Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zo nahina bang ahiei ?

Dovnload 14 Kb.

Zo nahina bang ahiei ?Datum02.01.2019
Grootte14 Kb.

Dovnload 14 Kb.

ZO NAHINA BANG AHIEI ?

1954 kum in Tamu khua pan tai 60 bang a gam la,Chindwin gunpieu Tonglut khua Taluang thawng(0r) Talawng gam pan in Thadou kamham,khual hing zin pasal 2,Tonzang Myo pan tai 15 bang a gamla ,Khamzang khua,paapee te Pu Vum Neng inn ah zing an tung gel hi.Pu Vum Neng in ta te gel aw koi khua na hi gel a,na phung min vuh bang hiei?Heilam a haw ding na hi gel a,bang vai tawh hing zin na higel ahiei?ci-in thu ana dong hi.

Twaciengin khual zin te gel in pa aw kou gel pen Chindwin gunpieu gei Talawng gam, Tonglut khua pan ka hi gel hi.Tami Tonglut khua pen Kawl ten’ Taung Htut khua aci pen hi.Ka phung min vuh Tungnung te ka hi bou gel hi ci-in a min a puam gel ana kigen gel meel hi.Noumani lah na Thadou ham gel a,nang kigen cieng gel in lah Tungnung te hi bou gel ing na ci vanuh nianua gel in,ci dan in,inntehpa Pu Vum Neng in ana dat maw hi.

Twaciengin khualzin te gel in,Pa aw kou pen Phaitu tual puah Tungnung ta te ,ka hi bou gel hi.Ka pu te vuh Phaitu khua pan mundang,ana lal hun vuh pen kou zong ka thei zou nawn sih vuh hi.Unau Thadou te tawh sawt veipi ka na ki thua zieh vun,ei ma Zo ham pen ka na Mang ngil kha ta vuh hi a ci tah cieng gel in ,Pu Vum Neng in Thadou ii ci te pen ei ma bang a Zo Suan ta te ve ve a hi bou vua a,ii Unau te a hi bou khula! Ci-in Pu Vum Neng in ana dawng meel hi.Khualzin te gel in a genna vuah,ka pu vun a si kuan in,ka pa vuh kam a na vaihah na ah ii Phung min vuh Tungnung ii hi vuh dungzui-in,ii tulpi ii haitawi pa vuh pen, Pa Ngul Cin Thang (Phaitu) ah dam lai hi.Hahsatna thu tuamtuam hang tawh khang tam pi ii ki mansua kha ta zong vun kei khan sung in kan zou nawn sih nan leng,nou khang lai ten’ kei si zaw cieng in,ii be ii phung na kan kia bou vun.Sapi salien thathaw matthaw nanei vua,khawi-le-vul lam ah gan lien te na gaw cieng vun,ii Zo ngaina om bang in,lu-le-mal pen Taazaw,Tulpi,Haitawi pa inn ah na tung sah teitei bou vun cia thu om bang in,ka pa vun kou Unau te gel ei sawl hi.Tu in ka pa vuh dam lai a,hinanlezong khual zin zou nawn lou in vuai ta hi a ci gel meel hi.

Twaciengin Inntehpa Pu Vum Neng in Tonglut khua pan a Tulpi pa sui a hing kuan na hi vuh leh Tulpi suina ding in bang nang tawi vua,bang nang keng vuai?ci dan a thu a dot tah cieng in, a khatung lam leh a khanei lam,lu (1) ah kop (1),lu (20) cieng in,kop (20) sintangat tawh a ki gan sa,humpi hating(40) kang pua gel hi ci-in, a van puah teng gel,Pu Vum Neng a en sah gel meel hi.Tambang thupienzie teng Pu Vum Neng in a mu tah cieng in,thangkou mi khat Phaitu Tungnung te kung ah a na sawl hi.

Phaitu ten’ tamithu a zahtahcieng vun’Khual hing zin te gel tawh va kimu ding in,Tungnung Pasal (10) Khamzang ah a va kuan ta vuh hi.Khualzin te gel tawh a ki mu tah cieng vun’,a langnipi vun a nuam mama meel vuh hi.Innkuan sung bang in a kihou meel vuh a,lungdam leh kipana in a dim meel vuh hi.Twaciengin Phaitu Pasal ten,’ta te gel aw,bang vai tawh gampi hitan a,hing kal suan na hivuai ci dan a, a dot cieng vun,Pa te aw kou gel pen ka pu ei vaihahna leh ka pa vuh ei sawl na dungzui a,Unau, Sang gam,Tulpi,Haitawi ,Zungpipa,ih Zo ngaina dan a,ang sui ka hi gel hi.Tulpipa kung a,katha kamat teng vuh sih-le-tang a,humpilu (20) te ii hatang kop20(or) tang40 te kang masuan gel hi.Lu-le-mal ,sih-le-tang a,nei san pieh ding vuh hiva ci –in a thum gel mel hi

Twaciengin Phaitu ten’ta te gel aw noumanilah na Thadou ham gel a,Tungnung tapa te ka hi bou gel hi na ci va nuh cieng gel in lah ih sisan vuh ki bang ahi cieng in ei thanuam sah gel teh,tambang teng hitanianua ii hi cieng in,bangbang hitaleh Tungnung tapa nahitheina gel kang theipina ding vun,bang tawh kang pom thei ding vuai?ci-in thu a na dong toutou vuh hi.Ei Zo te in saipi hapaa,humpi,zaangsiel ,ngaltang a that a man te ,KHEN that a na ki ci a,tam bang a khen a tha amat ni cieng vun,gualtungtuanna(gual zawna hanla te)na kisa hi.Twathamlouin sial sawm tawh tong a,tonsawl hansawl ii ziel ni leh mimza taangza ii aih ni ciengin zong,ii si lapi hin lapi te,be-le-phung ciet in a kinei ngimngiem ahihi.Zo te ii si ii hinni tawh kisai-in ih lapite lah pan dawng khat poupou (learn by heart) tawh nang hill thei ding gel ei ma?ci-in ,thu a na dong toutou lai vuh hi.

Twacieng in Khual zin gel lah a khat zaw pa in,ka pu ka pa te genna leh a sah na pan a ka zah ngai ,neu thumangmaw a ka ciem te den la khat a om hi.Tami lousie la dang mawngmawng ka thei gel om sih ci-in ,a nei a lampisuh la ,a tha dou aw sua tawh ang genkhie meel hi.(a) Ka tun tawi –in dou gam manaw tang’,a sa hang bang in ,a tuang lam tawn ing.

(b) A sa hang bang in a tuang lam tawn ingh,khaimu leng bang in a zau lai ah

va del ing.

ci-in tami lampi suh la ang hill gel meel hi.Ta mi la pen Tungnung,Tungdim,Nitson,Gen thang te han lapi khat a na hi citciet meel hi.Tami la ang gen khiet tanghial tah cieng gel in,Phaitu Pasal teng zong,a nangehgu vuh nalua hivan in ,kuang khup haikhup bang in ,kipahna in dim ciet vuh ahiziehin,tuang phei lai ah, a ki ka huan pai meel vuh hi.Twaciengin ih U nau te vuh sapilu masuan in Tonglut gam pan Phaitu khua,Tulpipa Pa Ngul ci Thang inn ah vai hing tung ding vuh hi.Na ki thawi vun ci-in Phaitu lam ah Thang kou a sawl kia leuleu vuh hi.Unau sanggam te ahizieh vun Phaitu khua mual ah tuhpal leh zu peng tawh na ki dawn a,Tulpi,.Pa Ngul Cin Thang inn ah a sa tha a sa mat teng vuh thupitah in na ki ai pieh hi.Tam bang in, tamila pi ana sut thei lou gel, hitazen leh Zo hisawmvei nan gel leh Unau a na ki pom lou ding ahi giap hi.

Hun khat lai-in thu tuamtuam hang tawh tunna geina ki thei zou nawn lou in,gamlapi a na tung sa ,Tong lut gam pan a,Tungnung Unau te in Tulpipa inn Phaitu khua ang nuasui kia bang vun,ei te zong India gam ,Kawl gam leh leitung muncin gamcin ah ii tung ciet ta zong vun,Zo nam te ih ki mansua lou na ding vun ki sui ciet vai .Ei ma be-le-phung ciet tawh kisai-in ii hanla te,lampisuh la te ban ah si la hin la te sung ah dawng khat teitei (learn by heart)tawh ih gen ciet thei teitei na ding hanciem ciet vai.II Pu ih Pa han la te,lampisuh la te,si ni hin ni a ki sa ih la pi te in ,Zo ii hi lam ei ki thei siem na ii Zo Identity hoi mama te ahihi.II geigei na a,ciem te den ding,thei den ding a ki lawm te ahihi.Vom den ciet vai.Kum(400 )val Babylon gam ah sal va tang a, agam a lei vuh hing nwa tun kia Israel minam te zong, a pienna a pu a pa khang gui sut thei nawn lou te mi cing lou in na ki ciem te ahiziehin ,a minam sung vuah siempu sem ding in na ki phal lou hi.Ezra.2:62

Khanglui lai-in khuamial lah a gal leh sa a na kimat khah cieng in,tual nama gal na hiei? ci-in simthamin ana ki dong a,gal hising eii ! tual hibong eii ! ana ci te kung ah, tual na hi leh na phung min koi a hiei?Na be na phung hanla,lampisuhla leh si la hinlate lah ah na thei penpen hing sut ou ci-in thu ana ki dong hi.A be a phung khanggui leh lapi te lah ah khat penpen a sut thei te, na ki bawl sie lou in ana ki hin khawi hi.Galkap te in a geigeina vuah,tual-le-gal kikhen thei na ding in Passed word(mi dang te thei ding a phal ahilou kam kimahil sa)a nei den dan vun,singnei gammual a,khualzin gam vah te in,sanggam ki meelmah lou na ding in,khanggui kizopna te ih hanla te,ii lapi te Pasal kim in theilou a phamaw a na ki ciem te hi.

Twamabangin khanglui ten’ mi si a na vui kuan cieng vun,mi si khuamual na sua cieng in -,ii pu min ii pa min na siel in len,ii be ii phung hanla tawh,khua mual ah na suah in ci-in ,a kua tual zaang, mi si pa bil kawm ah hanla te si la hin la te,hill na nei den vuh hi.Kuasa ki gou gan hing te mi si khua mual ah na masuan tan ci-in ki vai hah lai hi.Tulpi te a si cieng in mi si pa bil kawm ah khanggui sutna ki bawl a,hanla te si la hin la te hill in na ki vai hah hi.A hil ten ‘ a hilkhiel leh hamsiet law thei vuh ahiziehin be-le-phung sung a thu thei pen te in mi si bilkawm a,thu ki hill sah ahi bou hi.

Laisimpa Unau aw mi si te nangawn a hagau vuh,a gam man lou na ding in a bilkawm ah khang lui ten thu na hil lai vuh ahi leh ’tu ni ei te si nai lou pi,ii khanggui zui na vuah ,lam ii khiel vuh hi.II la pi te,ii han la te vuh thei nawn lou in, sanggam meelmah in ii om sieng ta vuh hi.II hingtang vun mi tampi, ii gam mang ta vuh hi.Tulai cieng in leitung ah mi te in sanggam a nah sui mama vuh hun zong hi ta hi.Twamabangin ei ten zong,Zo ii hi na, ii mansua lou na ding leh sanggam melmah a ii op lou na ding in, Kawl gam Phaigam te sang gam kisui ciet vai.Ei Zo tribal minam te Gam khat,Khuapi khat,Pawlpi khat, be khat phung khat, ah ii om ton thei nawn sih vuh hi.

Tuan a ii Pu ii Pa ten’ sai bang ana sat sa leh ma bang ana pat sa vuh UZO makaina nei ah Kawlgam Phaigam khawlton thei lei et lawm mama ding hi.leitung muncin gamcin a om ei Zo tribal minam te UZO min tawh kihei ton,khawl ton thei ciet a, Zo ta te khantou na ding in gie bang in zun a,paa bang in tawi ton ciet lei, piengpan lunlai te ii tang zaw ding vuh hi.Tami thu pen lim tah a kan huai leh sui ding a hoi kasah thu lianpi khat in ka ngai sun hi.Ei Kawl gam lam a U nau Zo tribal minam ten’zong UZO ki pawlna, kumpi policy kalhlou ding leh kumpi phalna tawh khuacin a,ii din sah thei na ding vun,thu nget na tawh pang ton ciet vai.A zieh pen lai sieng thou in “ Kipuihuaina nei lou nam khu a pua ding ahia,kipuihuaina thumop thei mi tampi a op leh nampi khu a bit ding hi.” Thupilte.11:14

Tutung tam za tawh hiel bawl ta di vai ee.Ih Mang pa Jesu Krist ei hepina,khuatua na leh ei lung sietna te in, tu-le-kumkhua in ih Zo lei ah, paal laai ii tung sun ni taang nou hing bang den ta heh !.A men.Ih hei na peuh Zo khan tou na ding, gie bang zun ciet vai.Nou te a ding thu ngen den keima

Revd.Ai lien Mang

Zo Synod (PCM)Tamu myo

  • (a) Ka tun tawi –in dou gam manaw tang’,a sa hang bang in ,a tuang lam tawn ing. (b) A sa hang bang in a tuang lam tawn ingh,khaimu leng bang in a zau lai ah
  • “ Kipuihuaina nei lou nam khu a pua ding ahia,kipuihuaina thumop thei mi tampi a op leh nampi khu a bit ding hi.” Thupilte.11:14

  • Dovnload 14 Kb.