Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wijziging gegevens Abonnee – 20 Domein Organisatie

Dovnload 58.63 Kb.

Wijziging gegevens Abonnee – 20 Domein OrganisatieDatum25.10.2017
Grootte58.63 Kb.

Dovnload 58.63 Kb.Wijziging gegevens Abonnee – v1.20
Domein Organisatie

Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd vertegenwoordiger van de Abonnee zijn andere formulieren beschikbaar.Belangrijk: Lees eerst de bijgevoegde toelichting voor het invullen van dit formulier.

1) Gegevens Abonnee

Naam Abonneeorganisatie

……………………………………………………………

Abonneenummer

……………………………………………………………

Naam Contactpersoon van de Abonnee

……………………………………………………………2) Gewijzigde gegevens Abonnee

Door het invullen van Bijlage A kunt u de bij KPN geregistreerde gegevens laten wijzigen.3) Checklist bijlagen
Bijlage A: Gewijzigde gegevens Abonnee.

 Indien van toepassing: bewijs dat de nieuwe naam van de Abonnee juist is.4) Verklaring

Ondergetekende verklaart namens Abonnee: 1. dat alle gegevens volledig, juist en naar waarheid zijn ingevuld en de juiste bijlagen met de aanvraag mee worden meegestuurd;

 2. akkoord te gaan met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten.Handtekening Contactpersoon:

……………………………………………………..ondertekend te: ..................................…………


d.d. ….. / ….. / ……………. (dag/maand/jaar)


Bijlage A: Gewijzigde gegevens Abonnee
Organisatienaam/Handelsnaam Abonnee


Gewijzigde naam Abonnee

Nieuwe naam

…………………………….……………………………………………………..

Gewenste ingangsdatum

d.d. ….. / ….. / …………. (dag/maand/jaar)Vestigingsgegevens Abonnee


Gewijzigde vestigingsgegevens Abonnee

Nieuw adres (geen postbus)

…………………….……………………………………………………………

Nieuwe postcode + plaats

…………………….……………………………………………………………

Nieuwe landsnaam en landcode

…………………….……………………………………………/………………

Gewenste ingangsdatum

d.d. ….. / ….. / …………. (dag/maand/jaar)

Opmerking: Het is mogelijk dat ook de bij KPN geregistreerde Contactpersonen en/of Certificaatbeheerders hiermee een nieuw adres krijgen. Gebruik voor die wijziging het formulier ‘wijzigen Contactpersoon’ en/of het ‘Wijzigingsformulier gegevens Certificaatbeheerder’.


Algemeen telefoonnummer Abonnee


Gewijzigd algemeen telefoonnummer Abonnee

Nieuw telefoonnummer

……….…………………………………………………………………………

Gewenste ingangsdatum

d.d. ….. / ….. / …………. (dag/maand/jaar)Facturatie gegevens Abonnee


Gewijzigde facturatie gegevens

Nieuw rekening nummer

……….…………………………………………………………………………

Rekeningnummer t.a.v.

……….…………………………………………………………………………

Gewijzigde Bank

……….…………………………………………………………………………

Nieuw facturatie bedrijfsnaam

……….…………………………………………………………………………

Gewijzigd facturatie adres

……….…………………………………………………………………………

Gewijzigd facturatie afdeling

……….…………………………………………………………………………

Gewijzigd t.a.v.

……….…………………………………………………………………………

Gewijzigd facturatie e-mail adres

……….…………………………………………………………………………

Gewijzigd facturatie telefoonnummer

……….…………………………………………………………………………

Gewenste ingangsdatum

d.d. ….. / ….. / …………. (dag/maand/jaar)

Bij aanpassing van het rekening nummer:

Indien u in de originele aanvraag heeft aangegeven akkoord te gaan met automatische incasso wordt, door ondertekening van dit formulier “wijziging gegevens abonnee”, de automatische incasso ook geldend op het hierboven gewijzigde rekening nummer.


Toelichting en instructie
Wijziging gegevens Abonnee
Domein Organisatie


Algemeen
Dit formulier is bedoeld om de geregistreerde gegevens van uw organisatie in de Abonnee registratie van KPN te wijzigen. De gegevens die gewijzigd kunnen worden zijn organisatienaam, adres en telefoonnummer.
Indien u de geregistreerde Bevoegd vertegenwoordiger wilt wijzigen dient u gebruik maken van het formulier ‘Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger’. Indien u de gegevens van een Contactpersoon wilt laten wijzigen dient u gebruik maken van het formulier ‘Wijziging Contactpersoon’.
U dient deze wijziging vroegtijdig, dat wil zeggen 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, aan KPN door te geven. Indien de wijziging niet vroegtijdig wordt ingestuurd, dan wordt de ingangsdatum van de wijziging standaard vastgesteld op 10 werkdagen na de datum van de ontvangst van de wijziging.
Toelichting bij het invullen van het formulier
Ad 1) Gegevens Abonnee

U dient de volgende gegevens in te vullen. • De naam van de Abonneeorganisatie zoals deze momenteel bij KPN is geregistreerd

 • Het Abonneenummer. Dit Abonneenummer is aan uw organisatie meegedeeld in de brief ‘Acceptatie Abonnee aanvraag’.

 • De naam van de Contactpersoon, die bevoegd is dit formulier te ondertekenen.


Ad 2) Gewijzigde gegevens Abonnee

U dient in Bijlage A de gewijzigde gegevens in te vullen. U behoeft alleen de wijzigingen ten opzichte van de huidige registratie in te vullen.Gewijzigde naam Abonnee

Indien uw organisatienaam/gebruikte handelsnaam gaat wijzigen (of reeds is gewijzigd) dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de eerstvolgende certificaataanvraag, deze wijziging door te geven aan KPN.

Indien niet alleen de naam, maar feitelijk uw organisatie als juridische entiteit wijzigt, er bijvoorbeeld een nieuwe organisatie ontstaat, ontstaat er een andere situatie. U dient in dat geval het abonnement, dat op naam staat van de ‘oude’ abonneeorganisatie op te zeggen en te voldoen aan alle daarbij behorende verplichtingen (waaronder het intrekken van alle aan de certificaathouders van uw organisatie uitgegeven certificaten). Het opzeggen van het abonnement kan met behulp van het formulier ‘Opzeggen abonnement’.

Vervolgens kunt u een nieuw abonnement op naam van de nieuwe organisatie aanvragen met behulp van het formulier ‘Abonnee Registratie’.

Dit is een noodzaak die voortvloeit uit het Programma van Eisen van PKIoverheid. Immers certificaten dienen namens de (nieuwe) Abonneeorganisatie aangevraagd en geautoriseerd te worden.

Gewijzigde adresgegevens Abonnee


Indien de adresgegevens van de Abonneeorganisatie worden gewijzigd of reeds zijn gewijzigd, kunt u de gewijzigde adresgegevens hier invullen.

LET OP, het is mogelijk dat ook de bij KPN geregistreerde Contactpersonen en/of Certificaatbeheerders hiermee een nieuw adres krijgen. Gebruik voor die wijziging het formulier ‘wijzigen Contactpersoon’ en/of het ‘Wijzigingsformulier gegevens Certificaatbeheerder’.


Landsnaam en landcode

Als uw organisatie in Nederland gevestigd is en dat ook blijft, is en blijft de landsnaam Nederland en is en blijft de landcode NL.

Als uw organisatie vanuit het buitenland naar Nederland verhuist dan dient u als landsnaam Nederland in te vullen en voor landcode dient u NL in te vullen.

Als uw organisatie naar het buitenland verhuist dan dient u de naam van uw vestigingsland en de bijbehorende twee letter landcode te vermelden zoals in ISO 3166-1 (zie: http://www.iso.org/iso/country_codes.htm).

De twee letter landcode zal worden opgenomen in de aan te vragen certificaten.


Gewijzigde algemeen telefoonnummer Abonnee


Indien het algemene telefoonnummer van de Abonneeorganisatie wordt gewijzigd of reeds is gewijzigd, kunt u het gewijzigde telefoonnummer hier invullen.
Gewijzigde Facturatie gegevens Abonnee

Indien de bankgegevens of facturatie adres gegevens van de abonnee worden gewijzigd of reeds zijn gewijzigd, kunt u de gewijzigde rekeningnummer of bank hier invullen


Bij elke wijziging moet een gewenste ingangsdatum worden ingevuld. Deze datum dient in de toekomst te liggen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de benodigde verwerkingstijd van 10 werkdagen.
Ad 3) Checklist bijlagen

De volgende documenten dienen met deze wijziging meegestuurd te worden: • Bijlage A: Gewijzigde gegevens Abonnee.

 • Indien de naam van de Abonnee wijzigt dient u een bewijsstuk mee te sturen waaruit blijkt dat de opgegeven nieuwe naam van de Abonnee juist is.

Alle bij de wijziging behorende documenten dienen direct met de aanvraag meegestuurd te worden. Indien een document ontbreekt, kan de wijziging niet in behandeling worden genomen.


Ad 4) Verklaring

U, als de bij 1) genoemde Contactpersoon, dient het formulier te ondertekenen. Dat kan met behulp van een handgeschreven handtekening, maar dat kan ook met een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening dient te voldoen aan de eisen van de Wet elektronische handtekeningen en het Gekwalificeerde Certificaat dat u gebruikt om de elektronische handtekening te zetten dient binnen het Domein Organisatie van de PKI voor de overheid namens de Abonnee aan u te zijn uitgereikt.


Door het formulier van een (elektronische) handtekening te voorzien geeft u onder andere aan dat u instemt met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten.
Nota Bene: De KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten gelden zowel voor Abonnees, Contactpersonen, Certificaathouders, Certificaatbeheerders en Vertrouwende partijen. Hierdoor is het voor alle betrokkenen duidelijk wat de rechten en plichten zijn. Door te vertrouwen op het Certificaat gaat de Vertrouwende Partij impliciet akkoord met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten. Voor dit "akkoord gaan" hoeft geen aparte handeling door de Vertrouwende Partij te worden verricht.
Vervolg
U dient het ingevulde (en met de hand ondertekende) formulier en bijlagen te versturen naar:

KPN B.V.


t.a.v. Afdeling Validatie

Postbus 91057300 HN Apeldoorn
U kunt het formulier ook per mail versturen naar KPN. U dient dan het formulier en de bijlagen te hechten aan een mail, deze te voorzien van een elektronische handtekening en de mail te versturen naar pkivalidation@kpn.com.
KPN zal het ingevulde formulier in behandeling nemen. Indien het formulier leidt tot wijziging van de gegevens, zal de Contactpersoon die de wijziging heeft ondertekend, hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook indien het formulier niet leidt tot een wijziging van de geregistreerde gegevens wordt deze contactpersoon hierover geïnformeerd.

Referenties
Voor meer informatie over de PKI voor de overheid en de Certificatiedienstverlening van KPN verwijzen wij u naar:

 1. De documenten van de PKI voor de overheid, deze zijn beschikbaar op de site van PKIoverheid; http://www.pkioverheid.nl/

 2. De documenten van de Certificatiedienstverlening van KPN, de belangrijkste daarvan zijn de Certificate Practice Statement en de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten. Deze zijn beschikbaar via http://certificaat.kpn.com/.

© KPN B.V. Alle rechten voorbehouden. Op de levering van Certificaten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden KPN van toepassing. Voor het gebruik en uitgifte van Certificaten zijn de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten van toepassing.

ASQQ05809
Wijziging gegevens Abonnee

/2
 • Gewijzigde naam Abonnee
 • Gewijzigde adresgegevens Abonnee
 • Gewijzigde algemeen telefoonnummer Abonnee

 • Dovnload 58.63 Kb.