Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina15/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Bijkantoor EER-kredietinstelling


Verslag van bevindingen van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 326, § 2, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 met betrekking tot de door (identificatie van de instelling) getroffen interne controlemaatregelen

Verslagperiode - boekjaar 20XX

Opdracht

Het is onze verantwoordelijkheid de opzet (“design”) van de interne controlemaatregelen op DD/MM/JJJJ (datum) te beoordelen die (identificatie van de instelling) heeft getroffen tot naleving van de op het bijkantoor van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen, waarvoor de Nationale Bank van België (NBB) overeenkomstig de toezichtwetten bevoegd is, krachtens artikel 315 van de wet van 25 april 2014 (de bankwet) en onze bevindingen mee te delen aan de NBB.

Wij hebben de opzet van de interne controlemaatregelen op (datum) beoordeeld die door de instelling getroffen werden om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van de financiële en prudentiële verslaggeving alsook de opzet van het geheel van de interne controlemaatregelen getroffen tot naleving van de op het bijkantoor van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen waarvoor de NBB overeenkomstig de toezichtwetten bevoegd is.

Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 326, § 2, eerste lid, 1° van de bankwet met betrekking tot de interne controlemaatregelen.

De verantwoordelijkheid voor de opzet en de werking van de interne controle bij het bijkantoor berust bij de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité).

De effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) is eveneens verantwoordelijk voor het identificeren en naleven van de op het bijkantoor van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen met in begrip van deze waarvoor de NBB bevoegd is.

In overeenstemming met artikel 316 van de bankwet lichten de leiders van het bijkantoor de NBB en de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” in over de naleving van artikel 315 van de bankwet en over de genomen passende maatregelen.

Werkzaamheden

Bij de beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen, op DD/MM/JJJJ (datum) hebben wij, overeenkomstig de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht en de richtlijnen van de NBB aan de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang”, volgende procedures uitgevoerd: • het verkrijgen van voldoende kennis van de instelling en haar omgeving; • het onderzoek van de interne controle zoals bedoeld in de ISA’s en in de specifieke norm van 8 oktober 2010; • de actualisering van de kennis van de openbare controleregeling en in het bijzonder van de op de instelling van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen waarvoor de NBB bevoegd is; • het nazicht van de notulen van de vergaderingen van de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité); • het nazicht van documenten die betrekking hebben op de van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen waarvoor de NBB bevoegd is; • het inwinnen en evalueren van inlichtingen bij de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) aangaande de door de instelling getroffen interne controlemaatregelen tot naleving van de van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen waarvoor de NBB bevoegd is;

 • het inwinnen bij de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) en evalueren van inlichtingen van de manier waarop zij te werk is gegaan bij het opstellen van haar overeenkomstig circulaire NBB_2011_09 opgestelde verslag;

 • het nazicht van de documentatie ter ondersteuning van het verslag van de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité):

 • het onderzoek van het verslag van de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) in het licht van de kennis verworven in het kader van de privaatrechtelijke opdracht;

 • het nazicht of het overeenkomstig circulaire NBB_2011_09 opgestelde verslag van de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) weerspiegelt hoe de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) te werk is gegaan bij de beoordeling van de interne controle;

 • het nazicht van de naleving door (identificatie van de instelling) van de bepalingen vervat in circulaire NBB_2011_09, met inbegrip van de Uniforme brief van de NBB dd. 16 november 2015, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de gehanteerde methodologie en opgestelde documentatie ter ondersteuning van de verslaggeving;

 • [te vervolledigen met andere uitgevoerde procedures als gevolg van de professionele beoordeling door de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” van de toestand waarbij rekening wordt gehouden met de wetten, besluiten en reglementen waarvoor de NBB overeenkomstig de toezichtwetten bevoegd is]. 3

Beperkingen in de uitvoering van de opdracht

Bij de beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen hebben wij ons in belangrijke mate gesteund op het verslag van de effectieve leiding, aangevuld met elementen waarvan wij de kennis hebben en de documentatie opgesteld in het kader van (i) de certificatie van de krachtens artikel 318, 3° van de bankwet openbaar gemaakte boekhoudkundige gegevens en (ii) de controle van de periodieke staten, in het bijzonder de elementen die betrekking hebben op het systeem van interne controle over het financiële verslaggevingsproces.

De beoordeling van de interne controlemaatregelen waarbij de “Commissaris, Erkende Revisor, naar gelang” zich steunt op de kennis van de entiteit en de beoordeling van het verslag van de effectieve leiding is geen opdracht waaraan enige zekerheid kan worden ontleend omtrent het aangepaste karakter van de interne controlemaatregelen.

Volledigheidshalve wijzen wij er nog op dat hadden wij bijkomende werkzaamheden uitgevoerd, dan hadden andere bevindingen onder onze aandacht kunnen komen die voor u mogelijk van belang kunnen zijn.

Bijkomende beperkingen in de uitvoering van de opdracht:


 • de draagwijdte van de beoordeling beperkt zich tot de beoordeling van deze interne controlemaatregelen getroffen tot naleving van de van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen waarvoor de NBB bevoegd is krachtens de toezichtwetten; • de effectiviteit van de interne controlemaatregelen werd door ons niet beoordeeld; • de naleving door (identificatie van de instelling) van alle wetgevingen dienen wij niet na te gaan; • [te vervolledigen met andere beperkingen als gevolg van de professionele beoordeling door de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” van de toestand].

Bevindingen

Wij bevestigen de opzet van de interne controlemaatregelen te hebben beoordeeld die (naam van de instelling) heeft getroffen in uitvoering van de van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen waarvoor de NBB bevoegd is krachtens de toezichtwetten. Wij hebben ons voor onze beoordeling gesteund op de werkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

Onze bevindingen, rekening houdend met de hoger vermelde beperkingen in de uitvoering van de opdracht, zijn:


 • Bevindingen met betrekking tot de naleving van circulaire NBB_2011_09, met inbegrip van de Uniforme brief van de NBB dd. 16 november 2015,:

-

 • Bevindingen met betrekking tot het financiële verslaggevingsproces:

-

 • Bevindingen met betrekking tot de interne controlemaatregelen getroffen tot naleving van de van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen waarvoor de NBB bevoegd is:

-

 • Overige bevindingen:

-

De bevindingen gelden niet zonder meer na de datum waarop wij de beoordelingen hebben uitgevoerd. Het verslag geldt bovendien enkel voor de periode die in het verslag van de effectieve leiding beoordeeld wordt.Beperkingen inzake gebruik en verspreiding van voorliggende rapportering

Voorliggende rapportering kadert in de medewerkingsopdracht van de “Commissarissen, Erkende Revisoren, naar gelang” aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Een kopie van de rapportering wordt overgemaakt aan de effectieve leiding. Wij wijzen er op dat deze rapportage niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Naam van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Naam vertegenwoordiger

Adres

Datum
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

 • Verslagperiode - boekjaar 20XX Opdracht
 • Werkzaamheden
 • Beperkingen in de uitvoering van de opdracht
 • Beperkingen inzake gebruik en verspreiding van voorliggende rapportering

 • Dovnload 0.71 Mb.