Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zondag 16 vr.+

Dovnload 14.09 Kb.

Zondag 16 vr.+Datum29.05.2018
Grootte14.09 Kb.

Dovnload 14.09 Kb.

Preeksamenvatting themapreek ‘begraven of cremeren?’
Lezen: Deut. 34 en Luk. 7 : 11 – 17 Tekst: Zondag 16 vr.+a. 41
Inleiding: Is begraven een goede gewoonte, of een bijbels gebod? En is crematie onchristelijk?

Thema: Christenen kiezen voor begraven

1) De Bijbel zegt: begraven

In heel de bijbel doen de gelovigen er veel moeite voor om hun geliefden waardig en met zorg te begraven. Sara (Gen. 23), Jakob en Jozef (Gen. 49+50), Mozes -door de HERE Zelf (Dt. 34:6)-, Johan-nes de Doper (Mk. 6), Stefanus (Hd. 8), en niet te vergeten de zorg voor het lichaam van Christus na zijn dood.

Zelfs slechte mensen als misdadigers of ongelovigen krijgen in de meeste gevallen toch nog een begrafenis (misdadigers in Deut. 21:22-23, Ananias en Saffira in Hand. 5:6+10)

Kortom: Begraven is dé manier van lijkbezorging in de bijbel.
2) De Bijbel kent verbranden en cremeren

In de bijbel zijn drie gevallen te vinden, waar het echt om lijkverbranding gaat. Maar in Joz. 7:25-26 (Achan en zijn gezin) en 1 Sam. 31:8-13 (de inwoners van Jabes halen de lijken van Saul en zijn zonen) gaat het om een kombinatie van verbranden en begraven.

Als bijbeltekst vóór crematie blijft alleen Amos 6:9-10 over. Door een epidemie is het aantal slachtoffers zó groot, dat men de toevlucht wel nemen moet tot verbranding. Maar op grond van één uitzonderlijke situatie kun je niet afleiden, dat crematie onder Israel een gewoon verschijnsel is.

Kortom: In de bijbel komt geen uitdrukkelijk gebod om te begraven of een uitdrukkelijk verbod om te cremeren voor. Toch is er alles te zeggen voor begraven, want de bijbelse gewoonte van begraven ligt ingebed in een geloofsovertuiging.
3) De Bijbel wijst ons op het voorbeeld van Christus

De begrafenis van Christus is voor de kerk van alle eeuwen zo'n belangrijk feit, dat wij in de Twaalf Artikelen uitspreken: Christus is gestorven, begráven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Jezus heeft zijn begrafenis willen gebruiken om daardoor aan te tonen, dat Hij echt gestorven was, zegt de katechismus.Kortom: Als wij volgelingen van Christus willen zijn, kunnen we dat ook bij ons sterven heel mooi laten zien door ons te laten begraven. Dan gaan wij, net als onze Heer en Heiland, dezelfde weg van sterven, begraven en weer opstaan uit de doden.
4) De Bijbel wijst ons het verband tussen begrafenis en opstanding

In 1 Kor. 15 vergelijkt Paulus het sterven en het begraven van ons lichaam met een zaadkorrel, die in de aarde gezaaid wordt. Lees vooral vers 42-44. Vanwege déze beeldspraak en vanwege het geloof in de opstanding van ons lichaam hebben christenen altijd gekozen vóór begraven. Daarmee geven we aan, wat we van onze toekomst verwachten. In het totale proces van sterven, vergaan en opstaan is de begrafenis voor christenen dus een prachtige symbolische handeling. Daardoor kunnen wij een goed getuigenis afleggen van ons christelijk geloof.Kortom: Begraven is niet alleen maar een bijbelse gewoonte, maar een zaak van christelijke levensstijl.
Bij crematie mist duidelijk de bijbelse symboliek van zaaien en oogsten als beeld van dood en opstan-ding. Bij begraven komt dat christelijk getuigenis wel volledig tot z'n recht. Daarom kiest een christen vol overtuiging voor begráven en níet voor crematie. Want "de begrafenis drukt de navolging van Christus het duidelijkst uit en getuigt van onze verwachting om uit het graf weer op te staan." (J. Douma)
?1? Waar kies je zelf voor – begraven of cremeren? Wat zijn je argumenten?

?2? De meeste christenen hebben cremeren tot voor een jaar of 10/20 altijd afgewezen als onchristelijk. Waarom deden ze dat, denk je?

?3? Zou je zelf een crematie-plechtigheid bijwonen? Waar ligt de grens, waarbij je bepaalt of je wel of niet gaat?

?4? What Would Jesus Do? – is een bekende spreuk. Wat zou de Here Jezus jou voor advies geven als om begraven of cremeren gaat??5? Waarover zou jij nog meer in een preek over ‘begraven of cremeren’ willen horen?


Dovnload 14.09 Kb.