Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zitting van de gemeenteraad van 20 juni 2011 Aanwezig

Dovnload 0.95 Mb.

Zitting van de gemeenteraad van 20 juni 2011 AanwezigPagina3/8
Datum05.12.2018
Grootte0.95 Mb.

Dovnload 0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Art. 2 :

Goedkeuring wordt gehecht aan de ereloonovereenkomst met nr. 09_11a en de raming voor de opdracht met als voorwerp studie “Herinrichten Plein Eiland” opgemaakt door de Dienst Grondgebiedszaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de ereloonovereenkomst en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 65.000,00 exclusief 21 % BTW.


Art. 3 :

Hogergenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.


Art. 4 :

De opdracht waarvan sprake in art. 2 zal gefinancierd worden op artikel 421/731-60 van het buitengewoon budget 2011.

 1. Groot onderhoud wegen 2010 : 3. Herstel verhardingen Andries Pevernagestraat. Goedkeuren verrekening nr. 01, raming (19.008,00 euro + 21 % btw en herzieningen) en gunningswijze.

De Gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Voorafgaand de stadswerken diende VMW haar leidingen aan te passen. Tijdens deze werken is gebleken dat er onder de keibestrating geen fundering aanwezig is.

Uiteraard is het onmogelijk om een KWS-verharding aan te leggen zonder fundering. De aannemer gaf prijs op voor enkele alternatieve oplossingen.

Voorstel 1 benaderde het dichtst het begrip “onderhoudswerk” maar is uiteraard dan ook niet meer dan dat. M.a.w. het heeft ook maar een beperkte levensduur. Dit is ook de reden waarom dit niet in het oorspronkelijk bestek werd voorgesteld. Voorstel 2 en 3 betreffen een praktisch nieuwe aanleg die dan ook duurzamer zal zijn. Met als enig verschil dat voorstel 3 meer bestand is tegen zwaardere belastingen.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 31 mei 2011 geopteerd voor voorstel 3 en ging akkoord om de werken te financieren met het globale budget op post 421/731-60 van het buitengewoon budget 2011.


HV in meer

+

€ 21.648,00

HV in min

-

€ 2.640,00

Aanvullende werken

+

€ 0,00

Algemeen totaal

=

€ 19.008,00

BTW

+

€ .3.991,68

TOTAAL

=

22.999,68

Uit de prijsoffertes van aannemer NV Van Robays, gevestigd Rijksweg 131 te 9870 Zulte (Machelen) en de verantwoordingsnota van Johan Vanhie, wnd. Ind. ing. diensthoofd, blijkt dat de aanvullende werken (verrekening nr. 01) € 19.008,00 excl. 21 % BTW en herzieningen in meer bedraagt.

Er wordt voorgesteld de aanvullende werken te gunnen bij wijze van onderhandelings-procedure zonder bekendmaking.

De aanvullende werken (vervat in verrekening 01) bedragen meer dan 10 % van de aannemingssom (€41.521,50 excl. 21 % BTW) en behoort vervolgens tot de bevoegdheden van de Gemeenteraad om goedkeuring te verlenen.

Voor de bijkomende werken wordt een termijnsverlenging van 10 werkdagen toegestaan.

De aanvullende werken (vervat in verrekening 01), voorwerp van onderhavige beraadslaging zijn verantwoord en zullen niet schaden aan het geheel van de uit te voeren werken.

Het benodigde krediet is voorzien bij het buitengewone budget 2011 op het globale artikel 421/731-60.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 42 ;

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 17, § 2, 1° a.;

- het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 120;

- het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 3, § 1;

- de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;


Gezien de stukken van het dossier ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

Na er in openbare zitting over beraadslaagd te hebben ;

Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.
BESLUIT :
Artikel 1 :

Goedkeuring wordt verleend aan de inzake de werken “Groot onderhoud wegen 2010 : 3. Herstel verhardingen Andries Pevernagestraat” voorgestelde aanvullende werken (vervat in verrekening nr. 01) en aanleiding gevende tot een meerprijs in totaal van € 19.008,00 excl. 21 % BTW en herzieningen.


Artikel 2 :

De opdracht tot aanvullende werken (vervat in verrekening nr. 01) wordt bij toepassing van artikel 17, §2, 2° a. van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheids- opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gegund aan NV Van Robays, gevestigd Rijksweg 131 te 9870 Zulte voor de som in meer van € 19.008,00 excl. 21 % BTW en herzieningen.


Artikel 3 :

De onder artikel 1 van onderhavige beraadslaging vermelde prijs is vatbaar voor toepassing van de herzieningsbepalingen voorzien bij het bijzonder lastenboek-bestek dat de werken “Groot onderhoud wegen 2010 : 3. Herstel verhardingen Andries Pevernagestraat” beheerst.


Artikel 4 :

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op het globale artikel 421/731-60 van het buitengewone budget van het dienstjaar 2011.

 1. Gezamenlijke aankoop van switches. Goedkeuren bestek, raming (15 206,61 euro + 21 % btw) en gunningswijze.

De Gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:

In het kader van de opdracht met als voorwerp “Verschillende Switches” werd een bestek met nr. NH-088 opgemaakt door de Centrale Aankoopdienst.

De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op € 15.206,61 excl. btw of € 18.400,00 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling en gezien deze gunningswijze aan de Stad de meeste waarborgen biedt betreffende prijsvorming en service.

Het krediet is voorzien in de begroting van 2011 op artikel 104/742-53, 421/742-53, 72202/742-53 en 73402/742-53.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad;

- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten;

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

- het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 120;

- het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 3, § 2;

- de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Om deze redenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging in openbare zitting;
Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1 : Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. NH-088 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Verschillende Switches”, opgemaakt door de Centrale Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 15.206,61 excl. btw of € 18.400,00 incl. 21% btw.

Art. 2 : Hogergenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op artikel 104/742-53, 421/742-53, 72202/742-53 en 73402/742-53 van het dienstjaar 2011. 1. Integratiestudie. Ombouwen gemeenteschool Kameleon tot Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming. Goedkeuren bestek, raming (20 500 euro + 21% btw) en gunningswijze.

De Gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

De Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming (SABV) heeft dringend nood aan extra klasruimte. Door de uitbreiding van het stadhuis op de site van de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming in de Marktstraat is er daar geen mogelijkheid meer om klassen bij te voorzien. De toekomstvisie is om op termijn de school Kameleon volledig om te vormen tot SABV. Momenteel is in de Kameleon reeds een deel van de hogere graad van het SABV onderbracht, namelijk beeldhouwwerk, monumentale, tekenkunst, fotografie … Eveneens is animatie en digitale vorming van de lagere graad daar gehuisvest. Om te vermijden dat er onnodige kosten worden gedaan voor het bijvoorzien van extra klassen wordt geopteerd om eerst een integratiestudie uit te voeren zodat een duidelijk zicht verkregen wordt hoe de lagere school omgebouwd kan worden tot een kunstacademie. De integratiestudie moet rekening houden met het feit dat de eventuele bouwwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in verschillende fases volgens nood lokalen SABV zonder daarbij de huidige werking van de lagere school te discrediteren

In het kader van de opdracht met als voorwerp “Integratiestudie : Ombouwen gemeenteschool (Kameleon) tot Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming” werd een bestek met nr. 861.2-A.11/24 opgemaakt door de dienst Grondgebiedszaken.

De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op € 20.500,00 excl. btw of € 24.805,00 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (bedrag is lager dan 67000 euro) en aangezien er meerdere studiebureaus volgens keuze van het bestuur worden geraadpleegd waarbij onderhandeld kan worden over de voorwaarden met een of meer van hen. De gunningswijze biedt aan de stad de meeste waarborgen betreffende prijsvorming en service.

Het krediet is voorzien in het budget van 2011 op artikel 72203/723-60 van de buitengewone dienst.

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op het buitengewone budget hoger is dan 5500 euro en het project niet nominatief in het budget is voorzien (toepassing art. 43 par. 2.11° van het gemeentedecreet).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad;

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

- het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 120;

- het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 3, § 2;

- de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;


Gezien de stukken van het dossier ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

Na er in openbare zitting over beraadslaagd te hebben ;

Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.

BESLUIT :


Art. 1 : 

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 861.2-A.11/24 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Integratiestudie : Ombouwen gemeenteschool (Kameleon) tot Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming”, opgemaakt door de dienst Grondgebiedszaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 20.500,00 excl. btw of € 24.805,00 incl. 21% btw.


Art. 2 : 

Hogergenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.


Art. 3 :

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op artikel 72203/723-60 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2011.

 1. Stedelijk basisonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket voor het schooljaar 2011-2012.

De Gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen:
De voor het schooljaar 2011-2012 toegekende lestijden voor de stedelijke basisscholen Centrum, Noord en Zuid volgens de telling op 1 februari 2011 worden voor vaststelling voorgelegd.
Het bundel werd voorgelegd aan het syndicaal overleg van 31 mei 2011 en de schoolraad van 12 mei 2011.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:

- het decreet dd. 23 oktober 1991, betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs.

- het decreet van het basisonderwijs van 25 februari 1997.

- het besluit van de Vlaamse Executieve van 1 april 1993 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs op basis van een lestijdenpakket.


Om deze redenen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Na beraadslaging in openbare zitting.
Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
BESLUIT:
ART. 1 – Het lestijdenpakket en de aanwending ervan (schooljaar 2011-2012), ingevolge telling op de eerste schooldag van februari, voor de stedelijke basisschool CENTRUM wordt vastgesteld als volgt:

Aantal leerlingen op 1 februari 2011 :


Kleuter :

Centrum 110 kleuters 120 lestijden

---------------- ---------------

Totaal 110 kleuters 120 lestijden


Lager :

Centrum 155 leerlingen 205 lestijden

+ 1 die telt voor 1,5 ----------------- ---------------

Totaal : 156,5 leerlingen. 205 lestijden


Na toepassing van de lestijdentabel en de aanwendingscoëfficient 99,375 % voor het kleuteronderwijs bekomt men volgend aantal lestijden voor het schooljaar 2011-2012 :
Kleuter :

Centrum 119 lestijden

-------------
Na toepassing van de lestijdentabel en de aanwendingscoëfficient 98,425 % voor het lager onderwijs bekomt men volgend aantal lestijden voor het schooljaar 2011-2012 :
Lager :

Centrum 202 lestijden

---------------
Kleuterturnen : 9 lestijden

Kinderverzorgster : 9/32ste

Gelijke Onderwijskansen (GOK) : 12/24ste kleuter en 9/24ste lager

2 lestijden aanvullende LO

Met ingang van 1 september zullen deze lestijden als volgt worden aangewend :
Kleuter :

Centrum : 4 klassen + 23 restlestijden + 9 lestijden kleuterturnen + 9/32° kinderverzorgster + 6 lestijden GOK.


Lager :

Centrum : 8 klassen + 1 restlestijden + 9 lesuren Leermeester L.O. + zwemmen + 15 lestijden GOK + 2 lestijden aanvullende LO.


ART. 2 – Het lestijdenpakket en de aanwending ervan (schooljaar 2011-2012), ingevolge telling op de eerste schooldag van februari, voor de stedelijke basisschool NOORD wordt vastgesteld als volgt:
Aantal leerlingen op 1 februari 2011 :
Kleuter :

Hulste 91 kleuters 106 lestijden

(+ 2 die tellen voor 1,5)
---------------- ---------------

Totaal 94 kleuters 106 lestijden


Lager :

Hulste 102 leerlingen 139 lestijden

----------------- ----------------

Totaal : 102 leerlingen. 139 lestijden


Na toepassing van de lestijdentabel en de aanwendingscoëfficient 99,375 % voor het kleuteronderwijs bekomt men volgend aantal lestijden voor het schooljaar 2011-2012 :
Kleuter :

Hulste 105 lestijden

-------------
Na toepassing van de lestijdentabel en de aanwendingscoëfficient 98,425 % voor het lager onderwijs bekomt men volgend aantal lestijden voor het schooljaar 2011-2012 :
Lager :

Hulste 137 lestijden

---------------
Kleuterturnen : 8 lestijden

Kinderverzorgster : 9/32ste

GOK : 3/24ste kleuter en 7/24ste lager

2 lestijden aanvullende LO


Met ingang van 1 september zullen deze lestijden als volgt worden aangewend :
Kleuter :

Hulste : 4 klassen + 9 restlestijden+ 8 lestijden kleuterturnen + 9/32ste kinderverzorgster + 3 lestijden GOK.


Lager :

Hulste : 5 klassen + 9 restlestijden + 8 lestijden Leermeester L.O. + zwemmen + 7 lestijden GOK + 2 lestijden aanvullende LO.


ART. 3 – Het lestijdenpakket en de aanwending ervan (schooljaar 2011-2012), ingevolge telling op de eerste schooldag van februari, voor de stedelijke basisschool ZUID wordt vastgesteld als volgt:
Aantal leerlingen op 1 februari 2011 :
Kleuter :

Stasegem 76 kleuters 90 lestijden

---------------- ---------------

Totaal 76 kleuters 90 lestijdenLager :

Stasegem 123 leerlingen 164 lestijden

Eiland (Kameleon) 37 leerlingen 62 lestijden

----------------- ----------------

Totaal : 160 leerlingen. 226 lestijden
Na toepassing van de lestijdentabel en de aanwendingscoëfficient 99,375 % voor het kleuteronderwijs bekomt men volgend aantal lestijden voor het schooljaar 2011-2012 :
Kleuter :

Stasegem 89 lestijden

-------------
Na toepassing van de lestijdentabel en de aanwendingscoëfficient 98,425 % voor het lager onderwijs bekomt men volgend aantal lestijden voor het schooljaar 2011-2012 :
Lager :

Stasegem 61 lestijden

Eiland 161 lestijden

---------------

222 lestijden

--------------


Kleuterturnen : 7 lestijden + Kinderverzorgster : 8/32ste

Gok : 5/24ste kleuter + 6/24ste lager + 2 lestijden aanvullende LO.


Met ingang van 1 september zullen deze lestijden als volgt worden aangewend :
Kleuter :

Stasegem : 3 klassen + 17 restlestijden + 7 lestijden kleuterturnen + 8/32ste kinderverzorgster + 5 lestijden GOK.


Lager :

Stasegem : 6 klassen + 9 restlestijden + 8 lestijden Leermeester L.O. + zwemmen, 6 lestijden GOK + 2 lestijden aanvullende LO.

Kameleon : 2 klassen + 10 restlestijden + 3 lestijden Leermeester L.O. + zwemmen. 1. Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden beleidsondersteuning voor het schooljaar 2011-2012.

De gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen:
Bij raadsbesluit van 18 maart 2002 werd in een princiepsbeslissing met betrekking tot de verdere organisatie van het stedelijk basisonderwijs vastgelegd dat zolang de normen van het departement voor het voortbestaan van een vestigingsplaats gehaald worden, maar er zijn geen lestijden genoeg om 3 klassen in te richten, de benodigde uren zullen gehaald worden uit de beleidsondersteuning. Er werd beslist dat deze nooit hoger zullen liggen dan 24/24ste per afdeling.
Aan de raad voor te stellen om beleidsondersteuning aan te wenden voor het schooljaar 2011-2012 voor:
Aanvulling fulltime zorgcoördinator voor de drie scholen: 29/24ste

(2011: 34/24)


School Zuid, Afd. Kameleon.

Om 3 klassen 14/24ste

Opvangen vaste benoeming Depaemelaere 4/24ste

Totaal B.O. Kameleon 18/24steKlassen kleuter:

School Zuid (Afd. Stasegem):

3de kl: 17 kl; 2de kl: 22kl, 1ste kl A: 11 kl + aantal peuters op instapdatum, 1ste kl

B: 11 kl + aantal peuters op instapdatum

Telling 1 februari 2011 : 3 klassen + 17 resturen + 7 lesuren kleuterturnen

Om 4 klassen in te richten B.O. 7/24ste
School Centrum:

3de kl: 36 kl; 2de kl: 30kl, 1ste kl A: 15 kl + aantal peuters op instapdatum, 1ste kl

B: 15 kl + aantal peuters op instapdatum

Telling 1 februari 2011 : 4 klassen + 23 resturen + 9 lesuren kleuterturnen

Om 5 klassen in te richten B.O. 2/24ste
School Noord:

3de kl: 21 kl; 2de kl: 30 kl, 1ste kl A: 15 kl + aantal peuters op instapdatum, 1ste kl

B: 15 kl + aantal peuters op instapdatum

Telling 1 februari 2011 : 4 klassen + 9 resturen + 9 lesuren kleuterturnen

Om 2de kleuter in de voormiddag te splitsen B.O.5/24ste
Totaal B.O. kleuter 14/24ste
Redelijke klassen kunnen, zo van de beleidsondersteuning geen gebruik wordt

gemaakt, maar bekomen worden door pedagogisch onzinnige samenvoegingen.


De uren beleidsondersteuning kleuter voor de scholen Centrum Noord en Zuid zullen automatisch verminderen in de loop van het schooljaar ingevolge de zomerklasuren.
Vorig schooljaar waren 22/24ste beleidsondersteuning kleuter goedgekeurd, tegen de paasvakantie van het schooljaar waren alle uren beleidsondersteuning weggewerkt ingevolge de aangroei kleuters op de instapdata.
Klassen lager:

School Zuid (Afd. Stasegem):

Prognose: L1 22ll, L2 21 ll, L3 14ll, L4 23ll, L5 21ll en L6 27ll

Telling 1 februari 2011: uren voor 6 klassen en 9 restlestijden.

B.O. 3/24ste


School Centrum:

Prognose: L1 29ll, L2 35 ll, L3 25ll, L4 27ll, L5 30ll en L6 23ll

Telling 1 februari 2011: uren voor 8 klassen en 1 restlestijd. B.O. 23/24ste
School Noord:

Prognose: L1 29ll, L2 13 ll, L3 19ll, L4 22ll, L5 12ll en L6 13ll

Telling 1 februari 2011: uren voor 5 klassen en 9 restlestijden.

B.O. 15/24ste + 12/24ste


Totaal B.O. lager 53/24ste
Er wordt verder nog naar het volgende verwezen. De onderwijsbegroting is de laatste jaren amper gestegen. De bestelbonbegroting (zonder onderhoud gebouwen, verzekering, gas, electriciteit…) bedraagt € 209.860,- (verleden jaar €199 140 euro.)

Op jaarbasis bedraagt de kostprijs, op basis van de laagste weddes, ongeveer €205.000,-

(opgesplitst voor 2011: €81.000,- en voor 2012: €124.000,-)
Er was syndicaal overleg AHOC/ABOC op 30 mei 2011 waarop dit punt werd behandeld.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel zoals thans vigerend;

-het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtpositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

-het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs zoals thans vigerend;

-het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 zoals thans vigerend


Om deze redenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging in openbare zitting;
Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Artikel 1:

Voor het schooljaar 2011-2012 114/24ste uit beleidsondersteuning te betalen, nl:


Aanvulling fulltime zorgcoördinator voor de drie scholen: 29/24ste
School Zuid afd. Kameleon 18/24ste
Klassen Kleuter 14/24ste
Klassen Lager 53/24ste
Artikel 2:

Dit besluit zal op het gepaste tijdstip worden medegedeeld aan de instanties en aan wie het behoort.

 1. Infrastructuurwerken verkeersveiligheid 2011: 2. Definitieve aanleg kruispunt Andries Pevernagestraat – Stasegemsestraat en Peter Benoitlaan - Tuinstraat. Goedkeuren bestek, raming (49 480 euro + 21% btw en herzieningen) en gunningswijze.

De Gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

De passage van de fietsverbinding langs de spoorweg op dit kruispunt vertoont nog een aantal pijnpunten. Deze hebben te maken met het beseffen door de automobilist dat hij een dubbel-richtingsfietsweg kruist én met het tijdig elkaar laten opmerken van fietsers en automobilisten. Om deze situatie te verbeteren wordt voorgesteld om de fietsweg licht verhoogd het kruispunt te laten dwarsen én om de fietsers komende vanuit de Tuinstraat iets in de richting Stasegem af te buigen. Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om de KWS-verharding (toplaag) op het kruispunt in zijn geheel te vernieuwen.

Na bespreking op de beperkte mobiliteitscommissie van 28 april 2011 en op de raadscommissie mobiliteit van 18 mei 2011 wordt dit voorstel van definitieve aanleg nu voorgelegd ter realisatie.

In het kader van de opdracht met als voorwerp “Infrastructuurwerken verkeersveiligheid 2011 : 2. Definiitieve aanleg kruispunt A. Pevernagestraat/Stasegemsestraat X Peter Benoitlaan/Tuinstraat ” werd een bestek met nr. 11_25 opgemaakt door de Dienst Grondgebiedszaken.

De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op € 49.480,00 excl. 21 % btw en herzieningen.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling en gezien deze gunningswijze aan de Stad de meeste waarborgen biedt betreffende prijsvorming en service.

Het krediet is voorzien in het buitengewoon budget van 2011 op artikel 421/731-60.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad;

- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten;

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 17, § 2, 1° a;

- het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 120;

- het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 3, § 1;

- de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;


Gezien de stukken van het dossier ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

Na er in openbare zitting over beraadslaagd te hebben ;

Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.
BESLUIT :
Artikel 1 : 

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 11_25 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Infrastructuurwerken verkeersveiligheid 2011 : 2. Definiitieve aanleg kruispunt A. Pevernagestraat/Stasegemsestraat X Peter Benoitlaan/Tuinstraat ”, opgemaakt door de Dienst Grondgebiedszaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 49.480,00 excl. 21% btw en herzieningen.


Artikel 2 : 

Hogergenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.


Artikel 3 : 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op artikel 421/731-60 van het buitengewone budget van het dienstjaar 2011.

 1. Groene Ridder Convenant tussen Stad Harelbeke en de MOS-scholen. Goedkeuring.

De Gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van het stedelijke beleid inzake Natuur- en Milieueducatie (NME) kunnen er extra gemeentelijke impulsen worden uitgewerkt om dit beleid in de verschillende onderwijsnetten te realiseren.

Scholen kunnen sinds een tiental jaar intekenen op het Milieuzorg Op School-project (MOS) van het provinciebestuur. Scholen die hierop intekenen krijgen in ruil voor een aantal inspanningen rond milieuthema’s een logo toegekend. Instappen gebeurt in het logo 1, men kan intekenen tot logo 3 (scholen met een uitgebreid NME-beleid). Scholen met een logo 3 kunnen nadien nog een groene vlag behalen.


Ook binnen de Samenwerkingsovereenkomst Milieu die werd afgesloten tussen het stadsbestuur en het Vlaams Gewest is actieve natuur- en milieueducatie een belangrijk aandachtspunt binnen het onderscheidingsniveau.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een gemeentelijk subsidiereglement, hierna genoemd het groene ridder convenant, goed te keuren dat dient als ondersteuning voor scholen die een MOS-logo willen behalen. Het convenant heeft tot doel de school te stimuleren om leerlingen, leerkrachten en ouders te sensibiliseren maatregelen te nemen om milieuvriendelijker te leven (o.a. met thema’s inzake verkeersveiligheid, mobiliteit, milieu- en natuureducatie, gebruik van duurzame producten en producten afkomstig van eerlijke handel, enz.)

Om in aanmerking te komen voor dit convenant dient men minstens in te tekenen voor het logo 1 van het MOS-project. Het convenant voorziet in ruil voor ondernomen NME-acties een financiële vergoeding. Na goedkeuring door de gemeenteraad kunnen alle Harelbeekse scholen (basis – als secundair onderwijs van alle netten) op vrijwillige basis dit convenant afsluiten vanaf het schooljaar 2011-2012.


Uit een hierna nader omschreven lijst met mogelijks te ondernemen acties dienen er minsten 13 punten te worden behaald. Hier tegenover staat dan een subsidie van 1 euro per leerling in de ondertekenende school. Per bijkomend punt dat behaald wordt is er 0,10 euro extra voorzien per leerling. Er zijn max. 30 punten te behalen.
De uitbetaling voor het schooljaar 2011-2012 is pas voorzien na evaluatie van elke school op het einde van het schooljaar.
Bijgevolg dient het budget jaarlijks voorzien te worden vanaf het budget van 2012. Het jaarlijks te voorzien bedrag wordt geraamd op 3000 euro.

In de procedure wordt een opvolging van de uit te voeren acties door de milieudienst voorzien. Men kan slechts 1 keer per schooljaar intekenen.


Het dossier werd op 19 mei voor advies voorgelegd aan de stedelijke MINA-raad en werd gunstig geadviseerd.

Op 1 juni werd het dossier voorgelegd aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Milieu. De raadscommissie adviseerde ….


Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het project tijdens een overleg met provincie en scholen inzake NME worden voorgesteld.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
Samenwerkingsovereenkomst Milieu met het Vlaams Gewest.

De gemeenteraad keurde in zitting van …. het intekenen in het onderscheidingsniveau van deze overeenkomst goed.


Art. 42, §3 van Afdeling III van het gemeentedecreet
Om deze redenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging in openbare zitting;
Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Artikel 1
Het Groene Ridder Convenant wordt als volgt voorgesteld :

Het convenant heeft tot doel de school te stimuleren om leerlingen, leerkrachten en ouders te sensibiliseren maatregelen te nemen om milieuvriendelijker te leven (o.a. met thema’s inzake verkeersveiligheid, mobiliteit, milieu- en natuureducatie, gebruik van duurzame producten en producten afkomstig van eerlijke handel, enz.)

Om in aanmerking te komen voor dit convenant dient men minstens in te tekenen
Elke school in Harelbeke kan op vrijwillige basis deze overeenkomst ondertekenen en zich engageren om de acties uit het convenant uit te voeren.

De school dient naast het hierna omschreven basisengagement ook minimum 13 van de 30 hierna omschreven actiepunten uit te voeren. De school is vrij te kiezen welke actiepunten ze wil uitvoeren. Stad Harelbeke ondersteunt in ruil daarvoor de school met een geldbedrag, afhankelijk van het aantal uitgevoerde actiepunten.
Partijen die de overeenkomst afsluiten

- stad Harelbeke, vertegenwoordigd door de burgemeester en de stadssecretaris

- de deelnemende school vertegenwoordigd door haar directeur.
Engagementen van de deelnemende school
Verplicht basisengagement:


 1. Intekening in het MOS-project van de dienst Natuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen voor logo 1 of logo 2 of logo 3 of de groene vlag. Indien de school reeds eerder een MOS-logo behaalde kan men intekenen voor een hoger logo.
 1. De school duidt minimum 1 MOS-verantwoordelijke aan, die een coördinerende rol opneemt rond natuur- en milieueducatie en ook contactpersoon is met de stad en met de provinciale MOS-dienst. De naam van deze contactpersoon wordt aan de milieudienst overgemaakt.Verplichte overige engagementen: De deelnemende school engageert zich verder voor de realisatie van minimum 13 acties uit de hierna opgesomde lijst, vrij te kiezen uit de verschillende thema’s:

VERKEER
De school stimuleert leerkrachten, leerlingen en ouders om te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of al carpoolend naar de school te komen.
1) veilig en milieuvriendelijk verkeer

De school informeert leerkrachten, leerlingen en ouders over veilig verkeer en milieuvriendelijk vervoer, door één of meerdere zelf te kiezen acties. Hieronder een niet-limitatieve lijst van voorbeelden:

 • leerlingen die met de fiets naar school komen een fietshelm te geven,

 • het educatief pakket: Mijn fiets? Dat is technologie! (www.ikbenvoor.be) te geven aan de 3de graad. Een uitvoerige beschrijving van de doelstellingen, de praktische uitwerking en de handleiding voor de leerkrachten van het project 'Mijn fiets.? Dat is technologie!' kan gedownload worden op de website www.faber.kuleuven.be/fietstechnologie. De dvd met de demonstratie van de 10 opdrachten en de commentaar erbij van Eddy Merckx is verkrijgbaar in alle kantoren van DVV-verzekeringen (8 euro).

 • een toelichting te gegeven over ecodriving aan leerkrachten en ouders dit kan met behulp van de campagne Rob (www.lne.be/campagnes/ikbenrob) of de workshops van Ecolife (www.ecolife.be/ecodriving),

 • deelnemen aan een van volgende sensibilisatiecampagnes:

  • Ik kyoto (www.ikkyoto.be),

  • Strapdag op 22 september 2011 (www.weekvandemobiliteit.be),

  • Heen-en-weer-week (www.varieerinhetverkeer.be),

  • Bike to work (www.biketowork.be), • zelf een autoloze schooldag te organiseren,

 • een of meerdere andere initiatieven.


Bewijzen door: kopie van de uitnodiging/aankondiging van de activiteit of verslagje in schoolnieuwsbrief/website + minstens 1 foto
2) fietspoolen

De school organiseert één of meerdere fietspoolen. Voor een fietspool kan de school ondersteuning krijgen van de provincie .

Bewijzen door: kopie van de uitnodiging/aankondiging + lijst deelnemers
3) strappend op stap

Voor elke klas wordt minimum 1 buitenschoolse activiteit te voet of met de fiets georganiseerd.

Bewijzen door: kopie van de uitnodiging/aankondiging per activiteit waarin duidelijk vermeld staat dat het vervoer te voet/per fiets gebeurd
4) verkeersbrevetten

De school organiseert verkeerslessen en -proeven voor minstens 1 klas per graad, optioneel ook voor de kleuters. Dit kan o.a. met behulp van de verkeersbrevetten van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (www.verkeerskunde.be/onderwijs), deze brevetten zijn verkrijgbaar bij de politie in Harelbeke:

    • brevet meestapper voor kleuteronderwijs;

    • drie voetgangers- en drie fietsbrevetten voor elke graad van het lager onderwijs.

De politie kan hierbij ondersteuning geven via:

    • lessen ‘veilig oversteken’,

    • lessen ‘veilig op de fiets’,

    • ontlenen fietsbehendigheidsparcours (15-tal oefeningen om de fietsvaardigheid op de speelplaats te oefenen),

    • ontlenen mobiel verkeerspark (40-tal verkeersborden om verkeerssituaties te simuleren op de speelplaats),

    • ontlenen handleiding ‘op vier, drie, twee wielen’ verkeers- en mobiliteitseducatie in de kleuterschool

    • ontlenen handleiding ‘van meestapper tot superstapper’

    • en andere, meer info bij Valentijn Seys van de politiezone Gavers.

Bewijzen door: kopie van de uitnodiging/aankondiging van de activiteit + voorbeeldje van een brevet
5) luchtvervuiling

De leerkrachten geven tenminste jaarlijks 1 les over lucht en luchtvervuiling (hiervoor vindt men educatief materiaal op o.a. www.vmm.be/educatie) in minimum 2 klassen.

Bewijzen door: het leerboek tonen of kopie van het lesmateriaal van de min. 2 klassen

AFVAL
6) herbruikbare verpakkingen

De school gebruikt enkel herbruikbare verpakkingen voor de drankjes die uitgedeeld en/of verkocht worden aan de leerlingen. In de leraarskamer worden geen individueel verpakte goederen (zoals bijvoorbeeld melk en suiker) gebruikt.

Bewijzen door: het schoolreglement tonen of de drankjes tonen + de leraarskamer tonen
7) organisch afval ter plaatse verwerken

Het organisch afval dat op school ontstaat wordt selectief ingezameld. Dit kan gebeuren door diverse manieren van composteren of door het houden van kippen. De school kan een compostmeester ter hulp vragen, die ook een compostles kan geven. In geval niet alle organisch afval op school kan verwerkt worden, wordt gezocht naar een compostvat in de omgeving waar het organisch afval van de school terecht kan.

Bewijzen door: tonen compostvat/kippen + tonen selectief inzamelsysteem + eventueel foto van de compostles
8) afval voorkomen

De school onderneemt elk schooljaar minstens 1 actie waarbij de hoeveelheid afval verminderd wordt ten opzichte van vorig schooljaar. Bijvoorbeeld: papierafval, plastic, glas, inktpatronen, enz.

Bewijzen door: duidelijk aantonen wat vorig jaar gedaan werd en wat dit schooljaar ondernomen werd om het afval uit een bepaalde activiteit te verminderen, eventueel te staven met afvalcijfers of aankoopcijfers. Bijvoorbeeld: het huurcontract voor herbruikbare bekers tijdens schoolfeest of de schoolnieuwsbrief enkel nog via mail versturen, het verplicht gebruik van een brooddoos wordt in het schoolreglement opgenomen, of……………
9) zwerfvuilactie

De school organiseert op eigen initiatief één of meerdere zwerfvuilacties. De school kan hiervoor logistieke steun krijgen van de afvalintercommunale IMOG.

Bewijzen door: datum van zwerfvuilactie + foto + kopie van de uitnodiging/aankondiging van de activiteit of verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen ofwel indien het om een dagelijkse/wekelijkse opruim van de speelplaats gaat door de leerlingen: uitleg systeem, namen van leerlingen + foto of eventueel tonen van bord waarop de actie bijgehouden wordt
10) afval sorteren

- De school zorgt voor de nodige recipiënten om het geproduceerde afval gesorteerd in te zamelen, zowel op de speelplaats, in de klassen, in de burelen, als eventueel in de keuken. Het aantal afvalfracties kan naargelang de locatie en het beleid van de school verschillen, maar alle relevante afvalfracties dienen gesorteerd ingezameld te worden: papier en karton; PMD; plastiekfolie, restafval; organisch afval, KGA (batterijen, printercartridges, … ).

- Om dit educatief te kaderen wordt één keer per jaar met minstens 1 klas een bezoek gebracht aan het recyclagepark en/of aan de verbrandingsoven/PMD-sortering/stortplaats.

Bewijzen door: tonen van de verschillende afvalrecipiënten + datum bezoek recyclagepark en kopie van de uitnodiging/aankondiging van de activiteit of verslagje in schoolnieuwsbrief/website

ENERGIE
11) energie educatie

Energie educatie in minstens 2 klassen via gebruik van de, energiespelen en/of energielespakketten.

Voorbeelden:

- zie “De energievriendelijke school”: www.ond.vlaanderen.be/energie/lespakketten.htm

- de MOS-themabundel “Energie” voor het basisonderwijs staat vol ideeën en activiteiten om mee aan de slag te gaan. Voor de kleuters is er een voorleesverhaal. Voor de wat oudere leerlingen is er een stripverhaal, kwartet, rollenspel, enz.,

- Het energiespel: Wat is Watt? (zie www.spelinfo.be),
- energiequiz voor het secundair:
www.ond.vlaanderen.be/energie/pdf/Een%20energiequiz%20SO2006.pdf ,

- praktijkpakket energie TSO-BSO, met dit pakket wil men de scholen op weg zetten om te werken aan een brug tussen techniek en milieu. Het pakket kan aangevraagd worden bij het Vlaams Energieagentschap (energie@vlaanderen.be, www.energiesparen.be),

- lesbrieven met bijhorende werkbladen voor het basis- en secundair onderwijs over het thema energie, gratis aanvragen bij het Vlaams Energieagentschap (energie@vlaanderen.be, www.energiesparen.be),

- enz. enz.

Bewijzen door: foto van elke activiteit + verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen
12) rationeel energiegebruik

De school stimuleert rationeel energiegebruik door interne sensibilisatie bij leerkrachten en leerlingen. De school werkt hiervoor eigen initiatieven uit. Deze kunnen gekoppeld worden aan de deelname aan gekende campagne zoals bijvoorbeeld “Dikketruiendag” of “Energiejacht”.

Bewijzen door: foto van de activiteiten + verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen
13) energieboekhouding

Een energieboekhouding is het verzamelen, verwerken, analyseren en rapporteren van gegevens over het energiegebruik in de tijd. Daarbij worden de gegevens vergeleken met oude meterstanden en/of de kengetallen van schoolgebouwen. De taken van de energieboekhouding worden verdeeld onder de klassen. Ten minste gebeurt het opschrijven van de meterstanden van gas, elektriciteit (en stookolie) wekelijks of maandelijks door de leerlingen zelf. Ook berekeningen kunnen door leerlingen gemaakt worden, dit zeker in een secundaire school.

Bewijzen door: tonen van de energieboekhouding met vermelding van welke taken de leerlingen uitgevoerd hebben
14) energie in praktijk

Energie educatie in minstens 1 klas via bezoeken en/of workshops.

voorbeelden:

- bezoek aan een huis met zonneboiler en/of zonnepanelen/zonnetracker,

- workshops van vzw Zonnewindt (www.zonnewindt.be): thema's als alternatieve energie, duurzaam bouwen, rationeel gebruik van energie, ... worden op het niveau van de kinderen uitgewerkt en aangeboden,

- workshops van Science Planet: http://www.science-planet.be/scholen/workshops-op-school/catalogus-2010-2011_2_9.htm

- energieworkshop van Green, zie: www.greenbelgium.org

- bezoek aan windmolen,

- andere.

Bewijzen door: foto van de activiteit + verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen
15) geen sluimerverbruik meer

De school zorgt dat er geen sluimerverbruik meer is door computers, beamers, koffiezet en andere toestellen: stekkers worden steeds uit het stopcontact getrokken en/of er zijn stekkerdozen met aan/uit-schakelaar.

Bewijzen door: tonen van de genomen maatregelen + kopie van de oproep “geen sluimerverbruik meer” aan leerlingen en leerkrachten

WATER
16) waterboekhouding

Een waterboekhouding is het verzamelen, verwerken, analyseren en rapporteren van gegevens over het watergebruik in de tijd. Daarbij worden de gegevens vergeleken met oude meterstanden. De taken van de waterboekhouding worden verdeeld onder de klassen. Ten minste gebeurt het opschrijven van de meterstanden wekelijks of maandelijks door de leerlingen zelf. Ook berekeningen kunnen door leerlingen gemaakt worden, dit zeker in een secundaire school.

Bewijzen door: tonen van de waterboekhouding met vermelding van welke taken de leerlingen uitgevoerd hebben
17) watervervuiling/drinkwaterproductie

De leerkrachten geven tenminste jaarlijks 1 les over watervervuiling en/of drinkwaterproductie (educatief materiaal ter beschikking op o.a. www.vmm.be/educatie en www.vmw.be) in minimum 2 klassen.

Bewijzen door: het leerboek tonen of kopie van het lesmateriaal van de min. 2 klassen
18) drinkwaterfonteintje

De school voorziet minimaal 1 drinkwaterfonteintje op een bereikbare plaats tijdens de speeltijd + in de eetzaal en leraarskamer staan waterkaraffen met kraantjes water. Elke school kan een gratis waterkaraf per 10 leerlingen krijgen van de VMW (zie www.vmw.be).

Bewijzen door: tonen
19) de kleine toets

De toiletten zijn uitgerust met een grote en kleine toets of spaartoets, zo wordt er minder kostbaar water weggespoeld (of er werd baksteen/fles in de spoelbak gelegd).

Bewijzen door: tonen
20) water in de praktijk

voorbeelden:

 • bezoek aan waterzuiveringsinstallatie, drinkwaterproductiecentrum, ecologische waterbufferbekken, …

 • waterdieren in een lokale poel of beek inventariseren,

 • wateronderzoek in lokale beek of poel.

Bewijzen door: foto van de activiteit + verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen

DUURZAAMHEID
21) duurzame schoolmaterialen

De school stimuleert het gebruik van duurzame schoolmaterialen in de communicatie naar ouders en leerlingen. De school kiest zelf ook voor duurzame schoolmaterialen. Producten in dit kader (schoolagenda’s, potloden, vulpennen, schoonmaakmiddelen, enz.) zijn te vinden op de website www.milieukoopwijzer.be. Minimaal introduceert de school 1 product die op de website als 1ste of 2de keuze product aangeduid staan (hieronder valt geen papier, zie volgend actiepunt).

 • Ook hergebruik van goederen, bijvoorbeeld uit de Kringwinkel, vallen hieronder.

 • Ook deelname aan de diamantactie valt hieronder (met de Diamantactie willen men kinderen en hun ouders aanzetten om bewuster met hun materiaal om te gaan en schoolgerief langer te gebruiken, zie: www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/mos/basisonderwijs/Pages/diamantactie.aspx)

Bewijzen door: tonen + kopie communicatiemateriaal naar de ouders
22) papier

Inzake het papier kiest de school voor chloorvrij gebleekt papier dat 100% gerecycleerd is ofwel FSC- of PEFC-gelabeld papier (selectie uit de lijst van eerste keuze kopieerpapier op www.milieukoopwijzer.be).

Bewijzen door: tonen
23) ecologische voetafdruk

Op school wordt rond de ecologische voetafdruk gewerkt in minstens 2 klassen. Dit kan bijvoorbeeld met het spel dat ook in de energiedoos zit (echter bijkomende energiedozen zijn niet mee te bestellen) of door de voetafdruk van de klas te berekenen (www.voetzoekers.be). Ook info op: www.wwf.be. Of met het educatieve pakket “voetzoekers junior” van WWF en Ecolife voor leerlingen van 10 tot 14 jaar (http://voetzoekersjunior.wwf.be). Of lespakket ‘Wij hebben maar één planeet’ voor Low Impact Kids, zie: www.weefgetouwenmeta.be/lowimpactkids. Of andere initiatieven rond onze ecologische impact om de planeet.
Bewijzen door: foto van de activiteit of tonen berekening ecologische voetafdruk + verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen
24) eerlijke handel

De school selecteert minimaal 2 fairtrade gelabeld producten voor de leerlingen, in de leraarskamer, op oudercontacten of feestelijkheden.

Bewijzen door: tonen + ondertekenen van fairtrade ‘verklaring op eer’
25) communicatie

De school communiceert met de leerlingen en ouders over eerlijke handel, fairtrade-labels en noord-zuid relaties. Dit kan tijdens een les, schoolactiviteit of schoolfeest. Via website/schoolnieuwsbrief/affiche/vlag enz. Een voorbeeld om hier rond te werken is een bezoek brengen aan de wereldwinkel. Er bestaan ook kant-en-klare lespakketten en workshops surf naar: http://www.oww.be/educatie, http://www.djapo.be/, http://www.kleurbekennen.be, en andere initiatieven.

Bewijzen door: foto van de activiteit of tonen van lespakket + verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen

NATUUR
26) levend hoekje

Lager: in elke klas is er een levend hoekje, waarvoor de leerlingen moeten (ver)zorgen. Op 1 of meerdere momenten tijdens het schooljaar wordt hieraan een les gewijd.

Secundair: een levend hoekje voor elk leerjaar in 1 van de klassen (bijvoorbeeld de biologieklas) ofwel op het schooldomein (schooltuin(tje)), waarvoor de leerlingen moeten (ver)zorgen. Op 1 of meerdere momenten tijdens het schooljaar wordt hieraan een les gewijd.

Bewijzen door: tonen of kopie van lesmateriaal + tonen levend hoekje ofwel (indien dit bijvoorbeeld slechts een week of maand duurde) foto van de kinderen tijdens een “zorgmoment” + verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen
27) een vogelnestkastje en/of vogelvoederplankje

Enkel (!!) tijdens de koude wintermaanden zorgt de school voor vogelvoeder (geen brood dus!) op een voederplaats in de school (misschien kunnen de kinderen zelf een voederplankje of vetbollen maken) en/of de school brengt permanent een vogelnestkastje aan op een geschikte plaats in de school. Dit kan gekoppeld worden aan het bezoek van een vogelkenner die een les geeft over de vogels die te zien zijn op de voederplank. (ideaal in januari-februari, zie acties “Vogels voeren en beloeren” van Natuurpunt).

Bewijzen door: tonen of foto van de kinderen die vogels observeren + verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen + eventueel foto van het bezoek van de vogelkenner
28) bebloemingsactie

De school zorgt voor bloemen in de school. Hieraan werkt minstens 1 klas mee voor de plaatsing en/of verzorging van de planten. Is er op school niet veel plaats, overweeg dan een geveltuintje, een groendak op de fietsenstalling, 1 hoogstamboom op de speelplaats of bloembakken op elke vensterbank, of … (een plant in de klas valt onder “levend hoekje”).

Bewijzen door: tonen + foto van kinderen tijdens plaatsing/verzorging
29) op bezoek in de natuur

Ten minste elke lagere school klas en ten minste 4 secundaire klassen gaan minstens 1 keer per schooljaar op leerwandeling in de natuur: bos, vijver, landschap, strand, duinen, imker, rivier, woestijn, savanne, toendra, zee, …

Bewijzen door: kopie van de uitnodiging/aankondiging van de activiteit of een foto of verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen
30) biodiversiteit

De school brengt biodiversiteit onder de aandacht van de leerlingen en de ouders. En de school kiest 1 of meerdere soorten uit waaraan ze tijdens het schooljaar op minstens 2 tijdstippen en door minstens 3 klassen aandacht aan geven in theorie in de les maar ook in praktijk. Bijvoorbeeld: de honingbij, een vlindersoort, padden, zwaluwen, pinksterbloem, jeneverbes, sprinkhaan, enz. (tuinvogels vallen onder punt 27).

Bewijzen door: kopie van de aankondiging welke soort “geadopteerd” wordt + foto’s van praktijklessen + verslagje in schoolnieuwsbrief/website/”opstel” van kinderen + bewijs dat ouders betrokken werden via nieuwsbrief of schoolfeest of…
1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 0.95 Mb.