Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zondag of woensdag op de dagen dat we de Stille Watertocht doen vanuit Temse. Wilt u de grote Stille Watertocht

Dovnload 35.77 Kb.

Zondag of woensdag op de dagen dat we de Stille Watertocht doen vanuit Temse. Wilt u de grote Stille WatertochtDatum31.07.2017
Grootte35.77 Kb.

Dovnload 35.77 Kb.

Fietstraject Temse - Wintam - Temse (20 km)

Deze fietstocht kan probleemloos gedaan worden op zondag of woensdag op de dagen dat we de Stille Watertocht doen vanuit Temse. Wilt u de grote Stille Watertocht doen: De boot vertrekt om 14u in Temse en komt omstreeks 17u45 aan in Temse. Voor wie een kleine Stille Watertocht wil maken die kan ofwel om 14 of om 16u nog de boot nemen. Een fietstocht kan dus in principe tot uiterlijk 15u.45.


Deze fietstocht is makkelijk te volgen per nummer via onze Rivertourskaart of ook als u de stafkaart van fietsknooppuntennetwerk Provincie Antwerpen in uw bezit hebt. (Scheldeland, langs Schelde en Rupel Mechelen en Lier). Te verkrijgen bij VVV kantoren.

Fietstocht van knooppunt tot knooppunt

Start Temse Wilfordkaai (i75)- Rij in de richting van de Scheldebrug. Sla voor de brug (aan taverne Temsica) linksaf naar Hendrik Consciencestraat .

Na 100 m de eerste rechts (oprit Scheldebrug). Blijf op het fietspad en rij de brug over (365m). Direct na de brug rechts afslaan richting Weert (03) en onmiddellijk terug rechts onder de Scheldebrug het dijkpad op.

Blijf dit volgen (1,5 km). Rechts van u ziet u nu ‘Buitenland’ liggen (02).

Blijf het dijkpad volgen tot aan de Notelaer (01). Voorbij de Notelaer eerste rechts: Notelaersdreef. Op het eind links Louis De Baerdemaeckerstraat. Na 1km. rechtdoor Nattenhaasdonkstraat. Blijven volgen tot Noordelijk Eiland -Wintam. (31).

Nadien komt u automatisch terug op het dijkpad (54). Rij rechtdoor tot onder de Scheldebrug (8 km.) Rij links de Scheldebrug op. Over de brug terug de eerste links en terug links de Consiencestraat in. Na 100m rechtsaf de Wilfordkaai. Einde fietstocht..Fiets van het verleden naar het heden


’s Morgens kan gefietst worden over een vrij groot traject in het Scheldeland. Vertrek in Temse over de Scheldebrug. Vanaf 29 mei 2009 zijn er zelfs 2 bruggen. De oudste brug brengt het verkeer vanaf dan van Bornem naar Temse. De Nieuwe brug net andersom. De Scheldebrug(gen) is (zijn) 365 meter lang.
De eerste brug werd ontworpen door Eifel, inderdaad de ontwerper van de Parijse Eifeltoren, en werd in 1870 voltooid. Ze deed dienst in de spoorwegverbinding tussen Mechelen en Terneuzen. Omdat in die periode nog geen auto's of fietsen rondreden, was zij enkel toegankelijk voor spoorwegverkeer en voetgangers. Met een lengte van 343 m was zij toen de langste brug van België.

Tijdens de eerste Wereldoorlog liep de brug ernstige schade op. Zij werd toch enkele keren hersteld waar kon. In 1940 werd ze echter om strategische redenen door Franse en Belgische genietroepen zelf opgeblazen.


Na de oorlog kreeg de bouw van een nieuwe brug voorrang. Er was discussie over het al dan niet voorzien van een tweede rijstrook. Ook wilde men een tweede brug ter hoogte van de toen florerende Boelwerf. Uiteindelijk werd - onder druk van Temse - beslist enkel de vernietigde brug te herbouwen, maar wèl met een dubbele rijstrook...
De eerste paal werd op 2 juni 1949 geplaatst. Op 19 december 1955 volgde de plechtige ingehuldiging door Koning Boudewijn.. Er is een ophaalbaar gedeelte, waarlangs schepen met een hoge opbouw Temse kunnen bereiken en verlaten. De breedte van deze doorgang bepaalde de maximale grootte voor zeeschepen (breedte 50meter), die destijds op de Boelwerf gemaakt konden worden.
In april 1994 werd het beweegbaar gedeelte vervangen door een nieuwe rolbasculebrug; de plechtige heropening van de brug vond plaats op 29 april 1994.
Aan de kant van Temse bevinden zich twee monumentale beelden door Karel Aubroeck: De Schelde en De Golven. Deze werden in 1958 en 1964 geplaatst. Ook als de nieuwe brug opengesteld wordt zullen beide bronzen beelden ,die volledig gerestaureerd worden, de brug sieren.

Na de Scheldebrug rijdt u eventjes richting Weert en direct de Scheldebruggen onder. Nog enkele forse pedaalstoten en u kan morgen tegen uw vrienden zeggen dat u in het “Buitenland” bent geweest. "Buitenland" is een gehucht van de gemeente Hingene-Bornem. Rond de jaren 1880-1920 was het wereldbekend voor de mandenmakerij in die regio. Een van de bekende families in de mandenmakerij was de familie Merckx, die een groot deel van het Buitenland heeft gebouwd, en waarvan de nazaten er nog wonen of jaarlijks op familiefeest komen. Een van de potentaten heeft diverse optreksels van de wereldtentoonstelling van 1894 op eigen kosten en op realistische schaal laten herbouwen in Buitenland. Zo ook het "Huis der Reuzen" of het "Huis der Teutonische Ridders". Imposant!. We fietsen rechtdoor en komen zo automatisch terug op de Scheldedijk. De Notelaer is het volgende paveljoen, waar eventueel kan gestopt worden voor pick-nick en een drankje. "De Notelaer" werd ooit gebouwd als zomerpaviljoen voor de graven van Ursel van het Kasteel van Ursel in Hingene. In de reeks de Stille Waters was dit het huis van de familie Verlat ( toen gespeeld door Jo de Meyere.).

Na de Notelaer terug in Hingene gaan we links richting Nattenhaasdonkstraat. Een gehucht met een ook alweer rijke geschiedenis. Genealogisch repertorium Nattenhaasdonk 1795-1904 (later Wintam)

De parochie Nattenhaasdonk was door haar ligging aan de Rupel een zeer  belangrijke handels- en strategische plaats. Ondanks de sombere “teleurgang van de waterhoek" wordt algemeen aanvaard dat de kerk van Nattenhaasdonk eens de hoofdkerk was van de gemeente, als dochterkerk van Bornem. Het vermoeden dat de kerk van Nattenhaasdonk moederkerk was voor de kerk van Hingene wordt bevestigd door allerlei details: Een oorkonde, in 1487 uitgevaardigd door Maximiliaan van Oostenrijk, verplichtte de gemeentelijke overheid de officiële bekendmakingen en verordeningen eerst in de kerk van Nattenhaasdonk en pas daarna in de kapel te Hingene mee te delen. Bijkomende onrechtstreeks bewijs vormt ook nog de interpretatie van twee oorkonden uit 1190 en 1198. Daarin wordt de naam van Haasdonk steeds vermeld vóór die van Hingene, en ook bij de ondertekening figureert de handtekening van de pastoor van Nattenhaasdonk vóór die van Hingene. 

In 1664 bij gelegenheid van een lang aanslepend rechtsgeding tussen de parochies Hingene en Nattenhaasdonk, omtrent de betwisting van voorrechten tussen beide kerken, haalt de pastoor van Nattenhaasdonk een brief aan van Wenernar, kastelein van Gent en heer van Bornem (1088-1138); daarin is sprake van de aanstelling door zijn grootvader van een priester te Haasdonk. Hieruit kan men met zekerheid besluiten dat Nattenhaasdonk een eigen kerk had in de eerste helft van de 11e eeuw. Van Hingene werd toen nog met geen woord gerept.

De 16e eeuw bracht voor Nattenhaasdonk veel tegenspoed. In 1566 werd de kerk volledig verwoest, vermoedelijk door beeldstormers. Pas veel later werd de wederopbouw aangevat in 1603 begon men aan een nieuwe toren, in 1610 aan het koor en in 1616 werd de beuk gebouwd. Deze periode moet ervoor bepalend geweest zijn dat Hingene Nattenhaasdonk definitief voorbijstak; menig pastoor te Nattenhaasdonk gaf toen zijn bediening op wegens armoedig bestaan. De pastoors van Hingene werden vanaf 1599 desservitor te Nattenhaasdonk. 

Het was de overstroming van 1825 die een einde maakte aan deze woonkern. Deze overstroming, die weken lang gans de omgeving blank zette, was het einde van het kerkelijk Nattenhaasdonk. De inwoners van het nabij gelegen Wintam hadden in het verleden reeds verschillende inspanningen gedaan om een eigen kerk te bekomen. Bij KB van 1827 werd er toestemming gegeven voor het bouwen van een nieuwe kerk op de kouter te Wintam. De eerste steen werd gelegd op 29 mei 1828. De toren kwam er pas in 1862. Het barok meubilair is afkomstig uit de kerk van Nattenhaasdonk. De nieuwe kerk werd toegewijd aan de Heilige-Drievuldigheid en aan Sint-Margaretha die voorheen patrones van Nattenhaasdonk was. 

Deze bewerking van de parochieregisters (1795-1904) is het vervolg op de reeds bewerkte parochieregisters (1600-1797). Er zijn genealogische gegevens van 1795 tot 1828 (Nattenhaasdonk) met aansluitend deze van Wintam tot 1904. Het bestand kent ondertussen reeds 10.860 namen. De huveneersheuvel is de oude kerkheuvel. Op die plaats staat nu een kapel er staat ook een gedenkteken aan de boerenkrijg Pastoor Huveneers was algemeen aalmoezenier van de Brigands.Als je door dit mooie polderlandschap gereden hebt kom je automatisch aan de Sluis van Wintam en het Noordelijk eiland.
Wintam

De grote watersnood van 01 februari 1953 eiste niet alleen in Nederland een zware tol. Ook in ons land was de schade van de historische winterstorm enorm. In Wintam brak de dijk van de Rupel door en dagenlang stroomde miljoenen liters water de laaggelegen polders in. De Rupel-Bres was zo'n 75 meter lang en 10 meter diep!  De grote middelen, scheepsladingen vol stenen, vele vrijwilligers moesten ingezet worden om de bres in de dijk te dichten. Koning Boudewijn bezocht de noodwerken.  Na ongeveer 2 maand was de bres volledig gedicht.  En op 01 juni 1953 stonden alle inwoners weer droog

Men kent Wintam vooral in de scheepvaart.  Dit klein dorpje heeft namelijk een Zeesluis.  Deze Zeesluis ligt aan het begin van het kanaal Brussel-Schelde.  Via deze sluis kunnen schepen van de Schelde naar Brussel varen en van Brussel via de Schelde naar Antwerpen en de Noordzee.
Vroeger liep het kanaal tot aan de Oude Sluis van Wintam, maar dan moesten de zeeschepen via de kronkelende Rupel varen om in de Schelde te geraken.  Dat is dus verleden tijd.  In 1997 is de Zeesluis officieel geopend door Koning Albert II.
Tussen het kanaal Brussel-Schelde en de Rupel ligt nu een natuurgebied ( zie Noordelijk eiland hieronder)..  Hier vind men vooral veel soorten vogels.  Er zouden zeldzamere exemplaren te vinden zijn dan in het Zwin (Knokke).
Wintam en water, het is een normaal begrip.  In het noorden ligt Wintam aan de Schelde, in het Oosten aan het kanaal Brussel-Schelde.

Noordelijk Eiland bij sluis Wintam

Op een steenworp van de sluis van Wintam en de toegang van de Schelde naar de haven van Brussel ligt het Noordelijk Eiland,een sleutelnatuurgebied van een 50 hectare tussen de Rupel en het Zeekanaal Brussel-Schelde, gesitueerd in de zoete zone van het Schelde-estuarium. Het lichtgolvend gebied is een ‘nieuw’ stukje natuur met centraal een waterplas en enkele struwelen. Maar ‘nieuw’ betekent verre van artificieel. De natuur ontwikkelt zich ‘natuurlijk’en creëert een verrassende en boeiende biodiversiteit waar voorheen slechts opgespoten baggerspecie uit de nieuw gegraven kanaalarm was te vinden. Samen met twee andere sleutelgebieden - het Ketenisseschoor op de Antwerpse Linkeroever in de brakke zone en Inlaag 2005 bij Ellewoutsdijk (Nl) in de zoute zone van het stroomgebied - streeft het Interregioproject 'De Schelde Natuurlijk!' ernaar die gebieden met een minimum aan infrastructurele ingrepen meer en beter toegankelijk te maken voor de bezoeker en de natuurliefhebber.De algemene doelstelling van De Schelde Natuurlijk! is immers om bij de bevolking aandacht te vragen voor de ecologische waarde van het Schelde-estuarium en zo het maatschappelijk draagvlak te verbreden voor een duurzame ontwikkeling van de rivier.Noordelijk Eiland, Ketenisseschoor en Inlaag 2005 zijn te beschouwen als schoolvoorbeelden en als visitekaartjes van wat De Schelde Natuurlijk! beoogt met het estuariene herstel in de verschillende zones van het Zeescheldebekken.

De drie gebieden verspreid langs de estuarienegradiënt van zoet naar zout zijn elk gekarakteriseerd door specifieke habitats met de hun eigen plant- en diersoorten. In het NoordelijkEiland (zowel in trek bij broed- en doortrekvogels als bij overwinteraars) observeer je aan de zacht aflopende waterrand vooral watervogels (zoals eenden van alle slag, aalscholver) en steltlopers (zoals groenpootruiter, tureluur,grutto) die op hun beurt bijzonder in de smaakvallen bij roofvogels (zoals slechtvalk, buizerd en torenvalk). Aan de slootpartijen vind je de dodaars, oeverzwaluw en kwikstaart. Een waar paradijs voor de birdwatcher! Die krijgt in de zeer nabije toekomst op de Rupeldijk ter hoogte van de veersteiger een vogelkijkhut te zijner beschikking waar hij ongestoord zijn gevederde vrienden kan bespieden. De kijkhut zal tevens dienst doen als schuilhut voor de veergebruikers. Voor de begrazing zorgen Heckrund en Konikspaard, want nagenoeg alle genoemde vogels houden van open landschapen kort gras.
Proeftuin van pioniersvegetatie

De verschillen in ondergrond door de afwijkende wijzen van opspuiten van de baggerspecie en de diversiteit van de specie zelf, laat toe dat zich in het kleinschalige gebied sinds 1997 (bij het beëindigen van de baggerwerken) een grote verscheidenheid aan flora ontwikkelt (op nat zand, op de vochtige randen van de waterpartijen en in het water). Die ontwikkeling is nu nog altijd aan de gang en maakt het Noordelijk Eiland tot een uitermate interessante proeftuin voor de observatie van de evolutie van pioniersvegetatie naar een immer toenemende biodiversiteit, die je nu al behoorlijk indrukwekkend kunt noemen.

Voor het Noordelijk Eiland opteerde WWF, coördinator van De Schelde Natuurlijk!, in overleg met Waterwegen en Zeekanaal NV en met het Agentschap voor Natuur en Bos voor de aanleg van een wandelpad door het gebied, de oprichting van een vogelkijkhut op de Rupeldijk en de plaatsing van informatieborden op strategische locaties. De hut zal van op de Rupeldijk een adembenemend doch vreemd panorama bieden: water, natuur, industrie, hoogspanningspylonen,drukke scheepvaart, kleinschalig watertoerisme, bloeiende horeca,weiland en de niet uit het vlakke land weg te denken kerktorens.


Het Noordelijk Eiland is ondanks zijn geringe afmetingen een aanbevelenswaardig voorbeeld van hoe verschillende overheidsinstellingen en milieuorganisaties de handen in elkaar sloegen om een boeiende natuurbeleving mogelijk te maken. Boeiend in vele opzichten. Hoe evolueert ‘nieuwe’ natuur? Hoe beleven natuurliefhebbers die nieuwe natuur? Hoe appreciëren zij de inspanningen van de initiatiefnemers van het Interregproject De Schelde Natuurlijk! om het gebied beter toegankelijk te maken?.

Aan het Noordelijk eiland sta je dus op een punt van 3 waterwegen: Schelde, Rupel en Kanaal. Op de fiets-terugweg naar Temse volg je gewoon terug de Schelde via het dijkpad. Er volgen nog enkele tavernes en restaurants om te verpozen zodat je binnen 9 km terug fris de Scheldebrug(gen) in Temse over kan.


Fietsen over het water

Een zalig tussendoortje of een opwarmertje voor onze Scheldetochten met Rivertours zijn de verschillende veren waarvan u tijdens uw fietstocht altijd een beroep kan doen. De veermannen varen u graag naar de andere kant van de rivier en als het écht moet, ook weer terug. Bij de fietstochten dewelke Rivertours voor u samengesteld heeft in Scheldeland, kan je van deze diensten gebruik maken om uw fietstocht rond te maken. Fietsen mogen immers mee op de boot. We geven alvast een overzicht mee van de openingstijden van de veren die we meest zullen gebruiken:


Baasrode-Kastel (over de Schelde)

1 april-30 september van 7 tot 21u. elk halfuur en uur.Mariekerke-Moerzeke (over Schelde)

1 april-30 september van 8 tot 20u. elk halfuur en uurDriegoten-Weert (over Schelde)

1 april-30 september van 8 tot 20u. elk halfuur en uur (Niet om 12.30u.)Tielrode-Hamme (over Durme)

1 april-30 september van 7 tot 21u. elk halfuur en uur (Niet om 12.30u.)Boom-Klein-Willebroek (over Rupel)

1 april-30 september van 7 tot 21u. elk halfuur en uur (Niet om 12.30u.)Schelle- Wintam (over Rupel)

1 april-30 september van 8 tot 21u. elk halfuur en uur (Niet om 12.30u.)
Andere fietsroutes langs het water

TEMSE

Sterroute

 

Priester Poppe fietsroute

 

Fietsen door Natuurrijk Temse

 

Langs Vlaamse Wegen VTB-VAB brochure

 

Scheldeverentocht

DENDERMONDE

Ros Beiaardroute

 

De Pillecynroute

HAMME

Miraroute

KLEIN-BRABANT

Scheldedijkpad

SCHELDELAND

Aspergeroute

 

Baksteenpad

 

Toeristische kaart Rivierenland

PROV. ANTWERPEN

Fietsroutes Antwerpen-West

 

Getijdenfietsroute

 

Fietsknooppuntennetwerk ScheldelandEen uitwerking van:


Rivertours staat in voor de reservatie en logistieke uitvoering
van de toeristische vaarprogramma’s van Boottochten Scheldeland.  • Fietstocht van knooppunt tot knooppunt
  • Fiets van het verleden naar het heden
  • Andere fietsroutes langs het water

  • Dovnload 35.77 Kb.