Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten – 13

Dovnload 55.23 Kb.

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten – 13Datum25.10.2017
Grootte55.23 Kb.

Dovnload 55.23 Kb.


Wijziging gegevens Certificaatbeheerder

Services Certificaten – v1.13Domein Organisatie

Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als de gegevens van bestaande Certificaatbeheerders zijn gewijzigd is het van belang dat KPN hier tijdig van op de hoogte wordt gesteld.Belangrijk: Lees eerst de bijgevoegde toelichting voor het invullen van dit formulier. 1. Gegevens Contactpersoon

Organisatienaam

…………………………………………………………

Abonneenummer

…………………………………………………………

Naam Contactpersoon

…………………………………………………………

Telefoonnummer Contactpersoon

…………………………………………………………


2) Gegevens Certificaatbeheerder

In Bijlage A kunt u de gegevens van één of meerdere Certificaatbeheerders wijzigen.


3) Checklist bijlagen
Bijlage A: Gegevens Certificaatbeheerder(s).

 Bij een naamswijziging van de Certificaatbeheerder: kopie identiteitsbewijs

(foto en BSN nummer afgeschermd)

4) Verklaring

Ondergetekende verklaart namens Abonnee: 1. dat alle gegevens volledig, juist en naar waarheid zijn ingevuld en de juiste bijlagen met de aanvraag mee worden meegestuurd;

 2. akkoord te gaan met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten.Handtekening Contactpersoon:

………………………………………………………………………..ondertekend te: …...................……………………........…………


d.d. ….. / ….. / ……………. (dag/maand/jaar)

Bijlage A: Gegevens Certificaatbeheerder
1)

registratienummer van de Certificaatbeheerder*

…………………………………………………………ingangsdatum van de wijziging*

….. / ….. / ……………. (dag/maand/jaar)

volledige naam

…………………………………………………………

organisatienaam Certificaatbeheerder

…………………………………………………………

e-mail adres

…………………………………………………………

Telefoon nummer

…………………………………………………………

postadres privé

Straatnaam: …………………………………………

Postcode: ………… ….

Plaatsnaam: ……………………...................………


postadres zakelijk

Straatnaam: …………………………………………

Postbus: .…………………………………………

Postcode: ………… ….

Plaatsnaam: ……………………...................………
2)

registratienummer van de Certificaatbeheerder*

…………………………………………………………ingangsdatum van de wijziging*

….. / ….. / ……………. (dag/maand/jaar)

volledige naam

…………………………………………………………

organisatienaam Certificaatbeheerder

…………………………………………………………

e-mail adres

…………………………………………………………

Telefoon nummer

…………………………………………………………

postadres privé

Straatnaam: …………………………………………

Postcode: ………… ….

Plaatsnaam: ……………………...................………


postadres zakelijk

Straatnaam: …………………………………………

Postbus: .…………………………………………

Postcode: ………… ….

Plaatsnaam: ……………………...................………


* Deze gegevens moeten altijd ingevuld worden. De andere gegevens hoeven alleen

ingevuld te worden als ze gewijzigd zijn.


Toelichting en instructie
Wijziging gegevens Certificaatbeheerder
Domein OrganisatieAlgemeen
U dient dit formulier te gebruiken indien u de (oorspronkelijke) geregistreerde gegevens van een Certificaatbeheerder wilt wijzigen. Tijdens de registratie van een Certificaatbeheerder is deze geautoriseerd om namens de Abonneeorganisatie een Servercertificaat in ontvangst te nemen en te beheren.

U dient deze wijziging vroegtijdig, dat wil zeggen 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, aan KPN door te geven. Indien de wijziging niet vroegtijdig wordt ingestuurd, dan wordt de ingangsdatum van de wijziging standaard vastgesteld op 10 werkdagen na de datum van de ontvangst van de wijziging.


Toelichting bij het invullen van dit formulier
Ad 1) Gegevens contactpersoon

Dit betreft de volgende gegevens: • organisatienaam abonnee;

 • abonneenummer;

 • naam contactpersoon;

 • E-mail adres contactpersoon;

 • telefoonnummer contactpersoon.

Organisatienaam Abonnee en Abonneenummer

U dient de naam van de Abonnee-organisatie op te geven, zoals deze bij KPN is geregistreerd met behulp van het formulier ‘Abonnee Registratie’. U dient tevens het Abonneenummer in te vullen. Het Abonneenummer is na de registratie van uw organisatie als Abonnee aan u teruggekoppeld (brief acceptatie Abonnee).
Naam en telefoonnummer van de Contactpersoon

U dient de naam en het telefoonnummer van een Contactpersoon op te geven, die bevoegd is dit formulier te ondertekenen en het formulier ook daadwerkelijk gaat ondertekenen. De Contactpersoon dient als Contactpersoon bij KPN geregistreerd te zijn.


Bij de Abonneeregistratie zijn één of meerdere Contactpersonen geregistreerd. Indien de Contactpersoon nog niet als zodanig is geregistreerd bij KPN, dient u het formulier ‘Wijziging Contactpersoon’ te gebruiken en mee te zenden met deze wijziging.
Ad 2) Gegevens Certificaatbeheerder
U dient in Bijlage A in ieder geval de volgende gegevens in te vullen:

 • nummer van de certificaatbeheerder

 • ingangsdatum van de wijziging.

De andere gegevens hoeven alleen ingevuld te worden als ze gewijzigd zijn: • volledige naam;

 • organisatienaam Certificaatbeheerder.

 • e-mail adres;

 • postadres zakelijk;

 • postadres privé.

Nummer van de certificaatbeheerder

Het nummer van de betreffende certificaatbeheerder is u, door middel van de standaardbrief Registratie Certificaatbeheerder, toegestuurd na initiële registratie van de betreffende certificaatbeheerder.
Ingangsdatum van de wijziging

Deze datum dient in de toekomst te liggen en hierbij dient rekening te worden gehouden met een verwerkingstermijn van circa 10 werkdagen.


Volledige naam van de certificaatbeheerder

U dient de volledige, gewijzigde, naam van de Certificaatbeheerder in te vullen.

Indien de naam van de certificaatbeheerder wijzigt, dient een kopie van diens identiteitsbewijs te worden meegestuurd waaruit de naamswijziging blijkt.

In kader van de Wet bescherming Persoonsgegevens dient u de kopie van het identiteitsbewijs aan te leveren met uw foto en BSN nummer afgeschermd.


E-mail adres

U dient hier het e-mail adres van de Certificaatbeheerder in te vullen. Dit dient het e-mail adres te zijn dat de Certificaatbeheerder namens uw organisatie toegewezen heeft gekregen.

De in het e-mail adres gebruikte domeinnaam moet behoren tot het domein van de Abonnee of tot het domein van de organisatie van de Certificaatbeheerder. Dit betekent dat de Abonnee of de organisatie van de Certificaatbeheerder als eigenaar van de domeinnaam geregistreerd moet staan bij erkende registers als Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of Internet Assigned Numbers Authority (IANA).Ook voor het e-mail adres geldt dat het niet meer dan 63 posities mag bevatten.

Dit e-mail adres wordt gebruikt om het verzoek voor identificatie via AMP en het Servercertificaat naar toe te zenden.


Postadressen

U dient hier het postadres (zakelijk en privé) van de Certificaatbeheerder in te vullen. Bij aanvragen voor Groepscertificaten wordt de smartcard naar het privé adres verzonden. De PIN-mailer wordt naar het zakelijke adres verzonden. Het zakelijke adres wordt tevens gehanteerd voor eventuele correspondentie met gegevens die benodigd zijn voor het beheren van de certificaten.


Organisatienaam van de Certificaatbeheerder

U dient hier de gewijzigde naam van de organisatie van de Certificaatbeheerder in te vullen

Het is mogelijk dat de Certificaatbeheerder geen onderdeel uitmaakt van uw organisatie (de Abonneeorganisatie). Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u (delen van het beheer van) uw ICT-infrastructuur heeft uitbesteed. In dat geval dient u hier in te vullen van welke organisatie de Certificaatbeheerder onderdeel uitmaakt.
Ad 3) Checklist bijlagen

U dient de ingevulde Bijlage A direct met de aanvaag mee te sturen. Indien een document ontbreekt, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.


Ad 4) Verklaring

U, als de bij 1) genoemde Contactpersoon, dient het formulier te ondertekenen. Dat kan met behulp van een handgeschreven handtekening, maar dat kan ook met een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening dient te voldoen aan de eisen van de Wet elektronische handtekeningen en het Gekwalificeerde Certificaat dat u gebruikt om de elektronische handtekening te zetten dient binnen het Domein Organisatie van de PKI voor de overheid namens de Abonnee aan u te zijn uitgereikt.


Door de aanvraag van een (elektronische) handtekening te voorzien geeft u onder andere aan dat u instemt met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten.
Nota Bene: De KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten gelden zowel voor Abonnees, Contactpersonen, Certificaathouders, Certificaatbeheerders en vertrouwende partijen. Hierdoor is het voor alle betrokkenen duidelijk wat de rechten en plichten zijn. Door te vertrouwen op het Certificaat gaat de Vertrouwende Partij impliciet akkoord met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten. Voor dit "akkoord gaan" hoeft geen aparte handeling door de Vertrouwende Partij te worden verricht.
Vervolg
U dient het ingevulde (en met de hand ondertekende) formulier en bijlagen te versturen naar:

KPN B.V.


t.a.v. Afdeling Validatie

Postbus 9105

7300 HN Apeldoorn
U kunt het formulier ook per mail versturen naar KPN. U dient dan het formulier en de bijlagen te hechten aan een mail, deze te voorzien van een elektronische handtekening en de mail te versturen naar pkivalidation@kpn.com.
KPN zal het ingevulde formulier in behandeling nemen. Het resultaat van de aanvraag zal aan de Contactpersoon, die de aanvraag heeft ingediend, worden gemeld.

De (Contactpersoon van de) Abonnee wordt geacht een administratie bij te houden van de geautoriseerde Certificaatbeheerders. U bent verplicht eventuele wijzigingen in de geregistreerde gegevens tijdig door te geven aan KPN.Referenties
Voor meer informatie over de PKI voor de overheid en de Certificatiedienstverlening van KPN verwijzen wij u naar:

 1. De documenten van de PKI voor de overheid, deze zijn beschikbaar op de site van PKIoverheid; http://www.pkioverheid.nl/

 2. De documenten van de Certificatiedienstverlening van KPN, de belangrijkste daarvan zijn de Certificate Practice Statement en de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten. Deze zijn beschikbaar via http://certificaat.kpn.com/.
© KPN B.V. Alle rechten voorbehouden. Op de levering van Certificaten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden KPN van toepassing. Voor het gebruik en uitgifte van Certificaten zijn de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten van toepassing.

ASQQ06003
Wijziging Gegevens Certificaatbeheerder

/2
 • Domein Organisatie
 • Gegevens Contactpersoon
 • 2) Gegevens Certificaatbeheerder
 • 4) Verklaring
 • Bijlage A: Gegevens Certificaatbeheerder 1)
 • Toelichting en instructie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Domein Organisatie Algemeen
 • Toelichting bij het invullen van dit formulier

 • Dovnload 55.23 Kb.