Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina5/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Bijkomende bevestigingen


Op basis van onze werkzaamheden bevestigen wij bovendien dat:

 • de periodieke financiële informatie afgesloten op 30 juni 201(x), voor wat de boekhoudkundige gegevens betreft, in alle materieel belangrijke opzichten in overeenstemming zijn met de boekhouding en de inventarissen, inzake volledigheid, dit is alle gegevens bevat uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke financiële informatie werd opgesteld, en juistheid, dit is de gegevens correct weergeven uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke financiële informatie wordt opgesteld;

 • wij geen kennis hebben van feiten waaruit zou blijken dat de periodieke financiële informatie afgesloten op 30 juni 201(x) niet werd opgesteld voor wat de boekhoudkundige gegevens betreft, met toepassing van de boeking- en waarderingsregels voor de opstelling van de periodieke financiële informatie met betrekking tot het laatste boekjaar.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen de aandacht op de volgende aangelegenheden: • Modellen worden op continue basis nagezien en verbeterd door (Identificatie van de instelling). Toekomstige modelwijzigingen kunnen een significante impact hebben op de door (Identificatie van de instelling) uitgevoerde berekeningen.

 • De berekeningen van de technische voorzieningen zijn gebaseerd op een aantal assumpties inzake toekomstige evoluties die onzeker zijn en buiten de controle liggen van (Identificatie van de instelling). Bijgevolg kunnen de reële toekomstige kasstromen en winstdeelname aanzienlijk verschillen van deze berekend per DD/MM/JJJJ.

Belangrijke gebeurtenissen en aandachtspunten

Wij verwijzen naar de bijlage bij de modelverslagen met onderwerpen die hier kunnen worden besproken.

Beperkingen inzake gebruik en verspreiding van voorliggend verslag

De periodieke financiële informatie werd opgesteld om te voldoen aan de door de NBB gestelde vereisten inzake prudentiële periodieke rapportering. Als gevolg daarvan is de periodieke financiële informatie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Voorliggend verslag kadert in de medewerkingsopdracht van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Een kopie van de rapportering wordt overgemaakt aan (“het directiecomité”, “de bestuurders” of “auditcomité” naar gelang). Wij wijzen er op dat deze rapportage niet geheel of gedeeltelijk aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Naam van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Naam vertegenwoordiger

Adres

Datum

VERSLAG OVER DE PERIODIEKE STATEN PER EINDE BOEKJAAR

  1. Kredietinstellingen, beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, financiële holdings


Kredietinstelling Belgisch recht en bijkantoor niet-EER kredietinstelling

Verslag van “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 225, eerste lid, 2°, b) van de wet van 25 april 2014 over de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde boekjaar)

Bijkantoor EER kredietinstelling

Verslag van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 326, § 2, eerste lid, 2°, b) van de wet van 25 april 2014 over de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde boekjaar)

Beursvennootschap naar Belgisch recht en bijkantoor niet-EER beursvennootschap

Verslag van “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 225, eerste lid, 2°, b) van de wet van 25 april 2014 over de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde boekjaar)

Bijkantoor EER beursvennootschap

Verslag van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 326, § 2, eerste lid, 2°, b) van de wet van 25 april 2014 over de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde boekjaar)

Vereffeningsinstelling en met vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling naar Belgisch recht en bijkantoor van met vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling

Verslag van “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 31, eerste lid, 2°, b) van het koninklijk besluit van 26 september 2005 over de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde boekjaar)

Financiële holding naar Belgisch recht en financiële holding naar buitenlands recht

Verslag van “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” aan de NBB overeenkomstig artikel 7, § 2, 2°, b) van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde boekjaar)

Opdracht

Wij hebben de controle uitgevoerd van de periodieke staten, zoals opgenomen in de rapporteringsfiche, van (identificatie van de instelling), over (“het boekjaar” of “de periode van … maanden, naar gelang) op DD/MM/JJJJ (datum) 201(x) opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de NBB. Het balanstotaal bedraagt EUR (xxxx) en de resultatenrekening sluit af met een winst (“verlies”, naar gelang) van het (“het boekjaar” of “de periode van … maanden, naar gelang) van EUR (xxxx). De periodieke staten zijn door (“de effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang) opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de NBB.Toe te voegen indien de instelling gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen

Onze opdracht omvat evenwel niet de interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen en de modellen waarvan de resultaten gebruikt worden als input voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen waarvoor de NBB geen rapportering vereist van de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” en. Zowel de erkenning van de modellen als het toezicht op de naleving van de erkenningsvoorwaarden worden voor prudentiële doeleinden rechtstreeks door de NBB opgevolgd.Verantwoordelijkheid van de (“effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang) voor de periodieke staten

(“De effectieve leiding” of “Het directiecomité”, naar gelang) is verantwoordelijk voor het opstellen van de periodieke staten die opgesteld zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB alsook voor het implementeren van een zodanige interne controle die (“de effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang) noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van periodieke staten die geen afwijking van materieel belang bevatten die het gevolg is van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over de periodieke staten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht. Deze norm vereist dat de controle van de periodieke staten per einde jaar uitgevoerd wordt overeenkomstig de Internationale Controlestandaarden, zoals aangenomen in België, en naar gelang de richtlijnen van de NBB aan de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”. Deze standaarden en richtlijnen vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen en de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de periodieke staten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de periodieke staten opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de periodieke staten als gevolg van fraude of van fouten, zijn afhankelijk van de beoordeling van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”. Bij het maken van die risico-inschattingen neemt de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” de interne controle van de Entiteit in aanmerking die relevant is voor de door de Entiteit op te stellen periodieke staten, die is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de Entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de waardering van de activa en de verplichtingen in de financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het (“de effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang) gemaakte inschattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de periodieke financiële informatie als geheel.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons controleoordeel te baseren.Oordeel

Oordeel indien de instelling geen gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen

Naar ons oordeel zijn de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de NBB.Oordeel indien de instelling gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van de beperkingen in de uitvoering van de opdracht met betrekking tot de interne modellen waarvoor de NBB voor prudentiële doeleinden geen rapportering vereist van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”, zijn de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB.Bijkomende bevestigingen.

Op basis van onze werkzaamheden bevestigen wij bovendien dat: • de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ, voor wat de boekhoudkundige gegevens betreft, in alle materieel belangrijke opzichten in overeenstemming zijn met de boekhouding en de inventarissen inzake volledigheid, dit is alle gegevens bevatten uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten werden opgesteld, en juistheid, dit is de gegevens correct weergeven uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten worden opgesteld;

 • de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ opgesteld werden met toepassing van de boeking- en waarderingsregels voor de opstelling van de (“geconsolideerde”, naar gelang) jaarrekening;

Toe te voegen indien de instelling het bedrag van het totaal reglementair eigen vormogen voor solvabiliteitsdoeleinden dient te rapporteren en de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” de juistheid en volledigheid van dit bedrag dient te bevestigen

 • het bedrag van het totaal reglementair eigen vermogen voor solvabiliteitsdoeleinden (tabellen C.01 en C.022) juist en volledig is;

Toe te voegen indien de instelling voor de berekening van het vereiste eigen vermogen gebruik maakt van de niet-modelmatige aanpak

 • voor de niet-modelmatige aanpak voor de berekening van het vereiste eigen vermogen voor wat betreft:

  • het operationeel risico: de juistheid en de volledigheid van de berekening in de mate dat deze gebaseerd is op de boekhouding of op een analytische boekhouding die kan gereconcilieerd worden met de boekhouding;

  • het marktrisico: de aangepastheid van de berekening en van de waardering van de posities (nazicht of alle posities in aanmerking werden genomen zoals voorgeschreven door het reglement op het eigen vermogen en dat het vereiste eigen vermogen juist en volledig werd berekend op basis van de berekeningstabellen);

  • het kredietrisico: wij de procedures hebben uitgevoerd zoals opgenomen in bijlage 2 bij de richtlijnen van de NBB aan de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” (NBB_2012_16-2) “Beoordeling van de eigen-vermogenstabellen voor de instellingen die de standaardmethode hanteren voor de berekening van de eigen-vermogensvereisten voor kredietrisico (bijlage bij hoofdstuk C)” en geen betekenisvolle bevindingen te melden hebben.

Belangrijke gebeurtenissen en attentiepunten

(Identificatie van de instelling) heeft een separate set van financiële overzichten opgesteld voor het boekjaar afgesloten op DD/MM/JJJJ in overeenstemming met (“het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel” of “International Financial Reporting Standards”, naar gelang), waarover wij een separate controleverklaring hebben uitgebracht (“aan de aandeelhouders”, naar gelang) op DD/MM/JJJJ.
[Please complete this part with the elements described in part 6 annex]

Beperkingen inzake gebruik en verspreiding voorliggende rapportering

De periodieke staten werden opgesteld om te voldoen aan de door de NBB gestelde vereisten inzake prudentiële periodieke rapportering. Als gevolg daarvan zijn de periodieke staten mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Voorliggende rapportering kadert in de medewerkingsopdracht van de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” en aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Een kopie van dit verslag wordt overgemaakt aan (“de effectieve leiding”, “het directiecomité”, “de bestuurders” of “het auditcomité”, naar gelang). Wij wijzen er op dat deze rapportage niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Naam van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Naam vertegenwoordiger

Adres

Datum
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

 • VERSLAG OVER DE PERIODIEKE STATEN PER EINDE BOEKJAAR

 • Dovnload 0.71 Mb.