Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zitting van de gemeenteraad van 20 juni 2011 Aanwezig

Dovnload 0.95 Mb.

Zitting van de gemeenteraad van 20 juni 2011 AanwezigPagina1/8
Datum05.12.2018
Grootte0.95 Mb.

Dovnload 0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

20 JUNI 2011

Aanwezig :

De heer Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de gemeenteraad

Mevrouw Rita Beyaert, burgemeester

De heren Luc Callewaert, Alain Top, Rik Pattyn, Filip Kets, Francis Pattyn schepenen

De heren en dames Hendrik Deprez, Rik Wanzeele, David Vandekerckhove, Carine Haezebrouck, Rik Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Dominique Windels, Kathleen Duchi, Donald Langedock, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, Olivier Vanryckeghem, Marleen Callens, Michaël Vannieuwenhuyze, Vincent Declercq, Ludo Depuydt gemeenteraadsleden

De heer Carlo Daelman, secretaris


Verontschuldigd:

Schepen Inge Bossuyt, mevrouw Sofie Decavele vz OCMW en de raadsleden Dirk Opbrouck, Frieda Van Themsche en Johny Ver Eecke.

___________________________________________________________________________
De zitting begint om 19.33 u. De zitting wordt onmiddellijk geschorst wegens spreekrecht.

De zitting wordt geopend om 20.10 u.___________________________________________________________________________
DAGORDE
Openbare zitting 1. Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid en een OCMW-raadslid.
 1. Verslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken 2010.
 1. Dienstjaarrekening 2010. Vaststelling.
 1. Herinrichten Plein Eiland. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Infrax West. Goedkeuren studiecontract, raming (65 000 euro+ . 21% BTW) en gunningswijze.
 1. Groot onderhoud wegen 2010 : 3. Herstel verhardingen Andries Pevernagestraat. Goedkeuren verrekening nr. 01, raming (19.008,00 euro + 21 % btw en herzieningen) en gunningswijze.
 1. Gezamenlijke aankoop van switches. Goedkeuren bestek, raming (15 206,61 euro + 21 % btw) en gunningswijze.
 1. Integratiestudie. Ombouwen gemeenteschool Kameleon tot Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming. Goedkeuren bestek, raming (20 500 euro + 21% btw) en gunningswijze.
 1. Stedelijk basisonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket voor het schooljaar 2011-2012.
 1. Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden beleidsondersteuning voor het schooljaar 2011-2012.
 1. Infrastructuurwerken verkeersveiligheid 2011: 2. Definitieve aanleg kruispunt Andries Pevernagestraat – Stasegemsestraat en Peter Benoitlaan - Tuinstraat. Goedkeuren bestek, raming (49 480 euro + 21% btw en herzieningen) en gunningswijze.
 1. Groene Ridder Convenant tussen Stad Harelbeke en de MOS-scholen. Goedkeuring.
 1. Stedelijke brandweer. Operationele prezone Zuid-West-Vlaanderen. Overeenkomst voor de verlenging 2011.
 1. Aankoop van brandweerlaarzen. Goedkeuren bestek, raming (12 272,72 euro + 21% btw) en gunningswijze.
 1. Vragenkwartiertje.


Besloten zitting 1. Stedelijke brandweer. Bevorderen tot kapitein-dienstchef-vrijwilliger.Openbare zitting 1. Stedelijke brandweer. Openverklaren plaats van onderluitenant-vrijwilliger, vaststellen examencommissie en organisatie proeven.


******

Spreekrecht voor niet-gemeenteraadsleden
Toepassing artikelen 34 en volgende van het Reglement Inwendige Orde Gemeenteraad.
ONDERWERP: ZOEKZONE LOKALE BEDRIJVIGHEID BAVIKHOVE
Spreker Wouter Bouckaert (namens Leefbaar Bavikhove), Sint-Mauruskouter 7, 8531 Bavikhove:
Goede avond,

Beste burgemeester, schepenen en raadsleden en aanwezigen,


Ik voer het woord namens Leefbaar Bavikhove. We willen ons standpunt inzake de 'bijkomende druk op de leefbaarheid van de Bavikhoofse bevolking en de verhoogde verkeersonveiligheid door de heraanleg van de Bavikhoofse centrumstraten en de inplanting van een bedrijventerrein tegen de dorpskern van Bavikhove' verduidelijken.
De bijkomende druk op de leefbaarheid is er ten gevolge van het bijkomend verkeer, lawaai-, licht- en reukoverlast door de inplanting van een bedrijventerrein tegen de woonkern en tegen de heersende windinrichting in. Alle overlast waait letterlijk en figuurlijk het dorp in …
Het Stadsbestuur - zijnde de coalitie CD&V samen met Sp.a/Groen! - stelt dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen en dat het maar om enkele kleine lokale bedrijven gaat. Welnu omtrent de overlast kan er geen sluitende garantie gegeven worden: lokale bedrijven zijn volgens het criterium weinig milieubelastend, weinig verkeersgenererend en met weinig overlast voor de omgeving. Deze verbale criteria zijn niet kwantificeerbaar en bijgevolg voor ruime interpretatie vatbaar.
Een sneltransportbedrijf met een vlootje lichte bestelwagens die warm staan te draaien valt hier ook onder, een grootkeukenbedrijf of gesloten traiteurzaak die scampi's in de look maakt waarvan het hele dorp kan 'meegenieten' ook, of, een carrosseriezaak, een constructiebedrijf en schrijnwerkerij waarvan de machines de avond- en weekendrust van de omgeving verknallen omdat de hardwerkende zelfstandige nog een dringend order dient af te werken.
U ziet dat er voorbeelden genoeg zijn die aantonen dat ook kleinere ondernemingen voor overlast kunnen zorgen. Sussende woorden van de betrokken schepenen, als we gaan voor buffering zorgen en het is voor de Bavikhoofse bedrijven, zijn dan ook manifeste misleidingen naar de bevolking toe. Graag herinneren we de geachte gemeenteraad - met dezelfde coalitie CD&V samen met Sp.a - eraan dat ze de zone Bavikhoofsestraat in januari 2005 zelf heeft verworpen omdat deze te belastend zou zijn voor de aanpalende woonkern. Men offert dus slechts 6 jaar later de aanpalende woonkern op voor enkele bedrijven … Waarvoor dank!
Ondanks de vage beloftes en bewoordingen van het stadsbestuur, zijnde de coalitie CD&V en Sp.a/Groen!, kan dus niet uitgesloten worden dat de overlast voor de bewoners substantieel groot zal worden. Met nefaste gevolgen voor de bevolking en het ingeplante bedrijf zelf. Ik verwijs hiervoor bvb. naar het Interlinverhaal in Beveren-Leie … Ik hoop dat we hier niet hetzelfde gaan meemaken …
Bovendien maakt men met de inplanting van een kleine zone opnieuw een eilandje daar waar het toekomstige Provinciaal Structuurplan dit juist wenst te vermijden en – logischerwijs - opteert voor een bundeling van gebieden gaan. Zo creëert men de facto schaalgrootte – en voordelen voor de voornaamste nutsfuncties: wonen, werken, landbouw, recreatie en natuur en wordt de overlast van het ene gebied voor het andere geminimaliseerd.
Dergelijke eilandzones zijn per definitie verkeersgenererend omdat het verkeer tussen de gebieden en ook naar en van de eilandjes verhoogd. Dit druist lijnrecht in tegen de vigerende principes van duurzaamheid en levenskwaliteit. Kleinere ondernemingen of lokale bedrijven hebben vaak ook hun klanten- en leveranciersbasis in de regio.
Met hier aan de Bavikhoofsestraat een eilandje te maken, zal er sowieso meer verkeer door het dorp razen met de geluidsoverlast tijdens de stille uren tot gevolg en nog eens extra luchtvervuiling en ongezonde dosis fijn stof als geschenk er bovenop. Denk maar aan de problemen omtrent Braecke Trading en Thyssen Krupp, beiden ook van oorsprong lokale Bavikhoofse bedrijven …
Wat de verkeersoverlast door het dorp betreft kunnen we bijgevolg nu al zeker zijn dat de druk bereden Bavikhoofsestraat in de toekomst nog zwaarder belast zal worden. De verkeersonveiligheid die er nu al is zal nog verhogen en de vernieuwde Bavikhoofse straten zijn hier niet op berekend en voorzien. Het was voor de fietsers vanuit Ter Coutere al een waagstuk om het rondpunt met de koperen ketel over te steken.
We vinden de heraanleg van het dorpsplein een goede esthetische verbetering doch spijtig genoeg werd de bruikbaarheid van het centrum – zeker qua verkeersveiligheid - niet verbeterd. We betreuren ook de teloorgang van de dorpswinkeltjes.
Qua verkeersveiligheid kunnen we stellen dat men er bij de heraanleg van de centrumstraten er namelijk in geslaagd is nog vier gevaarlijke punten op pakweg één kilometer bij te maken, voorwaar een sterke prestatie:


 • De vroegere 'blokjes', zijnde kruispunt Bavikhoofsestraat/Europastraat. De situatie met de blokjes was suboptimaal, maar de huidige situatie is helemaal onduidelijk en gevaarlijk.

 • Kruispunt Bavikhoofsestraat met de Vierkeerstraat, ter hoogte van de KBC waar de auto's rechts afslaan en de fietsers rechtdoor mogen rijden.

 • Kruispunt van de Vierkeer met de Oudstrijderslaan ten gevolge van het gedeeltelijk eenrichtingsverkeer.

 • Bavikhovedorp zelf waar de fietssugestiestroken de fietsers uitnodigen om levend schild voor het verkeer te spelen, voorwaar een 'natuurlijke' verkeersremmer …

De Bavikhoofsestraat nu nog bijkomend belasten met een uitweg voor een bedrijventerrein getuigt dus van een staaltje cynisme om u tegen te zeggen. Maar blijkbaar behoort deze volgens het stadsbestuur al niet meer tot de woonkern, getuige de verklaringen van vrijdag in Het Laatste Nieuws door een schepen … We betreuren dan ook dat de andere alternatieven voor de inplanting van bedrijvenzones niet grondig en in de diepte werden uitgewerkt. Moeilijk haalbaar betekent immers nog steeds niet onmogelijk …


Tot slot wensen we andermaal te benadrukken dat we niet tegen bedrijven zijn, maar wel voor een inplanting op de juiste plaats. We hebben ernstige bedenkingen bij de plotse en ondoordachte haast, wetende dat we nu al 15 jaar op zoek zijn naar een geschikte locatie in Bavikhove. Blijkbaar is de huidige voorgestelde locatie zelf nu al te klein – en bijgevolg niet geschikt - gezien de Gecoro voorstelt deze zone nu al met 30 % te vergroten. Ik stel de vraag: dient het bedrijf Delta Box te worden geregulariseerd op Hoeve Demarez???
Het is niet voor niets dat het nieuwe PRS dit in buitenstedelijke gebieden wil vermijden. Een dergelijke inplanting nu in Bavikhove voor de herziening van het PRS nog in het GRS willen doorduwen getuigt van slecht beleid en een gebrek aan langetermijnvisie. We benadrukken tot slot dat zelf onder het huidige GRS Bavikhove als buitenstedelijk gebeid het recht maar NIET de plicht heeft om een zone voor lokale bedrijven in te passen. Door dit toch te doen maakt het beleid, zijnde de zogenaamde volkspartijen CD&V en Sp.a/Groen!, aan de Bavikhoofse bevolking duidelijk dat ze de levenskwaliteit van het dorp verder opofferen aan een handvol bedrijven.
Om helemaal af te ronden betreuren we in dit dossier ten zeerste de continue misleiding en manipulatie door het stadsbestuur, zijnde de CD&V in combinatie met Sp.a/Groen!, van de Bavikhoofse gemeenschap:


 • Op 11/11 werd op WTV verklaard de inplanting te doen weg van de woningen.

 • Op 18/06 werd in HLN gezegd geen uitweg via een woonwijk te doen. Bij ons weten staat de Bavikhoofsestraat nog steeds als woonzone ingekleurd.

 • Een aantal Bavikhoofse bedrijven werd onder druk gezet om interesse te tonen in een perceel bedrijventerrein hoewel ze totaal geen behoefte hebben.

 • Leden van ons actiecomité werden via hun werkgever bedreigd om de acties stop te zetten.

Bedankt voor de aandacht.Antwoord van Schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Kets:
Bavikhove is in het Provinciaal ruimtelijk structuurplan geselecteerd als bedrijfsondersteunend hoofddorp. Dit betekent heel concreet dat op grondgebied van de gemeente een lokaal bedrijventerrein van 5 ha of meer kan ontwikkeld worden als de behoefte wordt aangetoond.
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (nu in fase voorontwerp – plenaire vergadering vond plaats op 6 juni 2011) is die behoefte aangetoond en op basis daarvan werden 3 locaties in Bavikhove in overweging genomen. Het ganse proces van opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd besproken in college, GECORO en raadscommissies.
De locatie Darmstraat (oksel Darmstraat N36) voldoet niet aan de randvoorwaarden die opgesomd zijn in het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voor het ontwikkelen van een gemeentelijk lokaal bedrijventerrein. De zone paalt wel aan een harde ontsluitingsinfrastructuur (N36), maar de locatie is onverenigbaar met de zorg voor de open ruimte. Uit overleg met de hogere overheden blijkt dat de ruimte tussen N36 en N36d vrij moet blijven van ontwikkeling.

Bovendien is de zone gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Volgens de desbetreffende omzendbrief kan de ontwikkeling niet als er alternatieven buiten herbevestigd gebied bestaan (= Bavikhoofsestraat).


De locatie Vaarnewijkbeek (langs de Rijksweg, oksel Vaarnewijkbeek op de grens met Kuurne), die gesuggereerd werd vanuit de provincie als een mogelijke locatie in samenwerking met de gemeente Kuurne, bleek bij nadere bespreking met de hogere overheden niet evident te zijn. Heel wat randvoorwaarden moeten (kunnen?) nog opgelost geraken (mobiliteit, natuur, landschap, watertoets, …). Het gebied ligt tevens in herbevestigd gebied (zie vorige alinea) en gezien het in eigendom en gebruik is van een actieve landbouwer, kan hier niet worden aangetoond dat het aansnijden van deze site beter is voor de landbouw en de agrarische structuur in het algemeen dan het aansnijden van de site Bavikhoofsestraat, zoals de Vlaamse afdeling 'Duurzame Landbouw' als voorwaarde stelt.

Op basis van die argumenten werd gekozen de zone niet verder mee te nemen.


De locatie Bavikhoofsestraat ligt als enige zone buiten herbevestigd agrarisch gebied. De locatie voldoet aan de randvoorwaarden die opgesomd zijn in het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, met name aansluitend bij een hoofddorp en goede ontsluiting (via N36 op hogere wegennet). Deze zone is als enige niet strijdig met de hogere beleidskaders.

Er is bij de verdere inrichting aandacht nodig voor buffering naar de open ruimte en de aanwezige woningen.


Om die redenen wordt in het structuurplan enkel de zone Bavikhoofsestraat weerhouden. De verdere inrichting en randvoorwaarden van de zone, alsook de concrete relatie met zijn omgeving, zullen verder uitgewerkt worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan, na goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Daarnaast wil ik nog even terugkomen op wat er in de pers verscheen rond het provinciaal ruimtelijk structuurplan. U beweert dat wij snel-snel ons werk doen om niet gevat te worden door het provinciaal ruimtelijk structuurplan dat op 01.01.2012 zou in voege treden en dat een aantal dingen zou bepalen die er ons zou van weerhouden om een zoekzone in Bavikhove te situeren. Deze informatie klopt niet. Pas in het najaar van 2011 zullen de eerste voorstellen tot wijziging van het provinciaal structuurplan op tafel liggen en de formele procedure, met andere woorden de plenaire vergadering en het openbaar onderzoek, start pas in 2012 waarvoor de provincie dus minstens één jaar onderweg is om een provinciaal ruimtelijk structuurplan af te leveren dat volledig klaar is en kan gebruikt worden. Dus uw bewering van de hoogdringendheid klopt niet.
Ten tweede meldt u dat de provincie van gedacht veranderd is en dat het verkeerde informatie is. De documenten waarover u het hebt, dat zijn ambtelijke nota, dat zijn voorbereidende nota's die geen enkele beleidskracht hebben en daarin staat dat bedrijven kunnen gelegd worden dicht bij stedelijk gebied. Daarin staat niet dat de terminologie van bedrijfsondersteunende hoofddorpen vervalt. Er is geen beleidsverandering op dat vlak. Dus zelfs al komt er een nieuwe insteek rond het groeperen van bedrijven en stedelijk gebied, dan nog blijft de mogelijkheid om bij een bedrijfsondersteunend dorp een zoekzone te situeren.

Antwoord van Schepen van Mobiliteit Alain Top:
Ik wil beginnen met te stellen dat het plaatselijk doorgaand verkeer doorheen Bavikhovedorp een must is aangezien een tijdje geleden er een beleidsbeslissing genomen werd op vraag van de Bavikhoofse bevolking om de Oudstrijderslaan als ontsluitingsweg van het centrum niet door te trekken. Dus is het logisch dat het verkeer dat doorheen Bavikhove moet effectief door het dorp moet rijden.
Ten tweede: de inrichting van Bavikhovedorp werd ruimschoots besproken in de raadscommissie mobiliteit. Er werd heel veel tijd aan besteed en het heeft wel degelijk een politiek en maatschappelijk draagvlak.
Ten derde: de opmerking rond het kruispunt Bavikhoofsestraat/Europastraat. Dat moet nog heraangelegd worden. Daar vragen we even respijt.
De raadscommissie mobiliteit heeft dus uitgebreid gedebatteerd over de zaak van Bavikhovedorp en een aantal principes werden vooropgesteld om het veiliger aan te pakken dan de vorige toestand. Eerste belangrijk principe was de afremming van de snelheid in het dorp door aanpassing van de bocht in het dorp met scheiding van de rijrichtingen. Dat werd uitgevoerd. Tweede belangrijk principe was de verhoging van de zichtbaarheid in de korte bocht van het centrum door het opschuiven van de bocht naar buiten. Een derde belangrijk principe was het voorzien van fietssuggestiestroken. Zij zorgen voor een versmallend effect en voor een verhoging van de fietsveiligheid. De fietspaden waren in het centrum van Bavikhove niet mogelijk vanwege plaatsgebrek. De baan was niet breed genoeg. Het eenrichtingsverkeer in Bavikhovedorp/Vierkeerstraat werd ingevoerd om doorgaand verkeer voor vrachtwagens minder gemakkelijk mogelijk te maken en om ruimte te creëren voor de fietsvoorzieningen die gevraagd werden. En er werd een autovrije voet- en fietsverbinding gecreëerd naar de school, de zogenaamde 'rode loper'. Ik denk dat er heel goed nagedacht geweest is over de herinrichting van Bavikhovedorp en dat we deze herinrichting nu een kans moeten geven.

Antwoord van Schepen van Economie Luc Callewaert:
Eerst nog even aanvullen bij mijn collega van mobiliteit in verband met Bavikhovedorp en fietsveiligheid. Ik kan u zeggen dat de snelheid van Bavikhovedorp beperkt wordt tot 30 km/uur daar waar het vroeger met die lange bocht veel sneller ging.
In verband met het economische luik van de vraagstelling. De handelaars in Bavikhove zijn al jaren vragende partij naar een zone voor ambachtelijke economie. Ik vind het jammer dat het comité Leefbaar Bavikhove aan desinformatie doet. Ik verwijs hiervoor naar de folder die Leefbaar Bavikhove verspreidt waarop er al tien loten van 5.000 m getekend staan, daar waar er totaal geen inrichtingsplan is, laat staan een zone. De vergelijking maken met Interlin in Beveren-Leie is intellectueel oneerlijk. Het is niet dit soort bedrijven dat voorzien wordt in een zone voor lokale bedrijvigheid. Interlin was een klasse 1-bedrijf. De ambitie is effectief om er lokale ondernemers te vestigen, starters en bedrijven die op vandaag te weinig plaats hebben en die door het feit dat ze zonevreemd zijn niet kunnen uitbreiden.
Geurhinder en stof: ik geef onze milieudienst de opdracht om dit zeer van nabij op te volgen. Jammer dat die mensen die klagen over de toekomstige geurhinder naar een raadscommissie komen met een tractor vol paardenmest. Dus de vraag is: wie zorgt er voor de stank?

Afsluitend woord van Burgemeester Rita Beyaert:
Ik heb nota genomen aan het gebrek aan vertrouwen en de verdachtmakingen die geuit worden door het comité. Ik vergelijk het met het bouwen of verbouwen van een huis. Eerst spreek je met je partner, dan toon je je ambitie, dan ga je naar de architect die een ontwerpschets maakt. Als er dingen niet mogelijk zijn binnen het wettelijk kader dan probeer je een afwijking te bekomen en ga je dus in openbaar onderzoek. En dan pas volgt een beslissing. Het stoort mij dat jullie ons ervan verdenken zaken achter te houden op politiek of ambtelijk niveau. Ik wil er ook op wijzen dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan handelt over 2.900 ha en niet alleen over een zoekzone in Bavikhove. Ik zou graag aandacht hebben voor heel het plan en niet alleen voor deze zoekzone. Het plan zal voorgelegd worden in de raad van juli of in de raad van september. Dan volgt een openbaar onderzoek van drie maanden. Dat is dus zeer lang om iedereen de kans te geven zijn bezwaren te uiten op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Daarna volgt er een procedure tot definitieve vaststelling of bijsturing van het plan. Ik hoop op iedereens goeie wil.

******

Openbare zitting


 1. Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid en een OCMW-raadslid.

De Gemeenteraad,


Neemt akte van het ontslag van mevrouw Claudine Dumortier als gemeenteraadslid en als OCMW-raadslid.
Beide ontslagen worden definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad ervan kennis heeft genomen. Dit gebeurde op 30 mei 2011. 1. Verslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken 2010.

De Gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch:

Het verslag geeft een overzicht van de toestand van het bestuur en van de gemeentezaken en verschaft andere nuttige informatie. Het jaarverslag is in de eerste plaats bestemd voor de beleidsverantwoordelijken zelf en is een hulpmiddel om inzicht te verwerven in het slagen of falen van de werking van de gemeente in het verleden en om hieruit de nodige conclusies te trekken voor het toekomstig beheer.


In de tweede plaats moet het jaarverslag een informatiebron zijn voor de bevolking en geïnteresseerde derden. De openbaarheid van bestuur is er in elk geval mee gebaat.
Het jaarverslag moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd vóór de beraadslaging over het budget. Dat betekent niet noodzakelijk dat beide documenten in dezelfde vergadering van de gemeenteraad moeten worden behandeld.

Het jaarverslag handelt over het dienstjaar waarvoor de laatste rekening werd opgemaakt, nl. 2010.

Jaarverslag en rekening bieden dus aanknopingspunten en kunnen het best in dezelfde gemeenteraadszitting behandeld worden. In het jaarverslag onder het hoofdstuk Financiën wordt verwezen naar het verslag bij de rekening.
Het jaarverslag wordt zo naast het budget, de rekening en het meerjarig beleidsplan een belangrijk beleidsdocument dat de eenjarigheid van het budget en rekening doorbreekt en het gemeentelijk beheer in een ruimer tijdsperspectief plaatst. De opmaak van het jaarverslag werd afgestemd op de structuur van het meerjarenplan 2008-2013: het Haps (Harelbeke plant samen). Het is de bedoeling om voortaan ook via het jaarverslag de vooruitgang van het beleidsplan in de verschillende beleidsdomeinen zichtbaar te maken.
Het jaarverslag 2010 wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.
Om deze redenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging in openbare zitting;

Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
BESLUIT:

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken 2010 en keurt dit verslag goed.

 1. Dienstjaarrekening 2010. Vaststelling.

De Gemeenteraad,


Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:

art. 171 en 174 van het gemeentedecreet;


De raad neemt kennis van het ontwerp van stadsrekening 2010 en haar bijlagen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen en na beraadslaging in openbare zitting;
Gaat over tot stemming over de vaststelling van de dienstjaarrekening 2010, waaraan 23 leden deelnemen;
Met 20 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 1 onthouding voor wat de begrotingsrekening betreft;

Met 20 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 1 onthouding voor wat de balans betreft;Met 20 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 onthouding voor wat de resultatenrekening betreft;
  1   2   3   4   5   6   7   8

 • Verontschuldigd
 • DAGORDE Openbare zitting
 • Besloten zitting Stedelijke brandweer. Bevorderen tot kapitein-dienstchef-vrijwilliger. Openbare zitting
 • ****** Spreekrecht voor niet-gemeenteraadsleden
 • ****** Openbare zitting Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid en een OCMW-raadslid.
 • Verslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken 2010.
 • Dienstjaarrekening 2010. Vaststelling.

 • Dovnload 0.95 Mb.