Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Yvette Spekenbrink

Dovnload 381.6 Kb.

Yvette SpekenbrinkPagina6/9
Datum10.10.2017
Grootte381.6 Kb.

Dovnload 381.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hoofdstuk 4. Resultaten

4.1 Kenmerken van de steekproef

In totaal waren er 323 respondenten, waarvan 163 mannen (51%) en 160 vrouwen (49%) (Tabel 2). De leeftijden van de respondenten liepen van 17 tot en met 36 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar voor de mannen en 22,73 voor de vrouwen. Over het algemeen rapporteerden de respondenten een hoog opleidingsniveau. 40 % had een bacheloropleiding afgerond en 15 % had een master degree. 43 % gaf aan de middelbare school te hebben afgemaakt.

Een meerderheid gaf aan vrijgezel te zijn (216; 68 %), gevolgd door 102 personen (33%) die aangaven een vriend of vriendin te hebben en 1 persoon (0,3%) die aangaf getrouwd te zijn. Meer mannen dan vrouwen bleken vrijgezel te zijn (72% versus 63%) en meer vrouwen dan mannen rapporteerden betrokken te zijn in een vaste relatie of getrouwd te zijn (45 mannen (14%) versus 58 vrouwen (19%).

De verwachte lengte van reizen hetzelfde was voor zowel mannen als vrouwen (91% versus 89%), met 283 personen (90%) die verwachtten langer dan 30 dagen te reizen (backpackers) en 33 personen (10%) verwachtten korter te reizen dan 30 dagen (korte-termijn reizigers). Hierbij moet worden opgemerkt dat in dit onderzoek onder backpackers alleen die individuen mee rekende die voor langere tijd reisden; hoewel een achtste van deze steekproef zichzelf identificeerden als backpackers voorafgaand aan het onderzoek, maar dit dus uiteindelijk niet bleken te zijn.Tabel 2. Demografische gegevens van de respondenten (N = 323)
Mannen Vrouwen Totaal


Aantal respondenten (N) 163 (51%) 160 (49%) 323
Leeftijd 23,0 22,7 22,9
High school not finished 3 (2%) 3 (2%) 6 (2%)

High school finished 63 (46%) 53 (39%) 116 (43%)

Bachelor finished 55 (40%) 54 (40%) 109 (40%)

Master finished 16 (12%) 25 (19%) 42 (15%)


Boyfriend 2 (1%) 57 (36%) 59 (19%)

Girlfriend 43 (27%) 0 43 (14%)

Single 116 (72%) 99 (63%) 216 (68%)

Married 0 1 (0,6%) 1 (0,3%)


No religion 71 (49%) 56 (41%) 128 (45%)

Religion 74 (51%) 82 (59%) 156 (55%)


Backpacker 145 (91) 138 (89) 283 (90)

Toerist 15 (9) 18 (12) 33 (10)


De backpackers (N = 283) waren verdeeld over 22 landen (Tabel 3). Groot Brittanië (113; 40 %) domineerde, gevolgd door Duitsland (41; 14%) en Zweden (15; 5%). Wat opvalt in tabel 3 is dat er relatief gezien veel Duitse, Zweedse, Oostenrijkse en Bulgaarse vrouwen zijn in verhouding tot het aantal mannen uit deze landen. Omgekeerd is er te zien dat er veel mannen uit Frankrijk en Israël zijn in vergelijking met het aantal vrouwen uit deze landen. Er zijn zelfs helemaal geen vrouwelijke Franse respondenten. Andersom zijn er ook geen mannelijke respondenten uit Oostenrijk.Tabel 3. Land van herkomst van de backpackers (N=283)
Mannen Vrouwen TotaalGroot Brittanië 69 (48%) 44 (30%) 113 (40%)

Duitsland 10 (7%) 31 (23%) 41 (14%)

Zweden 5 (3%) 10 (7%) 15 (5%)

Noorwegen 5 (3%) 8 (6%) 13 (5%)

Frankrijk 12 (8%) 0 12 (4%)

Denemarken 4 (3%) 7 (5%) 11 (4%)

Nederland 4 (3%) 6 (4%) 10 (4%)

Amerika 5 (3%) 5 (4%) 10 (4%)

Canada 5 (3%) 5 (4%) 10 (4%)

Israël 8 (6%) 1 (1%) 9 (3%)

Oostenrijk 0 7 (5%) 7 (3%)

Australië 2 (1%) 4 (3%) 6 (2%)

Bulgarije 0 5 (4%) 5 (2%)

Overig 9 (6%) 3 (2%) 12 (4%)
4.2 Manier van reizen en verblijfsduur

Uit tabel 4 is af te lezen dat de meeste backpackers zijn verworven in de meest geliefde backpackersplaatsen Sydney (37%), Airlie Beach (20%), Byron Bay (20%) en Cairns (13%). Een meerderheid van de backpackers is gezamenlijk naar Australië gekomen (57% versus 43%), maar te zien is dat toch een vrij groot aantal individueel naar Australië afreist om te gaan backpacken.Tabel 4. Locatie en manier van reizen van de backpackers (reislengte langer dan 30 dagen) (N=283)
Mannen Vrouwen Totaal

N (%) N (%) N (%)


Sydney 53 (37) 52 (38) 105 (37)

Airlie Beach 25 (17) 32 (23) 57 (20)

Byron Bay 21 (15) 35 (25) 56 (20)

Cairns 26 (18) 10 (7) 36 (13)

Port Douglas 12 (8) 3 (2) 15 (5)

Cape Tribulation 8 (6) 6 (4) 14 (5)

Alleen naar Australië gekomen 70 (48) 51 (38) 121 (43)

Samen naar Australië gekomen 75 (52) 84 (62) 159 (57)

4.3 Onveilig seksueel gedrag

Aan de respondenten werd gevraagd of ze risicovol seksueel gedrag uitvoerden of zouden uitvoeren tijdens hun reis door Australië en in welke mate ze dit risicovolle seksuele gedrag uitvoerden of zouden uitvoeren tijdens het verblijf in het thuisland. In tabel 5 zijn hiervan de interessante uitkomsten te zien.Tabel 5. Frequentie van onveilig seksueel gedrag van backpackers in het thuisland en in Australië (N=283)
Mannen Vrouwen

Thuisland Australië Thuisland Australië


Sex without discussing 40% 32% 23% 16%

condoms first

Sex with someone who does 26% 28% 9% 8%

not use safer sex practices

Sex with someone you have 40% 65% 22% 45%

known for less than two days

Sex after using drugs or alcohol 79% 83% 63% 66%
Zowel mannen als vrouwen hebben in het thuisland vaker seks zonder het eerst bespreken van condooms dan in Australië. In Australië wordt het gebruik van condooms dus vaker besproken dan in het thuisland. Daarnaast is bij zowel mannen als vrouwen te zien dat het percentage backpackers dat seksueel contact heeft met een persoon die geen veilige seksuele maatregelen gebruikt, kan worden gezien als gewoontegedrag, omdat deze percentages niet zozeer verschillen voor het thuisland als in Australië. Wat wel opvalt is dat het percentage dat seks heeft met een ander die men minder dan twee dagen kent voor mannen 25 procent hoger ligt in Australië dan in het thuisland. Voor vrouwen wordt dit percentage verdubbeld wanneer men in Australië backpackt. Zowel mannen als vrouwen hebben dus aanzienlijk meer casual seks tijdens het backpacken in Australië dan dat ze hebben in het thuisland. Ook kan men uit deze tabel concluderen dat er bij zowel mannelijke als vrouwelijke backpackers sprake is van seksueel risicogedrag na het gebruik van alcohol of drugs. Zowel in het thuisland als in Australië heeft een groot percentage van de backpackers seks na het gebruik van alcohol of drugs. Voor mannen geldt dat 83 procent seksueel contact heeft gehad of zou hebben na het gebruik van alcohol of drugs en bij vrouwen ligt dit percentage op 66 procent. Wel is te zien dat het percentage seksueel contact na het gebruik van alcohol of drugs in het thuisland ook hoog ligt, waaruit geconcludeerd kan worden dat dit gedrag een gewoontegedrag is van de backpackers.4.4 Reismotieven

De motieven die de respondenten hadden om in Australië te gaan backpacken kunnen onderverdeeld worden in twee groepen, namelijk de culturele reismotieven en de seksueel getinte reismotieven. De reismotieven kunnen een goede voorspeller zijn van het seksuele onveilige gedrag tijdens het verblijf in Australië. De eerste groep van vier vragen valt onder de culturele motieven van de backpacker. De tweede groep van vier vragen wordt, als men hier hoog op scoort, gezien als seksuele motieven van de backpacker om naar Australië te komen (zie tabel 6).
Tabel 6. Motieven van de respondenten onderverdeelt in culturele motieven en seksueel getinte motieven.

(N=319)


Mannen Vrouwen Totaal

Mean Mean MeanCulturele motieven

Relax and become less stressed 3.83 3.96 3.90

Learn about a new culture 3.48 3.92 3.70***

Seeing it’s beauty 4.42 4.56 4.50

Seeing more of the world 4.56 4.64 4.60

Seksuele motieven

Party and having fun 4.29 3.99 4.14**

Meeting new friends 4.07 4.20 4.14

Finding a new partner 2.12 1.87 2.00*

Having sex 2.74 1.91 2.33***


* p < .05 ** p < 0.01 *** p < .001

Mannen scoren gemiddeld lager op de culturele motieven dan vrouwen (4,07 versus 4,27) en hoger op de seksuele motieven (3,31 versus 2,99) (t = 317, p< 0.000). Uit tabel 6 is af te leiden dat vrouwen significant meer naar Australië komen om meer te leren over een nieuwe cultuur dan mannen en dat mannen significant meer naar Australië komen om seksuele contacten te hebben dan vrouwen. Ook vinden mannen het feesten en plezier hebben een belangrijke motivatie om naar Australië te komen, terwijl de vrouwen liever naar Australië komen om culturele motieven. Er is dus wel degelijk verschil in motivaties tussen mannen en vrouwen om naar Australië te komen.
4.5 Sociale cognities en stress van de backpacker

Sociale cognities zijn verschillende determinanten om het onveilige seksuele gedrag van backpackers te verklaren en te voorspellen. In tabel 7 staan de sociale cognities en de stress die van invloed kunnen zijn op het verklaren van het onveilige seksuele gedrag van de backpacker.Tabel 7. Scores op de sociale cognities
Mannen Vrouwen Totaal

Mean Mean Mean Alpha


Attitude 2.77 3.18 2.97*** .90

Subjective norm 3.62 4.83 4.21** .71

Self efficacy 3.38 3.41 3.40 .64

Vulnerability 3.96 4.36 4.16*** .86

Severity 3.86 3.86 3.86 .78

Respons efficacy 4.31 4.47 4.39 .91

Intention 2.97 3.46 3.21*** .81

Stress 1.71 1.63 1.67 .87


* p < .05 ** p < 0.01 *** p < .001

Vrouwen hebben ten opzichte van mannen een significant positievere houding tegenover het gebruik van condooms. Ook ligt de intentie om condooms te gaan gebruiken bij vrouwen significant hoger dan bij mannen en is de inschatting van de kwetsbaarheid voor het krijgen van HIV of andere geslachtsziektes of ongewenste zwangerschap significant hoger dan bij mannen. Daarnaast is bij vrouwen de sociale norm ook significant hoger dan bij mannen. De inschatting van de ernst van de gevolgen van het hebben van onveilig seksueel contact is bij mannen en vrouwen gelijk. Ook valt uit de tabel af te leiden dat er relatief weinig stress voorkomt onder de backpackers en hier ook weinig verschil bestaat tussen mannen en vrouwen.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • 4.2 Manier van reizen en verblijfsduur
  • 4.3 Onveilig seksueel gedrag
  • 4.4 Reismotieven
  • 4.5 Sociale cognities en stress van de backpacker

  • Dovnload 381.6 Kb.