Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zaterdag 20 april 2019 Gemeente Rhenen

Dovnload 7.88 Kb.

Zaterdag 20 april 2019 Gemeente RhenenDatum25.04.2019
Grootte7.88 Kb.

Dovnload 7.88 Kb.

Rhenen zaterdag 20 april 2019


Gemeente Rhenen
Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG Rhenen
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de aanslag hondenbelasting 2013.
Aanslagnummer(s):

Naam:


BSN:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Mailadres:Telefoonnummer:
Naar mijn mening is de hondenbelasting onterecht. In dat verband doe ik een beroep op de uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 24 januari 2013, LJN: BY9350, waarin het gerechtshof oordeelde dat er alleen een objectieve en redelijke grond is voor onderscheid tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters, wanneer de kosten die het hondenbezit voor de gemeente meebrengt van wezenlijke betekenis zijn voor het heffen van hondenbelasting, en de hoogte van de belasting mede is afgestemd op die kosten.
Op grond van de mij ter beschikking staande informatie voldoet de bestreden hondenbelasting niet aan deze vereisten. Derhalve is deze belasting strijdig met het gelijkheidsbeginsel, zoals dat onder meer is verankerd in artikel 1 van de Grondwet.
Zelfs indien er sprake zou zijn van besteding van hondenbelasting aan hondengerelateerde kosten, dan heft dat de strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel niet op. Immers besteedt de gemeente algemene middelen aan talloze voorzieningen, die alleen door bepaalde groepen inwoners worden gebruikt. Niet valt in te zien waarom dergelijke voorzieningen wel uit de algemene middelen worden bekostigd, maar hondengerelateerde uitgaven niet. Met andere woorden: de groep hondenbezitters wordt ten onrechte gediscrimineerd ten opzichte van andere groepen, voor wie voorzieningen uit algemene middelen worden bekostigd.
Tenslotte vraag ik aandacht voor het feit, dat de regeling, waarop de hondenbelasting stoelt, geen zekerheid verschaft omtrent de besteding van de hondenbelasting. Wanneer achteraf zou blijken, dat de hondenbelasting niet in overeenstemming met bovengenoemde uitspraak is besteed, staat daartegen dan geen rechtsmiddel meer open. Derhalve behoort de betreffende regeling vooraf zekerheid te bieden dat de vereiste koppeling tussen heffing en besteding van de hondenbelasting aanwezig is. Nu deze garantie ontbreekt, voldoet de regeling niet aan vereisten van onder meer rechtszekerheid en zorgvuldigheid.
Op grond van het voorgaande verzoek ik u de aanslag hondenbelasting 2013 te vernietigen of in te trekken.
Hoogachtend,
[Handtekening]


Dovnload 7.88 Kb.