Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina2/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23    1. Gemengde financiële holdings naar Belgisch recht


Verslag van “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 16, § 2, eerste lid, 2°, a) van het koninklijk besluit van 21 november 2005 over de beoordeling van de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde halfjaar)

Opdracht

Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ, zoals opgenomen in de rapporteringsfiche, van (identificatie van de instelling), opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de Nationale Bank van België (« NBB »), met een balanstotaal van EUR xxxx en waarvan de tussentijdse resultatenrekening afsluit met een winst (“verlies”, naar gelang) van EUR xxxx.Toe te voegen indien de instelling gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen

Onze opdracht omvat evenwel niet de interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen en de modellen waarvan de resultaten gebruikt worden als input voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen waarvoor de NBB geen rapportering vereist van de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” en. Zowel de erkenning van de modellen als het toezicht op de naleving van de erkenningsvoorwaarden worden voor prudentiële doeleinden rechtstreeks door de NBB opgevolgd.

Het opstellen van de periodieke staten in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB valt onder de verantwoordelijkheid van (“de effectieve leiding” of “het directiecomité” naar gelang). Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen bij de NBB over de resultaten van ons beperkt nazicht (hierna: “beoordeling”).Reikwijdte van de beoordeling

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht. Deze norm vereist dat de beoordeling van de periodieke staten uitgevoerd wordt overeenkomstig ISRE 2410 ”Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit” en de richtlijnen van de NBB aan de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” en in circulaire BNB_2012_16. De uitvoering van een beoordeling van de periodieke staten bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de Internationale Controlestandaarden uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat redelijke zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.Conclusie

Conclusie indien de instelling geen gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen

Wij hebben, op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling, geen kennis van feiten waaruit zou blijken dat de halfjaarlijkse periodieke staten van (identificatie van de rapporterende instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ niet in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld werden volgens de richtlijnen van de NBB.

Conclusie indien de instelling gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen

Wij hebben, op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling en onder voorbehoud van de beperkingen in de uitvoering van de opdracht met betrekking tot de interne modellen waarvoor de NBB geen rapportering vereist van de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” en, geen kennis van feiten waaruit zou blijken dat de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ niet in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld werden volgens de richtlijnen van de NBB.

Bijkomende bevestigingen

Op basis van onze werkzaamheden bevestigen wij bovendien dat:  • de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ, voor wat de boekhoudkundige gegevens betreft, in alle materieel belangrijke opzichten in overeenstemming zijn met de boekhouding en de inventarissen, inzake volledigheid, dit is alle gegevens bevatten uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten werden opgesteld, en juistheid, dit is de gegevens correct weergeven uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten worden opgesteld;

  • wij geen kennis hebben van feiten waaruit zou blijken dat de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ niet opgesteld werden met toepassing van de boeking- en waarderingsregels voor de opstelling van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per DD/MM/JJJJ-1; en

  • de bedragen opgenomen in de staten en opgaven opgesteld in het kader van het toezicht op de naleving van de reglementaire normen bij of in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 november 2005 juist en volledig zijn.

Beperkingen inzake gebruik en verspreiding voorliggende rapportering

De periodieke staten werden opgesteld om te voldoen aan de door de NBB gestelde vereisten inzake prudentiële periodieke rapportering. Als gevolg daarvan zijn de periodieke staten mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Voorliggende rapportering kadert in de medewerkingsopdracht van de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” en aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Een kopie van de rapportering wordt overgemaakt aan (“de effectieve leiding”, “het directiecomité”, “de bestuurders” of “het auditcomité”, naar gelang). Wij wijzen er op dat deze rapportage niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Naam van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Naam vertegenwoordiger

Adres

Datum
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  • Reikwijdte van de beoordeling
  • Bijkomende bevestigingen
  • Beperkingen inzake gebruik en verspreiding voorliggende rapportering

  • Dovnload 0.71 Mb.