Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wie is God? Een serie introductiestudies over de aard en het wezen van de God

Dovnload 487.7 Kb.

Wie is God? Een serie introductiestudies over de aard en het wezen van de GodPagina1/12
Datum17.06.2017
Grootte487.7 Kb.

Dovnload 487.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Wie is God?
Een serie introductiestudies over

de aard en het wezen

van de God.

Van de hand van Hein de Haan


Hoofdstukken:
1 - Mijn worsteling

2 - Mijn emotionele strijd met de leer

3 - Hoeveel Goden zijn er?

4 - Ken Jij God?

5 - De betekenis en waarde van het plaatje

6 - God is Liefde en dat bewijst Hij in Zijn Zoon

7 - Wie Is God?

8 - Alles loopt dwars door de Zoon van God

9 - Christus Jezus kennen

10 - Het belang van het kennen van God

11 - De God & Vader van onze Heer Jezus Christus

12 - Naam van de Vader, Zoon & Heilige Geest

13 - Aanbidding van de Zoon van God

14 - Het geheim van de godsvrucht

15 - God was het Woord

16 - In de gestalte van God & erop lijken

17 - Sterke God & Vader van de toekomst

18 - Immanuel, God met ons

19 - Onze God & Redder Jezus Christus

20 - Stond de Heer Jezus op in eigen kracht?

21 - De Zoon & de Vader zijn één.

22 - Volheid van de Godheid in Christus

23 - Mijn Heer & Mijn God

24 - In de naam van Jezus buigen voor God de Vader

25 - Heeft God ons door Zijn eigen bloed verworven?

26 - Is Christus God boven alles?

27 - Heeft God nou toch de Zoon tot God gezalfd?

28 - Jezus Christus is wel degelijk in het vlees gekomen

29 - Christus & God, beide: De Eerste & De Laatste

30 - Is de Zoon van God de engel van de Heer?

31 - Is Jezus voluit mens, ook in Zijn grootse daden?

32 - Ons geloof in Vader God als unieke God

33 - Jezus Christus: De waarachtige God?

34 - Christus Jezus bijzondere voorgeschiedenis

35 - De “Ik Ben” teksten als “Yahweh” teksten?

36 - Wie is Christus Jezus?

37 - Vader God stelt de Zoon aan

38 - Nieuwe focus op “Wie is God?”

39 - Lezen met kromme tenen

40 - De God is Liefde!

41 - God is puur! Zijn liefde zuiver!

42 - Jij wordt bemind door de grootste Minnaar!

43 - Laat je maar door de God beminnen

44 - Onvoorwaardelijke liefde geopenbaard als de aard van de God

45 - Geborgen in de onvoorwaardelijke liefde van God

46 - De God is onvoorwaardelijke liefde

47 - Wonen in Gods onvoorwaardelijke liefde

48 - De God van het Oude Testament is toch geen liefde?

49 - Epiloog
1 - Mijn worsteling
Het kan zijn dat dit nooit een Bijbelstudieserie wordt. (Dit schreef ik jaren voor de concrete eerste publicatie van de serie) Ik ben al zo enorm veel jaren deze vraag vanuit de Bijbel aan het doorspitten. Het blijkt dat ik in het verleden, net als waarschijnlijk de meeste gelovigen, altijd met makkelijke antwoorden kon wegkomen. We weten als christenen dankzij onze kerkhistorie of dankzij onze geloofsbelijdenissen of dankzij de kerkelijke basisuitleg van ons geloof precies wie God is. Ook andere groeperingen, sekten aan de rand van het christendom, hebben hun pasklare, ondoordachte, maar wel tegenhangende, antwoorden klaar liggen om te spuien wanneer je open bent over je onwetendheid betreffende God.
Deze inleiding wordt dus geen studie. Meer een presentatie van waar ikzelf al jaren over doorstudeer. Ik wil de enig ware God kennen!

Romeinen 3:30 Er is immers een enig God,


Ik stel in dit hoofdstuk iets of ik kom met een vraag. Daar komt uitsluitend slechts één Bijbeltekst op. Niet dat er maar één tekst op is. Op sommige van die opmerkingen of vragen zijn een veelvoud aan Bijbelteksten. Ik hou het vandaag echter bij eentje omdat het me momenteel om de vraag gaat. Er is één uitzondering. Dat is de laatste vraag. Daar past namelijk geen enkele Bijbeltekst op. Na dit stuk zal het wel een hele tijd duren voordat ik dit thema weer oppik. (en misschien nooit).
Iets waar ik niet 100 % tot mijn eigen bevrediging uitkom, daar neem ik geen standpunt over in. Maar hier komen de vragen en stellingen.
1/ Het draait om het kennen van God en Zijn Zoon:

Johannes 17:3 Dit is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

2/ Christus Jezus leerde ik kennen toen ik 17 was. Nu ik 66 (enkele jaren terug) ben zoek ik Hem nog steeds te kennen:

Filippenzen 3:10 Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap aan Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordend;

3/ Is God onzichtbaar?

Exodus 33: 20 Hij (God) sprak verder (tegen Mozes): Mijn aangezicht kan je niet zien,

4/ Is genade het kenmerk van God?Exodus 34: 6-7 Toen Yahweh voor zijn aangezicht voorbijging riep hij: Yahweh, Yahweh God, barmhartig en genadig, lankmoedig en van grote genade en trouw; U, die genade bewijst aan duizenden, en vergeeft misdaad, overtreding en zonde,

5/ Is God een mens?

Numeri 23:19 God is geen mens, noch een mensenkind,

6/ Is alleen Yahweh God?

Deuteronomium 4:35 Uitsluitend Yahweh is God; er is niemand meer dan Hij alleen!

7/ Is God meervoud of enkelvoud?

Psalmen 18:32 Wie is God (Eloha = Enkelvoud), behalve Yahweh? En wie is een Rotssteen, dan alleen onze God (Elohim = Meervoud)?

8/ Is God almachtig?

Psalmen 115: 3 Onze God is in de hemelen, Hij doet al wat Hem behaagt.

9/ Is de Zoon van God, Christus Jezus, de sterke God, de Vader van de toekomst?

Jesaja 9: 6 Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader van de toekomst, Vredevorst;

10/ Is Yahweh de enige Redder?

Jesaja 43: 10-11 Vóór Mij is geen God gemaakt, ook zal er na Mij geen zijn: Ik, Ik ben Yahweh, en er is geen één die redt los van Mij.

11/ Is alleen Yahweh de eerste en de laatste?

Jesaja 44:6 Zo zegt Yahweh…: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste,

12/ Doet God alles of is er nog iets voor ons te doen?

Jesaja 44:24 Ik ben Yahweh, Die alles doet,

13/ Is God Vader van alle mensen?

Maleachi 2:10 Hebben wij niet allen (alle mensen) één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?

14/ Is de naam van de Zoon van God Jezus of Immanuël?

Mattheus 1: 23 Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en zij zullen hem de naam Immanuël geven, dat vertaald betekent: "God met ons".

15/ Verdient Christus Jezus, de Zoon van God, goddelijke aanbidding?

Mattheüs 2:11 Toen ze neervielen hebben zij Hem aangebeden.

16/ Is Christus Jezus de Zoon van God?

Mattheüs 3:17 Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb.

17/ Zijn God, de Vader, en de Zoon van God twee verschillende Personen?

Mattheüs 11: 27 Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

18/ Is Jezus Christus goed?

Markus 10: 18 Jezus zei tegen hem: Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed dan één: God.

19/ Is Christus Jezus de Almachtige?

Mattheüs 28:18 Jezus … zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

20/ Waarom weet Jezus Christus niet van die dag of dat uur?

Markus 13:32 Van die dag of dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.

21/ Is het woord van God ook God?

Johannes 1: 1 In het begin was het Woord; en het Woord was naar God toe; en God was het Woord.

22/ Waarom heet Christus Jezus de eniggeborene van de Vader?

Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden en sloeg Zijn tent op onder ons (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid.

23 / Was Christus Jezus er voor Johannes?

Johannes 1: 15 Deze (Christus) was het van wie ik (Johannes de doper) zei: Hij die na mij komt, is mij vóór, want hij was eerder dan ik.

24/ Waarom staat er dat Christus Jezus in de hemel is als Hij op aarde rondloopt?

Johannes 3:13 De Zoon des mensen, Die in de hemel is.

25/ Is God een Geest?

Johannes 4:24 God is een Geest,

26/ Kan de Zoon van God uit Zichzelf niets?

Johannes 5:19 De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen;

27/ Was Christus Jezus er voor Abraham?

Johannes 8: 58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie: Voordat Abraham er was, ben Ik wordende.

28/ Legt Jezus Christus in eigen kracht zijn leven af om het ook weer zelf op te nemen?

Johannes 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb het recht om het af te leggen, en heb het recht om het weer te ontvangen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

29/ Is God, de Vader van Christus, die boven Christus staat en Hem alles schenkt?

Johannes 10: 29-33 Mijn Vader, die ze Mij (Jezus) gegeven heeft, is groter dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader.

30/ Is God één en dezelfde als Christus Jezus zelf?

Johannes 10: 33 Ik en de Vader zijn één.

31/ Is Jezus Christus God omdat de Vader in Hem is en Hij in de Vader is?

Johannes 14:20 In die dag zullen jullie erkennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie.

32/ Zijn wij nu God omdat Christus in ons is en wij in Christus?

Johannes 14:20 In die dag zullen jullie erkennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie.

33/ Is God ook de God van Jezus Christus?

Johannes 20: 17 Ik vaar op naar mijn Vader en jullie Vader, naar mijn God en jullie God.

34/ Legt Jezus Christus niet in eigen kracht zijn leven af om het ook weer niet zelf op te nemen?

Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,

35/ Is de hele mensheid van Gods geslacht?

Handelingen 17: 28 In Hem (God) leven wij, en bewegen wij ons, en zijn wij; zoals ook enigen van jullie dichters gezegd hebben: Wij zijn zelfs van Zijn geslacht.

36/Is God, de Vader, de Yahweh uit het Oude Testament en Christus Jezus, Zijn Zoon, door Wie Hij alles doet?

1 Corinthiërs 8:6 Er is voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem.

37/ Is Christus als Middelaar niet opgenomen in de eenheid van God?

Galaten 3:20 De Middelaar is niet Middelaar van één, maar God is één.

38/ Is Christus Jezus in de gestalte van God zijn een aanwijzing dat Hij God is?

Filippenzen 2:6 die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn,

39/ Heeft God Zijn Zoon geschapen om Zijn beeld op aarde te zijn?

Colossenzen 1:15 Hij (Christus Jezus) is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van elk schepsel,

40/ Bewijst de volheid van de godheid in Christus Jezus dat Hij God is?

Colossenzen 2:9 In Hem (Christus) woont al de volheid van de Godheid lichamelijk;

41/ Bewijst de volheid, die wij nu mogen bezitten, dat wij God zijn?

Colossenzen 2:10 Jullie hebben de volheid ontvangen in hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag.

42/ Is de Zoon van God, Christus Jezus, een mens?

1 Timotheüs 2:5 Er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus;

43/ Bewijst Jezus als de verborgenheid van de godzaligheid dat Hij God is?

1 Timotheüs 3:16 Buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

44/ Is Christus Jezus de uitstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen?

Hebreeën 1:3 Hij (Christus Jezus), die de uitstraling is van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen,

45/ Bewijst het feit dat Christus Jezus zonder zonde geschapen is niet dat Hij God is?

Hebreeën 4:15 Wij hebben niet een Hogepriester, die niet met onze zwakheden kan mee lijden, maar één, die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde.

46/ Bewijst Zijn goddelijk kracht niet dat Christus Jezus God is?

2 Petrus 1:3-4 Zijn (Christus) Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken, wat het leven en de godsvrucht betreft, door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd, waardoor Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken heeft, opdat jullie daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zouden worden, ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de begeerte.

47/ Bewijst de goddelijke natuur van de gelovigen hier niet dat zij God zijn?

2 Petrus 1:3-4 Zijn (Christus) Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken, wat het leven en de godsvrucht betreft, door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd, waardoor Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken heeft, opdat jullie daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zouden worden, ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de begeerte.

48/ Is Christus Jezus onze Redder?

2 Petrus 2:20 De kennis van de Heer en Redder Jezus Christus,

49/ Is er een drie-eenheid?

1 Johannes 5: 7 Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén.

50/ Is alleen Christus Jezus de eerste en de laatste?

Openbaring 22: 13 Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste.

51/ Kent de Bijbel God, de Zoon?

2 - Mijn emotionele strijd met de leer


Na de eerste studie over dit onderwerp, die meer als een soort vragenbus overkwam, zal jij je misschien hebben afgevraagd of er nog een vervolg op kwam. Het is nu inmiddels alweer ruim 2 maanden geleden dat ik die eerste studie plaatste. Komt er snel een derde, een vierde en een vijfde achteraan? Als ik de pakweg 100 A4-tjes met studies, die ik inmiddels al over dit onderwerp geschreven heb, bekijk zou je dat wellicht mogen verwachten. Ik zou nu zonder enige botsing met wie dan ook achter elkaar allerlei studies over God kunnen plaatsen. Uiteindelijk begin je niet gelijk met de emotioneel en theologisch lastig liggende onderwerpen. De werkelijkheid is echter dat het nog wel even zal duren. Ik hoop dat trage tempo een beetje in deze studie te kunnen verklaren.
De eerste studie in deze reeks eindigde ik met een vraag, waarop geen Bijbels antwoord is: Kent de Bijbel God, de Zoon? Mijn stellig overtuigd antwoord is: Nee! Het kan niet anders of velen worden hier boos over.
Ik kwam een heel duidelijke uitspraak op Facebook tegen:

Als je niet gelooft dat Jezus God is, dan is je vergeving waardeloos.”Daar kwam nog een reactie overheen, die ook kenmerkend is:

Hoe verklaren ze dan de drie EENHEID... ?”


Nou is die laatste vraag Bijbels gezien helemaal niet moeilijk. De drie-eenheid hoeft niemand te verklaren op welke manier dan ook omdat die totaal niet in Gods Woord voorkomt. Het is slechts een theologische vooronderstelling, die volgens mij geen basis in de Schrift vindt. Beide uitspraken tekenen echter ondubbelzinnig hoe vanzelfsprekend de godheid van Jezus Christus in de christenheid gezien wordt. In zo´n denken ga je niet Gods Woord onderzoeken wat die erover te zeggen heeft.
Al vele jaren onderzoek ik juist op dit punt, met onderbrekingen, Gods Woord. Een overdadige hoeveelheid Bijbels bewijs dat Jezus Christus niet God is, maar dat de God en Vader van Jezus Christus, Yahweh, wel God is, komt me uit dat onderzoek telkens tegemoet. Wat houdt me dan nog tegen om dat niet zomaar uit Gods Woord over te nemen?
Twee zaken zijn overweldigend tegen mij. De eerste is dat ik me definitief buiten elk christelijk denken plaats met zo´n opvatting. Zoals boven blijkt is Jezus godheid in de christenheid onbespreekbaar, laat staan dat we het in Gods Woord gaan onderzoeken. Over veel punten, die ik onderzocht, kreeg ik telkens dezelfde opmerking: “Er zijn vragen, die moet je niet stellen!” Om de één of andere reden moet Gods Woord een gesloten boek blijven op bepaalde punten en dan is de godheid van Jezus Christus wel het allergrootste, allerbelangrijkste punt op dat lijstje.
Ik schreef dat twee zaken tegen me zijn. De tweede en wellicht de aller-zwaarste is wel het feit dat mijn gevoelens helemaal met die van de christenheid meegaan. Vanaf het moment dat ik op 17 jarige leeftijd de Heer leerde kennen ben ik tot Jezus gaan bidden. Geen moment is er in me opgekomen om tot God, de Vader, te bidden. Jezus Christus was mijn Redder en Heer. Hij leidde mijn leven. Hij was God voor mij. Ook toen ik de genade voor mijn leven leerde kennen, ook toen deelde ik dat in mijn gebeden met de Heer Jezus.
Het was een aardig aantal jaren terug een hele ontdekking voor mij toen ik in Gods Woord geen enkel gebed tot de Heer Jezus tegenkwam. Toen bleek dat alle gebeden, zeker ook in het nieuwe testament, geadresseerd waren aan God, de Vader, toen heb ik in weerwil van alle emoties en gevoelens ook mijn bidden veranderd. Momenteel is het zo dat ik eigenlijk op die verandering niet meer terug kan komen omdat zoiets ook dwaas voor mij voelt omdat het tegen Zijn Woord ingaat. Ik weet dat ik tot de Vader mag bidden in de naam (het gezag) van Jezus Christus. Dat laatste zie ik niet als een formule, maar als het feit dat mijn positie nu in Christus Jezus is. Dat gezag (de naam van Jezus) is in Christus nu mijn deel als een voldongen feit. De toegang tot Vader is vrij!
Ik schreef al: “Mijn gevoelens gaan met de christenheid mee”. Ik gaf al aan dat ik worstel met het gevoel om terug te gaan in mijn oude gebedsmodel: Het gewoon bidden tot Jezus. En nu komt daar dan de erkenning na een lange zoektocht van jaren in Gods Woord overheen dat Jezus inderdaad niet God zou zijn, maar de Zoon van God? Emotioneel lijken mijn gevoelens de christenheid volledig te onderschrijven en voelt hetgeen ik in Gods Woord lees als een verraad aan God. Dit lijkt helemaal te bevestigen wat al die leraars al aangaven, die waarschuwden dat je sommige vragen gewoon niet moet stellen. Zij lijken gelijk te krijgen. Wat zegt dat? Wat houdt dat in?
Als de christenheid en mijn gevoelens het inderdaad bij het rechte eind zouden hebben, dan kan ik maar tot één conclusie komen. Die Bijbel het raam uit en onze favoriete kerkleer op de bovenste plank. Die leraars gaven al aan dat je sommige vragen, zoals de redding van alle mensen, de diverse adresseringen in Gods Woord, het ontstaan van het kwaad, en nu dus de vraag: “Wie is God?”, dat je die vragen beslist niet in Gods Woord moet uitpluizen. Waarom? Inmiddels ben ik er, denk ik, wel achter. Gods Woord geeft de christelijke kerkleer een enorme opdonder. Mijn emoties dan? Ja, die zijn inmiddels al tientallen jaren gevormd door diezelfde kerkleer.
Binnen de kerkleer is de bovenstaande vraag ook heel vanzelfsprekend:

Hoe verklaren ze dan de drie EENHEID... ?”

Iets wat niet eens in Gods Woord voorkomt moet in dat denken verklaard worden. Waarom? Omdat men heel oprecht gelooft dat dit het onderwijs van Gods Woord is, terwijl het eigenlijk alleen maar een constructie van de kerkelijke theologie is. Ik vraag dan ook aan die broeders en zusters, die het voordeel hebben geen kerkelijke ballast mee te dragen, maar alleen Gods Woord hebben, hier niet te oordelen. Mijn emoties, zoals ik die hierboven beschreef, zijn ook in de verste verte nog niet weg over dit belangrijk, Bijbelse punt. Leerstellig ben ik er allang uit. Emotioneel eist tientallen jaren kerkelijk onderwijs haar tol. Daarmee heeft de manipulatie van de kerk het zelfs voor elkaar de angstige gevoelens te bespelen dat je God volledig weerstaat met alleen naar Gods Woord te luisteren.
Ik ben voor velen misschien wel het voorbeeld van een gelovige buiten al die kerkformaties om. Ik denk dat het gedeeltelijk ook waar is, maar kerkleer heeft zijn tentakels tot ver buiten de kerk. We zullen ons er nog over verbazen hoeveel buiten de kerk toch niet buiten het kerkelijk leerstellig boekje durven gaan, zelfs als Gods Woord hen overtuigt. Wat mijzelf betreft kan ik dus getuigen hoe ik hier emotioneel nog altijd in vastloop.
De andere kant (en daar heb je het goede nieuws/evangelie) is dat God zelf de ogen opent. En als Hij opent, welke leer kan dan die ogen nog sluiten? God is degene, die zicht op geestelijke dingen schenkt. God is degene, die bekering werkt. God is degene, die het geloof als gave schenkt. God is degene, die de hele praktijk van ons geloofsleven op Zich neemt. God is degene, die met alle mensen tot Zijn doel komt. Alles is Zijn genade! Daar mogen we ook als we dit onderwerp gaan uitdiepen altijd weer op terugvallen. Zijn genade vormt ons, leidt ons en geeft ons inzicht. Prijst God voor Zijn overvloeiende rijkdommen van genade!

3 - Hoeveel Goden zijn er?


Het gros van de christenheid gelooft gewoon in drie goden. Men brouwt daar dan wel een zeer ongrijpbaar theologisch bouwsel omheen om het toch op één God te doen lijken, maar feitelijk gelooft de overgrote meerderheid binnen het christendom in drie goden. Men heeft er zelfs een Bijbeltekst voor bij verzonnen.

Staten Vertaling: 1 Johannes 5: 7 Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.


Stel dat dit inderdaad Gods Woord, oftewel de Heilige Schrift, zou zijn, dan heeft men een enorm krachtig bewijs in handen voor de christelijke drie-eenheid. Hier zien we dan toch zeker volgens die lijn van denken overduidelijk dat er drie zijn, die een goddelijke eenheid vormen! Je hebt hier de Vader, je hebt dan het Woord, en dat is toch zeker de Zoon, en dan heb je ook nog overduidelijk de Heilige Geest. Dus spreekt volgens deze christelijke opvatting de Bijbel over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die de hemelse eenheid vormen. Dus: De drie-eenheid!
Ingenieus! Het zou beslist van enorm belang zijn om dit diepgaand te onderzoeken als dit inderdaad Gods Woord, oftewel de Schrift zou zijn. Het gedeelte in deze Bijbeltekst, die nou juist zo nadrukkelijk die drie-eenheid onderschrijft, blijkt echter in de oudste Griekse handschriften nergens voor te komen. Het is één van die vele toevoegingen in de Bijbel om eigen kerkleer wat meer bevestiging te geven. Wat is er dus toegevoegd?

Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén. En”


Laten we eens kijken wat er in andere vertalingen staat:

NLB vertaling: Want drie zijn er die getuigen: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.

Leidse vertaling: Want drie zijn de getuigen; de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn eenstemmig.

Lunterse vertaling: Want drie zijn er die getuigen: de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.

Voorhoeve vertaling: Want drie zijn er die getuigen: de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn eenstemmig.
Wat blijkt nou? Het Bijbelgedeelte dat zo nadrukkelijk de drie-eenheid onderschrijft komt in de originele handschriften van het Woord van God helemaal niet voor. Het overtuigend Bijbelse bewijs van de drie-eenheid blijkt fraude te zijn. Johannes heeft die tekst nooit opgeschreven. Gods Geest heeft dat nooit geïnspireerd. Het was niet God, die dit ons bekend heeft gemaakt, maar kerkvaders, die vonden dat dit ergens er nog tussen gezet moest worden om de kerkleer een wat steviger Bijbelse fundering te geven. Pure fraude!

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 487.7 Kb.