden. De “Commissarissen, Erkende Revisoren, naar gelang” zullen een beroep moeten doen op hun professionele oordeelsvorming om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de betrokken instelling, alsmede welke bijkomende aandachtspunten in hun verslag dienen opgenomen te worden.

1VERSLAG OVER DE PERIODIEKE STATEN PER EINDE HALFJAAR 5

1.1Kredietinstellingen, beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, financiële holdings 5

1.2Gemengde financiële holdings naar Belgisch recht 9

1.3Betalingsinstellingen 12

1.4Instellingen voor elektronisch geld 14

1.5Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht 16

Bijkomende bevestigingen 18

1.6Kredietinstellingen, beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, financiële holdings 20

1.7Gemengde financiële holdings naar Belgisch recht 25

1.8Betalingsinstellingen 28

1.9Instellingen voor elektronisch geld 31

1.10Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht en bijkantoren niet-EER herverzekeringsondernemingen 34

Datum 38

2VERSLAGGEVING BEOORDELING INTERNE CONTROLEMAATREGELEN 39

2.1Kredietinstellingen naar Belgisch recht en bijkantoren niet-EER kredietinstellingen 39

2.1.1Verslaggeving van bevindingen naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen 39

2.1.2Verslaggeving van bevindingen naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen ter vrijwaring van de tegoeden van de cliënten 43

2.2Beursvennootschappen naar Belgisch recht en bijkantoren niet-EER beursvennootschappen 47

2.2.1Verslaggeving van bevindingen naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen 47

2.2.2Verslaggeving van bevindingen van naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen ter vrijwaring van de tegoeden van de cliënten 51

2.3Betalingsinstellingen naar Belgisch recht 55

2.3.1Verslaggeving van bevindingen van de commissaris naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen 55

2.3.2Verslaggeving van bevindingen van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen ter vrijwaring van de geldmiddelen van de betalingsdienstgebruikers 59

2.4Instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht 63

2.4.1Verslaggeving van bevindingen van de commissaris naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen 63

2.4.2Verslaggeving van bevindingen van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen ter vrijwaring van de geldmiddelen van de houders van elektronisch geld 67

2.5Financiële holdings naar Belgisch recht 71

2.6Bijkantoor EER-kredietinstelling 75

2.7Bijkantoren van EER-beursvennootschappen 79

2.8Bijkantoren van EER betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld 83

2.9Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht 86

3VERSLAGGEVING VRIJGESTELDE BETALINGSINSTELLINGEN EN INSTELLINGEN VOOR ELEKTRONISCH GELD 90

3.1Betalingsinstellingen 90

3.1.1Naleving van de limiet op grond waarvan de vrijstelling werd verleend 90

3.1.2Verslaggeving van bevindingen van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen ter vrijwaring van de geldmiddelen van de betalingsdienstgebruikers 92

3.2Instellingen voor elektronisch geld 95

3.2.1Naleving van de limiet op grond waarvan de vrijstelling werd verleend 95

3.2.2Verslaggeving van bevindingen van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen ter vrijwaring van de geldmiddelen van de houders van elektronisch geld 97

4FREE TRANSLATION OF NBB REPORTS OF CREDIT INSTITUTIONS INCORPORATED UNDER BELGIAN LAW 100

4.1Half-year periodic reports of credit institutions incorporated under Belgian law 100

4.2Year-end prudential reports of credit institutions incorporated under Belgian law 103

4.3Internal control assessment of credit institutions incorporated under Belgian law 106

4.4Internal control assessment of credit institutions incorporated in Belgium regarding the internal control measures to preserve the client’s assets 109

Report of findings to the NBB according to article 225, first paragraph, 5° of the Law of 25 April 2014 regarding the internal control measures adopted by (identification of the institution) to preserve the client’s assets 109

Engagement 109

Procedures performed 109

Limits regarding the performance of the engagement 110

Findings 111

Restriction on use and distribution 111

5ANNEX: TOE TE VOEGEN ONDER “BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN EN AANDACHTSPUNTEN” 112
 1. VERSLAG OVER DE PERIODIEKE STATEN PER EINDE HALFJAAR

  1. Kredietinstellingen, beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, financiële holdings


Kredietinstelling Belgisch recht en bijkantoor niet-EER kredietinstelling

Verslag van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 225, eerste lid, 2°, a) van de wet van 25 april 2014 over de beoordeling van de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde halfjaar)

Bijkantoor EER kredietinstelling

Verslag van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 326, § 2, eerste lid, 2°, a) van de wet van 25 april 2014 over de beoordeling van de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde halfjaar)

Beursvennootschap naar Belgisch recht en bijkantoor niet-EER beursvennootschap

Verslag van de “Commissaris, de Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 225, eerste lid, 2°, a) van de wet van 25 april 2014 over de beoordeling van de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde halfjaar)

Bijkantoor EER beursvennootschap

Verslag van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 326, § 2, eerste lid, 2°, a) van de wet van 25 april 2014 over de beoordeling van de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde halfjaar)

Vereffeningsinstelling en met vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling naar Belgisch recht en bijkantoor van met vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling

Verslag van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 31, eerste lid, 2°, a) van het koninklijk besluit van 26 september 2005 over de beoordeling van de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde halfjaar)

Financiële holding naar Belgisch recht en financiële holding naar buitenlands recht

Verslag van de “Commissaris, de Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 7, § 2, 2°, a) van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over de beoordeling van de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde halfjaar)

Opdracht

Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ, zoals opgenomen in de rapporteringsfiche, van (identificatie van de instelling), opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de Nationale Bank van België (« NBB »), met een balanstotaal van EUR xxxx en waarvan de tussentijdse resultatenrekening afsluit met een winst (“verlies”, naar gelang) van EUR xxxx.Toe te voegen indien de instelling gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen

Onze opdracht omvat evenwel niet de interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen en de modellen waarvan de resultaten gebruikt worden als input voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen waarvoor de NBB geen rapportering vereist van de “Commissarissen, Erkende Revisoren, naar gelang”. Zowel de erkenning van de modellen als het toezicht op de naleving van de erkenningsvoorwaarden worden voor prudentiële doeleinden rechtstreeks door de NBB opgevolgd.

Het opstellen van periodieke staten in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB valt onder de verantwoordelijkheid van (“de effectieve leiding” of “het directiecomité” naar gelang). Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen bij de NBB over de resultaten van ons beperkt nazicht (hierna: “beoordeling”).Reikwijdte van de beoordeling

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht. Deze norm vereist dat de beoordeling van de periodieke staten uitgevoerd wordt overeenkomstig ISRE 2410 ”Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit” en de richtlijnen van de NBB aan de “Commissarissen, Erkende revisoren, naar gelang” in de circulaire NBB_2012_16. De uitvoering van een beoordeling van de periodieke staten bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de Internationale Controlestandaarden uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat redelijke zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.Conclusie

Conclusie indien de instelling geen gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen

Wij hebben, op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling, geen kennis van feiten waaruit zou blijken dat halfjaarlijkse periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ niet in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld werden volgens de richtlijnen van de NBB.

Conclusie indien de instelling gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen

Wij hebben, op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling en onder voorbehoud van de beperkingen in de uitvoering van de opdracht met betrekking tot de interne modellen waarvoor de NBB geen rapportering vereist van de “Commissarissen, Erkende Revisoren, naar gelang”, geen kennis van feiten waaruit zou blijken dat de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ niet in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld werden volgens de richtlijnen van de NBB.

Bijkomende bevestigingen

Op basis van onze werkzaamheden bevestigen wij bovendien dat: • de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ, voor wat de boekhoudkundige gegevens betreft, in alle materieel belangrijke opzichten in overeenstemming zijn met de boekhouding en de inventarissen, inzake volledigheid, dit is alle gegevens bevatten uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten werden opgesteld, en juistheid, dit is de gegevens correct weergeven uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten worden opgesteld;

 • wij geen kennis hebben van feiten waaruit zou blijken dat de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ niet opgesteld werden met toepassing van de boeking- en waarderingsregels voor de opstelling van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per DD/MM/JJJJ-1;

Toe te voegen indien de instelling het bedrag van het totaal reglementair eigen vermogen voor solvabiliteitsdoeleinden dient te rapporteren en de ”Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” de juistheid en volledigheid van dit bedrag dient te bevestigen

 • het bedrag van het totaal reglementair eigen vermogen voor solvabiliteitsdoeleinden (tabellen C.01 en C.021) juist en volledig is;

Toe te voegen indien de instelling voor de berekening van het vereiste eigen vermogen gebruik maakt van de niet-modelmatige aanpak

 • voor de niet-modelmatige aanpak voor de berekening van het vereiste eigen vermogen voor wat betreft:

  • het operationeel risico: de juistheid en de volledigheid van de berekening in de mate dat deze gesteund is op de boekhouding of op een analytische boekhouding die kan gereconcilieerd worden met de boekhouding;  • het marktrisico: de aangepastheid van de berekening en van de waardering van de posities (nazicht of alle posities in aanmerking werden genomen zoals voorgeschreven door het reglement op het eigen vermogen en dat het vereiste eigen vermogen juist en volledig werd berekend op basis van de berekeningstabellen);

  • het kredietrisico: wij de procedures hebben uitgevoerd zoals opgenomen in bijlage 2 bij de richtlijnen van de NBB aan de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” (NBB_2012_16-2) “Beoordeling van de eigen-vermogenstabellen voor de instellingen die de standaardmethode hanteren voor de berekening van de eigen-vermogensvereisten voor kredietrisico (bijlage bij hoofdstuk C)” en geen betekenisvolle bevindingen te melden hebben.

Beperkingen inzake gebruik en verspreiding voorliggende rapportering

De periodieke staten werden opgesteld om te voldoen aan de door de NBB gestelde vereisten inzake prudentiële periodieke rapportering. Als gevolg daarvan zijn de periodieke staten mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Voorliggende rapportering kadert in de medewerkingsopdracht van de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” en aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Een kopie van de rapportering wordt overgemaakt aan (“de effectieve leiding”, “het directiecomité”, “de bestuurders” of “het auditcomité”, naar gelang). Wij wijzen er op dat deze rapportage niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Naam van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”, naar gelang

Naam vertegenwoordiger

Adres

Datum
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

 • VERSLAG OVER DE PERIODIEKE STATEN PER EINDE HALFJAAR

 • Dovnload 0.71 Mb.