Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina17/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Bijkantoren van EER betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld


Bijkantoor van EER betalingsinstelling

Verslag van bevindingen van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 43, § 2, eerste lid, 1° van de wet van 21 december 2009 met betrekking tot de door (identificatie van de instelling) getroffen interne controlemaatregelen

Bijkantoor van EER instelling voor elektronisch geld

Verslag van bevindingen van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 95, § 2, eerste lid, 1° van de wet van 21 december 2009 met betrekking tot de door (identificatie van de instelling) getroffen interne controlemaatregelen

Verslagperiode - boekjaar 20XX

Opdracht

Het is onze verantwoordelijkheid de opzet (“design”) van de interne controlemaatregelen op DD/MM/JJJJ (datum) te beoordelen die (identificatie van de instelling) heeft getroffen op grond van (artikel 41 voor bijkantoren van betalingsinstellingen, artikel 93 voor instellingen voor elektronisch geld) van toepassing zijn op de bijkantoren.

Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van (artikel 43, § 2, eerste lid, 1° voor betalingsinstellingen, artikel 95, § 2, eerste lid, 1° voor instellingen voor elektronisch geld) van de wet van 21 december 2009.

De verantwoordelijkheid van de opzet en de werking van de interne controle bij het bijkantoor berust bij de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité).

De effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) is eveneens verantwoordelijk voor het identificeren en naleven van de op het bijkantoor van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen met in begrip van deze waarvoor de Nationale Bank van België (“NBB”) bevoegd is.

Werkzaamheden

Bij de beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen op (datum) hebben wij volgende procedures uitgevoerd, overeenkomstig de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht en de richtlijnen van de NBB aan de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang”: • het verkrijgen van voldoende kennis van de instelling en haar omgeving; • het onderzoek van de interne controle zoals bedoeld in de ISA’s; • het nazicht van de notulen van de vergaderingen van de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité); • de actualisering van de kennis van de openbare controleregeling en in het bijzonder van de op de instelling van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen die op grond van (artikel 41 voor bijkantoren van betalingsinstellingen, artikel 93 voor instellingen voor elektronisch geld) van toepassing zijn op de bijkantoren; • het nazicht van documenten die betrekking hebben op de van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen die op grond van (artikel 41 voor bijkantoren van betalingsinstellingen, artikel 93 voor instellingen voor elektronisch geld) van toepassing zijn op de bijkantoren; • het inwinnen en evalueren van inlichtingen bij de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) aangaande de door de instelling getroffen interne controlemaatregelen tot naleving van de van toepassing zijnde wetten, besluiten en reglementen die op grond van (artikel 41 voor bijkantoren van betalingsinstellingen, artikel 93 voor instellingen voor elektronisch geld) van toepassing zijn op de bijkantoren; • [te vervolledigen met andere uitgevoerde procedures als gevolg van de professionele beoordeling door de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” van de toestand waarbij rekening wordt gehouden met de wetten, besluiten en reglementen waarvoor de NBB overeenkomstig de toezichtwetten bevoegd is].

Beperkingen in de uitvoering van de opdracht

Bij de beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen hebben wij ons in belangrijke mate gesteund op de kennis verkregen en de documentatie opgesteld in het kader van de certificatie van de openbaar gemaakte boekhoudkundige gegevens en de controle van de periodieke staten, in het bijzonder over het systeem van interne controle over het financiële verslaggevingsproces.

De beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen waarbij de “Commissarissen, Erkende Revisoren, naar gelang” zich steunen op de kennis van de entiteit is geen opdracht waaraan enige zekerheid kan worden ontleend omtrent het aangepaste karakter van de interne controlemaatregelen.

Volledigheidshalve wijzen wij er nog op dat hadden wij bijkomende werkzaamheden uitgevoerd, dan hadden andere bevindingen onder onze aandacht kunnen komen die voor u mogelijk van belang kunnen zijn.

Bijkomende beperkingen in de uitvoering van de opdracht:


 • de draagwijdte van de beoordeling beperkt zich tot de beoordeling van deze interne controlemaatregelen getroffen met het oog op de naleving van de wetten, besluiten en reglementen die op grond van (artikel 41 voor bijkantoren van betalingsinstellingen, artikel 93 voor instellingen voor elektronisch geld);

 • de effectiviteit van de interne controlemaatregelen werd door ons niet beoordeeld;

 • [te vervolledigen met andere beperkingen als gevolg van de professionele beoordeling door de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” van de toestand].

Bevindingen

Wij bevestigen de interne controlemaatregelen te hebben beoordeeld die (naam van de instelling) heeft getroffen met het oog op de naleving van de wetten, besluiten en reglementen die op grond van (artikel 41 voor bijkantoren van betalingsinstellingen, artikel 93 voor instellingen voor elektronisch geld) van toepassing zijn op de bijkantoren. Wij hebben ons voor onze beoordeling gesteund op de werkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

Onze bevindingen, rekening houdend met de hoger vermelde beperkingen in de uitvoering van de opdracht, zijn:
De bevindingen gelden niet zonder meer na de datum waarop wij de beoordelingen hebben uitgevoerd. Het verslag geldt bovendien enkel voor de periode die in het verslag van de effectieve leiding beoordeeld wordt.

Beperkingen inzake gebruik en verspreiding van voorliggende rapportering

Voorliggende rapportering kadert in de medewerkingsopdracht van de “Commissarissen, Erkende Revisoren, naar gelang aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Een kopie van de rapportering wordt overgemaakt aan de effectieve leiding. Wij wijzen er op dat deze rapportage niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Naam van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Naam vertegenwoordiger

Adres

Datum
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

 • Bijkantoor van EER instelling voor elektronisch geld
 • Verslagperiode - boekjaar 20XX Opdracht
 • Werkzaamheden
 • Beperkingen in de uitvoering van de opdracht
 • Beperkingen inzake gebruik en verspreiding van voorliggende rapportering

 • Dovnload 0.71 Mb.