Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina4/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht


Verslag van de Commissaris aan de NBB overeenkomstig artikel 332 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen omtrent de beoordeling van de periodieke financiële informatie van (identificatie van de instelling) afgesloten op 30 juni 201(x)

Opdracht

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de periodieke financiële informatie zoals hierna gespecifieerd, afgesloten op 30 juni 201(x) van (identificatie van de instelling) (de “Entiteit), opgesteld overeenkomstig de voorschriften die zijn vastgesteld door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de Nationale Bank van België (NBB). De solvabiliteitskapitaalvereiste bedraagt EUR (bedrag) en het in aanmerking komend eigen vermogen bedraagt EUR (bedrag). Het toepassingsgebied van deze beoordeling strekt zich, conform de Mededeling van de NBB van 4 januari 2017 omtrent de invulling van de periodieke staten onder Solvency II, uit tot de volgende documenten:  • de QRT’s zoals bepaald in de Mededeling van de NBB van 4 januari 2017 omtrent de invulling van de periodieke staten onder Solvency II;

  • de liquiditeitsrapportering; en

  • de rapportering met betrekking tot de permanente inventaris.

Toe te voegen indien de instelling voor de berekening van de solvabiliteitskapitaalvereiste gebruik maakt van interne modellen overeenkomstig artikel 167 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en/of parameters die specifiek zijn voor de onderneming overeenkomstig artikel 154, § 7 van diezelfde wet.

Met betrekking tot het gebruik van interne modellen overeenkomstig artikel 167 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en/of parameters die specifiek zijn voor de onderneming overeenkomstig artikel 154, § 7 van diezelfde wet (naargelang) omvat onze opdracht evenwel niet de erkenning van deze modellen en/of (naargelang) parameters. Onze opdracht omvat ook niet het nagaan of deze modellen en/of parameters in de praktijk juist worden toegepast en het toezicht op de naleving van de erkenningsvoorwaarden. Zowel de erkenning van de modellen en/of parameters als het toezicht op de naleving van de erkenningsvoorwaarden worden voor prudentiële doeleinden rechtstreeks door de NBB opgevolgd. Wij hebben evenwel de procedures uitgevoerd zoals opgenomen in de richtlijnen van de NBB aan de commissarissen, zijnde het nazicht of de input van de gegevens voor de interne modellen correct werd opgenomen in de interne modellen en de output van de interne modellen correct in de periodieke financiële informatie werd opgenomen.Toe te voegen indien de instelling gebruik maakt van management acties in de tak ziekteverzekering overeenkomst artikel 23 van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van 10 oktober 2014.

Overeenkomstig artikel 23 van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van 10 oktober 2014, houdt de berekening van de beste schatting van de technische voorzieningen, de risicomarge en de solvabiliteitskapitaalvereiste (naargelang) binnen de tak “Ziekte” rekening met management acties (i.e. toekomstige premieverhogingen boven de medische inflatie onder bepaalde scenario’s). De beoordeling omtrent de gepastheid van deze management acties valt onder de verantwoordelijkheid van de NBB, aangezien deze laatste eventuele tariefverhogingen bovenop de medische index dient goed te keuren.

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het opstellen van de periodieke financiële informatie in overeenstemming met de voorschriften die door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de NBB zijn vastgesteld. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de periodieke financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht (hierna: “beoordeling”).

Reikwijdte van de beoordeling

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht. Deze norm vereist dat de beoordeling van de periodieke financiële informatie uitgevoerd wordt overeenkomstig ISRE 2410 ”Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit” en de richtlijnen van de NBB aan de Commissaris. Een beoordeling van de periodieke financiële informatie bestaat uit het vragen om inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de Internationale Controlestandaarden (ISA’s) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.Conclusie

Conclusie indien de instelling voor de berekening van de solvabiliteitskapitaalvereiste geen gebruik maakt van interne modellen overeenkomstig artikel 167 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en/of parameters die specifiek zijn voor de onderneming overeenkomstig artikel 154, § 7 van diezelfde wet en/of management acties in de tak ziekteverzekering overeenkomst artikel 23 van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van 10 oktober 2014.

Op basis van de onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de periodieke financiële informatie afgesloten op 30 juni 201(x) niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften die zin vastgesteld door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de NBB.Conclusie indien de instelling voor de berekening van de solvabiliteitskapitaalvereiste gebruik maakt van interne modellen overeenkomstig artikel 167 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en/of parameters die specifiek zijn voor de onderneming overeenkomstig artikel 154, § 7 van diezelfde wet.

Op basis van onze beoordeling, onder voorbehoud van de beperkingen in de uitvoering van onze opdracht met betrekking tot de interne modellen en/of parameters die specifiek zijn voor de Entiteit zoals beschreven onder de titel “Opdracht” van onderhavig verslag, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de periodieke financiële informatie afgesloten op 30 juni 201(x) niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften die zijn vastgesteld door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de NBB.Oordeel indien de instelling gebruik maakt van management acties in de tak ziekteverzekering overeenkomst artikel 23 van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van 10 oktober 2014.

Op basis van onze beoordeling, onder voorbehoud van de beperking in de uitvoering van onze opdracht met betrekking tot de gepastheid van de management acties in de tak ziekteverzekering zoals beschreven onder de titel “Opdracht” van onderhavig verslag, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de periodieke financiële informatie afgesloten op 30 juni 201(x) niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften die zijn vastgesteld door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de NBB.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Dovnload 0.71 Mb.