Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waarschuwing

Dovnload 0.71 Mb.

WaarschuwingPagina9/23
Datum25.10.2017
Grootte0.71 Mb.

Dovnload 0.71 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht en bijkantoren niet-EER herverzekeringsondernemingen


Verslag van de Commissaris aan de NBB overeenkomstig artikel 333 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen over de periodieke financiële informatie van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ (datum einde boekjaar)

Opdracht

Wij hebben de controle uitgevoerd van de periodieke kwantitatieve financiële informatie zoals hierna gespecifieerd, van (identificatie van de instelling) (hierna de ‘Entiteit’), over het boekjaar afgesloten op (datum) 201(x) opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Nationale Bank van België (NBB). De solvabiliteitskapitaalvereiste bedraagt EUR (bedrag) en het in aanmerking komend eigen vermogen bedraagt EUR (bedrag). Deze periodieke financiële informatie is door het directiecomité opgesteld overeenkomstig de voorschriften die zijn vastgesteld door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de NBB. Het toepassingsgebied van deze controle strekt zich, conform de Mededeling van de NBB van 4 januari 2017 omtrent de invulling van de periodieke staten onder Solvency II, uit tot de volgende documenten van de kwantitatieve rapportering: • de QRT’s zoals bepaald in de Mededeling van de NBB van 4 januari 2017 omtrent de invulling van de periodieke staten onder Solvency II;

 • de liquiditeitsrapportering;

 • de rapportering met betrekking tot de permanente inventaris; en

 • de intrestvoetrapportering.

Toe te voegen indien de instelling voor de berekening van de solvabiliteitskapitaalvereiste gebruik maakt van interne modellen overeenkomstig artikel 167 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en/of parameters die specifiek zijn voor de onderneming overeenkomstig artikel 154, § 7 van diezelfde wet.

Met betrekking tot het gebruik van interne modellen overeenkomstig artikel 167 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en/of parameters die specifiek zijn voor de onderneming overeenkomstig artikel 154, § 7 van diezelfde wet (naargelang) omvat onze opdracht evenwel niet de erkenning van deze modellen en/of (naargelang) parameters. Onze opdracht omvat ook niet het nagaan of deze modellen en/of parameters in de praktijk juist worden toegepast en het toezicht op de naleving van de erkenningsvoorwaarden. Zowel de erkenning van de modellen en/of parameters als het toezicht op de naleving van de erkenningsvoorwaarden worden voor prudentiële doeleinden rechtstreeks door de NBB opgevolgd. Wij hebben evenwel de procedures uitgevoerd zoals opgenomen in de richtlijnen van de NBB aan de commissarissen, zijnde het nazicht of de input van de gegevens voor de interne modellen correct werd opgenomen in de interne modellen en de output van de interne modellen correct in de periodieke financiële informatie werd opgenomen.Toe te voegen indien de instelling gebruik maakt van management acties in de tak ziekteverzekering overeenkomst artikel 23 van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van 10 oktober 2014.

Overeenkomstig artikel 23 van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van 10 oktober 2014, houdt de berekening van de beste schatting van de technische voorzieningen, de risicomarge en de solvabiliteitskapitaalvereiste (naargelang) binnen de tak “Ziekte” rekening met management acties (i.e. toekomstige premieverhogingen boven de medische inflatie onder bepaalde scenario’s). De beoordeling omtrent de gepastheid van deze management acties valt onder de verantwoordelijkheid van de NBB, aangezien deze laatste eventuele tariefverhogingen bovenop de medische index dient goed te keuren.Verantwoordelijkheid van het directiecomité voor de periodieke financiële informatie

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het opstellen van de periodieke financiële informatie in overeenstemming met de voorschriften die zijn vastgesteld door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de NBB alsook voor het implementeren van een zodanige interne controle die het directiecomité noodzakelijk acht voor het opstellen van periodieke financiële informatie die geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.Verantwoordelijkheid van de Commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over de hierboven gespecifieerde periodieke financiële informatie tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht. Deze norm vereist dat de controle van de periodieke financiële informatie per einde jaar uitgevoerd wordt overeenkomstig de Internationale Controlestandaarden zoals deze in België werden aangenomen en de richtlijnen van de NBB aan de Commissaris. Deze standaarden en richtlijnen vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de periodieke financiële informatie geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de periodieke staten opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de periodieke staten als gevolg van fraude of van fouten, zijn afhankelijk van de beoordeling van de Commissaris. Bij het maken van die risico-inschattingen neemt de Commissaris de interne controle van de Entiteit in aanmerking die relevant is voor de door de Entiteit op te stellen periodieke staten, die is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de Entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de waardering van de activa en de verplichtingen in de financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het directiecomité gemaakte inschattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de periodieke financiële informatie als geheel.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons controleoordeel te baseren.Oordeel

Oordeel indien de instelling voor de berekening van de solvabiliteitskapitaalvereiste gebruik maakt van interne modellen overeenkomstig artikel 167 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en/of parameters die specifiek zijn voor de onderneming overeenkomstig artikel 154, § 7 van diezelfde wet.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van de beperkingen in de uitvoering van de opdracht met betrekking tot de interne modellen waarvoor de NBB voor prudentiële doeleinden geen rapportering vereist van de Commissaris, is de periodieke kwantitatieve financiële informatie van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld overeenkomstig de voorschriften die zijn vastgesteld door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de NBB.Oordeel indien de instelling gebruik maakt van management acties in de tak ziekteverzekering overeenkomst artikel 23 van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van 10 oktober 2014.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van de beperkingen in de uitvoering van de opdracht met betrekking tot de beoordeling van de gepastheid van de management acties in de tak ziekteverzekering, is de periodieke kwantitatieve financiële informatie van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld overeenkomstig de voorschriften die zijn vastgesteld door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de NBB.Indien de instelling voor de berekening van de solvabiliteitskapitaalvereiste geen gebruik maakt van interne modellen overeenkomstig artikel 167 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en/of parameters die specifiek zijn voor de onderneming overeenkomstig artikel 154, § 7 van diezelfde wet en/of management acties in de tak ziekteverzekering overeenkomst artikel 23 van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van 10 oktober 2014.

Naar ons oordeel is de periodieke kwantitatieve financiële informatie van (identificatie van de instelling) afgesloten op DD/MM/JJJJ in alle materieel belangrijke opzichten opgesteld overeenkomstig de voorschriften die zijn vastgesteld door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG en de instructies van de NBB.Bijkomende bevestigingen

Op basis van onze werkzaamheden bevestigen wij bovendien: • dat de periodieke financiële informatie afgesloten op DD/MM/JJJJ, voor wat de boekhoudkundige gegevens betreft, in alle materieel belangrijke opzichten in overeenstemming is met de boekhouding en de inventarissen inzake volledigheid, dit is alle gegevens bevat uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke financiële informatie werd opgesteld, en juistheid, dit is de gegevens correct weergeven uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke financiële informatie wordt opgesteld;

 • dat de periodieke financiële informatie afgesloten op DD/MM/JJJJ werd opgesteld, voor wat de boekhoudkundige gegevens betreft, met toepassing van de boeking- en waarderingsregels voor de opstelling van de jaarrekening;

 • dat op basis van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht wij geen kennis hebben van het feit dat de kwalitatieve rapporten opgenomen in de Mededeling van de NBB van 4 januari 2017 omtrent de invulling van de periodieke staten onder Solvency II van materieel belang zijnde inconsistenties bevatten ten aanzien van de kwantitatieve rapporteringsonderdelen zoals hierboven gespecifieerd.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen de aandacht op de volgende aangelegenheden: • De Entiteit heeft een (geconsolideerde) jaarrekening opgesteld voor het boekjaar afgesloten op DD/MM/JJJJ in overeenstemming met (“het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel” of “International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften, naar gelang), waarover wij een separate controleverklaring hebben uitgebracht (“aan de aandeelhouders”, naar gelang) op DD/MM/JJJJ.

 • Modellen worden op continue basis nagezien en verbeterd door (Identificatie van de instelling). Toekomstige modelwijzigingen kunnen een significante impact hebben op de door (Identificatie van de instelling) uitgevoerde berekeningen.

 • De berekeningen van de technische voorzieningen zijn gebaseerd op een aantal assumpties inzake toekomstige evoluties die onzeker zijn en buiten de controle liggen van (Identificatie van de instelling). Bijgevolg kunnen de reële toekomstige kasstromen en winstdeelname aanzienlijk verschillen van deze berekend per DD/MM/JJJJ.

Belangrijke gebeurtenissen en aandachtspunten

(Identificatie van de instelling) heeft een separate set van financiële overzichten opgesteld voor het boekjaar afgesloten op DD/MM/JJJJ in overeenstemming met (“het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel” of “International Financial Reporting Standards”, naar gelang), waarover wij een separate controleverklaring hebben uitgebracht (“aan de aandeelhouders”, naar gelang) op DD/MM/JJJJ.

[Please complete this part with the elements described in part 6 annex]

Beperkingen inzake gebruik en verspreiding van voorliggende verslag

De periodieke financiële informatie werden opgesteld om te voldoen aan de door de NBB gestelde vereisten inzake prudentiële periodieke rapportering. Als gevolg daarvan is de periodieke financiële informatie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Voorliggende rapportering kadert in de medewerkingsopdracht van de Commissaris aan het prudentieel toezicht van de NBB en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Een kopie van dit verslag wordt overgemaakt aan (“het directiecomité”, “de bestuurders” of “het auditcomité”, naar gelang). Wij wijzen er op dat dit verslag niet geheel of gedeeltelijk aan derden mag worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Naam van de Commissaris,

Naam vertegenwoordiger

Adres
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

 • Verantwoordelijkheid van het directiecomité voor de periodieke financiële informatie
 • Verantwoordelijkheid van de Commissaris
 • Bijkomende bevestigingen
 • Overige aangelegenheden
 • Belangrijke gebeurtenissen en aandachtspunten
 • [Please complete this part with the elements described in part 6 annex] Beperkingen inzake gebruik en verspreiding van voorliggende verslag

 • Dovnload 0.71 Mb.