Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina19/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


 1. VERSLAGGEVING VRIJGESTELDE BETALINGSINSTELLINGEN EN INSTELLINGEN VOOR ELEKTRONISCH GELD

  1. Betalingsinstellingen

   1. Naleving van de limiet op grond waarvan de vrijstelling werd verleend


Verslag van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Circulaire NBB_2015_12 van 2 maart 2015 met betrekking tot de niet-overschrijding door (identificatie van de instelling) van het plafond inzake het gemiddelde van het totale bedrag aan betalingstransacties

Verslagperiode - boekjaar 20XX

Opdracht

Wij hebben gecontroleerd dat het gemiddelde van het totale bedrag aan betalingstransacties in de twaalf maanden voorafgaand aan DD/MM/JJJJ het plafond van EUR 3 miljoen op grond waarvan de vrijstelling bekomen werd niet overschrijdt. Deze controle werd uitgevoerd om de Nationale Bank van België (“NBB”) toe te laten de juistheid en authenticiteit van de verklaring van de instelling in verband met het niet–overschrijden van het plafond van EUR 3 miljoen op grond waarvan de vrijstelling bekomen werd na te gaan.Verantwoordelijkheid van de (“effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang)

(“De effectieve leiding” of “Het directiecomité”, naar gelang) is verantwoordelijk voor de naleving van het plafond op grond waarvan de vrijstelling werd bekomen. (“De effectieve leiding” of “Het directiecomité”, naar gelang) dient overeenkomstig de bepalingen van circulaire NBB_2015_12 van 2 maart 2015 aangaande het vrijstellingsbeleid van de NBB op grond van artikel 48 van de wet van 21 december 2009 halfjaarlijks verslag uitbrengen aan de NBB over het gemiddelde van het totale bedrag aan betalingstransacties verricht in de voorafgaande twaalf maanden.

Werkzaamheden

Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel tot uitdrukking te brengen aangaande de niet-overschrijding van het plafond van EUR 3 miljoen op grond waarvan de vrijstelling bekomen werd. Wij hebben onze controle overeenkomstig (“internationale controlestandaarden”, of “…”, naar gelang) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de niet-overschrijding van het plafond van EUR 3 miljoen op grond waarvan de vrijstelling bekomen werd.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over het gemiddelde van het totale bedrag aan betalingstransacties verricht in de voorafgaande twaalf maanden. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in het gemiddelde van het totale bedrag aan betalingstransacties verricht in de voorafgaande twaalf maanden als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschattingen gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden passend zijn maar die niet gericht zijn op het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de instelling neemt de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” de interne controle in overweging die relevant is voor de bepaling door de instelling van het gemiddelde van het totale bedrag aan betalingstransacties verricht in de voorafgaande twaalf maanden. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de bepaling van het gemiddelde van het totale bedrag aan betalingstransacties verricht in de voorafgaande twaalf maanden.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons controleoordeel te baseren.Oordeel

Naar ons oordeel overschrijdt het gemiddelde van het totale bedrag aan betalingstransacties verricht in de twaalf maanden voorafgaand aan DD/MM/JJJJ in alle materieel belang zijnde opzichten het plafond van EUR 3 miljoen op grond waarvan de vrijstelling bekomen werd niet.Beperkingen inzake gebruik en verspreiding voorliggende rapportering

Voorliggende rapportering kadert in de medewerkingsopdracht van de “Commissarissen, Erkende Revisoren, naar gelang” aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Een kopie van de rapportering wordt overgemaakt aan (“de effectieve leiding”, “het directiecomité”, “de bestuurders” of “het auditcomité”, naar gelang). Wij wijzen er op dat deze rapportage niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Naam van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Naam vertegenwoordiger

Adres

Datum

   1. Verslaggeving van bevindingen van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” naar aanleiding van de beoordeling van de interne controlemaatregelen ter vrijwaring van de geldmiddelen van de betalingsdienstgebruikers


Verslag van bevindingen van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 33, eerste lid, 5° van de wet van 21 december 2009 met betrekking tot de door (identificatie van de instelling) getroffen interne controlemaatregelen ter vrijwaring van de geldmiddelen ontvangen van de betalingsdienstgebruikers

Verslagperiode - boekjaar 20XX

Opdracht

Het is onze verantwoordelijkheid de opzet (“design”) van de interne controlemaatregelen te beoordelen die (identificatie van de instelling) heeft getroffen ter vrijwaring van de geldmiddelen ontvangen van de betalingsdienstgebruikers in toepassing van artikel 22, § § 1 en 2 van de wet van 21 december 2009.

De verantwoordelijkheid voor de organisatie en de werking van de interne controle ter vrijwaring van de geldmiddelen ontvangen van de betalingsdienstgebruikers berust bij de effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité).

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 33, eerste lid, 5 ° van de wet van 21 december 2009 betreffende de maatregelen van de interne controle.Werkzaamheden

Bij de beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen op (datum),getroffen door (identificatie van de instelling), hebben wij volgende procedures uitgevoerd [aan te passen en te vervolledigen met andere uitgevoerde procedures als gevolg van de professionele beoordeling door de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” van de toestand]. • opvragen en evalueren van de procedures met het oog op de afzonderlijke identificatie van de geldmiddelen ontvangen van de betalingsdienstgebruikers en ter voorkoming dat deze geldmiddelen worden vermengd met andere geldmiddelen in toepassing van artikel 22, § 1, eerste lid, a) van de wet van 21 december 2009; • opvragen en evalueren van de procedures met het oog op:  • de deponering op een afzonderlijke gezamelijke of geïndividualiseerde rekening bij een kredietinstelling of een geldmarktfonds van de geldmiddelen in toepassing van artikel 22, § 1, eerste lid, b), van de wet van 21 december 2009;

  • de dekking door een verzekering, garantie of waarborg van een verzekeringsonderneming of een kredietinstelling in toepassing van artikel 22, § 1, eerste lid, c) van de wet van 21 december 2009; • voor zover het gedeelte van de geldmiddelen dat bestemd is voor toekomstige betalingstransacties variabel of niet van tevoren is gekend, opvragen en evalueren van de procedures voor de berekening van het bedrag dat geacht wordt voor betalingsdiensten te worden gebruikt in toepassing van artikel 22, § 2 van de wet van 21 december 2009;

 • het nazicht van de notulen van de vergaderingen van het wettelijk bestuursorgaan (en in voorkomend geval het auditcomité).

Beperkingen in de uitvoering van de opdracht

Bij de beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen ter vrijwaring van de geldmiddelen ontvangen van betalingsdienstgebruikers hebben wij ons in belangrijke mate gesteund op de informatie bekomen van de personen belast met de effectieve leiding aangevuld met elementen waarvan wij kennis hebben in het kader van de uitvoering van de controle van de jaarrekening.

De beoordeling van de opzet van de interne controlemaatregelen is geen opdracht waaraan enige zekerheid kan worden ontleend omtrent het aangepaste karakter van de interne controlemaatregelen.

Volledigheidshalve wijzen wij er nog op dat hadden wij bijkomende werkzaamheden uitgevoerd, dan hadden andere bevindingen onder onze aandacht kunnen komen die voor u mogelijk van belang kunnen zijn.

Bijkomende beperkingen in de uitvoering van de opdracht:


 • de effectiviteit van de interne controlemaatregelen werd door ons niet beoordeeld; • [te vervolledigen met andere beperkingen als gevolg van de professionele beoordeling door de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” van de toestand].

Bevindingen

Wij bevestigen de opzet van de interne controlemaatregelen te hebben beoordeeld die (identificatie van de instelling) heeft getroffen ter vrijwaring van de geldmiddelen ontvangen van de betalingsdienstgebruikers in toepassing van artikel 22, § § 1 en 2 van de wet van 21 december 2009.

Wij hebben ons voor onze beoordeling gesteund op de werkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

Onze bevindingen met betrekking tot de interne controlemaatregelen getroffen ter vrijwaring van de geldmiddelen ontvangen van de betalingsdienstgebruikers in toepassing van artikel 22, § § 1 en 2 van de wet van 21 december 2009, rekening houdend met de hoger vermelde beperkingen in de uitvoering van de opdracht, zijn:

-

De bevindingen gelden niet zonder meer na de datum waarop wij de beoordelingen hebben uitgevoerd. Het verslag geldt bovendien enkel voor de periode die in het verslag van de effectieve leiding beoordeeld wordt.Beperkingen inzake gebruik en verspreiding van voorliggende rapportering

Voorliggende rapportering kadert in de medewerkingsopdracht van de “Commissarissen, Erkende Revisoren, naar gelang” aan het prudentieel toezicht en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Een kopie van de rapportering wordt overgemaakt aan (“de effectieve leiding”, “het directiecomité”, “de bestuurders” of “het auditcomité”, naar gelang). Wij wijzen er op dat deze rapportage niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Naam van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Naam vertegenwoordiger

Adres

Datum
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Dovnload 0.71 Mb.