Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zitting van de gemeenteraad van 20 juni 2011 Aanwezig

Dovnload 0.95 Mb.

Zitting van de gemeenteraad van 20 juni 2011 AanwezigPagina8/8
Datum05.12.2018
Grootte0.95 Mb.

Dovnload 0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Structuur


Van de bovenvermelde actoren werden de volgende opgericht in het kader van de brandweerhervorming:Het coördinatieteam

Het projectteam

 • De diverse Werkgroepen in het kader van de brandweerhervorming:

Financiën en Businessplan

Personeel en Organisatie (P & O)

Infrastructuur

Snelst Adequate Hulp (SAH)

Logistiek

Vorming Training en Opleiding (VTO)

Brandpreventie

Interventieplanning

Informatica en Communicatietechnologie (ICT)
Actoren die reeds bestonden voor de brandweerhervorming vanwege de werking van de gewestelijke groep Y-centrum Kortrijk zijn de technische commissie en de reguliere werkgroepen (duikers, risk, IGS, enz).

Deze actoren worden ook bij brandweerhervorming betrokken via het coördinatieteam of via de diverse werkgroepen.
 1. Overleg

De prezonale raad vergadert maandelijks. De agenda wordt opgesteld in samenspraak met het coördinatieteam en een afvaardiging van de prezonale raad. De vergadering worden voorbereid door het coördinatieteam.

Er worden geen beleidsbeslissingen aan de prezonale raad voorgelegd zonder het advies van de technische commissie.

Het verslag van de vergaderingen worden na goedkeuring door de prezonale raad verspreid onder de leden van de technische commissie.


De gewone plaats van het werk van de projectgroep is het kantoor van OPZ. De projectgroep vergadert er wekelijks. Naargelang de agenda en behandelde materie kunnen leden de diverse werkgroepen de vergadering bijwonen.
De voorzitter van de diverse werkgroepen in het kader van de brandweerhervorming is naargelang de groep een burgemeester (lid van de prezonale raad) of een lid van de projectgroep. De werkgroepen worden bijeengeroepen op initiatief van die voorzitter.
De technische commissie vergadert maandelijks. Het advies van de technische commissie inzake de beleidsbeslissingen wordt geformuleerd op die vergaderingen. Bij hoogdringendheid kan advies per mail gevraagd worden aan de leden.


 1. Functiebeschrijvingen en -profielen

De functiebeschrijvingen en -profielen werden goedgekeurd in de prezonale raad dd. 10 september 2010, punt 2.


Artikel 3:

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de stad Kortrijk.

 1. Aankoop van brandweerlaarzen. Goedkeuren bestek, raming (12 272,72 euro + 21% btw) en gunningswijze.

De Gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:

In het kader van de opdracht met als voorwerp “Brandweerlaarzen ” werd een bestek met nr. NH-086 opgemaakt door de Centrale Aankoopdienst.

De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op € 12.272,72 excl. btw of € 14.849,99 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling en gezien deze gunningswijze aan de Stad de meeste waarborgen biedt betreffende prijsvorming en service.

Het krediet is voorzien in de begroting van 2011 op artikel 351/744-51.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad;

- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten;

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

- het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 120;

- het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 3, § 2;

- de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;


Om deze redenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging in openbare zitting;
Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1 : 

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. NH-086 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Brandweerlaarzen ”, opgemaakt door de Centrale Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 12.272,72 excl. btw of € 14.849,99 incl. 21% btw.


Art. 2 : 

Hogergenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.


Art. 3 : 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op artikel 351/744-51 van het dienstjaar 2011.

 1. Vragenkwartiertje.


1. Raadslid Michaël Vannieuwenhuyze

a. Ik kreeg door dat er grasvorming is op voetpaden op de Arendswijk waar er geen huizen staan. Kan daar iets aan gedaan worden?


Antwoord van schepen Filip Kets:

Ik zal het controleren en dit wordt verder opgevolgd.

b. Betreft het terras voor de Gilde in Bavikhove: ik juich toe dat er terrassen toegelaten worden aan cafés in de centra van onze gemeente en deelgemeenten. Ik denk dat dat van belang is voor het sociaal leven maar toch is het ook belangrijk om eventuele overlast op te volgen. Ik had graag dat er een overleg gepland werd met de café-uitbaters om te praten over eventuele overlast.

2. Raadslid Rik Vandenabeele

a. Het zwembad van Deerlijk is gesloten. Kan Harelbeke samen met Deerlijk iets verwezenlijken?


Antwoord van schepen Alain Top:

Momenteel werken we aan een studie rond toekomstige infrastructuur in de sportsector. Misschien is dit een vraag die daar kan meegenomen worden. Maar een paar jaar geleden werd er een streekstudie uitgevoerd en daar bleek dat wij het meeste aantal zwembaden hadden per inwoner. We moeten bekijken of leren zwemmen wel in eigen gemeente moet gebeuren en bijvoorbeeld niet op streekniveau kan afgesproken worden.

b. Twee jaar geleden werd er een beachvolleybalveld aangelegd op het sportcentrum De Dageraad. Ik stel vast dat er daar niet veel meer van overschiet. Ik had dit nochtans voorspeld. Hoe moet dit nu verder?
Antwoord van schepen Alain Top:

De huidige locatie verdwijnt. De huidige locatie zal gebruikt worden om tussen de voetbalpleinen mogelijkheid te bieden om tenten op te slaan. Het beachvolleybalterrein wordt elders heraangelegd.

c. Betreft subsidies en toelagen: ik heb weet van iemand die afgescheept werd door de diensten van de stad in verband met een vraag rond dakisolatie en zonnepanelen. Hij kon geen subsidies krijgen omdat hij geen belastingen betaalde.
Antwoord van raadslid Eric Kerckhof:

Geen subsidie krijgen omdat je geen belastingen betaalt, is niet juist en moet zijn: geen belastingvermindering of belastingskrediet. Een belastingvermindering zegt het zelf, ze kan maar worden genoten in de mate dat belastingen verschuldigd zijn. Dus belastingplichtigen met een laag inkomen, of met en vervangingsinkomen, genieten dan ook zelden voor de gedane energiebesparende uitgaven van een reële vermindering. Maar in de mate dat de belastingvermindering voor bepaalde energiebesparende uitgaven niet kan worden genoten wordt zij aan deze belastingplichten toegestaan onder de vorm van een uitkeerbaar belastingkrediet, betaald het jaar volgend op de uitgave (aanslagjaar). Nu is het zo dat dit geldt voor uitgaven voor isolatiewerken, en voor uitgaven betaald in 2010 t.e.m. 2012 ook voor uitgaven voor stookketel, dubbele beglazing, thermostatische kranen, energie-audit. Voor uitgaven m.b.t. zonneboiler, zonnepanelen of een geothermische installatie is er echter geen recht op belastingkrediet. Eigenlijk zijn er nog een aantal gevallen die recht geven op een belastingkrediet vb. nu nog altijd uitgaven voor dienstencheques, ook een laag activiteitsinkomen kan een belastingkrediet tot gevolg hebben. De premies (subsidies) van Infrax en de stad zijn ook tussenkomsten in energiebesparende uitgaven, maar zijn niet afhankelijk van het belastbaar inkomen.

d. Betreft Omniplex: ik hoor dat zes families Polen wonen in het bedrijfsgebouw van Omniplex. Is dit wel legaal? Graag controle.
Antwoord van schepen Filip Kets:

Er kwam destijds een stedenbouwkundige vraag om in het bedrijfsgebouw een conciërgewoning in te richten. Dit werd geweigerd. Indien er vastgesteld wordt dat er zaken niet pluis zijn, dan moet dit gecontroleerd worden door de politie.3. Raadslid Hendrik Deprez

Ik wil tussenkomen in verband met het spreekrecht dat bij het begin van deze raad georganiseerd werd. Ik vind het niet verantwoord dat enkel schepenen een antwoord mogen geven. Ik voel mij sterk benadeeld.4. Raadslid Rosanne Mestdagh

a. Ik kom tussen in verband met een meldingskaart die in 2009 reeds opgemaakt werd in verband met de Populierendreef. De voetpaden liggen daar zeer slecht vanwege aanhoudende werken en zouden nu pas in september 2011 hersteld worden. Kan dit nagezien worden?


Antwoord van schepen Luc Callewaert:

De aannemer heeft uitstel gekregen om die werken uit te voeren, maar ik bekijk het dossier verder en ik probeer het te versnellen.

b. In de buurt van de kerk liggen nog een aantal blokken. Wanneer wordt de definitieve afwerking van de kerkomgeving gedaan en wanneer worden die blokken daar weggenomen?

5. Raadslid Donald Langedock

a. De strook tussen het fietspad op de weg van het rondpunt van de N36 richting kruispunt ‘De Herder’ ligt in zeer slechte staat en is gevaarlijk voor de fietsers. Kan daar iets aan gedaan worden?

b. Betreft de tonnagezone: ik zou graag hebben dat rond die tonnagebeperking die geldt in de Bavikhoofsestraat, controle komt en dat daarrond gecommuniceerd wordt. Ik denk dat dat al veel druk van de schouders van de bevolking zou wegnemen.

6. Raadslid Rik Wanzeele

Als we dan toch bezig zijn over putten en greppels, wil ik melden dat er een tegel los ligt op de rechterkant als je met de fiets van het rondpunt van de N36 op de Kuurnsestraat richting ‘De Herder’ rijdt (bijna aan het kruispunt van ‘De Herder’).7. Raadslid Kathleen Duchi

Ik wil het punt van het probleem van het kampvervoer op de agenda zetten. Heel veel jeugdverenigingen hebben moeite om transporteurs te vinden om hun materiaal van en naar de kampplaats te voeren. Ik ben zelf zaakvoerder van een transportfirma en wij worden overstelpt door vragen dienaangaande. Ik denk dat we best met alle jeugdverenigingen rond de tafel zitten om daar een oplossing voor te vinden.


Antwoord van schepen Francis Pattyn:

Ik heb weet van 3 à 4 jeugdverenigingen die inderdaad problemen hebben met het vervoer van kampmateriaal naar de kampplaats. Eer wie eer toekomt. Vroeger was het geen probleem omdat de firma Lano eigenlijk alle jeugdverenigingen een vrachtwagen bezorgde om hun kampvervoer te organiseren. De vraag was gesteld of de technische dienst van de stad kon instaan voor het vervoer, maar het lijkt me niet haalbaar om in periodes van verlof voor alle jeugdverenigingen in te staan voor het vervoer. Ik stel voor dat we voor 2011 proberen onze ‘plan te trekken’ en dat we overleg organiseren in functie van 2012.Besloten zitting


 1. Stedelijke brandweer. Bevorderen tot kapitein-dienstchef-vrijwilliger.


Zie notulenboek. Tekst hier weggelaten ter vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer.

Openbare zitting


 1. Stedelijke brandweer. Openverklaren plaats van onderluitenant-vrijwilliger, vaststellen examencommissie en organisatie proeven.

De Gemeenteraad,


Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch :
Bij raadsbeslissing van heden werd de heer Armand Dendievel bevorderd tot kapitein-dienstchef-vrijwilliger bij de stedelijke brandweer en dit met ingang van 20 juni 2011.
De formatie van het brandweerpersoneel voorziet onder het niet-voltijds (vrijwilligers) personeel in art. 6 van het grondreglement in drie functies van luitenant/onderluitenant.
Door de bevordering van de heer Dendievel ontstaat er een vacature van onderluitenant-vrijwilliger met ingang van 20 juni 2011.
Voldoende korpsleden beschikken over de nodige brevetten zodat de vacante plaats kan begeven worden bij wijze van bevordering.
De vacantverklaring, de keuze van de aard van de selectieproef (aanwerving of bevordering), de praktische regeling m.b.t. de bekendmaking en de inwinning van de kandidaturen, de regeling van de geschiktheidsproef, de nominatieve samenstelling van de examencommissie behoren – op grond van art. 39 van het KB van 19 april 1999, en gewijzigd door KB van 8 april 2003 – tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
De kandidaten voor bevordering tot onderluitenant-vrijwilliger bij de stedelijke vrijwillige brandweer van Harelbeke moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

1° Belg zijn.

2° ten minste drie jaar dienstanciënniteit tellen bij het brandweerkorps;

3° houder zijn van het brevet officier overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 april 2003;

4° een gunstig verslag van de officier-dienstchef hebben gekregen of een gunstige beslissing van de bevoegde overheid hebben gekregen.

5° voor de kandidaten korporaals en brandweermannen: houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot de betrekkingen van niveau 1 bij de federale overheidsdiensten vermeld in bijlage I bij het voormelde koninklijk besluit van 2 oktober 1937 of houder zijn van een diploma in bijlage I bij dit besluit.

6° slagen voor de geschiktheidsproef om de functie uit te oefenen.
De proef strekt ertoe de technische vaardigheden van de kandidaten, hun geschiktheid tot leidinggeven, hun maturiteit en de manier waarop zij hun persoonlijke ideeën uiteenzetten, te beoordelen.
De gemeenteraad organiseert de geschiktheidsproef.
De examencommissie wordt voorgezeten door de officier-dienstchef. Zij bestaat voor ten minste de helft uit deskundigen die niet tot de gemeentediensten behoren. Geen enkel lid van de examencommissie mag de echtgenoot of de bloed- of aanverwante tot en met de derde graad zijn van een kandidaat.
De jury wordt in abstracto samengesteld als volgt:

-de officier-dienstchef van de brandweer Harelbeke, als voorzitter.

-de kapt. van de brandweer Kortrijk, cdt.-bevelhebber van de brandweer Torhout

en de preventieambtenaar stad Harelbeke, als leden.

-beleidsmedewerker van de stad

-preventieadviseur van de stad Menen


De jury wordt in concreto samengesteld als volgt:

-de heer Eddy Glorieux, officier-dienstchef brandweer Harelbeke, als voorzitter.

-de heer Stichelbout, kapt, brandweer Kortrijk

-de heer Diopere, cdt.-bevelhebber, brandweer Torhout

-mevr. Katrien Bekaert, beleidsmedewerker van de stad Harelbeke

-de heer Jurgen Vanholme, preventieambtenaar stad Menen.


Het secretariaat wordt waargenomen door Sonia Vanooteghem, adm. medewerker van de dienst Werking en Personeel van de stad Harelbeke.

De secretaris van de jury is niet stemgerechtigd.


De gemeenteraadsleden kunnen het examen als waarnemer bijwonen. Zij mogen niet deelnemen aan de evaluatie, noch aan de deliberatie.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :

 • het grondreglement van de stedelijke brandweer, goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 januari 2006.

 • het KB van 19 april 1999 en het KB van 8 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten

 • de NGW.

Om deze redenen ;


Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ;
Na beraadslaging in openbare zitting ;
Met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen ;
Gaat over tot de geheime stemming voor de nominatieve aanstelling van de juryleden.
Eerste geheime stemming. 23 leden nemen deel aan de stemming.
De heer Armand Dendievel, officier-dienschef brandweer Harelbeke bekomt 23 geldige stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen

Tweede geheime stemming. 23 leden nemen deel aan de stemming.


De heer Philip Stichelbout, kapitein brandweer Kortrijk bekomt 23 geldige stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen
Derde geheime stemming. 23 leden nemen deel aan de stemming.
De heer Bernard Diopere, kapt-bevelhebber brandweer Torhout bekomt 23 geldige stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen
Vierde geheime stemming. 23 leden nemen deel aan de stemming.
Mevr. Katrien Bekaert, beleidsmedewerker HRM van de stad Harelbeke bekomt 23 geldige stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen
Vijfde geheime stemming. 23 leden nemen deel aan de stemming.
De heer Jurgen Vanholme, preventieambtenaar van de stad Menen bekomt 23 geldige stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen
BESLUIT :
Art. 1: De plaats van onderluitenant-vrijwilliger bij de stedelijke brandweer wordt openverklaard met ingang van 20 juni 2011 en is in te vullen bij bevordering.
Art. 2: De kandidaat moet voldoen aan volgende voorwaarden:

1° Belg zijn.

2° ten minste drie jaar dienstanciënniteit tellen bij het brandweerkorps;

3° houder zijn van het brevet officier overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 april 2003;

4° een gunstig verslag van de officier-dienstchef hebben gekregen of een gunstige beslissing van de bevoegde overheid hebben gekregen.

5° voor de kandidaten korporaals en brandweermannen: houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot de betrekkingen van niveau 2 bij de federale overheidsdiensten vermeld in bijlage I bij het voormelde koninklijk besluit van 2 oktober 1937 of houder zijn van een diploma in bijlage I bij dit besluit.

6° slagen voor de geschiktheidsproef om de functie uit te oefenen.


Art. 3: De bekendmaking en de oproep tot de kandidaten gebeurt bij dienstnota. In die nota worden de te vervullen voorwaarden alsmede de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen aangegeven. Elke kandidatuur moet per brief aan de burgemeester gericht worden. De uiterste inschrijvingsdatum is 30 juni 2011.
Art. 4: De geschiktheidsproef bestaat uit:

Mondeling gedeelte: over leidinggeven en dienstproblemen.

Schriftelijk gedeelte: technische vraagstukken over o.a. organisatie reddings- en

blusinterventie.


Art. 5: Het examen is vergelijkend, overeenkomstig art. 30 van het KB van 19 april 1999, waarbij de selectiecommissie een rangschikking opstelt. De gemeenteraad benoemt de hoogst gerangschikte.
Art. 6: De examencommissie wordt in abstracto voorgezeten door de officier-dienstchef. Zij bestaat voor ten minste de helft uit deskundigen die niet tot de gemeentediensten behoren. Geen enkel lid van de examencommissie mag de echtgenoot of de bloed- of aanverwante tot en met de derde graad zijn van een kandidaat.
Art. 7: De jury wordt nominatief samengesteld als volgt:

-de heer Armand Dendievel, officier-dienstchef brandweer Harelbeke, als voorzitter.

-de heer Philip Stichelbout, kapt, brandweer Kortrijk

-de heer Bernard Diopere, kapt.-bevelhebber, brandweer Torhout

-mevr. Katrien Bekaert, beleidsmedewerker HRM, stad Harelbeke

-de heer Jurgen Vanholme, preventieambtenaar stad Menen.


Het secretariaat wordt waargenomen door Sonia Vanooteghem, adm. medewerker van de dienst Werking en Personeel van de stad Harelbeke.

De secretaris van de jury is niet stemgerechtigd.


De gemeenteraadsleden kunnen het examen als waarnemer bijwonen. Zij mogen niet deelnemen aan de evaluatie noch aan de deliberatie.
Art. 8: De juryleden ontvangen een vergoeding zoals bedoeld in het reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 21.03.2005.

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN.
Punt 2: Verslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken 2010.
Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi

Ik vind dit een zeer interessant document waar we heel wat beleidslijnen kunnen uittrekken. Ik heb een vraag rond de procedure van startbanen. Is dit een geregelde procedure?


Antwoord van schepen Rik Pattyn

Dit is een mogelijkheid die de overheid ons biedt om tegen een gereduceerd tarief jongeren tot 26 jaar de kans te geven om een job te hebben. Wij hebben momenteel vier startbanen in onze organisatie. Die vier startbanen zijn allevier volzet. Binnenkort komen er een aantal open te staan. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen steeds vrijblijvend hun kandidatuur stellen bij het stadsbestuur.


Vraag van raadslid Rik Wanzeele

Het document werd ons digitaal bezorgd. Ik heb het liever op papier.


Antwoord van schepen van informatie Alain Top

Geen probleem. Ik stel voor dat u er een op papier vraagt en dat wij dat dan afleveren.


Tussenkomst van raadslid Michaël Vannieuwenhuyze

Eerst en vooral wens ik de diensten te bedanken voor het duidelijke en interessante jaarverslag.

De cijfers van TSAS verrassen me in positieve zin, blijkbaar zit het gebruik van deze zaal terug in de lift!

Als we de cijfers van de stadsbibliotheek inzake uitleningen bekijken, zien we dan weer een duidelijke negatieve tendens, ondanks alle inspanningen die op vandaag reeds worden geleverd door de medewerkers van de bib. De hoofdreden hiervoor is zonder enige twijfel de digitalisering en het internet, dit blijkt trouwens ook uit cijfermateriaal van andere bibliotheken.

Niettemin stel ik de vraag of het niet mogelijk is om extra inspanningen te leveren naar jeugd en naar scholen toe. Het internet neemt op vandaag reeds een belangrijke plaats in in het leerplan van de verschillende onderwijsnetten. Via een toenadering van de bib naar scholen toe – en vice versa – kan ook het lezen van een boek bij de jeugd worden gepromoot.
Een aantal technische opmerkingen van een aantal raadsleden:


 • Olivier Vanryckeghem meldt op pagina 45 bij de bezetting van Sporthal De Vlasschaard een fout. Daar staat judo in de sporthal, terwijl dat niet zo is. Dit wordt rechtgezet.

 • Raadslid Kathleen Duchi vraagt of het klopt dat het kerkhof volzet is. Antwoord van de burgemeester: Dit klopt niet.Punt 3: Dienstjaarrekening 2010. Vaststelling.
Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi

Ik wil mijn appreciatie uitdrukken voor de ontvanger en voor haar diensten. Het verslag was zeer goed gemaakt. Het is geschreven in verstaanbare taal. Ik maak daaruit op dat 2010 een heel goed jaar was, voor een stuk dankzij de meevallers die we gekend hebben. Ik denk dat het bestuur goede keuzes gemaakt heeft, maar ik wil blijvend waarschuwen voor financiële voorzichtigheid. Uiteindelijk zijn de uitdagingen die ons te wachten staan zeer groot.


Tussenkomst van raadslid Donald Langedock

Ik wil mij aansluiten bij de positieve inbreng van mijn collega Duchi. In 2010 hebben we opnieuw geen leningen opgenomen. Dat is goed, maar ik denk dat we ons financieel beleid naar de toekomst toe verder moeten in de gaten houden. Ik verwijs naar de moeilijkheden van de Gemeentelijke Holding. Zullen we het in de toekomst nog verder aankunnen om zonder leningen te werken? We moeten streven naar een goed evenwicht tussen eigen financiering en opname van leningen. Langs de uitgavenzijde ging er een belangrijk volume naar personeel. In 2010 was dit positief. Er werd uiteindelijk maar een zeer kleine personeelsstijging vastgesteld. We moeten dat uiteraard bewaken naar de toekomst toe, want in 2010-2011 hadden we de aanwervingsprocedures van de diensthoofden en de nieuwe medewerkers. Het belastingpeil is volgens mij aanvaardbaar maar toch aan de hoge kant. Ik denk niet dat we daar veel marge hebben om belastingen te verhogen. Globaal gezien hebben we in de toekomst, denk ik, twee belangrijke uitdagingen: enerzijds de toenemende zorg en de ermee gepaard gaande kost van intramurale en extramurale zorg en daarnaast moeten we de economische conjunctuur in de gaten houden. Als ze daalt, dan moeten we onze planning aanpassen.


Tussenkomst van raadslid Michaël Vannieuwenhuyze

In naam van onze fractie wens ik de ontvanger en de financiële dienst te danken voor het duidelijke financiële verslag. Het helpt ons om de weg te vinden in het financiële bos.

Vooreerst wens ik op te merken dat de hele situatie inzake de kapitaalsverhoging van Efin toch niet goed aanvoelt. Dit is er laat gekomen en weegt op en geeft ook een volledig ander beeld van de jaarrekening. Niettemin kan dit moeilijk aan het college worden verweten, hier was weinig aan te voorkomen.

Ik ben ook blij te horen dat een aantal raadsleden mijn eerder gemaakte opmerkingen inzake het personeelsbeleid overnemen.

Daarnaast had ik graag ook nog de volgende opmerkingen gemaakt.

In de rekening staan een aantal meerinkomsten vergaard uit belastingen. Zoals reeds meerdere malen gesteld, kunnen wij niet akkoord gaan met een aantal van deze belastingen. Het spreekt dan uiteraard voor zich dat wij ook niet akkoord gaan met de volledige financiële toestand zoals deze er op vandaag voor ligt. Hetzelfde geldt trouwens voor de vele financiële aanpassingen doorheen het jaar naar aanleiding van de verschillende misrekeningen.

De gemaakte kosten inzake gasverbruik blijken heel wat hoger dan opnieuw eerst voorzien. Gaande van een kleine 200 euro meer op de ene post tot bijna 5 000 euro meer op een andere post (levering gas school Zuid) bedraagt dit in totaal zo'n 18 500 euro meer dan voorzien. Wij hopen dan ook dat het energieplan de komende jaren duidelijk zijn effect zal hebben op de energiefacturen van onze stad.

Wat we zien is dat de afgelopen jaren heel wat investeringen met eigen middelen werden betaald. Zoals gesteld in de laatste commissie, en daar willen we zelf ook nog even de nadruk op leggen, moet er steeds een blijvende oefening worden gemaakt tussen de financiering met eigen middelen en het aangaan van leningen. Met het oog op de nog op til staande investeringen is dit des te belangrijker.

Verder wens ik ook op te merken dat in de toelichtingsnota actief en passief twee verschillende bedragen vermelden. Ik vermoed dat dit om een fout gaat? Bij nazicht blijkt dat het de post schulden is die dient te worden aangepast (17 192 188,58 in plaats van 17 195 189,00) en dus ook het totaalbedrag van de passiva.
Repliek van schepen van financiën Rik Pattyn

Ik dank de raadsleden voor de tussenkomsten en wil mij aansluiten bij de dank aan de ontvanger en de diensten. Wij hadden inderdaad heel wat meevallers, maar tegelijkertijd zijn we met die meevallers voorzichtig omgegaan. Ondanks het feit dat we tijdelijk meer mogelijkheden hebben, hebben we ons investeringsplan beperkt tot 5 à 6 miljoen per jaar. Dat geeft ons ruimte voor de toekomst. Prognoses voor de komende legislatuur zijn moeilijk te maken. We zullen in elk geval geconfronteerd worden met een aantal nieuwe uitdagingen. Ik heb het gevoel dat de subsidiestromen van de hogere overheden aan het opdrogen zijn. Daarom was het van belang en is het van belang in de toekomst om voldoende reserve in te bouwen. In verband met de opmerking rond personeelsbegroting: dit is een terechte bezorgdheid. De ambitie in deze legislatuur was gemiddeld 3,33 % per jaar te stijgen. Dit verantwoordt de baremieke verhogingen en de index. In 2010 zaten we aan een zeer laag stijgingspercentage. We zaten eigenlijk 3 % lager dan de gemiddelde stijging die we vooropgesteld hadden. Ik veronderstel dat we in 2011 3% hoger zullen zitten dan de gemiddelde stijging die we vooropgesteld zullen hebben. Met andere woorden: de resultaten van 2010 en 2011 zullen we moeten salderen en we zullen verder voorzichtig moeten omgaan met aanwervingen en personeelszaken. Wat betreft de uitdagingen voor de toekomst: het is zo dat de conjunctuurgolven steeds korter op elkaar volgen. De tijd van de zeven magere jaren en de zeven vette jaren is al lang voorbij. Stijgende conjunctuur hou je maar een paar jaar vol en dan zit je opnieuw in een dalletje. Daar moeten we in de toekomst rekening mee houden. Uiteraard zal de vergrijzing veel geld kosten. Dat moeten we voorzien.


In repliek op de zaken die Michaël Vannieuwenhuyze gesteld heeft: het is inderdaad moeilijk om het jaarlijkse aandeel aan belastingen correct in te schatten. Daarvoor verwijs ik naar de bijlage die bij het verslag stak. Wij weten nooit duidelijk waar we zullen uitkomen omdat de belastingen soms met versnelde en vertraagde inningen werken. Onze eigen belastingen zijn voornamelijk ontradingsbelastingen. Belasting inname op openbare ruimte is bedoeld om het aantal werven op ons openbaar domein tot een minimum te beperken. Vandaar dat we die belasting ingevuld hebben en ze heeft duidelijk haar effect. De belasting op niet-bebouwde percelen is een gelijksoortige belasting. Ze is ook een sturend instrument om de bouwgrond die in Harelbeke aanwezig is te activeren tegen de speculatie. Kortom, deze twee belastingen aanhalen om aan te tonen dat de belastingdruk verzwaart, is niet correct. De belastingdruk verzwaart niet. Deze twee belastingen zijn accentbelastingen en sturingsmiddelen voor de overheid.

In verband met het evenwicht tussen leningen en eigen middelen: dit moeten we in de toekomst verder opvolgen. We moeten het juiste evenwicht in de toekomst vinden.

De ontvanger bevestigt dat er een fout in de balans in de toelichtingsnota stond. Dit zal worden rechtgezet.
Tussenkomst van voorzitter Willy Vandemeulebroucke

Ik heb een vraag bij Werking & Personeel. Ik zou graag weten hoeveel diensten er momenteel geoutsourcet worden, met andere woorden hoeveel personeelskosten verschuiven door het uitbesteden aan aannemers naar de werkingskosten.


Antwoord van schepen van financiën Rik Pattyn

Dit is een interessante vraag. Ik stel voor dat we die behandelen in de raadscommissie Financiën en Personeel.Punt 4: Herinrichten Plein Eiland. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Infrax West. Goedkeuren studiecontract, raming (65 000 euro+ . 21% BTW) en gunningswijze.
Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi

Hoe zit het nu eigenlijk met de communicatie tussen Infrax en de stad Harelbeke? Gaat die goed of gaat die slecht?


Antwoord van schepen Luc Callewaert

Het is zo dat heel de hervorming van Infrax in het kader van het rioleringsbeheer toch wel enige moeilijkheden gekend heeft. Er waren in het begin kinderziekten. Er was een nieuwe personeelsgroep die nog zijn plaats moest vinden. Maar, ik kan toch wel stellen dat het nu beter gaat. Infrax heeft een stuk gereorganiseerd en heeft nu sectorverantwoordelijken aangeduid die dichter op het veld de opdrachten opvolgen en uitvoeren.


Tussenkomst van raadslid Dominique Windels

Hoe zit het met de communicatie naar de burgers toe van het ontdubbelen van de rioleringen? Uiteindelijk hebben de burgers daar ook een verantwoordelijkheid en moeten zij daarin investeren om van op hun privédomein naar de ontdubbelde buis te gaan.


Antwoord van schepen Luc Callewaert

Infrax laat zich tegenwoordig begeleiden door riooldeskundigen. Zij zijn specialisten in de praktijk en in communicatie naar de burgers toe. Zij gaan samen met de burgers op zoek naar de meest budgetvriendelijke manier om de ontdubbeling te realiseren.


Reactie van raadslid Dominique Windels

Dank u voor het antwoord maar ik zou toch graag hebben dat de stad meekijkt over de schouders van Infrax zodat alles op een goede manier verloopt.Punt 5: Groot onderhoud wegen 2010 : 3. Herstel verhardingen Andries Pevernagestraat. Goedkeuren verrekening nr. 01, raming (19 008,00 euro + 21 % btw en herzieningen) en gunningswijze.
Tussenkomst van raadslid Michaël Vannieuwenhuyze

Ik verwijs naar een eerdere tussenkomst waarin ik de opmerking reeds maakte dat de riolering en ondergrond ook dienden te worden bekeken. De riolering is niet nodig gebleken, maar de ondergrond wel. Jammer dus dat dit niet meteen werd gevolgd. Niettemin ken ik het dossier en weet ik dat de heraanleg niet kan zonder de ondergrond aan te passen. Het is dus noodzakelijk. Vandaar dat onze fractie dit punt wel zal goedkeuren. Zoals eerder gesteld blijven wij gekant tegen de overvloed aan verrekeningen. Niettemin beseffen wij ook dat het soms niet anders kan. Dit is zo'n geval.


Tussenkomst van raadslid Rosanne Mestdagh

Als kenner van die straat – mijn ouderlijke thuis was daar gesitueerd – ben ik zeer blij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de Pevernagestraat. Zij lag heel lang in zeer slechte staat. Bijkomende vraag: wat is de timing van de werken?


Antwoord van schepen Luc Callewaert

Ze starten in september en zullen ongeveer zes weken duren.Punt 7: Integratiestudie. Ombouwen gemeenteschool Kameleon tot Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming. Goedkeuren bestek, raming (20 500 euro + 21% btw) en gunningswijze.
Voorafgaand aan het dagordepunt, dat toegelicht wordt door schepen Francis Pattyn, maakt Francis Pattyn nog een tussenkomst en uitweiding over de aanvraag voor een nieuwe basisschool in Stasegem aan AGION:
1) De school werd gebouwd in 1968 als stedelijke LAGERE school. Met de veralgemening van het gemengd onderwijs, daalde de schoolbevolking zienderogen. Bij de herschikking van het onderwijslandschap in Harelbeke in 1999 werd in de school een kleuterafdeling opgericht. Zo was er opnieuw een gegarandeerde instroom. Sindsdien verliep het leerlingenaantal weer in stijgende lijn.
2) Op basis van de teldatum van 01/02/2011 biedt het lestijdenpakket opnieuw de mogelijkheid om 4 kleuterklassen en 6 lagere klassen in te richten. Met 10 klaslokalen is de bezetting compleet.
3) In de dorpsgemeenschap Stasegem is door een omvangrijke inplanting van nieuwe woonwijken een aanzienlijke bevolkingstoename waar te nemen van vooral jonge gezinnen.
4) De structuur van een gemeenteschool omvat de vrije godsdienstkeuze. Op vandaag worden effectief 4 godsdiensten gedoceerd, die volgens instructies van de inspectie gelijktijdig moeten doorgaan. Dit betekent vier extra lokalen.
5) Het schoolgebouw biedt geen mogelijkheid aan de kleuters om zich naar het toilet te begeven zonder een afstand van minimum 18 m en maximum 55 m af te leggen, wat zeker ontoelaatbaar is naar veiligheid en verantwoordelijkheid toe.
6) Structurele problemen als vloerverzakkingen, rottende of gerotte leidingen en vochtinsijpeling leiden naar een voorkeur voor een nieuwbouw boven verbouwingswerken.

Op kosten van het schoolbestuur werden al tal van aanpassingswerken uitgevoerd (nieuwe dakbedekking, nieuwe ramen in klassen en gangen, nieuwe keuken, nieuwe koepels, elektriciteitsaanpassingen voor verlichting binnen de ARAB-normen …). Vooral de binnenkant van de school blijft een aftandse aanblik vertonen, zodat nieuwe vloeren, nieuwe deuren en deurstijlen en aangepast sanitair zich als nieuwe dringende prioriteiten aankondigen.


7) Binnen het schoolgebouw beschikt de school slechts over 1 volwassenentoilet en 2 kindertoiletten.
8) Het gebouw van de tweede vestigingsplaats van de school (Tientjesstraat 2, op 2 km afstand) krijgt binnen de huidige beleidsvisie op middellange termijn een andere bestemming. Het is de bedoeling dat na deze termijn het aantal leerlingen wordt opgenomen in de eerste vestigingsplaats (momenteel voor het derde opeenvolgende jaar minimum 35 leerlingen). Bovendien wordt verwacht dat in de omgeving de te verwachten bevolkingstoename (400 nieuwe woningen), in de bestaande scholen in de omgeving tot een overcapaciteit kan leiden!


Schoolgebouwen

 

 

 

 

 

 

 

omschrijving lokaal

oppervlakte in m2

kostprijs

1 directiekantoor

8 x 8

64

83776

1 secretariaatsruimte

1 opdeelbare zorgklas (kindruimte en spreekkamer)

8 x 14

112

146608

2 peuterklassen (met aanpalende sanitaire ruimte = toilet + badkuip en douche)

(9,5 x 8) x 2

152

198968

3 kleuterklassen

(8 x 8) x 3

192

251328

1 leraarszaal

10 x 8

80

104720

3 bergingen (één bij kleuter – één bij lager + archief)

18 x 8

144

188496

1 sanitair blok in het gebouw (kleuter + kinderopvang)

9,5 x 3

28,5

37306,5

1 lokaal kinderopvang (anderhalve klas)

12 x 8

96

125664

1 dubbele doch splitsbare knutselklas (dubbelgebruik met SABV)

16 x 8

128

167552

1 lokaal voor katholieke godsdienst (kan kleinere klas zijn)

6 x 6

36

47124

1 lokaal zedenleer (kan kleinere klas zijn)

6 x 6

36

47124

8 lagere klassen

8 x 8 x 8

512

670208

polyvalente zaal

25 x 25

625

818125

Benodigde technische ruimte

2 x 4 x 4

32

41888

Totaal

 

2237,5

2928887,5

speelplaats

24 x 21

504

50400

overdekte speelplaats

12 x 4

48

31416

norm


schoolgebouwen

1309overdekte speelplaats

654,5


Totale kostprijs nieuwbouw + afbraakwerken + omgevingswerken = 3 233 381 euro. Dit is een berekening volgens de standaard van AGION dit is het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs van de Vlaamse Regering. De nieuwbouw zal dus voldoen aan alle huidige of toekomstige bouwtechnische en energiezuinige normen. Het schepencollege heeft dit dossier ingediend eind mei 2011 en we staan dus principieel op een wachtlijst om 70 % subsidie te krijgen voor dit infrastructuurproject.


Wanneer we gaan mogen bouwen weten we dus nog niet, het zal niet meer voor deze legislatuur zijn, hopelijk wel voor de volgende. Dan zal aan de toekomstige gemeenteraad een akkoord gevraagd worden om een bestek te laten opmaken en het jaar daar op geld te voorzien om het budget, als er groen licht is van AGION uiteraard. De oppervlaktes en andere parameters kunnen dan nog gewijzigd worden, de collegebeslissing is louter een principeakkoord en nog geen engagement, daarom is dit geen officieel agendapunt van de dagorde van deze gemeenteraad.
Tussenkomst van raadslid Dominique Windels

Ik ben blij met de tussenkomst van schepen Francis Pattyn. Het college geeft hiermee blijk van toekomstvisie, maar ik vraag mij af of er ook in de Arendswijk initiatief genomen wordt. Het zal u niet onbekend zijn dat met de bouw van Bistierlant, Goudberg en Goudwinde er heel veel woningen en jonge gezinnen bijkomen. Ik roep dan ook het stadsbestuur op om ook daar de mogelijkheden verder te onderzoeken.


Tussenkomst van raadslid Michaël Vannieuwenhuyze

Ik had een uitgebreide opmerking en enkele vragen voorzien omtrent dit punt. Voornamelijk dan naar de toekomst van de Kameleon en de druk die mijns inziens door deze integratiestudie, en vooral de aanpak ervan, mogelijks zal worden gelegd op de leeromgeving en leerproces van de leerlingen uit de Kameleonschool. Versta mij niet verkeerd, het gegeven dat de SABV uitbreiding nodig heeft is alleen maar een positief feit, het is teken dat onze kunstacademie goed draait. Onze fractie is dus zeker niet tegen deze integratiestudie. Alleen had ik dus enkele vragen, die door de onverwachte tussenkomst van de schepen voor een groot deel al zijn beantwoord. Niettemin ben ik toch wat verrast over dit dossier 'Stasegem'. Een nieuwbouw voor deze school lijkt me zeker positief, maar vooraleer me daar definitief over uit te spreken, wens ik hiervoor eerst het volledige dossier te zien.

Niettemin rijzen bij mij nu een aantal andere vragen, n.a.v. deze plotse gegevenswissel. Quid verhuis? Is er al gekeken of dit qua mobiliteit haalbaar zal zijn voor alle kinderen? Bovendien stel ik me de vraag of dit alles al is overlopen met de leerkrachten van de Kameleon.
Tussenkomst van raadslid Donald Langedock

Ik vind het positief dat de stad investeert in onderwijs. In verband met de nieuwe school in Stasegem wil ik toch zeggen dat er nog steeds 30 % ten onze last komt, dat wil zeggen 1 000 000 euro, een niet onaardig bedrag. Ik vraag ook aandacht voor de werkingskosten van de nieuwe school. Ik pleit ervoor om de samenwerking met het vrij onderwijs nog te versterken en om samen met het vrij onderwijs oplossingen te zoeken voor de stijgende leerlingenaantallen van de toekomst.


Tussenkomst van raadslid Rik Wanzeele

Chapeau voor de visie van het stadsbestuur. Chapeau ook voor het kiezen van drie scholen met maximale kansen. In die zin heb ik er geen probleem mee dat de werkingskosten van het onderwijs straks licht stijgen. Zolang we maar een goede uitbouw van het basisonderwijs hebben en een efficiënte werking. In die zin zijn de inspanningen die momenteel geleverd worden om netoverschrijdend na te denken zeer belangrijk en moeten die verder uitgebouwd worden.


Tussenkomst van voorzitter Willy Vandemeulebroucke

Eerlijk gezegd voel ik mij een beetje gepasseerd in dit dossier. Het punt werd niet officieel geagendeerd op de vergadering van de gemeenteraad. Ik voel mij een beetje koud gepakt. Daarnaast wil ik zeggen dat dit wel een goed idee is maar dat de informele manier waarop het hier gebracht werd toch niet past. Ik wist nergens van. En bijkomend, is er wel voldoende communicatie gevoerd naar de mensen die betrokken zijn in de Kameleon?


Repliek van schepen van onderwijs Francis Pattyn

Ik verwijs naar de beslissing van deze raad in 1999 waarbij beslist werd om drie scholen uit te bouwen op drie sites met kleuter. Het gevolg van deze beslissing was dat de basisschool in Bavikhove verdween. De Kameleon bleef lange tijd bestaan en blijft nog steeds bestaan. Er werd in diezelfde beslissing ook meegenomen dat elke school bleef bestaan tot ze zakte onder de 25 leerlingen en dat het stadsbestuur inspanningen zou leveren om minstens gratis klassen van twee leerjaren te maken via beleidsondersteuning. Op vandaag heeft de Kameleon ongeveer 35 leerlingen en blijven de graadsklassen in de Kameleon bestaan. Het voorstel om in Stasegem een nieuwe school uit te bouwen en om daar de Kameleon in te integreren, werd wel degelijk doorgesproken met iedereen die daar belang bij heeft. De communicatie met de Kameleon is zeker en vast aanwezig. De engagementen die in 1999 aangegaan werden blijven bestaan, maar het is ook zo dat het SABV hunkert naar een nieuw gebouw en dat we een langetermijnvisie moeten ontwikkelen om ook het kunstonderwijs een goede plaats te geven in ons stedelijk patrimonium. Men heeft schrik dat de werkingskosten in de toekomst zullen stijgen vanwege een nieuwe school en een grotere school. Ik maak mij sterk dat de werkingskosten misschien wel zullen zakken want bijvoorbeeld de energiewaarde van het nieuwe gebouw zal toch veel beter zijn dan de energiewaarde van het huidige gebouw. Voor wat betreft de aangroei van gezinnen en woningen op de Arendswijk, denk ik dat we daar moeten op anticiperen door een samenwerking te onderhandelen met de andere netten en dat we niet noodzakelijk onze eigen school op de Arendswijk moeten gaan opbouwen. Ik wil zeker en vast het debat aangaan met het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen.


Vraag van voorzitter Willy Vandemeulebroucke

Blijft de beslissing bestaan dat als er onder de 25 leerlingen gezakt wordt er geen school meer is in de tussenperiode?


Antwoord van schepen Francis Pattyn

Deze beslissing blijft gelden: als tussen nu en de bouw van de nieuwe school in Stasegem de Kameleon onder de 25 leerlingen zakt, dan wordt de school gesloten.


Tussenkomst van raadslid Michaël Vannieuwenhuyze

Jammer dat we van niets weten. Niettegenstaande deze kritische kanttekening stem ik toch voor de integratiestudie van de Kameleon.Punt 8: Stedelijk basisonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket voor het schooljaar 2011-2012.
Tussenkomst van raadslid Hendrik Deprez

Wat is de evolutie van het aantal leerlingen in Harelbeke?


Antwoord van schepen Francis Pattyn

De basisscholen van de stad gaan er goed op vooruit. Ook in het vrij onderwijs stelt men een belangrijke groei vast en ook het gemeenschapsonderwijs gaat licht vooruit.Punt 9: Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden beleidsondersteuning voor het schooljaar 2011-2012.
Tussenkomst van raadslid Donald Langedock

Ik hoop dat het aantal leerlingen blijft toenemen in het stedelijk onderwijs, maar dan zullen uiteraard ook de werkingsmiddelen blijven toenemen. Ik wil graag hebben dat de stad waakt over het efficiënt beheer van de middelen en erover waakt dat er een goed evenwicht is tussen beleidsondersteuning, investeringen en werkingskosten. Misschien hebben we op die manier middelen over om het pedagogisch comfort in de andere netten ook te verbeteren.


Antwoord van schepen Francis Pattyn

De kosten worden jaar na jaar goed opgevolgd, maar wij hebben uiteraard als inrichtende macht ook onze verantwoordelijkheid en die willen we nemen.Punt 10: Infrastructuurwerken verkeersveiligheid 2011: 2. Definitieve aanleg kruispunt Andries Pevernagestraat – Stasegemsestraat en Peter Benoitlaan - Tuinstraat. Goedkeuren bestek, raming (49 480 euro + 21% btw en herzieningen) en gunningswijze.
Tussenkomst van raadslid Michaël Vannieuwenhuyze

Ik ben blij dat dit punt op het programma staat. Een jaar terug maakte ik een tussenkomst over deze verkeerssituatie met exact dezelfde opmerkingen inzake verkeersveiligheid. Toen kreeg ik te horen dat er tot dan nog geen enkel zwaar verkeersongeval was gebeurd. Blijkbaar volgt de raadscommissie Mobiliteit nu wel mijn voorstel, wat ik alleen maar kan toejuichen. Hoewel het nog steeds een gevaarlijk kruispunt blijft, vind ik de verhoging en het iets verleggen van het fietspad een stap in de goede richting!Punt 12: Stedelijke brandweer. Operationele prezone Zuid-West-Vlaanderen. Overeenkomst voor de verlenging 2011.
Vraag van raadslid Kathleen Duchi

Hoe wordt de verdeelsleutel toegepast over de verschillende doelstellingen van de brandweer en hoe passen de vragen van de Harelbeekse brandweer in de doelstellingen van de prezone?


Antwoord van burgemeester Rita Beyaert

De gelden voor de prezone worden in eerste instantie gebruikt om de wedden te betalen van die personen die bezig zijn met de opstart van de prezone. Daarnaast is het zo dat de uren die gepresteerd worden door de vrijwillige brandweerlieden die mee in de werkgroepen zitten om het geheel vorm te geven, kunnen ingebracht worden in de financiering van de prezone. De stad betaalt die en vordert die dan terug van de prezone. Daarnaast heb je het investeringsfonds voor materiaal en dat staat los van de financiering van de prezone. Deze streek heeft reeds jaren de traditie om te overleggen, korpsen onder elkaar, om een verdeling van die investeringen af te spreken.OPENBARE STEMMINGEN.
Punt 3 :

Stemden tegen: de raadsleden Michaël Vannieuwenhuyze en Vincent Declercq.

Onhield zich: raadslid Rik Vandenabeele.
De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der stemmen van de aanwezige leden.
VERSLAG.
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 16.05.2011 dat als goedgekeurd mag worden beschouwd.

_______________________________________________________________________


De zitting eindigt om 22.53 uur.
_______________________________________________________________________

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke


Stadssecretaris Voorzitter
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Functiebeschrijvingen en -profielen
 • Aankoop van brandweerlaarzen. Goedkeuren bestek, raming (12 272,72 euro + 21% btw) en gunningswijze.
 • BESLUIT: Art. 1
 • Art. 2
 • Besloten zitting Stedelijke brandweer. Bevorderen tot kapitein-dienstchef-vrijwilliger.
 • BESLUIT : Art. 1
 • Art. 8
 • Punt 3: Dienstjaarrekening 2010. Vaststelling.
 • Punt 4: Herinrichten Plein Eiland. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Infrax West. Goedkeuren studiecontract, raming (65 000 euro+ . 21% BTW) en gunningswijze.
 • Punt 5: Groot onderhoud wegen 2010 : 3. Herstel verhardingen Andries Pevernagestraat. Goedkeuren verrekening nr. 01, raming (19 008,00 euro + 21 % btw en herzieningen) en gunningswijze.
 • Punt 7: Integratiestudie. Ombouwen gemeenteschool Kameleon tot Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming. Goedkeuren bestek, raming (20 500 euro + 21% btw) en gunningswijze.
 • Punt 8: Stedelijk basisonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket voor het schooljaar 2011-2012.
 • Punt 9: Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden beleidsondersteuning voor het schooljaar 2011-2012.
 • Punt 12: Stedelijke brandweer. Operationele prezone Zuid-West-Vlaanderen. Overeenkomst voor de verlenging 2011.

 • Dovnload 0.95 Mb.