Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Welke drie aanbevelingen/ aandachtspunten voor de werkwijze van de Goede doelen met epn heeft de groep geformuleerd?

Dovnload 42.19 Kb.

Welke drie aanbevelingen/ aandachtspunten voor de werkwijze van de Goede doelen met epn heeft de groep geformuleerd?Datum16.07.2017
Grootte42.19 Kb.

Dovnload 42.19 Kb.

Welke drie aanbevelingen/ aandachtspunten voor de werkwijze van de Goede doelen met EPN heeft de groep geformuleerd?
1.Let op: Legitieme en schenkingen tijdens leven in korting.
2.Beleid goede doel: liever zelf geen executeur.
3.Goede bereikbaarheid en snel reageren bestuur goed doel van belang.

1.Diverse complicaties worden opgelost als de notaris tot executeur wordt benoemd i.p.v. een particulier. De notaris is (wordt geacht) bekend (te zijn) met de richtlijnen van Goede Doelen Nederland en de correcte uitvoering van het testament, de berekening legaten, informeren erfgenamen/legatarissen etc. Kortom: een aanbeveling aan de Goede Doelen is, om te propageren dat een notaris of een andere ter zake kundige tot executeur wordt benoemd.

2.Eenzelfde aanbeveling geldt ten aanzien van tweetrapsmakingen en vruchtgebruiken: in dat geval doen de Goede Doelen er goed aan om de instelling van een bewind over het vruchtgebruik te propageren en de benoeming van een terzake kundige om dat bewind uit te oefenen.

3.Onder 14 van de richtlijnen wordt gevraagd om een kadastercheck op naam (van de overledene). Het verdient aanbeveling om ook te rechercheren op naam van een eventuele vooroverleden echtgeno(o)t(e). Niet altijd wordt een VVE ingeschreven na het overlijden van de eerste van een echtpaar en er kan nog op naam van een vooroverleden echtgenoot staan.

4.In onze Amsterdamse COEP-groep verbazen we ons erover dat het NVM-model koopakte als uitgangspunt is genomen voor een verkoop van onroerend goed uit een nalatenschap waarbij Goede Doelen zijn betrokken. Het Amsterdamse model was de basis voor het koopakte model van de KNB. Dit model wordt door de Amsterdamse makelaars en notarissen gevolgd en we gaan er vanuit dat – met de gewenste aanvullingen vanuit de Goede Doelen – dit model ook voor Amsterdams og gebruikt mag worden. Aanbeveling aan de Goede Doelen om daar helder over te zijn.

5.In onze COEP-groep werden opmerkingen gemaakt over de bereikbaarheid van medewerkers van het bureau Goede Doelen Nederland. Soms is snel schakelen gewenst, bijvoorbeeld als er overleg over de verkoop van een huis nodig is. De indruk bestaat dat veel medewerkers part time werken zodat het even kan duren voordat je overleg kunt hebben.

6.Bij de beneficiaire aanvaarding worden steeds maar weer de statuten van de (bekende) Goede Doelen meegezonden, ook om de bevoegdheid van de ondertekenaar van een volmacht of verklaring te onderbouwen. Kan dat niet anders? Kan de ondertekenaar bijvoorbeeld niet bij het Handelsregister laten aantekenen dat hij/zij bevoegd is om namens het Goede Doel beneficiair te aanvaarden?

1.Grotere aandacht bij notariaat voor beschrijving en begeleiding van tweetraps/vruchtgebruik vermogen.


2.Nadere uitwerking gebruikmaking recht van beraad voor G.d.
3.Heldere richtlijnen testamenten t.a.v. executeursbeloning en informatie legitimarissen.

1.Ervaring leert dat goede doelen niet altijd het verschil in het zijn van legataris of het zijn van erfgenaam onderkennen en daardoor ook niet het verschil in bevoegdheden. Goede doel dient hun vragen aan te laten sluiten bij hun positie.


2.Meer flexibele opstelling in situaties waarbij testamenten in een verleden zijn opgesteld in een andere leefsituatie dan waarin iemand komt te overlijden. Bijvoorbeeld later huwelijk en testament ‘vergeten’ te wijzigen. Nu zeer star wat soms als onbehoorlijk wordt ervaren.
3.Onderlinge samenwerking goede doelen als er meerdere erfgenaam zijn. Werk samen en werk elkaar niet tegen zodat er helemaal niet afgehandeld kan worden.

1.Het VFI geeft aan dat Goede doelen bereid zijn te betalen voor de extra werkzaamheden die de notaris voor de executeur gaat doen. Wij missen de uitwerking hiervan. Is het de bedoeling per dossier een tripartite overeenkomst af te sluiten hiervoor en is het de bedoeling dat de notaris dit gaat organiseren? Ook dit brengt extra kosten met zich mee. Er staat nu af en toe een losse zin zonder concretisering. In de richtlijnen staat bijvoorbeeld “Goede doelen zijn in het algemeen bereid om de kosten van extra uitleg aan de executeur voor hun rekening te nemen”. Graag een uitwerking daarvan.


2.Richtlijnen: voornaamste punt is dat wij de notaris missen als adviseur (zie opsomming eerste blad) terwijl deze functie kennelijk wel gewenst is. Verder is de taal nogal dwingend en dat wordt als storende ervaren. Het lijkt soms wel of de notaris zijn/haar plichten niet zou nakomen juist omdat er sprake is van een goed doel. In Bijlage 1 staat “benoeming executeur bij testament of

codicil”. Graag toevoegen ”van voor 01-01-2003” voor de volledigheid. Op blad -2- van de richtlijnen mist 18de regel van onderen het woord “doel”. Er staat nu: “tussen de executeur en het goede wil optreden”.


3.In de richtlijnen opnemen dat notarissen verklaringen van erfrecht betreffende een tweetrapsmaking inschrijven in het CTR op naam van de bezwaarde (onder 6). Via het CTR wordt dan bij het overlijden van de bezwaarde altijd duidelijk dat er sprake is van een

tweetrapsmaking.

1.In de richtlijnen een hoofdstuk toevoegen met handleiding voor de situatie dat een goed doel verwachter is bij de tweetrapsmaking (evt. ook aparte brochure om mee te geven aan bezwaarde).
2.Bij afwikkelen van nalatenschappen komt het soms voor dat niet duidelijk is welk goed doel erfgenaam is, dan zijn er bijv. 2 met dezelfde naam. Soms blijkt ook achteraf dat waarschijnlijk het niet gewenste doel (met dezelfde naam) in het testament staat vermeld. Aanbeveling: op de website van het goede doel de omschrijving opnemen van het goede doel zoals dat in het testament moet komen te staan. Dus formele naam en kvk nummer. Nu is dat vaak voor notarissen een zoektocht.
3.De voorfase, namelijk het maken van het testament, heeft veel invloed op de wijze van afhandeling. Daarom zou het goed zijn als er ook richtlijnen komen voor het opstellen van een testament met een goed doel als erfgenaam.
4. Er bestaat onduidelijkheid over het executeursloon al dan niet in mindering mogen brengen bij het berekenen van de legitieme portie. Wellicht kan deze discussie in de literatuur meer aandacht krijgen.

1.Communicatie + coördinatie verschillende goede doelen graag beter, nu soms heel verschillende wensen en methoden.


2.Als executeur in folder duidelijk maken executele eindig bij benef aanvaarding zonder ruimschoots voldoende verklaring. Dit ook beter omschrijven inde folder.
3.In testament bij bij legaat vermelden dat notaris legataris informeert op kosten van de nalatenschap.

1.Eventueel meer instructies aan executeur opnemen in testament.


2.Instructie in testament dat de notaris die een VVEX afgeeft, ook de legatarissen moet informeren.

1.In de richtlijnen ook het melden van leegstand van de woning aan de verzekeraar opnemen (i.v.m. mogelijke verlagingsuitkering verzekering).


2.De handleiding komt dwingend over richting een particuliere executeur. Advies: meer de nadruk leggen op het punt dat het een handreiking is, maar dat afwijken ook in orde is.
3. Het zou goed zijn dat er een uniform overleg met alle goede doelen komt, zodat niet alleen de 21 goede doelen aangesloten bij het bureau volgens deze richtlijn handelen!

Algeheel gevoel: Goede doelen moeten vooral blij zijn dat ze ontvangen. Niet te veel met regels/eisen komen. Waarom niet WOZ-waarde bij verkoop er naast krijgen, waarom taxatie verplicht?

1.Als erflater niets heeft bepaald, dan familie geen recht op foto’s en emotionele inboedel.
2.Burenhulp bij woning ontruimen/uitvaart regelen wel belonen mis kleine beloning: is meestal goedkoper dan professioneel uitbesteden.
3.Werkzaamheden in hokjes plaatsvinden komt veelal niet overeen met verwachting doede doelen. Hokjes volgens groep 22: 3,3,3,3,3,2,geen, 2of3, extra, extra, 1of2,2,1,2of3

1.Uit het overleg kwam naar voren dat er behoefte is aan een duidelijk overzicht van de Goede doelen met de gegevens van de rechtspersoon van het betreffende Goede doel die moet worden benoemd in het testament (bijvoorbeeld een steunfonds of een andere specifiek hiervoor opgerichte stichting) en eventuele overige eisen die het betreffende Goede doel stelt, bijvoorbeeld ook bij het eventueel benoemen van het betreffende Goede doel als executeur.

2.Voorts kwam uit het overleg naar voren dat de (zeer) beperkte garanties door Goede doelen bij verkoop van registergoederen een snelle verkoop van de woning in de weg kunnen staan. Hoe strikt staan de Goede doelen hierin en in hoeverre is er ruimte voor overleg. Een en ander kan voor een testateur een reden zijn om een Goed doel niet tot erfgenaam te benoemen, maar als legataris.
3.Imago van de Goede doelen is een issue. Het standpunt van de Goede doelen om expliciet de bezwaarde bij een tweetrapsmaking te verplichten tot het doen van een jaarlijkse opgave zal vaak juist niet het standpunt van de testateur zijn. Dit kan dan ook bij cliënten verkeerd overkomen. Uit het overleg kwam ook naar voren dat meer flexibiliteit vanuit de Goede Doelen gewenst is naar de familie van de erflater toe, bijvoorbeeld in een tegemoetkoming voor de verzorging van erflater door familie voorafgaand aan zijn/haar overlijden en/of voor de door de familie verrichte werkzaamheden ten behoeve van de afwikkeling zoals bijvoorbeeld het leegruimen van de woning.

1.Bij benoeming goed doel(en) beter letten op wijze van redigeren testament! Duidelijke instructies en bewust zijn van positie van goede doel(en).


2.In overleg met goede doelen voorkeur uitspreken voor professionele executeurs. Dit ook publiekelijk verkondigen. Hiermee worden de meeste problemen voorkomen.
3.Geen gezamenlijke executele, bij voorkeur, alle professionele executeur(s).
4.Beloningsdiscussie voorkomen door teksten in testamenten aan te passen. Anticiperen op functie boedelnotaris/executeur (in de plaats gesteld).

1.KVK-nummer + statutaire naam op website i.v.m. omschrijving in testament.


2.Vermelding steunstichtingen op website.
3.Snelle reactie wenselijk i.v.m. volmachten (duurt soms 3 weken).

1.Het zou wenselijk zijn dat vooraf duidelijk is of de Goede doelen in het geval zij tot verwachter zijn aangewezen gebruik maken van hun recht op toonplicht. Zo ja, dan kan testateur zelf kiezen of hij dan Goede doel tot verwachter wenst aan te wijzen. Wie betaalt de jaarlijkse kosten indien Goede doel van toonplicht gebruik maakt?

2.Ten aanzien van punt 1.2 van de richtlijnen: Indien Goede doelen een percentage van de nalatenschap erven zou het goed zijn om bij saldo van de nalatenschap op te nemen dat hier niet wordt meegenomen voor de bepaling van het saldo de (waarde van) de inboedel, de auto, de sieraden en alles wat zich in en om mijn huis bevindt. Dit voorkomt taxatieproblemen en discussies over de waarden.
3.Punt 10.3: Taalkundige verbetering “wordt” moet zijn “worden”.

1.Het VFI geeft aan dat Goede doelen bereid zijn te betalen voor de extra werkzaamheden die de notaris voor de executeur gaat doen. Wij missen de uitwerking hiervan. Is het de bedoeling per dossier een tripartite overeenkomst af te sluiten hiervoor en is het de bedoeling dat de notaris dit gaat organiseren? Ook dit brengt extra kosten met zich mee. Er staat nu af en toe een losse zin zonder concretisering. In de richtlijnen staat bijvoorbeeld “Goede doelen zijn in het algemeen bereid om de kosten van extra uitleg aan de executeur voor hun rekening te nemen”. Graag een uitwerking daarvan.


2.Richtlijnen: voornaamste punt is dat wij de notaris missen als adviseur (zie opsomming eerste blad) terwijl deze functie kennelijk wel gewenst is. Verder is de taal nogal dwingend en dat wordt als storende ervaren. Het lijkt soms wel of de notaris zijn/haar plichten niet zou nakomen juist omdat er sprake is van een goed doel. In Bijlage 1 staat “benoeming executeur bij testament of

codicil”. Graag toevoegen ”van voor 01-01-2003” voor de volledigheid. Op blad -2- van de richtlijnen mist 18de regel van onderen het woord “doel”. Er staat nu: “tussen de executeur en het goede wil optreden”.


3.In de richtlijnen opnemen dat notarissen verklaringen van erfrecht betreffende een tweetrapsmaking inschrijven in het CTR op naam van de bezwaarde (onder 6). Via het CTR wordt dan bij het overlijden van de bezwaarde altijd duidelijk dat er sprake is van een

tweetrapsmaking.

Aanbeveling 1:

Goede doelen dienen er op te letten en er zo nodig duidelijk op gewezen te worden, dat zij bij hun handelen binnen hun statutaire doelstelling blijven.


Achtergrond/casus: in een nalatenschap, waarin een aantal goede doelen erfgenaam is, bevindt zich een pand in verhuurde staat. Één van de goede doelen wenst om onduidelijke redenen niet tot verkoop (in verhuurde staat ) over te gaan en het pand aan te houden. De vraag is, of dit binnen de statutaire doelstelling van het goede doel valt: door het pand aan te houden is er een vorm van beleggen en exploitatie van vermogen waarvan het de vraag is, of dit binnen de statutaire doelstelling valt.
Sub-aanbeveling: in het testament een executeur/afwikkelingsbewindvoerder benoemen die niet alleen de bevoegdheid, maar ook de verplichting opgelegd krijgt om dergelijke vermogensbestanddelen te gelde te maken.
Aanbeveling 2:

Voor "kleine goede doelen" een protocol opstellen, waarin duidelijk de te nemen stappen ter zake van de afwikkeling en de daarbij te hanteren termijnen worden uiteengezet en welke rol de notaris daarin vervult. Hierin tevens een duidelijke regierol voor de notaris vastleggen. Dit om meer transparantie te bieden en de afwikkeling efficiënter te laten verlopen.


Aanbeveling 3:

Ingeval van legaten aan goede doelen en een of meer derden als erfgenamen en als executeur(s) tevens in het testament een executeur benoemen die als enige bevoegdheid en taak heeft het informeren van de legatarissen. Dit tevens als verplichting/last aan deze executeur opleggen. Eventueel de notaris als zodanig benoemen.


Achtergrond: voorkomen, dat goede doelen als legatarissen niet geïnformeerd worden als anderen tot erfgenaam/executeur worden benoemd.

Aanbeveling 4:

als men er zeker van wil zijn, dat "de familie" inboedelgoederen (al dan niet als aandenken) moet kunnen uitkiezen, dan legaat van inboedel aan "familie" (in testament nader te definiëren) opnemen en tevens een executeur/afwikkelingsbewindvoerder benoemen die belast is met de uitvoering van dit legaat en de verdeling van de inboedel.
Achtergrond/casus: goede doelen erfgenaam. Onterfde familieleden mochten geen inboedelgoederen uitzoeken als aandenken. De inboedel moest ter beschikking worden gesteld aan de kringloop.
Aanbeveling 5:

In het CTR een nieuwe rubriek 7 creëren, waarin testamenten met een tweetrapsmaking ook onder de naam van de bezwaarde worden geregistreerd. Eventueel ook een rubriek 8 creëren voor eventuele plaatsvervullers van de bezwaarde erfgenaam.


Achtergrond: voorkomen, dat een tweetrapsmaking ten behoeve van goede doelen over het hoofd wordt gezien en/of niet wordt uitgevoerd.

Wij hebben de volgende 4. aanbevelingen voor de werkwijze / relatie tussen Bureau Nalatenschappen en het notariaat.Hierbij hebben wij het overzicht “het goede doel “is ook maar en mens” als besprekingsleidraad genomen. De aanbevelingen gaan over de situaties als aldaar opgenomen en bij onderstaande opgave houden we dan ook de nummering van gemeld overzicht aan:
4. het notariaat zou elke 2/3 maanden informatie dienen te geven over de stand van zaken; rekening en verantwoording is slechts aan het einde van de afwikkeling nodig.
5/6. het notariaat zou bij een onevenwichtig loon de executeur moeten vragen het loon te matigen.
8. het inschrijven van een boedelbeschrijving in het Centraal testamentenregister is niet een goede oplossing om verwachters op de hoogte te houden van een overlijden van een bezwaarde. Hooguit zou het inschrijven van een (uittreksel) van een verklaring van erfrecht mogelijk zijn.
14. het notariaat zou standaard ook recherche kunnen doen bij ‘de bond voor verzekeraars’ en www.slapendetegoeden.nl.

5. Wat vond de groep van de intervisie-vorm?


 • Intervisie met informatie en vraagstelling/discussie onderwerp goed. 1x intervisie en 1x coep per jaar. Coep met informatie en wat minder vragen.
 • Erg Leuk. Wat ons betreft worden huiswerkopdrachten en intervisie vaker afgewisseld. We hadden de stukken goed bestudeerd, hebben er uitgebreid en diepgaand over gesproken, ervaringen uitgewisseld, de aanbevelingen van de Goede Doelen punt voor punt besproken en elkaar nuttige informatie gegeven. Wat ons betreft mogen huiswerkopdrachten en intervisie om en om plaatsvinden.
 • Prettig om meer tijd te hebben om een vakinhoudelijk onderwerp onderling te kunnen bespreken, zonder volledig in beslag te zijn genomen door de beantwoording van de Coep-vragen (goede afwisseling).
 • Zeer positief. Geen huiswerk is prettig, maar vooral ook het delen van ervaringen en het bespreken van de ingebrachte casusposities is nuttig. Nog meer zijn nu alle deelnemers betrokken in en bij de discussies.
 • De groep waardeert deze intervisie vorm zeer.
 • Voor herhaling vatbaar.
 • Leuk maar onderwerp is een beetje te weinig concreet.
 • Liep gesmeerd.
 • Leuk voor de afwisseling, prettig een keer geen huiswerk. Maar graag uitdagender onderwerp, niveau hoog houden.
 • Goed alternatief. Toekomst afwisselend casus en intervisie. Bij casus andere punten verdeling anders wordt daar te snel vrijstelling voor gevraagd.
 • De groep vond het leuk om te doen, hierdoor bestaat meer ruimte voor discussie en overleg over dilemma's in de praktijk. Voorstel van de groep 1x per jaar een casus en 1x per jaar een intervisie- bijeenkomst.
 • Een zeer waardevolle manier om juridische en praktische problemen in lopende zaken te bespreken en feed-back te krijgen.
 • Is goed bevallen. Levert meer discussie en praktijkvoorbeelden op.
 • Uitstekend. Dit is zeer enthousiast ontvangen. Leverde goede discussies op en uitwisseling van kennis.
 • De groep waardeert deze intervisie vorm zeer.
 • Positief ontvangen. De groep geeft als voorkeur aan 1x per jaar de traditionele casus met huiswerk en 1x een Coep in de vorm van intervisie. Wel gaf men aan ook voor de intervisiebijeenkomst een juridisch onderwerp met meer diepgang te wensen en een opgave van (facultatieve) literatuur ter voorbereiding op de intervisiebijeenkomst.


7. Heeft u nog op- of aanmerkingen?


 • Onderwerp, bepalingen ondernemerstestament.

 • Geen.

 • Geen.

 • Geen.

 • Het was jammer dat de schriftelijke stukken pas zo laat beschikbaar waren.

 • Geen.

 • Geen.

 • Geen.

 • Wat ik persoonlijk mis is een keer een praktische GEP of cursus hoe nu een estate plannings testament met …., ondernemingsvermogen, maatschapsaandeel, percelen grond ed. uit te voeren na overlijden! Van het opstellen van de aangifte tot en met de juiste akte van verdeling.

 • Geen.

 • De deelnemers vragen zich af wat er wordt gedaan met de voorstellen voor onderwerpen voor een volgende coep-bijeenkomst aangedragen in voorgaande coep-bijeenkomsten? Voorts geven de deelnemers aan dat er behoefte is aan meer modellen van EPN. Wellicht volgende coep-bijeenkomst aan de hand van een model huwelijkse voorwaarden?

 • Geen.

 • De laatste keer kwam de huiswerkopdracht vrij laat binnen. Graag ongeveer 6 weken van te voren. Bij een aantal mensen kloppen het aantal toegekende punten niet. Graag aandacht daarvoor.

 • Geen.

 • Geen.
 • laat Goede Doelen in hun eigen voorlichting zich erover uitspreken dat zij graag willen dat als zij tot erfgenaam worden aangewezen zij graag willen dat een professionele executeur wordt benoemd (natuurlijk bij voorkeur een notaris)
 • Laat Goede Doelen zich ook als gewone erfgenaam gedragen: redelijke termijnen stellen (bijv. niet: “binnen een week” informatie willen ontvangen), niet direct om voorschot vragen en persoonlijk contact zoeken (in persoon of per telefoon)
 • Hoe wordt omgegaan met interne statutaire beperkingen bij verkoop van onroerend goed door het Goede Doel (bijv. goedkeuring Raad van Toezicht)? Is de executeur ook vertegenwoordigingsbevoegd zonder de vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht.

 • 5. Wat vond de groep van de intervisie-vorm
 • 7. Heeft u nog op- of aanmerkingen

 • Dovnload 42.19 Kb.