Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wat gebeurd er bij uw pensioen?

Dovnload 19.04 Kb.

Wat gebeurd er bij uw pensioen?Datum12.04.2017
Grootte19.04 Kb.

Dovnload 19.04 Kb.

Hospitalisatieverzekering via het werk


Wat gebeurd er bij uw pensioen?

Ongeveer 4 miljoen Belgen beschikken over een hospitalisatieverzekering via het werk. Vroeg of laat komt dan het moment waarop ze zelf de fakkel moeten overnemen omdat ze met pensioen gaan of naar een werkgever verhuizen die niet zo’n hospitalisatieverzekering aanbied. Wilt u deze overgang vlekkeloos laten verlopen, dan hebt u drie mogelijkheden.

Als u een hospitalisatieverzekering hebt via het werk en de pensioenleeftijd nadert, kunt u theoretisch twee dingen doen: ofwel zet u de collectieve polis verder op individuele basis, ofwel verzekert u zich bij een ziekenfonds, omdat de voortzetting op individuele basis echter duur kan uitvallen – u betaalt immers het tarief voor uw leeftijd – kunt u ook gebruik maken van een derde mogelijkheid: (lang voor u met pensioen gaat) een wachtpolis sluiten. Dit is een soort voorafbetaling op uw hospitalisatieverzekering zodat u later een verminderde premie zult betalen. Op deze pagina’s zetten we de mogelijkheden op een rij, met hun voor-en nadelen, én de kosten.

U stapt over naar een individuele polis

Sinds 1 juli 2009 beschikt iedereen die een hospitalisatieverzekering heeft over een levenslange dekking. Met andere woorden: de polis kan niet meer opgezegd worden door de verzekeraar. Bovendien mag u de hospitalisatieverzekering die u hebt via uw werkgever, op individuele basis voortzetten. Dat klinkt goed, maar hoe hoog kan die premie oplopen en hoe gaat dit in de praktijk?

Recht op voortzetting

De zogenaamde wet-Verwilghen verleent elke persoon die aangesloten is bij een beroepsgebonden verzekering het recht om ze, geheel of gedeeltelijk, individueel verder te zetten wanneer hij het voordeel van de collectieve verzekering verliest. Dit betekent concreet dat een werknemer die met pensioen gaat of van werk verandert toegang krijgt tot een individuele verzekering, zonder dat hij geweigderd kan worden omwille van zijn leeftijd of omwille van de verslechtering van zijn gezondheid terwijl hij verzekerd was via de werkgever. Dit recht is ook van toepassing op de medeverzekerden (partners, kinderen) bijvoorbeeld na een scheiding of wanneer de kinderen zelfstandig zijn gaan wonen. LET OP! De wet biedt het individu niet het recht op precies dezelfde verzekering als de collectieve polis via de werkgever, maar wel op een gelijksoortige verzekering! Dit recht kan worden uitgeoefend bij dezelfde verzekeraar, niet bij een andere. De enige voorwaarde waaraan de betrokkene moet voldoen, is dat hij of zij gedurende minstens twee ononderbroken jaren verzekerd moet zijn via een beroepsgebonden contract. Hij moet dus niet noodzakelijk minstens twee jaar voor hetzelfde bedrijf hebben gewerkt, maar wel minstens twee jaar verzekerd zijn geweest in een collectieve polis via zijn werkgever(s).

105 dagen om te beslissenWie zijn werkgever verlaat, al dan niet uit eigen beweging of omwille van het pensioen, beschikt over een termijn van maximaal 105 dagen (na het verlies van het collectieve voordeel) waarin hij of zij kan beslissen de hospitalisatieverzekering individueel voort te zetten. Binnen de 30 dagen moet de werkgever de vertrekkende werknemer informeren, daarna volgt een bedenktijd van maximaal 45 dagen en daarna nog eens 30 dagen om de keuze bekend te maken. Wie aangeeft de verzekering te willen voortzetten, ontvangt van de verzekeraar binnen de 15 dagen een voorstel. Daarna heeft hij nog eens maximaal 30 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Wanneer iemand opteert voor de verlenging van de verzekering blijft hij intussen verzekerd: er is retroactieve dekking en premiebetaling in de nieuwe polis. Dus geen paniek als u net na het verlaten van het bedrijf om een of andere reden in het ziekenhuis zou belanden.

Gelijkaardige waarborgen… hogere premieWanneer het recht op individuele voortzetting wordt uitgeoefend, hebben de verzekerden recht op een nieuwe polis en dit zonder medische vragenlijst noch wachttermijn. De nieuwe individuele polis moet gelijkwaardige waarborgen bieden als de beroepsgebonden polis. Zo zal bijvoorbeeld de kamerkeuze (individueel of niet) niet veranderen in het contract. Ook wanneer ambulante kosten in de pre-en post-hospitalisatieperiode vroeger gedekt waren via de werkgever, zullen die in het individuele contract opgenomen worden. Idem dito voor kosten gelinkt aan zware ziekten. Bij de berekening van de premie voor de individuele, voortgezette polis mag de verzekeraar rekening houden met enkele parameters die opgesomd staan in de wet: de leftijd waarop de verzekerde de individuele voortzetting vraagt en de “elementen ter beoordeling van het risico’ (lees: de gezondheidstoestand) op het moment dat de verzekerde werd aangesloten bij de verzekering (meestal het moment waarop hij aan de slag ging bij die werkgever). Verder mag bij de berekening van de nieuwe premie ook rekening gehouden worden met het sociale statuut en met het beroep van de verzekerde. In de praktijk komt de individuele voortzetting altijd neer op een premieverhoging. Vooral bij wie met pensioen vertrekt en dus 60 à 65 jaar oud is, kan de verhoging zeer aanzienlijk zijn. Een kleine rondvraag bij enkele bedrijven met een hospitalisatieverzekering leert dat de nieuwe premie driemaal hoger kan zijn (bijvoorbeeld €33 per persoon per maand i.p.v. €11).

Lagere premie… beperkte waarborgWanneer iemand de premie te hoog vindt, kan hij of zij de verzekeraar verzoeken een voorstel uit te werken dat ze doet dalen. Dit kan bijvoorbeeld door een hogere vrijstelling (franchise) vast te leggen of door af te stappen van het voordeel van de individuele kamer. Zeker wie jonger is en door de overstap naar een werkgever zonder hospitalisatieverzekering misschien maar tijdelijk een individuele voortzetting nodig heeft, kan overwegen prijsvoorstellen op te vragen bij andere verzekeraars. Een andere mogelijkheid is, over te stappen naar een hospitalisatieverzekering bij het ziekenfonds.

U kiest voor een wachtpolisWanneer u van een collectieve naar een individuele polis overstapt, zult u allicht met een forse premiestijging te maken krijgen. De premie wordt immer bepaald op basis van uw leeftijd op het moment van de aansluiting bij het individueel voortgezet plan. Een mogelijke oplossing voor deze premiestijging bestaat erin (zo lang mogelijk voor uw pensioen) een wachtpolis te sluiten. Die laat u toe, bij het verliest van uw collectief hospitalisatieplan via uw werkgever, te blijven genieten van een betaalbare hospitalisatieverzekering. Uw premie zal immers berekend worden op basis van uw leeftijd op de datum van aansluiting bij de wachtpolis, niet op basis van uw leeftijd wanneer u met pensioen gaat. Nog twee troeven: u vermijdt nieuwe wachttijden en hoeft geen medische vragenlijst in te vullen! Het idee van de voorfinanciering komt uit de wet-Verwilghen. Naast het feit dat deze wet een halt wou toeroepen aan de forse premieverhogingen, wou ze ook anticiperen op de periode na het pensioen en beschrijft ze en mogelijk product. Op dat ogenblok had maar één verzekeringsmaatschappij, DKV, zo’n product. Nadien hebben nog twee andere maatschappijen, AG Insurance en AXA, een gelijkaardige wachtpolis op de markt gebracht. Over hoe het systeem precies werkt, en over de drie wachtpolissen die momenteel beschikbaar zijn, leest u alles in het interview met onafhankelijke makelaar Kris Heyman, in het kaderstuk hiernaast.

Concreet: hoeveel betaalt u?Hoeveel u betaalt met en zonder wachtpolis? Een concreet voorbeeld gebaseerd op de wachtpolis van DKV maakt dat duidelijk. Stel dat een mannelijke werknemer met pensioen gaat op 65 jaar (de statistische levensverwachting van een man van 65 jaar is 18 jaar). In de rechterkolom heeft hij op 35 jaar een wachtpolis genomen, in de linkerkolom niet. Hij betaalt repectievelijk: KOLOM ZUL JE NOG MOETEN MAKEN!

Kris Heyman is Director Employee Benefits bij de onafhankelijke verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Bnefits. Hij weet dus perfect hoe het systeem van de wachtpolis functioneert, en kent alle details van de drie formules die momenteel op de markt te vinden zijn.

Plus magazine: hoe werkt een wachtpolis precies? En wat zijn de voordelen? Kris Heyman: Een wachtpolis moet je zien als een vorm van sparen. Je sluit een contract met een verzekeringsmaatschappij. (momenteel dus DKV, AG Insurance of Axa) en je stort maandelijks een bepaald bedrag, afhankelijk van je leeftijd. Zo bouw je een reserve op. Dat is meteen het verschil met een verzekeringspremie zit een stuk dekking (je wordt uitbetaald als zich een bepaald risico voordoet) en een stuk reserve. Bij een wachtpolis betaal je enkel voor de reserve, niet om een uitkering te krijgen wanneer zich een risico voordoet. Deze opgebouwde reserve vormt een voorfinanciering van de latere premies die je zult betalen eens je met pensioen bent. Dankzij deze voorafbetaling zullen de premies na het pensioen veel lager liggen dan de premies die iemand betaalt die geen voorfinanciering gedaan heeft. Dat is dus het grote voordeel van de wachtpolis.

Moet de werkgever die een collectieve polis heeft ook een wachtpolis aanbieden

De wet legt op dit vlak weinig verplichtingen op. Ze zegt enkel dat een werkgever die een collectieve hospitalisatiepolis aanbiedt, versplicht is om aan zijn werknemers te vertellen dat er op een verzekeringsmarkt polissen zijn waarmee je kunt sparen zodat je een lagere premie zult betalen wanneer je later met pensioen zult gaan. De wet zegt niet wanneer werkgevers deze melding precies moet doen, maar als later blijkt dat een werknemer die op zijn 30ste werd aangeworven de boodschap niet gekregen heeft en daardoor na zijn pensionering bijvoorbeeld 500 euro per jaar méér moet betalen dan wanneer hij had gespaard dia de wachtpolis, dan moet de werkgever deze 500 euro bijpassen!

Zijn er veel werkgevers die een collectieve wachtpolis aanbieden?Het gebeurd, maar het is hoogste uitzonderlijk. Het is ook niet zo eenvoudig te realiseren, want wat doe je bijvoorbeeld met een nieuwe werknemer die al gespaard heeft via een wachtpolis bij een andere maatschappij? Momenteel worden de meeste wachtpolissen dan ook op individuele basis gesloten.

Er zijn momenteel slechts drie maatschappijen die een dergelijke wachtpolis aanbieden. Wat als je bij een bedrijf werkt dat voor het collectief hospitalisatieplan aangesloten is bij een andere verzekeraar dan deze drie? Kun je dan zelf een wachtpolis sluiten bij AG, AXA of DKV?Dat is perfect mogelijk bij DKV en AG, niet bij AXA. Het is wel een voordeel als je een wachtpolis kunt sluiten bij de maatschappij van de collectieve hospitalisatieverzekering, maar dit veronderstelt dat de werkgever aangesloten is bij één van de drie genoemde maatschappijen. Is dat het geval, dan vermijd je in principe (meestal) medische formaliteiten. Als je een verzekering afsluit, zal de verzekeraar immers altijd peilen naar je gezondheidstoestand. Is je werkgever bijvoorbeeld verzekerd bij KBC en je wilt individueel een wachtpolis afsluiten bij AG Insurance of DKV, dan zul je in principe een medische vragenlijst moeten invullen. Was de werkgever bij een van deze twee verzekerd met de collectieve polis, dan moet je de vragenlijst in principe niet invullen.

Hoe gebeurt dat concreet? Stel dat de werkgever voor de collectieve polis verzekerd is bij KBC en dat de werknemer een wachtpolis sluit bij AG.Ofwel gaat de werknemer bij KBC en de te betalen premie wordt berekend op basis van de bereikte leeftijd op dat ogenblik. Ofwel gaat hij bij AG en activeert hij de wachtpolis. In dat laatste geval zal AG wel een bewijs vragen dat hij de voorbije periode verzekerd was in een collectief hospitalisatieplan.

Wat is de beste wachtpolis?Er zijn uiteraard verschillen, maar je kunt niet één wachtpolis aanduiden als het beste product. De drie maatschappijen hebben andere bijdragen en waarborgen. Ze hebben dus elk hun troeven. Bij AG en DKV moet je ononderbroken bijdragen betaald hebben, zoniet verlies je het voordeel van . de verlaagde premie na het pensioen. Bij AXA wordt de verlaagde instapleeftijd berekend op basis van de effectief betaalde bedragen (je verliest dus het voordeel niet als je een tijdje geen premies hebt betaald.) AG geeft dan weer extra waarborgen op de collectieve polis tijdens de duur van de wachtpolis. Het komt eropaan alles goed naast mekaar te leggen en de beste keuze op uw maat te maken.

Moet je al lang bijdragen betaald hebben om van het voordeel te genieten?Het spreekt voor zich dat als je aansluit op je 60ste, je nog weinig voordeel zult kunnen opbouwen. Hoe vroeger je begint, hoe beter. Dat hoeft niet op je 20ste te zijn, maar misschien wel rond je 40ste. Dit is echter geen algemene regel. Je moet het zien als een vorm van sparen en sparen doe je als je daar financiële ruimte voor hebt .(n.v.d.r.: om een idee te hebben van de bedragen: lees hoeveel betaalt u?, pg 70)

Wat gebeurt er bij overlijden voor het pensioen?Bij een overlijden gaat de opgebouwde reserve verloren.

Wat als je nog veranderd van werkgever? Kan de reserve nog overgedragen worden?

Je kunt je individueel opgebouwde reserve niet overdragen naar een collectieve wachtpolis. Dat is dus een nadeel. De meeste wachtpolissen zijn echter individuele contracten en dan is er op dit vlak geen probleem. Heeft de nieuwe werkgever een collectieve hospitalisatieverzekering, dan kun je gewoon de wachtpolis die je al had individueel voorzetten. Heeft de nieuwe werkgever geen collectieve hospitalisatieverzekering dan kun je, je wachtpolis activeren en omzetten naar een individuele hospitalisatieverzekering. De premie wordt dan berekend op basis van je leeftijd op het ogenblik dat je met de wachtpolis gestart bent. Stel dat je later toch opnieuw zou overstappen naar een werkgever met een collectieve hospitalisatieverzekering, dan deactiveer je gewoon je individuele verzekering en zet je ze opnieuw om naar een wachtpolis

Extra informatie over de drie polissen vindt u op het internet: www.wachtpolis.be

.


Dovnload 19.04 Kb.