Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wij staan u graag te woord

Dovnload 104.13 Kb.

Wij staan u graag te woordDatum21.09.2017
Grootte104.13 Kb.

Dovnload 104.13 Kb.


Voorwoord

Deze schoolgids biedt informatie voor leerlingen, hun ouders/verzorgers, stagegevers en andere belangstellenden, die meer willen weten over de werkwijze van Pro College regio Nijmegen.

Pro College regio Nijmegen heeft scholen in Bemmel, Boxmeer, Nijmegen en Wijchen. In deze schoolgids leest u vooral algemene informatie over het praktijkonderwijs van onze organisatie. Achterin vindt u specifieke informatie over de verschillende scholen.

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Kenmerkend voor onze leerlingen is dat zij vooral leren door te doen. Arbeids toeleiding en het krijgen van werk en inkomen staan hierbij centraal.

Op onze scholen gaan we uit van de mogelijkheden van de leerlingen. En dat doen we met ambitie. Wij willen het maximale halen uit onze leerlingen. Alle mogelijkheden en talenten willen we benutten. We leren ze om zelfstandig keuzes te maken en hoe zij als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hun vrije tijd kunnen besteden. Leren en keuzes durven maken lukt alleen als leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Wij werken samen op basis van wederzijds respect en vinden het belangrijk dat leerlingen trots zijn op zichzelf. Succeservaringen en waardering van anderen zorgen daarvoor. En uiteraard werken en leren wij met plezier en humor.

Wij staan u graag te woord.

In deze schoolgids leest u over de manier van werken, de regels en de afspraken van onze scholen.

U bent ook altijd welkom om gewoon eens op school te komen kijken en vragen te stellen.We hopen u met deze gids een indruk te geven van hoe we dat doen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan bent u altijd welkom op school om dat met ons te bespreken.

Meer informatie over Pro College regio Nijmegen en haar vier scholen kunt u vinden op onze website: www.procollege.nl

Eric Bouwens bestuurder

Acaciastraat 68

6602 EN Wijchen

T (024) 641 28 17 wijchen@procollege.nl Schooldirecteur: Paul Verbraak

Dennenstraat 21

6543 JP Nijmegen

T (024) 221 02 21

nijmegent@procollege.nl Schooldirecteur: Berry van Run


Pro College regio Nijmegen

Dennenstraat 21

6543 JP Nijmegen

T (024) 221 02 21

bestuur@procollege.nl Bestuurder: Eric Bouwens

Pro College Nijmegen

Pro College Wijchen

VIER scscholen ScholelSCHOLEN SSCSCHOLEN ScholSCHOLEN

Pro College Bemmel

Sportlaan 1k

6681 CD Bemmel

Postbus 58

6680 AB Bemmel

T (0481) 45 38 84

bemmel@procollege.nl

Schooldirecteur: Berry van Run

Pro College Boxmeer
Pro College regio Nijmegen bestaat uit praktijkscholen in Bemmel, Boxmeer, Wijchen en in Nijmegen. Eindverantwoordelijk voor de organisatie is de bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De scholen hebben een eigen directeur, die verantwoordelijk is voor het beleid van de school en de dagelijkse gang van zaken.


Stationsweg 38b 5831 CR Boxmeer T (0485) 57 74 59 boxmeer@procollege.nl Schooldirecteur: Paul Verbraak
Op alle scholen werken we met kernteams. Een kernteam is een groep docenten die verantwoordelijk is voor het onderwijs aan, en de zorg voor, de leerlingen van een aantal klassen.

De docenten in het kernteam verzorgen de lessen, maken het onderwijs pro- gramma en zorgen voor een pedagogisch klimaat waarin de leerlingen van de onderbouw optimaal kunnen presteren. Daarnaast geven ze aandacht en zorg aan de leerlingen die dat extra nodig hebben.

Op www.procollege.nl treft u het schoolondersteuningsprofiel aan met informatie over de zorg en onder- steuning die we onze leerlingen bieden. De vier scholen en de kernteams werken nauw samen en doen veel gemeenschappelijk.

Achterin deze schoolgids vindt u ‘schoolspecifieke’ informatie.

Leerling

met extra ondersteuning

Op onze school kunnen leerlingen, die extra ondersteuningsbehoefte(n) hebben, worden aangemeld.

Zij moeten voldoen aan de toelatings-voorwaarden en de toelatingscriteria van Pro College regio Nijmegen. In het onderwijskundig rapport van de school van herkomst moet staan aangegeven wat er met betrekking tot de extra ondersteunsbehoefte(n) is gedaan. Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van het Pro College geeft aan welke basis-ondersteuning wij kunnen bieden.

Als, naar inschatting van de toelatings-commissie, de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school kan bieden op basis van het SOP, kan de school de leerling plaatsen met extra hulp-middelen van het samenwerkingsverband (ondersteuningspakket) Als, naar inschatting van de toelatingscommissie, ook met een ondersteuningspakket de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school kan bieden, zal verwezen worden naar een meer geschikte onderwijsplek.Pro College regio Nijmegen begeleidt elke leerling naar werk en/of inkomen om zo een bestaan op te kunnen bouwen in onze samenleving.TOELATING

U kunt uw kind altijd bij ons aanmelden. Dat kan op elk van onze vier scholen. De toelatingscommissie beoordeelt de aanmelding op volledigheid en kijkt of uw kind aan onze toelatingscriteria voldoet.

De commissie die belast is met de toelating kan besluiten leerlingen niet toe te laten:


 • als ouders weigeren de doelstellingen van de school te respecteren;

 • als toelating de rust en veiligheid binnen de school ernstig dreigt te verstoren (gedragsproblematiek);

 • als de mate van verzorging en/of behandeling zoveel tijd en energie vraagt dat het onderwijs niet tot z’n recht komt;

 • als er verstoring van het leerproces van andere leerlingen dreigt op te treden.

Indien de aanmelding volledig is en voldoet aan onze toelatingscriteria sturen wij met uw toestemming het dossier van uw kind naar de Regionale Verwijzings Commissie (RVC). Voor het toelaten van een leerling op een van onze scholen hebben wij namelijk toestemming – een zogenaamde ‘beschikking’ ­ nodig van de RVC. De RVC is een commissie van onafhankelijke deskundigen die beoordeelt of de leerling toelaatbaar is voor het praktijkonderwijs. De RVC kijkt naar de intelligentie en het leerniveau van het kind.

Nadat de RVC een beschikking heeft gegeven, sturen wij een kopie daarvan naar u. Vanaf dat moment is uw kind officieel toelaatbaar op een van onze scholen.

Op 1 augustus 2014 is de wet ’passend onderwijs’ ingevoerd. Doel van deze wet is dat elke leerling een passend onderwijsaanbod krijgt aangeboden. Meer informatie over passend onderwijs vindt u op www.procollege.nl of op www.passendonderwijs.nl


scHoolGiDs PRO COLLEGE REGIO NIjMEGEN 3De mentor stelt de leerdoelen op samen met de leerling en bespreekt en evalueert ze tijdens de coachingsgesprekken.

Elke leerling heeft per schooljaar minimaal 4 van deze gesprekken met de mentor.

Ook de ouders/verzorgers van de leerling worden hierbij betrokken.

Het IOPP bestaat uit het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) en de leerroute.

In het OPP worden de bevorderende en belemmerende factoren, het uitstroom-perspectief  en de ondersteuning voor een leerling benoemd op de volgende gebieden: leren leren, sociaal-emotioneel functioneren, praktische redzaamheid en communicatie. Dit plan wordt bij de start op het Pro College opgesteld door de orthopedagoog en vervolgens jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld door de mentor en besproken met ouders en leerling.

In de leerroute worden de concrete leer-doelen geformuleerd. Die leerdoelen hebben te maken met kennis en sociale vaardigheden.

Samen met de leerling

Op het Pro College vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zelf kunnen verwoorden wat ze willen leren op onze school en waarom. Hoe duidelijker ze dit kunnen vertellen hoe groter de motivatie is om het leerdoel te behalen. Aan het einde van elk schooljaar vult de leerling een zelfreflectie-formulier in. Dit bespreekt de mentor vervolgens met de leerling, zodat hij inzicht krijgt in de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Zo kunnen docenten de leerling optimaal begeleiden.Iedere leerling op het Pro College heeft een Individueel Ontwikkelings Perspectief Plan (IOPP). Dat is een persoonlijk plan met leerdoelen dat wij samen met de leerling opstellen. Zo ontstaat er voor iedere leerling een concrete leerroute.4 PRO COLLEGE REGIO NIjMEGEN scHoolGiDsBEGELEIDING

leerlingenzorg

Centraal in de begeleiding van de leerling staat de mentor. Dit is de eerste aanspreekpersoon voor de leerling, ouders/verzorgers en docenten/begeleiders. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben worden besproken in het kernteam. Wanneer dit niet de juiste zorg en begeleiding kan bieden, wordt het interne zorgteam ingeschakeld. Hierin wordt onder leiding van de zorgcoördinator met een aantal deskundigen (zoals een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker) besproken hoe zorg op maat eruit moet zien. Als het nodig is wordt ook de schoolarts of de leerplichtambtenaar hierbij betrokken.

De school kan ook besluiten extra advies te vragen bij het Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT bestaat uit de leden van het intern zorgteam, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en op aanvraag hulpverlener(s) van de bij de leerling betrokken jeugdhulpverleningsinstanties. Als een leerling in het ZAT besproken wordt, worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. Als de leerling of het gezin al hulp ontvangt van één van de instanties in het ZAT, wordt de informatie en begeleiding op elkaar afgestemd. Als er vanuit het ZAT belang rijke adviezen komen voor ouders/verzorgers, wordt dit door de mentor of zorgcoördinator met ouders/ verzorgers besproken.

INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF PLAN (IOPP)
Docenten

Als het Individueel Ontwikkelingsplan is opgesteld, dan gaan we aan het werk.

In de praktijk van alledag heeft de leerling vooral te maken met docenten. Van hen leert de leerling allerlei vaardigheden, zoals rekenen, timmeren, serveren, een gesprek voeren, spellen, schoffelen, enzovoorts. Maar ook zorgen de docenten voor rust, orde, veiligheid en regelmaat. Dat zijn immers de voorwaarden om te kunnen leren. Eén van de docenten wordt aangesteld als mentor van de leerling. Daarnaast zijn er op elke school medewerkers die de docenten ondersteunen en in bepaalde gevallen ook de leerlingen begeleiden en helpen. Dat zijn onder andere de conciërge, de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker, de schoolarts en de administratieve medewerker.
KWALITEITSZORGIk wil de komende zes weken beter leren samenwerken met anderen.’
Binnen Pro College regio Nijmegen werken we systematisch aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. Door samen met leerlingen, ouders/verzorgers, personeel en bedrijven de werking van de organisatie kritisch te bekijken en tot verbeteracties te komen, wordt de kwaliteit van het leerproces van ons praktijkonderwijs steeds beter. Periodiek laten we daarom een enquête invullen door ouders/verzorgers, leerlingen, stagebedrijven en personeel. De uitkomsten hiervan worden geanalyseerd en er worden verbeterdoelen vast-gesteld. Verbeterdoelen kunnen betrek-

king hebben op kleine en grote zaken.

Van de uitstraling van een klaslokaal, de communicatie naar de ouders/verzorgers, een aanpassing van de stagemap en het assortiment in de kantine, tot de organisatiebrede invoering van het nieuwe digitale leerlingvolgsysteem Magister.

Ook de onderwijsinspectie beoordeelt jaarlijks of de kwaliteit van ons onderwijs en onze resultaten voldoende zijn. Het is goed om te weten dat alle scholen van Pro College regio Nijmegen een ruim voldoende scoren in de kwaliteits-onderzoeken van de onderwijs inspectie.
scHoolGiDs PRO COLLEGE REGIO NIjMEGEN 5

Vanaf de onderbouw leren leerlingen zoveel mogelijk vanuit de praktijk en zien ze waar hun mogelijkheden en hun voorkeuren liggen. Dat komt in hun Individueel Ontwikkelings Perspectie Plan te staan. Op deze manier willen wij de leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces.

Door aan te sluiten bij de mogelijk- heden en behoeften van leerlingen krijgen we hun leervragen helder. Daarnaast houden we rekening met de eisen die de samenleving en het bedrijfsleven stellen.

maandag

en woensdag 8.30 – 15.15 uur

(klas 4 en 5 tot 15.00 uur)

dinsdag 8.30 12.30 uur

donderdag

en vrijdag 8.30 14.30 uur

De scholen van Pro College regio Nijmegen stemmen hun onderwijs en begeleiding af op de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Met andere woorden: de individuele leerling staat centraal.

Schooltijden

ONDERWIJS

Leerlingen krijgen enerzijds theorievakken, zoals Nederlands, Rekenen, ICT en Engels. Ook wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Anderzijds zijn er de praktijkvakken, waarin uiteenlopende sectoren aan bod komen: koken en serveren, groen, metaalbewerking, houtbewerking, facilitair, detail en techniek. Door de jaren heen wordt het aantal praktijkuren steeds groter.

Vanaf klas 4 volgen de leerlingen een van onze praktijkopleidingen, waarmee ze een certificaat kunnen halen. Een overzicht hiervan vindt u in onze opleidingengids. Daarnaast staan in de hoogste klassen de stage en arbeids- toeleiding centraal.Vanaf het eerste leerjaar komt het voor dat de leerlingen opdrachten krijgen die buiten school plaatsvinden. Zij gaan dan bijvoorbeeld in groepjes opdrachten uitvoeren in de buurt van de school of in het centrum: kaartleesopdrachten, boodschappen doen voor de kooklessen, fietsen of lopen naar de gymlessen of stagetraining etc.

Deze opdrachten zijn bedoeld om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen te bevorderen. De docent is daar dus niet altijd bij aanwezig. Leerlingen zijn gedurende de opdracht zelf verantwoordelijk voor hun spullen en een goed verloop van de uitvoering, vooraf worden de leerlingen hierop geïnstrueerd. Indien ouders/verzorgers om redenen er bezwaar tegen hebben dat hun zoon/dochter opdrachten buiten de school krijgt, willen we graag dat zij contact opnemen met de mentor van hun zoon/dochter om dit te bespreken.ochtendpauze 10.00 – 10.15 uur middagpauze 12.30 – 13.00 uur

6 PRO COLLEGE REGIO NIjMEGEN scHoolGiDs
Tijdens het vak sociale vaardigheden wordt lesgegeven in weerbaarheid en hoe om te gaan met pestgedrag.

VEILIGHEID

Voor alle scholen bestaat er een calamiteitenplan. Dit om-schrijft de organisatie van de hulpverlening aan leerlingen, personeel en anderen binnen de verschillende scholen bij bedreigende situaties.

Tijdens de introductie van nieuwe leerlingen wordt er aandacht besteed aan het calamiteitenplan. Gedurende het schooljaar vinden er ontruimingsoefeningen plaats.

Veiligheid heeft ook te maken met het ‘je veilig voelen’ op school. Er zijn dan ook regels opgesteld rond het bezit van drugs, alcohol en wapens. Deze zaken zijn volstrekt verboden binnen de school. De school kan, al dan niet samen met de Politie, een kluisjescontrole uitvoeren. De leerlingenkluisjes worden dan onaangekondigd gecontroleerd. De vijf scholen hebben een pestprotocol. Daarin staat precies welk gedrag wel en welk gedrag niet geaccepteerd wordt. Docenten zijn geschoold in het herkennen en bestrijden van pestgedrag. Tijdens het vak sociale vaardigheden wordt lesgegeven in weerbaarheid en hoe om te gaan met pestgedrag.scHoolGiDs PRO COLLEGE REGIO NIjMEGEN 7
Stage

Vanaf de 1e klas krijgen leerlingen het vak Voorbereiding op Individuele Stage (VOIS).

Dit betekent dat ze stageopdrachten uitvoeren in en om de school. Of in een groep, onder begeleiding van een docent, buiten de school. In de 4e en 5e klas gaan leerlingen daadwerkelijk individueel extern stage lopen. Ze werken dan twee à drie dagen per week bij een bedrijf, winkel of instelling, om ervaring op te doen en te leren zelfstandig te zijn. Leerlingen doen dit meestal met veel plezier, het is heel motiverend voor ze. Een stage is de beste manier om na school een baan te verkrijgen.

 • Als ik iemand iets goeds zie doen, geef ik een compliment.

 • Ik spreek anderen met respect aan.

 • Ik praat op een rustige en vriendelijke toon.

 • Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf.

 • Ik gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn.

 • Ik loop rustig door de school.

 • Ik spreek Nederlands op school.

 • Ik gooi afval in de prullenbak.

 • Ik meld bijzonderheden bij een medewerker van de school.

 • Ik heb mijn schoolspullen bij me en ben op tijd in de les.

Op de scholen van Pro College regio Nijmegen zijn de volgende kernwaarden belangrijk in ons gedrag: trots/plezier, respect en eigenaarschap. Vanuit deze kernwaarden komen de volgende schoolbrede gedragsverwachtingen naar voren:

Positief Gedrag
MEDIA

Het kan voorkomen dat we in school of daarbuiten, bijvoor-beeld op stage, foto’s of filmpjes maken waarop onze leer-lingen, uw kinderen, staan. De foto’s worden o.a. gebruikt voor de website van onze school.

Soms worden er filmpjes gemaakt van leerlingen: in de klas, in de kantine, in de gangen, op het schoolplein, etc. Het gaat er ons dan vooral om het gedrag van leerlingen in deze situaties te kunnen beoordelen. Door de opnamen terug te kijken kunnen we zien op welke plekken en in welke situaties zaken goed gaan en wanneer niet. Daardoor krijgen we een beter inzicht wat goed werkt en wat niet.

Daarbij willen we ons richten op de positieve benadering. Daarmee wordt bedoeld dat belonen beter werkt dan straffen. Zo kun je bijvoorbeeld leerlingen die niet fietsen op het plein een compliment maken in plaats van de leer­lingen, die tegen de regels in toch fietsen, te straffen. Deze manier van positief benaderen willen we op alle scholen verbeteren. Daarom volgen alle docenten een meerjarige scholing in deze positieve benadering. We noemen dat

Positive Behavior Support (PBS ). PBS kan bijdragen aan een veiliger schoolklimaat en daardoor betere schoolresultaten. Daarnaast worden er soms video­opnamen gemaakt in de klassen. Dit gebeurt meestal door een van de personeelsleden van school.


8 PRO COLLEGE REGIO NIjMEGEN scHoolGiDs
We maken vooral opnamen van de docent. Later worden de beelden bekeken. Het gaat er dan vooral om dat de docent zichzelf terug ziet terwijl hij aan het lesgeven is. Hij bekijkt de opnamen samen met een deskundige begeleider. De bedoeling is dat de docent zelf ziet wat hij goed doet tijdens het lesgeven en wat beter kan. Deze vorm van begeleidingen aan docenten noemen we: School Video Interactie Begeleiding (SVIB). De eerste ervaringen zijn erg positief en leerzaam voor de docenten.

Wanneer ouders niet willen dat er foto’s en filmopnamen van hun zoon of dochter gemaakt worden kunnen ze dat voor 15 september 2014 kenbaar maken aan de directeur van de school.

Klachten


Onze belangrijkste gedragsverwachting is: we hebben respect voor elkaar en voor onze omgeving.

afspraken

REGELS EN AFSPRAKEN

Onze scholen werken met een schoolcontract waarin af-spraken staan waaraan de leerling, de ouder/verzorger en de school zich dienen te houden.

Niet alleen omdat die regels(gedragsverwachtingen ) onze waarden en normen vertegenwoordigen, maar ook omdat rust, orde en regel- maat voor onze leerlingen voorwaarden zijn om tot prestaties te komen. Wanneer een leerling medicijnen gebruikt, moeten de ouders/verzorgers en de leerling dat zelf regelen. De school en de mentor hebben geen rol in het verstrekken van medicatie.
Ondanks al onze inzet kan het toch gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Bespreekt u dat dan eerst met de docent die het betreft of met de mentor van uw kind. Komt u er niet uit, bespreek de situatie dan met de kernteam-coördinator, daarna, indien nodig, met iemand van de schoolleiding: de schooldirecteur of de bestuurder. Lost ook dat niets op, dan kunt u een klacht indienen. Daarvoor kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon van Pro College regio Nijmegen. U kunt hiermee rechtstreeks contact opnemen, of via de interne contactpersoon van de school. Op de website van de school staan de contactgegevens en de volledige klachtenprocedure.

Deze vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en bekijkt samen met u wat er verder het beste kan gebeuren. Als dat gewenst is, begeleidt de ver-trouwenspersoon u bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC).

LKC

Gebouw ‘Woudstede’ Zwarte Woud 2 Postbus 85191 3508 AD UtrechtT (030)

280

95

90

F (030)

280

95

91

E info@onderwijsgeschillen.nl www.onderwijsgeschillen.nl

SCHOOLGIDS PRO COLLEGE REGIO NIJMEGEN 9

Verzuim

Onze vakanties zijn gelijk aan die van alle andere scholen van het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen. Slechts voor bijzondere omstandigheden mogen wij toestemming geven voor schoolverzuim.

Bijvoorbeeld een sterfgeval in de naaste familie, bij ernstige ziekte van ouders en bij huwelijk of jubileum van naaste familieleden. Hiervoor dienen ouders/ verzorgers schriftelijk verlof aan te vragen bij de schooldirecteur. Extra vakanties of vervroegd afreizen naar de vakantiebestemming zijn voor de wet geen ‘bijzondere redenen’. Daar kunnen wij dus geen verlof voor geven. De school werkt samen met de afdeling leerplicht van de gemeente, om ongeoorloofd verzuim en/of spijbelen tegen te gaan. In de regio Nijmegen is daarvoor een regionaal verzuimprotocol opgesteld waar alle scholen voor voortgezet onderwijs en de afdelingen leerplicht van de gemeenten zich aan moeten houden. Het regionaal verzuimprotocol staat op onze website.

10 PRO COLLEGE REGIO NIJMEGEN SCHOOLGIDS
OUDERS

Ziekmelden

Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen. Het is de bedoeling dat de ouders/verzorgers dit vóór 8.30 uur doorgeven aan de school. Wanneer de leerling stage loopt moeten de ouders/verzorgers ook de stagegever informeren. Wanneer uw zoon/dochter weer hersteld is dient u dit zo snel mogelijk aan school door te geven.

Contacten ouders/school

De scholen van Pro College regio Nijmegen vinden een goede samen­

werking tussen school en ouders zeer belangrijk. Daarom worden er op de scholen introductie­ en informatie-avonden georganiseerd, en gesprekken over het Individueel Ontwikkelings Perspectief Plan en leerroutes. Verder ontvangen leerlingen en ouders regelmatig een informatiebulletin. De belangrijkste informatie en het laatste nieuws zijn ook te lezen op onze website www.procollege.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor onze leerlingen organiseren wij gedurende het schooljaar diverse extra activiteiten zoals sportdagen, vieringen, schoolreisjes en excursies. Helaas worden

de kosten die de school daarvoor moet maken niet door de overheid vergoed. Omdat deze activiteiten belangrijk zijn voor onze leerlingen betalen ouders/ verzorgers jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt betaald via de administratie van de school. Kijk op onze website voor de hoogte van de ouderbijdrage en meer informatie.

Meldcode


Sinds 1 januari 2014 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze website.Voor onze leerlingen organiseren wij gedurende het schooljaar diverse extra activiteiten.Medezeggenschap

Ouders/verzorgers, die wat extra’s willen doen voor de school, kunnen zich kandidaat stellen voor de Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR). Daarin bespreken ouders/verzorgers en personeelsleden samen met de bestuurder het beleid van de organisatie en de scholen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het vaststellen van het schoolplan, het meebeslissen in personeelsbeleid, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage of het deelnemen aan een sollicitatiecommissie. Elke drie jaar zijn er verkiezingen voor de GMR.Tegemoetkoming studiekosten

Leerlingen ontvangen voor het begin van het schooljaar een lijst met schoolbenodigdheden. De bij het onderwijs benodigde boeken worden door de school aangeschaft. Ouders/verzorgers hoeven hieraan niet bij te dragen. Ook wordt veilige werkkleding door de school besteld, maar deze moet wél door ouders/verzorgers worden betaald.

Afhankelijk van hun inkomen, hebben sommige ouders/verzorgers naast kinderbijslag recht op een kind-gebonden budget. Wanneer kinderen vanaf hun twaalfde naar het voortgezet onderwijs gaan (waar het praktijk­

onderwijs bij hoort) dan krijgen deze ouders/verzorgers extra kindgebonden budget, als tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie over het kindgebonden budget vindt u op www.toeslagen.nlVerzekeringen

De school heeft voor de leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze is bedoeld als een aanvullende verzekering. Daarnaast moeten ouders/verzorgers zelf een ziektekosten­ en een W.A.­verzekering hebben.
SCHOOLGIDS PRO COLLEGE REGIO NIJMEGEN 11Dennenstraat 21

,6543 JP Nijmegen

T(024)2210221………

bestuur@procollege.nl

De schoolboeken zijn gratis. Ze worden de eerste schoolweek via de school geleverd aan de leerlingen. De boeken worden eenmalig gratis verstrekt. Wanneer een leerling een boek kwijt raakt, dient de leerling zelf een nieuw boek te kopen. De leerling dient werkkleding te dragen tijdens de praktijklessen. Dit is verplicht vanwege de veiligheidseisen die op school gelden, o.a. ARBO. De ouders dienen de werkkleding zelf te betalen. Werkkleding wordt via school verstrekt.

Dennenstraat 21

6543 JP Nijmegen

T (024) 2210221…….…….

nijmegen@procollege.nlIn de pauzes kunnen de leerlingen naar de aula/kantine. In de pauzes worden etenswaren en drinken verkocht. Tijdens de pauze is er altijd toezicht, zowel binnen als buiten op het schoolplein.

Ontwerp: Deel 2 ontwerpers, Nijmegen | Fotografie: Thijs Joosten | Druk: Drukkerij Efficiënt, Nijmegen

12 PRO COLLEGE REGIO NIJMEGEN SCHOOLGIDS

Pro College regio Nijmegen

Pro College Nijmegen

Pro College Wijchen

Pro College Bemmel

Pro College Boxmeer

Acaciastraat 68

6602 EN Wijchen

T (024) 641 28 17 wijchen@procollege.nl

Sportlaan 1k

6681 CD Bemmel Postbus 58

6680 AB Bemmel

T (0481) 45 38 84 bemmel@procollege.nlStationsweg 38b

5831 CR BoxmeerT (0485) 57 74 59 boxmeer@procollege.nl

Om alle spullen veilig op te bergen moeten de leerlingen een kluisje huren. In de eerste schoolweek ontvangen de leerlingen de sleutel en moeten zij huur en borg betalen. Het huren van dit kluisje kost tien euro per schooljaar. De borg bedraagt vijf euro. De leerling krijgt de borg terug als de sleutel aan het einde van het schooljaar wordt ingeleverd en het kluisje onbeschadigd is.

ochtendpauze 10.00 10.15 uur middagpauze 12.30 13.00 uur

De leerlingen dienen hun fiets of brommer op slot en in de fietsenstalling te zetten. De school is niet verantwoordelijk voor schade aan de fiets en/of diefstal.

Schoolboeken en werkkleding

Pauze

Kluisjes

Fietsenstalling

PRAKTISCHE ZAKEN

 • Schooldirecteur: Paul Verbraak
 • Bestuurder: Eric Bouwens
 • Schooldirecteur: Berry van Run
 • scHoolGiDs Leerling met extra ondersteuning
 • Pro College regio Nijmegen begeleidt elke leerling naar werk en/of inkomen om zo een bestaan op te kunnen bouwen in onze samenleving.
 • INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF PLAN (IOPP)
 • Ik wil de komende zes weken beter leren samenwerken met anderen.’
 • Tijdens het vak sociale vaardigheden wordt lesgegeven in weerbaarheid en hoe om te gaan met pestgedrag.
 • Klachten Onze belangrijkste gedragsverwachting is: we hebben respect voor elkaar en voor onze omgeving.
 • Voor onze leerlingen organiseren wij gedurende het schooljaar diverse extra activiteiten.
 • Tegemoetkoming studiekosten
 • SCHOOLGIDS

 • Dovnload 104.13 Kb.