Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina7/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Betalingsinstellingen


Betalingsinstelling naar Belgisch recht

Verslag van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang aan de NBB overeenkomstig artikel 33, eerste lid, 2°, b) van de wet van 21 december 2009 over de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde boekjaar)

Opdracht

Wij hebben de controle uitgevoerd van de periodieke staten, zoals opgenomen in de rapporteringsfiche, van (identificatie van de instelling) voor (het boekjaar / periode van … maanden) afgesloten op (datum) 201X, opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de Nationale Bank van België (“ NBB “), met een balanstotaal van EUR xxxx en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst (“verlies”, naar gelang) van het boekjaar van EUR xxxx. De periodieke staten zijn door (“de effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang) opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de NBB.Verantwoordelijkheid van de (“effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang) voor de periodieke staten

(“De effectieve leiding” of “Het directiecomité”, naar gelang) is verantwoordelijk voor het opstellen van de periodieke staten in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB en voor een zodanige interne controle als (“de effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang) noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van periodieke staten die geen afwijking van materieel belang bevatten die het gevolg is van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over de periodieke staten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht. Deze norm vereist dat de controle van de periodieke staten per einde jaar uitgevoerd wordt overeenkomstig de Internationale Controlestandaarden, zoals aangenomen in België, en de richtlijnen van de NBB aan de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”. Deze standaarden en richtlijnen vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen en de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de periodieke staten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de periodieke staten opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de periodieke staten als gevolg van fraude of van fouten, zijn afhankelijk van de beoordeling van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”. Bij het maken van die risico-inschattingen neemt de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang” de interne controle van de instelling in aanmerking die relevant is voor de door de instelling op te stellen periodieke staten, die opgesteld zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de instelling. Een controle omvat tevens een evaluatie van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door (“de effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang) gemaakte inschattingen, alsmede een evaluatie van de periodieke staten als geheel.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons controleoordeel te baseren.Oordeel

Naar ons oordeel zijn de periodieke staten van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de NBB.Bijkomende bevestigingen.

Op basis van onze werkzaamheden bevestigen wij bovendien dat:  • de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ, voor wat de boekhoudkundige gegevens betreft, in alle materieel belangrijke opzichten in overeenstemming zijn met de boekhouding en de inventarissen inzake volledigheid, dit is alle gegevens bevatten uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten werden opgesteld, en juistheid, dit is de gegevens correct weergeven uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten worden opgesteld; en

  • de periodieke staten afgesloten op DD/MM/JJJJ opgesteld werden met toepassing van de boeking- en waarderingsregels voor de opstelling van de (“geconsolideerde”, naar gelang) jaarrekening;

Toe te voegen voor betalingsinstellingen naar Belgisch recht

  • de gegevens opgenomen in Tabel 2.1 – Kapitaaltoereikendheid voor betalingsinstellingen - juist en volledig zijn.

Belangrijke gebeurtenissen en attentiepunten

(Identificatie van de instelling) heeft een separate set van financiële overzichten opgesteld voor het boekjaar afgesloten op DD/MM/JJJJ in overeenstemming met (“het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel” of “International Financial Reporting Standards”, naar gelang), waarover wij een separate controleverklaring hebben uitgebracht (“aan de aandeelhouders”, naar gelang) op DD/MM/JJJJ.

[Please complete this part with the elements described in part 6 annex]

Beperkingen inzake gebruik en verspreiding voorliggende rapportering

De periodieke staten werden opgesteld om te voldoen aan de door de NBB gestelde vereisten inzake prudentiële periodieke rapportering. Als gevolg daarvan zijn de periodieke staten mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Voorliggende rapportering kadert in de medewerkingsopdracht van de “Commissarissen, Erkend Revisoren, naar gelang” en aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Een kopie van de rapportering wordt overgemaakt aan (“de effectieve leiding”, “het directiecomité”, “de bestuurders” of “het auditcomité”, naar gelang). Wij wijzen er op dat deze rapportage niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Naam van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”

Naam vertegenwoordiger

Adres en datum

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

  • Verantwoordelijkheid van de (“effectieve leiding” of “het directiecomité”, naar gelang) voor de periodieke staten
  • Verantwoordelijkheid van de “Commissaris, Erkend Revisor, naar gelang”
  • Bijkomende bevestigingen
  • Belangrijke gebeurtenissen en attentiepunten
  • [Please complete this part with the elements described in part 6 annex] Beperkingen inzake gebruik en verspreiding voorliggende rapportering

  • Dovnload 0.71 Mb.