Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina18/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht


Verslag van bevindingen van de Commissaris aan de NBB opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 331 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen met betrekking tot de door (identificatie van de instelling) getroffen interne controlemaatregelen

Verslagperiode - boekjaar 20XX

Opdracht

Het is onze verantwoordelijkheid de opzet van de interne controlemaatregelen op DD/MM/JJJJ (datum) te beoordelen die (identificatie van de instelling) (“de Entiteit”) heeft getroffen als bedoeld in artikel 331 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en onze bevindingen mee te delen aan de Nationale Bank van België (NBB).

Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 331 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen met betrekking tot de door de Entiteit getroffen interne controlemaatregelen als bedoeld in artikel 42, §1, 2° van diezelfde wet.

De verantwoordelijkheid voor de opzet en de werking van de interne controle overeenkomstig de bepalingen van artikel 42, §1, 2° van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen berust bij het directiecomité.

In overeenstemming met artikel 77 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen dient het wettelijk bestuursorgaan (in voorkomend geval via het auditcomité) periodiek en minstens eenmaal per jaar de doeltreffendheid te beoordelen van het in artikel 42 bedoelde governancesysteem van de Entiteit en de mate waarin de Entiteit voldoet aan de verplichtingen die door of krachtens de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en, in voorkomend geval, door de maatregelen tot uitvoering van Richtlijn 2009/138/EG zijn opgelegd. Het ziet erop eveneens op toe dat het directiecomité de nodige maatregelen neemt om eventuele tekortkomingen aan te pakken.

In overeenstemming met artikel 80, §2 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen brengt het directiecomité minstens eenmaal per jaar verslag uit aan het wettelijk bestuursorgaan, de Commissaris en de NBB, over de beoordeling van de doeltreffendheid van het in artikel 42 bedoelde governancesysteem en over de maatregelen die in voorkomend geval worden genomen om eventuele tekortkomingen aan te pakken. De circulaire NBB_2016_31 met betrekking tot de prudentiële verwachtingen van de NBB inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector verduidelijkt dat deze beoordeling van de doeltreffendheid van het governancesysteem eveneens de beoordeling van de doeltreffendheid van het interne controlesysteem omvat. Onderhavige verslaggeving betreft enkel de opzet van het interne controlesysteem.Werkzaamheden

In het kader van onze beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen op (datum) hebben wij, overeenkomstig de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht en de richtlijnen van de NBB aan de Commissarissen, volgende procedures uitgevoerd:

 • het onderzoek van de interne controle zoals bedoeld in de ’internationale controlestandaarden en in de specifieke norm van 8 oktober 2010; • de actualisering van de kennis van de openbare controleregelgeving; • het nazicht van de notulen van de vergaderingen van het directiecomité; • het nazicht van de notulen van de vergaderingen van het wettelijk bestuursorgaan (en in voorkomend geval het auditcomité); • het nazicht van documenten die betrekking hebben op door het wettelijk bestuursorgaan periodiek uitgevoerde beoordeling van de doeltreffendheid van het governancesysteem conform artikel 77 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen; • het inwinnen en evalueren van inlichtingen bij het directiecomité van de manier waarop zij te werk is gegaan bij het opstellen van haar verslag conform artikel 80 §2 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen over de beoordeling van de doeltreffendheid van het governancesysteem en over de maatregelen die in voorkomend geval worden genomen om eventuele tekortkomingen aan te pakken; • het nazicht van de documentatie ter ondersteuning van het hierboven vermelde verslag van het directiecomité; • het onderzoek van het hierboven vermelde verslag van het directiecomité in het licht van de kennis verworven in het kader van de privaatrechtelijke opdracht; • het nazicht of het hierboven vermelde verslag van het directiecomité weerspiegelt hoe het directiecomité te werk is gegaan bij de uitvoering van de beoordeling van de doeltreffendheid van het governancesysteem; • het nazicht van de naleving door (identificatie van de instelling) van de bepalingen vervat in circulaire NBB_2016_31 hoofdstuk 14 aangaande de beoordeling van de doeltreffendheid van het governancesysteem waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de gehanteerde methodologie en opgestelde documentatie ter onderbouwing van het verslag; • het bijwonen van vergaderingen van het wettelijk bestuursorgaan (en in voorkomend geval het auditcomité) wanneer dit de jaarrekening behandelt en het verslag van het directiecomité waarvan sprake in artikel 80 §2 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;Beperkingen in de uitvoering van de opdracht

Bij de beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen hebben wij ons in belangrijke mate gesteund op het verslag van de personen belast met de effectieve leiding, aangevuld met elementen waarvan wij kennis hebben in het kader van de controle van de jaarrekening en de periodieke staten, in het bijzonder over het systeem van interne controle over het financiële verslaggevingsproces.

De beoordeling van de interne controlemaatregelen waarbij de Commissaris zich steunt op de kennis van de Entiteit en de beoordeling van het verslag van het directiecomité is geen opdracht waaraan enige zekerheid kan worden ontleend omtrent het aangepaste karakter van de interne controlemaatregelen.

Volledigheidshalve wijzen wij er nog op dat hadden wij bijkomende werkzaamheden uitgevoerd, dan hadden andere bevindingen onder onze aandacht kunnen komen die voor u mogelijk van belang kunnen zijn.

Bijkomende beperkingen in de uitvoering van de opdracht:


 • de verslaggeving van het directiecomité bevat elementen die niet door ons werden beoordeeld. Het betreft met name: (de werking van de interne controlemaatregelen, de naleving van de wetten en reglementen, de integriteit en betrouwbaarheid van de beheersinformatie, …” aan te passen naar gelang de inhoud van de verslaggeving). Voor deze elementen hebben wij enkel nagegaan dat de verslaggeving van het directiecomité geen van materieel belang zijn inconsistenties vertoont met de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze privaatrechtelijke opdracht; • de effectiviteit van de interne controlemaatregelen werd door ons niet beoordeeld; • de naleving door (identificatie van de instelling) van alle wetgevingen dienen wij niet na te gaan;Bevindingen

Wij bevestigen de opzet van de interne controlemaatregelen te hebben beoordeeld op (datum) die (identificatie van de instelling) heeft getroffen als bedoeld in artikel 42, §1, 2° van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen. Wij hebben ons voor onze beoordeling gesteund op de werkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

Onze bevindingen, rekening houdend met de hoger vermelde beperkingen in de uitvoering van de opdracht, zijn:


 • Bevindingen met betrekking tot de naleving van de bepalingen vervat in circulaire NBB_2016_31 hoofdstuk 14:

-

 • Bevindingen met betrekking tot het financiële verslaggevingsproces:

-

 • Overige bevindingen:

-

De bevindingen gelden niet zonder meer na de datum waarop wij de beoordelingen hebben uitgevoerd. Het verslag geldt bovendien enkel voor de periode die in het verslag van het directiecomité beoordeeld wordt.Beperkingen inzake gebruik en verspreiding voorliggend verslag

Voorliggende verslag kadert in de medewerkingsopdracht van de de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Een kopie van dit verslag wordt overgemaakt aan (“het directiecomité”, “de bestuurders” of “het auditcomité”, naar gelang). Wij wijzen er op dat deze rapportage niet geheel of gedeeltelijk aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Naam van de Commissaris

Naam vertegenwoordiger

Adres

Datum

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

 • Verslagperiode - boekjaar 20XX Opdracht
 • Werkzaamheden
 • Beperkingen in de uitvoering van de opdracht
 • Beperkingen inzake gebruik en verspreiding voorliggend verslag

 • Dovnload 0.71 Mb.