Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zitting van de gemeenteraad van 20 juni 2011 Aanwezig

Dovnload 0.95 Mb.

Zitting van de gemeenteraad van 20 juni 2011 AanwezigPagina6/8
Datum05.12.2018
Grootte0.95 Mb.

Dovnload 0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Actie 4

Realisatie van een herverdelings- en aankoopplan van zwaar of collectief materieel

Motivering

Het zwaar materiaal dat in de OPZ Zuid-West-Vlaanderen beschikbaar is werd door de Task Force i.s.m. de korpsen in kaart gebracht. Die inventaris moet aangevuld worden met het materieel dat buiten de OPZ beschikbaar is om vervolgens de behoeften te identificeren.
Aan verantwoorde behoeften kan voldaan worden door herschikking van het materieel of in tweede instantie door aankoop.
Rest het up-to-date houden van die inventaris en het standaardiseren en coderen dit materieel zodat het beheer op een vlotte en uniforme wijze kan gebeuren.

Doelstelling(en) - Hoofdopdracht – Eindresultaat

Ter aanvulling van de voor de Task Forces opgestelde cartografie van het in de zone beschikbare rollend materieel, een cartografie realiseren van het rollend materieel dat beschikbaar is buiten de zone, bij de brandweerdiensten en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Een plan inzake de herschikking van het materieel tussen de posten van de OPZ realiseren in functie van een risicoanalyse en de minimale interventienormen.


De nieuwe verdeling van het beschikbare materieel onder de verschillende posten moet opgesteld worden in functie van de verdeling van de risico's op het grondgebied van de zone. De nood aan materieel per post zal niet alleen bepaald worden in functie van de risico's aanwezig rond de verschillende posten van de zone, maar ook in functie van de minimale interventienormen.

Indien nodig zullen er overeenkomsten afgesloten worden tussen de gemeenten om de modaliteiten vast te leggen voor de terbeschikkingstelling van het materieel dat toebehoort aan een gemeente ten behoeve van andere gemeenten van de OPZ.

Een cartografie realiseren van het rollend materieel dat beschikbaar is in en buiten de zone, bij de brandweer en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming Een aankoopplan voor het rollend materieel realiseren in functie van een op zonaal niveau uitgevoerde risicoanalyse, naargelang de minimale interventienormen en naargelang het op het grondgebied van de zone beschikbare materieel. Tevens worden eventuele vervangingsinvesteringen hierin meegenomen.

Een logistiek coördinator aanwijzen.


De OPZ stelt op het einde van het jaar een boekhoudkundige inventaris op van:

  1. alle aankopen die gedeeltelijk gesubsidieerd werden in het kader van de OPZ en/of via de geglobaliseerde aankopen met vermelding van het aandeel dat door de Federale staat werd gesubsidieerd, en het (eventuele) aandeel dat de gemeente voor eigen rekening heeft genomen;

  2. alle aankopen die volledig gesubsidieerd werden door de Federale Staat in het kader van de OPZ.

Deze verplichting geldt zowel voor de aankopen op basis van de overeenkomst OPZ 2010, als voor deze op basis van de overeenkomst OPZ 2011. Deze inventarissen worden ter beschikking gesteld van de FOD Binnenlandse zaken, uiterlijk tegen 31 december 2011.

De logistiek coördinator ontfermt zich, in overleg met de financiële verantwoordelijken van de gemeenten, over het bepalen van zonale afschrijvingsmodaliteiten zodat het zonale patrimonium op eenzelfde manier kan gewaardeerd worden.
Tegen eind 2011 kan het zwaar materieel overgenomen en beheerd worden op het zonaal niveau OPZ of HVZ.


Deelopdrachten

Resultaatindicatoren

1

Behoud van de coördinatie Logistiek

In 2011

2

Verder uitvoeren, opvolgen en eventueel bijsturen van het herverdelingsplan van het zwaar/rollend materieel naargelang 1. de beschikbaarheid van het zwaar/rollend materieel (deelopdracht 2) en 2. de behoeften aan zwaar/rollend materieel.

In 2011

3a

Opstellen van een aankoopplan o.m. in functie van de behoeften (de risicoanalyse , de prioriteitenlijst met vervangingsinvesteringen…) waaraan niet voldaan kan worden door een herschikking van materieel.,

1 oktober 2011

3b

Het uitrusten van alle eerste autopompen met een uniform aflegsysteem, conform het KCCE, is onderdeel van het plan zoals bedoeld onder Actie 4, deelopdracht 3a.

Eind 2011

4

Uitvoeren van het aankoopplan – luik aankopen 2011.

Eind 2011

5

Ontwerpen en realiseren van een zonaal beheer- en gebruiksysteem van het zwaar materieel door:

standaardisatie en coderinginvoer en gebruik in het zonaal beheersysteem

Eind 2011

6

Inrichten van de directie Logistiek (personeel, competentie, gebruik systemen) zodat de overdracht en het beheer van het zwaar materieel op eenvoudige en naadloze wijze plaatsgrijpt.

Eind 2011

7

Opstellen van een boekhoudkundige inventaris zoals beschreven onder de rubriek Doelstellingen – Hoofdopdracht – Eindresultaat. Incl oplijsten aankopen binnen OPZ eigen middelen versus subsidies OPZ en subsidies BiZa.

Eind 2011

8

Een cartografie realiseren van het rollend materieel dat beschikbaar is in en buiten de zone, bij de brandweer en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming

Eind 2011

Vereiste middelen

Onder voorbehoud van beschikbaar krediet, verbindt de FOD Binnenlandse Zaken zich tot het vergoeden van:

Raming:

1

Personeel

Loonkost van de logistieke coördinator (1/5 VTE)

18.870 €

Werkgroep “Logistiek”

2.000 €

2

Investeringen

Alle eerste autopompen van de OPZ uitrusten met een uniform aflegsysteem.

55.000 €

Totaal__75.870_€'>Totaal

75.870 €

Actie 5

Uniform gebruik in de OPZ van (gezamenlijke) software voor het generen van interventieverslagen

Motivering

De 12 korpsen van de OPZ Zuid-West-Vlaanderen beschikken over software die het generen van interventieverslagen mogelijk maakt. 10 korpsen beschikken over de laatste niet-zonale versie van deze software, 2 korpsen beschikken over de voorlaatste versie.
Er bestaat echter geen uniformiteit in het gebruik van de software. Elk korps heeft zijn werkwijze en gewoonte voor het opmaken van interventieverslagen. Dit bemoeilijkt de opvolging en de analyse van het interventiegebeuren.

Doelstelling(en) - Hoofdopdracht – Eindresultaat

Gebruik (en eventueel aankoop) van software of een module die interventieverslagen genereert in overeenstemming met de normen van de FOD Binnenlandse Zaken
Het zonebreed implementeren van een software - door upgrade van de bestaande of de aankoop van een zonale versie – die de standaardisatie van het interventieverslag en uniforme verslaggeving mogelijk maakt.

Die standaardisatie vereist afspraken in overleg met de gebruikers en de leiding en dient te voldoen aan de vereisten van de FOD Binnenlandse Zaken.


Eindresultaat: Op 1 januari 2011 brengt men in de OPZ Zuid-West-Vlaanderen op een uniforme wijze verslag uit. De verslaggeving voldoet 1. aan de vereisten van de FOD Binnenlandse Zaken en 2. stelt het coördinatieteam in staat om op eenvoudige wijze de interventies op te volgen en te analyseren. (zie ook doelstelling 2).

Actieplan 2011

Deelopdrachten

Resultaatindicatoren

1

Op uniforme wijze beknopt verslag uitbrengen, d.m.v. een zonaal hulpinstrument.

Vanaf 1 januari 2011

2a

Implementeren van het zonaal beheersysteem, aangekocht met OPZ-middelen 2010.

april – juli 2011

2b

Op uniforme wijze verslagen genereren, indien mogelijk met gezamenlijke of zonale software, indien nodig met op elkaar afgestemde software.

Vanaf 1 september 2011

3

Opvolgen van de verslaggeving

Vanaf 1 januari 2011

Vereiste middelen

Onder voorbehoud van beschikbaar krediet, verbindt de FOD Binnenlandse Zaken zich tot het vergoeden van:

Raming:

1

Werkingskosten

Externe begeleiding bij de implementatie van het zonaal beheersysteem (opleiding, onderhoud …)

10.100 €

Totaal

10.100 €

Actie 6

Realisatie en uitvoering van een zonaal opleidingsplan voor het personeel

Motivering

De vorming, training en opleiding (VTO) van de brandweer is heel belangrijk. De Task Force schetste i.s.m. de korpsen een beeld van de VTO en de opleidingen gevolgd door de brandweerlieden.

Alhoewel er in het huidig samenwerkingsverband van brandweerkorpsen in de regio een netwerk betreffende VTO opgericht werd, bestaat er geen eenvormigheid in het VTO-beleid over de korpsen heen. Daaruit volgt dat elk korps op eigen wijze vorm geeft aan de VTO.


In OPZ-verband kan de vorming, training en opleiding gecoördineerd worden met als doel: de noodzakelijke competenties die ontbreken verwerven, de basiscompetenties op een uniforme wijze trainen in alle posten, VTO inzake expertises/specialisaties met de medewerkers-specialisten over de posten heen.

Een opvolging en evaluatie van het VTO-gebeuren kan de veiligheid van de medewerkers en de return on investment verhogen.Doelstelling(en) - Hoofdopdracht – Eindresultaat

Verplicht organiseren van 1 concrete oefening (met alle korpsen) op zonaal niveau waarbij elk korps binnen de zone betrokken moet worden of van verschillende oefeningen op zonaal niveau (indien de zone te groot is), zodat elk korps aan minstens één oefening op zonaal niveau heeft kunnen deelnemen.
Opstellen van een opleidingsplan voor het personeel betreffende de voortgezette vorming of gespecialiseerde opleiding, naargelang de bijzonderheden van de zone, opdat alle eerste uitrukken geleid worden door een officier of een onderofficier.
Een zonaal opleidingsplan realiseren voor het personeel en een programma van fysieke oefeningen (gespecialiseerde opleiding en voortgezette vorming met basisrecyclage, bijscholing en training). Het afgewerkte plan moet uit 3 delen bestaan:

  1. Behoud van de fysieke capaciteit;

  2. Opleiding in kazerne;

  3. Voortgezette of gespecialiseerde opleiding (brandweerschool).

Een vormingscoördinator op het niveau van de OPZ. Deze vormingscoördinator zal het contactpunt zijn voor het Kenniscentrum van de Civiele veiligheid (KCCE), de FOD Binnenlandse zaken en haar dienst opleiding. De vormingscoördinator verzekert de communicatie naar de brandweerdiensten toe. De vormingscoördinator kan door het KCCE worden opgeroepen voor deelname aan overleg of federale werkgroepen.


Het is aan te bevelen dat er een reglement wordt opgesteld met bepalingen over soorten vorming, aanvraagprocedure, toelating, weigering, vergoeding,… (het KCCE heeft hiertoe een referentietekst opgesteld).
Het personeel toelaten de opleiding en vorming te volgen in uitvoering van het plan. Het zonaal opleidingsplan komt bovenop de lokale basisoefeningen bedoeld in het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten, B.S. 19 juni 1971.
Op korte termijn de behoeften identificeren om de andere doelstellingen van onderhavige overeenkomst mogelijk te maken.
Voor 1 januari 2012, in de tussenfase van de operationele prezone, vorm geven aan een VTO-beleid. (zie deelopdrachten)

Actieplan 2011

Deelopdrachten

Resultaatindicatoren

1

Behoud van de coördinatie vorming, training en opleiding (VTO).

In 2011

2

In samenwerking met de coördinator brandpreventie, de opleiding van nieuwe brandpreventieadviseurs coördineren.

In 2011

3

In overleg, een zonaal VTO-beleid vastleggen (visie, vormingsreglement in overeenstemming met de rechtspositie van de medewerkers, …)

1 april 2011

4

Een structuur en netwerk op te zetten die het VTO-beleid coördineert, uitvoert en opvolgt.

1 april 2011

6

Een zonaal VTO-plan opstellen. Het zonaal VTO-plan beschrijft minstens volgende VTO-onderdelen:

een trainingsprogramma voor het behoud van de fysieke paraatheid;

de interne opleiding;

de voorgezette en gespecialiseerde opleiding1 mei 2011

6a

In uitvoering van het zonaal VTO-plan nemen alle operationele leden van de hulpverleningszone deel aan de voortgezette zonale opleiding, meer bepaald:

Het oefenen met perslucht in de oefenkelder;

Opleiding Binnenbrandbestrijding met een aflegsysteem, uniform voor de hulpverleningszone.


Eind 2011

7

Een zonaal instrument implementeren voor het beheer van het VTO-gebeuren (planning, uitvoering, opvolging)

Vanaf 1 augustus 2011

8

Uitvoering van het zonaal opleidingsplan 2011 – (sep-dec)

Ondermeer organiseren van 1 concrete oefening (met alle korpsen) op zonaal niveau waarbij elk korps binnen de zone betrokken moet worden OF van verschillende oefeningen op zonaal niveau (indien de zone te groot is), zodat elk korps aan minstens één oefening op zonaal niveau heeft kunnen deelnemen.Vanaf september 2011

9a

Testen van de fysieke capaciteit in de oefenkelder (Zie actie 2.5.1)

Eind 2011

Vereiste middelen

Onder voorbehoud van beschikbaar krediet, verbindt de FOD Binnenlandse Zaken zich tot het vergoeden van:

Raming:

1

Personeel

Loonkost van de zonaal coördinator vorming, training en opleiding (VTO) 3/10 VTE

20.630 €

Loon- en werkingskosten van de VTO-structuur (coördinatie, oefenleiders en –instructeurs)

2.000 €

Totaal

22.630 €
1   2   3   4   5   6   7   8

  • Totaal 75.870 €
  • Totaal 10.100 €
  • Totaal 22.630 €

  • Dovnload 0.95 Mb.