Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wijkactieplan Zuilen (oost)

Dovnload 471.96 Kb.

Wijkactieplan Zuilen (oost)Pagina1/3
Datum31.07.2017
Grootte471.96 Kb.

Dovnload 471.96 Kb.
  1   2   3Wijkactieplan Zuilen (oost)
September 2007

Inhoudsopgave 1. Inleiding

'Samen werken, samen leven' is het motto van het huidige kabinet. Samenleven speelt zich voor een groot deel af binnen wijken. Het Kabinet wil in 40 wijken met ernstige problemen het tij keren. Zuilen Oost is één van die 40 wijken.
Dit concept voor het Wijk Actie Plan Zuilen Oost is tot stand gekomen na uitgebreide consultaties met bewoners (onder meer een bewonersbijeenkomst op 5 juli), deskundigen (op 7 juni) en stakeholders (vooral directeuren van sleutelorganisaties zoals corporaties, welzijnsinstelling en politie op 12 juli).
De uitkomst is opgeschreven in onderliggend wijkactieprogramma Zuilen (oost). Dit is in augustus en september opnieuw voorgelegd aan de experts, bewoners en stakeholders.
De bewoners werd gevraagd - met stemkastjes - hun oordeel uit te spreken over de voorgestelde maatregelen. Daaruit kwam de volgende top 3:

1. Meer schoolmaatschappelijk werk

2. Meer activiteiten voor jongeren

3. Opvoedingsondersteuning Marokkaanse Ouders


De betrokken partijen zijn van mening dat met uitvoering van dit wijkactieplan Zuilen (oost) de omslag wordt gemaakt om binnen een aantal jaren te komen tot de prachtwijk Zuilen (oost).

 1. Schets van de wijk Zuilen (oost)

Zuilen is een wijk met veel kenmerken van een aandachtswijk. Veel bewoners in een achterstandspositie en negatieve beoordelingen van bewoners over de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. En de woningvoorraad is niet optimaal. Objectieve gegevens op deze drie aspecten hebben er toe geleid dat Zuilen Oost is terechtgekomen op de lijst met 40 Nederlandse aandachtswijken.
Binnen Zuilen bestaan op deze aspecten grote verschillen. Niet alleen in Zuilen Oost is sprake van buurten die aandacht vragen. Dat geldt ook voor bepaalde buurten in het noordelijk en westelijk deel van Zuilen. En binnen Zuilen Oost zijn gedeeltes aan te wijzen waar de scores wezenlijk beter zijn.
Op verschillende niveaus en manieren wordt al langer gewerkt aan het verbeteren van de situatie in Zuilen. Er is medio jaren '90 een samenwerkingsverband gevormd tussen gemeente, corporaties en projectontwikkelaars, dat een Wijkontwikkelingsplan Zuilen heeft opgesteld, waaraan sindsdien uitvoering wordt gegeven.

Sinds die tijd heeft de gemeente Utrecht ook veel inspanningen verricht voor Zuilen met bijvoorbeeld grotestedenbeleid-gelden (GSB-middelen).

Op het vlak van veiligheid is medio jaren '90 veel extra inzet vanuit de politie voor Zuilen georganiseerd (met veel extra politiemensen uit de hele regio).

Vanaf januari 2006 is een deel van Zuilen, Zuilen Noordoost, aangewezen als zogenaamd "urgentiegebied" in het kader van Utrecht Veilig! Dat levert veel extra aandacht op en mogelijkheden voor maatregelen op het vlak van de veiligheid en veiligheidsbeleving.

Alle tot nu toe geleverde inspanningen hebben er toe geleid dat Zuilen duidelijk op de goede weg is. De neergaande spiraal van 10 tot 12 jaar geleden is omgebogen in een opgaande lijn. Maar alle betrokken partijen zijn het er over eens dat de resultaten nog niet voldoende zijn: "We zijn nog niet klaar".
De fysieke pijler van de stedelijke vernieuwing komt in Zuilen, en met name in Zuilen Oost al heel goed tot zijn recht. Er zijn al veel woningbouwprojecten gerealiseerd, en er komen er nog diverse aan, ook in Zuilen Oost. Er zal nog onderzocht worden in hoeverre er meer woningen voor bepaalde doelgroepen gerealiseerd kunnen worden.

De openbare ruimte is op diverse punten verbeterd, al is er met name in Zuilen West weinig ruimte voor spelende kinderen en is de kwaliteit niet overal voldoende. Een centraal plein van Zuilen, het Prins Bernhardplein, is eigenlijk het laatste grote verbeteringsproject in Zuilen Oost dat nog niet is gerealiseerd.

De wijkeconomie is flink gestimuleerd door de bouw van een nieuw winkelcentrum in Zuilen Oost. Verdere inspanning op dit vlak zal vooral liggen in het beschikbaar houden van voldoende bedrijfsruimtes.
Alle bij Zuilen betrokken partijen benadrukken dat er voor verdere vooruitgang nog veel energie gestoken zal moeten worden in de sociale pijler. Ook voor de verbetering van de veiligheidsbeleving van de bewoners zijn veel maatregelen nodig in de sociale sfeer. Daarbij moet vooral gedacht worden aan een aanpak van jongerenproblematiek in de allerbreedste zin van het woord, van kinderwerk en opvoedingsondersteuning tot aanpak van criminele overlastgevende jongeren.
In Zuilen is het werken aan goede relaties tussen verschillende bevolkingsgroepen (bijv. allochtoon en autochtoon) van belang, al is er geen sprake van acute problemen op dit vlak. Bij de uitwerking van alle maatregelen in de verschillende onderdelen van het wijkactieplan (de "vingers") zal steeds aandacht besteed worden aan integratie.
Zuilen kent veel gezondheidsproblemen. Deze concentreren zich vooral op diverse chronische aandoeningen, overgewicht, lichamelijke beperkingen en stress. Eenzaamheid en depressies komen vaak voor. Men is minder vaak lid van een sportclub (evenals de kinderen) en beweegt minder.

Zuilen als geheel springt er ten opzichte van de rest van de stad ongunstig uit als het gaat om problemen als eenzaamheid en depressie. Ook overgewicht bij volwassenen en kinderen is een groot probleem. Daarbij komt dat de zelfredzaamheid vaak laag is, waardoor bovenstaande lichamelijke en psychosociale problemen versterkt worden.


Het samenwerkingsverband van partijen die werken aan het Wijkontwikkelingsplan Zuilen heeft al besloten om een vervolg op het WOP te ontwikkelen. Bij de vervolgaanpak zal veel aandacht uitgaan naar de sociale pijler en de veiligheid.
In dit Wijk Actie Plan worden analyses gegeven en voorstellen gedaan voor Zuilen Oost. Dat is van belang voor een heldere afstemming met de Rijksoverheid. Dat er hier en daar in de analyses en voorstellen uitgeweken wordt naar andere schaalniveaus is soms onvermijdbaar. In ieder geval is het ook een groot pluspunt dat de "Vogelaarplannen" ingebed zijn in een al langer lopende aanpak voor een groter samenhangend gebied.
Tot nu toe is onduidelijk hoeveel extra middelen beschikbaar zullen komen om de verdere ontwikkeling van Zuilen (Oost) tot een prachtwijk of krachtwijk gestalte te geven. De partijen die bezig zijn met de ontwikkeling van Zuilen zijn echter vast van plan om hun inspanningen verder uit te bouwen. De mogelijke extra gelden zijn daarbij een welkome steun in de rug. Maar hoe dan ook zal het werken aan verbetering doorgaan.
De analyses in dit Actie Plan zijn zeer summier geformuleerd. Onder meer omdat er al een wijkdossier Zuilen Oost is gemaakt t.b.v. het bezoek van Minister Vogelaar in mei van dit jaar.

Het is wel van belang om te onderstrepen dat de deelanalyses onderdeel vormen van een samenhangende integrale visie op Zuilen. In het kader van de wijkontwikkelingsplannen zijn ook steeds integrale analyses gemaakt, waarbij is onderstreept dat verbeteringen in de woningvoorraad (de fysieke pijler) samen moeten gaan met verbeteringen in de economische en de sociale pijler. Er bestaat een brede overeenstemming dat de nadruk nu moet liggen op de sociale pijler, vooral omdat de ontwikkelingen in de fysieke pijler erg positief worden ingeschat. 1. Knelpunten, pareltjes en gewenste maatregelen

  1. Wonen en woonomgeving

Kernproblemen

De woningvoorraad vormt op zich geen kernprobleem in Zuilen. Er is al veel aan verbeterd en er liggen voldoende goede plannen voor verdere verbetering. Er is verder geen noodzaak voor een grootschalige aanpak van de woningvoorraad. Uitzondering daarop wordt gevormd door het nog te geringe aanbod aan woningen voor ouderen en speciale doelgroepen.

Er wordt ook gevraagd om meer woon-werk-woningen.
In Zuilen Oost is de openbare ruimte redelijk op orde. Grootste probleem is de rommelige indeling van het Prins Bernhardplein. Het plein is nu een verzamelplaats van jongeren, die zich niet misdragen omdat er cameratoezicht is. De inrichting is zodanig dat alleen jongeren (uit Zuilen Noord en Oost!) er voor kiezen om er te verblijven, andere omwonenden voelen zich er onveilig. Omdat het plein zo centraal ligt in Zuilen is het zeer bepalend voor het fysieke woonklimaat. Extra reden om het plein aan te pakken is om van het nieuwe cultureel centrum dat aan het plein komt een succes te maken.

In heel Zuilen (maar vooral in Zuilen West) is veel vraag naar extra speelplekken voor kinderen (bijv. voetbalkooien en skatebanen).

Verder wordt veel geklaagd over vervuiling.

Als er in bepaalde buurten wel voldoende speelplekken zijn, zijn er professionele begeleiders gewenst om bijvoorbeeld dikke kinderen aan het sporten te krijgen.


Erg bepalend voor de vraag of men prettig kan wonen in Zuilen is ook het sociale leefklimaat (zie bij het hoofdstuk Veiligheid). Hier is nog veel ruimte voor verbetering. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van jongerenoverlast en het verbeteren van sociale contacten tussen verschillende buurtgenoten.
Achter de voordeur zijn veel problemen die ook hun uitwerking hebben op het leefklimaat daarbuiten. Kinderen uit multiprobleemgezinnen zorgen voor meer overlast dan kinderen uit minder probleemrijke gezinnen.
Bestaande maatregelen

- Woningbouw. In Zuilen Oost staan nog twee à drie grote projecten op stapel: renovatie en sloop/nieuwbouw in complex 8 van Portaal (bij Niftarlakeplantsoen), en sloop/nieuwbouw in de zuidhoek Geuzenwijk. Verder van belang: sloop/nieuwbouw in buurt rond Queeckhovenplein (buiten Zuilen Oost). En project Fortlaan Noord met toevoeging van woningbouw. In Zuilen Noord zijn de bouwlocaties rond de Van Heukelomlob van belang (sporthallocatie, locatie Delta College, locatie Dependance Delta College).

- Investeringen in speelplekken. Jaarlijks worden enkele speelplekken aangelegd of opgeknapt met leefbaarheidsbudget.

- Woningcorporaties investeren in het sociale leefklimaat in Zuilen. De pilot Zwanenvechtpleinbuurt (gemeente en Mitros) kan hier genoemde worden (uitbouw van netwerk van actieve bewoners), tijdens de sloop en renovatie van "complex 8" wordt extra aandacht besteed aan de instandhouding van een plezierig (sociaal) woonklimaat.

- De politie heeft de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in de veiligheid in de wijk.

- Met gemeentelijke middelen wordt heel veel energie gestoken in activiteiten in de openbare ruimte, zoals sportbuurtwerk en meedoen op straat voor kinderen.

- In de Geuzenwijk is een integrale buurtaanpak.

Gewenste extra maatregelen

- Extra aandacht voor de woningvraag van ouderen, speciale doelgroepen en woonwerkwoningen.

- Herinrichting Prins Bernhardplein, de belangrijkste resterende schakel in de aanpak van de openbare ruimte in Zuilen.

- Aanleg van en een beter benutten van ontmoetingsplaatsen zoals een playground, Cruijf court en (her)inrichting van schoolpleinen.

- Extra reinigingsploeg voor de openbare ruimte.

- De investeringen van de corporaties in betere sociale verhoudingen tussen bewoners onderling kunnen en moeten sterk uitgebreid worden: buurthuiskamers, buurtconcierges, projecten samen met het welzijnswerk, etc.

- Depressiepreventie. Met name in Zuilen wonen verhoudingsgewijs veel ouderen die zich eenzaam voelen en een laag inkomen hebben. Er zijn signalen dat met name na de herstructurering in Zuilen een toename van het aantal depressieve klachten bij ouderen zal optreden.


  1. Werken

Kernproblemen

In Zuilen (Oost) zijn relatief meer mensen werkloos dan gemiddeld in Utrecht. Daaronder zijn veel langdurig werklozen en ook een grote groep jongeren zonder startkwalificatie. Deze mensen hebben veel extra ondersteuning nodig om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden of, als dat niet haalbaar is, in ieder geval maatschappelijk actief te worden.


In de wijk Zuilen Oost is niet veel bedrijvigheid, afgezien van het winkelcentrum Rokade, en een aantal zzp'ers die vanuit huis werken.
Bestaande maatregelen

- De leerplichtambtenaren van de gemeente Utrecht hebben inmiddels veel beter in beeld welke jongeren niet op school zitten en ook niet werken. Deze jongeren kunnen dus gericht benaderd worden.

- Er wordt veel ondersteuning geboden aan de winkeliers van winkelcentrum Rokade om het veiligheidsgevoel van het winkelende publiek te versterken (Keurmerk Veilig Ondernemen).

- Er wordt gewerkt aan veilig ondernemen in het bedrijfsverzamelgebouw Vechtenstein.

- Er wordt actief gezocht naar vervangende mogelijkheden voor ondernemers van wie de bedrijfsruimte verdwijnt door herstructurering (zie bijvoobeeld de Geuzenwijk).
Gewenste extra maatregelen

- Er ligt een plan voor een nieuw adviescentrum in Noordwest voor ondernemers met vragen. Dat adviescentrum zal zich vooral richten op startende ondernemers, waaronder ook allochtone ondernemers, en op het ondersteunen van ondernemersverenigingen.

- Stedelijk is er veel aanbod op het terrein van begeleiding naar werk. Hiermee worden niet alle werkzoekenden bereikt. Een activeringscentrum in de wijk kan dat aanbod dichter bij de burger brengen en zo de drempel verlagen. Bovendien kunnen de verschillende organisaties die op dit terrein actief zijn in zo'n centrum hun samenwerking verbeteren.

- Voor de levendigheid in de wijk is het belangrijk dat er voldoende economische bedrijvigheid in de wijk is en blijft. MKB Nederland pleit vooral voor het zorgen voor voldoende bedrijfsruimtes gekoppeld aan woningen.

- Project Stadswerken om 10 leerwerkbanen voor Zuilense (en Ondiepse) jongeren te creëren en in stand te houden.

- Bij alle komende woningbouwprojecten in Zuilen zullen extra leerwerkbanen en stageplaatsen worden gerealiseerd.

- Gezond aan de slag voor deelnemers aan een reïntegratietraject met lichamelijke of psychisch klachten, waardoor gezondheidsbevordering wordt gekoppeld aan het reïntegratietraject bestaande uit twee componenten: beweging en mentale training/bewustwording.

- Activering- en beweegprogramma (zoals Big!Move via eerstelijnszorg). Er is een grote groep mensen met diverse gezondheidsklachten (lichamelijk, sociaal, psychisch) met een passieve, afhankelijke houding.  1. Leren

Kernproblemen

Er zijn in Zuilen relatief veel kinderen die met taal- en leerachterstanden kampen. Die leerachterstanden zijn er vaak al bij het begin van de schoolloopbaan, en worden vaak niet ingehaald. Het gaat niet alleen om kinderen van allochtone ouders, maar ook om kinderen van autochtone ouders die zelf een laag opleidingsniveau hebben en een lage toekomstverwachting voor hun kinderen.

Er zijn in Zuilen heel weinig kinderen die aan (on)georganiseerde sport doen. En de gezondheid van de bewoners van Zuilen (waaronder ook de kinderen) is veel slechter dan gemiddeld in Utrecht.

Overgewicht komt veel voor onder kinderen vooral in achterstandswijken. Dit komt vooral door een slecht voedingspatroon en te weinig beweging. Vaak leidt overgewicht op jonge leeftijd tot overgewicht en andere gezondheidsklachten op latere leeftijd.


Bestaande maatregelen

- Er zijn al diverse voorscholen.

- Er zijn diverse inspanningen om ouders meer te betrekken bij de school en bij hun kind.

- Er is een heel succesvolle Marokkaanse opvoedingsondersteuner.

- Er is een loket voor opvoedingsondersteuning waar ouders advies kunnen inwinnen.

- Er is meedoen op straat om buitenspelen te bevorderen op verschillende pleinen.


Gewenste extra maatregelen

- Dependance Ouder Kind Centrum. In Ondiep komt een Ouder Kind Centrum. Dat is voor veel ouders uit Zuilen te ver. Een dependance in Zuilen verlaagt de drempel. Een ouder kind centrum is een combinatie van opvoedbureau, jeugdadviesteam en consultatiebureau.

- Meer kinderen naar de voorschool / meer voorscholen.

- Ontwikkelen forumscholen en verlengde schooldag in Zuilen Oost.

- Vergroten ouderparticipatie.

- Meer schoolmaatschappelijk werk om kinderen met problemen thuis te ondersteunen, ook door het gezin van het kind te steunen (outreachend!).

- Aanpak schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.

- Intensivering opvoedingsondersteuning (homestart, Marokkaanse oudercoach, spel aan huis, voorlezen aan huis, cursus opvoeden voor vaders, samen starten).

- Extra jongerenactiviteiten (speelbus, sociaal-culturele jongerenactiviteiten en jeugdactiviteiten, training sociale vaardigheid voor kinderen van 8 - 14 jaar, huiswerkbegeleiding, toekomstoriëntatie, speel-mee-bus, maatjesproject).

- Outreachende hulpverlening.

- Meer mogelijkheden (geld en faciliteiten) voor sporten met kinderen.

- Gezond Gewicht. Starten van een groepsgerichte aanpak (bevorderen bewegen en gezonde voeding) gericht op voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen en jongeren. Setting: (voor)scholen, welzijnwerk.

- Probleemsignalering basisscholen. Op basisscholen zijn er kinderen die opvallen door probleemgedrag. Het gaat vaak om een combinatie van problemen thuis en op school. Vroegtijdig aanpakken van dit gedrag voorkomt erger. Daarom overleggen leraren, schoolmaatschappelijke werk en de jeugdarts over deze kinderen. Door dit overleg worden problemen sneller gesignaleerd en een start gemaakt om het probleem aan te pakken.

- Meer mogelijkheden (geld en faciliteiten) voor sporten met kinderen en volwassenen: laagdrempelig, goedkoop, conditioneel niet zo zwaar, dichtbij en in sommige gevallen aanbod alleen voor vrouwen.

- Een veilig leerklimaat op school met respect voor elkaar en voor de regels van de school (afspraken met scholen).

- Een betere begeleiding van ouders van jonge kinderen met overgewicht (extra capaciteit consultatiebureau).

- Taalonderwijs voor volwassenen.

- Buurtgerichte gezondheidsbevordering. Het is belangrijk om kleinschalige activiteiten, dicht bij de mensen op te zetten die aansluiten bij hun vragen en behoeften.

- Meer zaalruimte voor sportieve activiteiten.


  1. Samenleven en integreren

Kernproblemen

In Zuilen Noordoost is 40 % van de inwoners van allochtone herkomst. 22 % eerste generatie, 18 % tweede generatie. Vooral onder de mensen van de eerste generatie is veel werkloosheid en zijn veel mensen die de Nederlandse taal slecht beheersen. De mensen uit de eerste generatie hebben het ook vaak moeilijk om hun kinderen op te voeden in deze westerse samenleving met zo heel andere normen en waarden dan de samenleving waaruit ze zelf afkomstig zijn.


Bestaande maatregelen

- Inburgeringstrajecten.

- Taalonderwijs.

- Ondersteuning Marokkaande oudergroep.

- Ondersteuning Marokkaans kader.
Gewenste extra maatregelen

- Meer taalonderwijs voor Marokkanen / inburgeringstrajecten ook voor mensen die niet inburgeringsplichtig zijn, eventueel koppelen aan Forumscholen.

- Voor ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen ontstaat steeds meer vraag naar ontmoetingsruimtes in de buurt (buurthuiskamer, communitycenter, e.d.). Behalve ruimtes zijn hier ook professionals nodig om activiteiten op te zetten en te begeleiden.

- Bevorderen sociale samenhang, onoder meer door stimuleren bewonersactiviteiten, buurtfeest, samen bewegen, e.d.

- Vorstelijk Complex, o.a. theaterzaal, restaurant met geestelijk gehandicapten, huisvesting maatschappelijke organisaties, ontmoetingsruimten voor diverse groepen burgers, community art lab's e.d.

- Bouw van een nieuwe sporthal met daarbij veel aandacht voor stimulering sportbeoefening door allochtonen.  1. Veiligheid en overlast

Kernproblemen

Zuilen Noordoost is met ingang van 1 januari 2006 aangewezen als urgentiegebied omdat de veiligheidscijfers echt onvoldoende waren. De opgaande lijn die Zuilen te pakken had, leek tot een einde te komen. De meest recente cijfers laten echter zien dat de extra inspanningen in het kader van Utrecht Veilig! succes hebben gehad. Er is weer minder criminaliteit dan enkele jaren geleden, en ook de veiligheidsgevoelens van bewoners worden weer beter. Hopelijk was er sprake was van een tijdelijke terugval in de onveiligheid.

Zuilen blijft kwetsbaar op jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit, autokraak en woninginbraken.
Bestaande maatregelen

- Voor jongeren die op het Prins Bernhardplein rondhingen is een ruimte ingericht in de Christinaschool. Die ruimte wordt beheerd door de jongeren zelf en is een groot succes. Die ruimte zal terugkeren in de nieuwbouw. Iets dergelijks geldt voor jongeren uit de Geuzenwijk.

- Er zijn nu vier wijkagenten voor Zuilen. De politieinzet voor Zuilen is ook verder op het gewenste niveau.

- Er is veel aandacht voor jongeren vanuit het welzijnswerk. Dat blijft streven naar aansluiting bij de belangstelling van de jongeren.

- Inzet veiligheidshuis.
Gewenste extra maatregelen

- Meer jongerenruimtes (huiskamer-achtig, al dan niet in eigen beheer).

- Structureel gefinancierd outreachend jongerenwerk, met inzet in avonden na 22.00 uur en in de weekenden.

- Bij strafbare feiten door jongeren dwang en drang benutten.

- Begeleiding van jongeren en hun gezinnen nadat ze met justitie in aanraking zijn gekomen om te voorkomen dat ze weer afglijden naar de criminaliteit.

- Aanpak overlastgevende criminele jongeren (Actium).

- Inzet van jeugdadviesteam en structureel zorgoverleg op basisscholen.

- Effectieve hulpverlening aan multiprobleemgezinnen, inzet gezinscoaches.

- Vaardigheidstraining voor professionals voor het aanspreken van kinderen met onaangepast gedrag en hun ouders.

- Samen starten: opsporen van jonge kinderen in risicosituaties en begeleiden van hun ouder vanuit het consultatiebureau.

- Inbraak preventie: in nieuwbouwprojecten, bij bestaande bouw en ook bij particuliere huiseigenaren.

- Meedoen op straat door middel van activiteiten voor kinderen de straat 'her-veroveren'.

- Bestrijding kindermishandeling en huiselijk geweld.

- Inzet van stevige toezichthouders die de leemte kunnen opvullen tussen jongerenwerkers en politie. 1. Focus en ambitie

De belangrijkste problemen in Zuilen Oost liggen op het vlak van jongeren en sociale samenhang. Veel van de voorgestelde maatregelen op dit vlak ondersteunen elkaar: bijvoorbeeld als ouders hun kinderen beter leren op te voeden zorgt dat ook voor beter lerende kinderen (minder leerachterstanden), voor kinderen die minder geneigd zullen zijn overlast te gaan geven als ze wat ouder worden(minder jongerenoverlast), en voor veiliger gevoelens bij ouderen die op straat jongeren tegenkomen (veiligheidsbeleving). Bij jeugd gaat het om het hele scala van jonge kinderen tot "oudere jongeren", van gezonde voeding tot criminaliteitsbestrijding. Het is niet zo dat het een niet kan zonder het ander, maar het is wel zo dat het een het ander ondersteunt, en het geheel is meer dan de som der delen.

De belangrijkste probleemgebieden in Zuilen Oost:
 • Ontmoeten en vrije tijd

 • Onderwijs en werk

 • Criminaliteit en overlast

  1   2   3

 • Wijkactieplan Zuilen (oost)
 • Inhoudsopgave Inleiding
 • Schets van de wijk Zuilen (oost)
 • Knelpunten, pareltjes en gewenste maatregelen Wonen en woonomgeving Kernproblemen
 • Gewenste extra maatregelen
 • Werken Kernproblemen
 • Leren Kernproblemen
 • Samenleven en integreren Kernproblemen
 • Veiligheid en overlast Kernproblemen

 • Dovnload 471.96 Kb.