Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Zuidervaartje noord

Dovnload 155.63 Kb.

Zuidervaartje noordDatum05.12.2018
Grootte155.63 Kb.

Dovnload 155.63 Kb.Toetsing signaalgebieden reeks 3

ZUIDERVAARTJE NOORD

Nummer/code: SG_R3_BPOL_02

Gemeente: Brugge

Hydrografie: afstroomgebied Leopoldkanaal

Betrokken waterlopen: • Zuidervaartje (prov nr WH.10; VHAG 8), 1ste categorie, doch in beheer bij W&Z nv

 • Zijloop zonder naam (prov nr WH;10.5.B, VHAG 2138), beheer Oostkustpolder

Oppervlakte: 5,76 ha

Planologie: woonuitbreidingsgebied

Overstromingen: ROG / effectief overstromingsgevoelig / ORL T100


Status/versie: 12/11/2015 goedgekeurd door Algemene bekkenvergadering Brugse Polders

Datum laatste revisie: 27-4-2016Naam document: SG_R3_BPOL_02_Zuidervaartje_goedgekeurd ABV20151112_uitgebreide fiche.docx

Figuur 1: Overstromingen stroomopwaarts het signaalgebied tijdens de jaarwende 2002-2003 – bouwput de Mouterij.LEESWIJZER

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde planologische bestemming (woongebied, woonuitbreidingsgebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

In signaalgebieden bestaat er mogelijks een tegenstrijdigheid tussen de geldende bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem.

De toetsing van het signaalgebied betreft een analyse van de mogelijke effecten die de realisatie van een harde bestemming in het overstromingsgebied zou kunnen meebrengen. Uit de analyse van deze effecten worden suggesties gedaan naar mogelijke ontwikkelingsinitiatieven die geen schade aanrichten aan het watersysteem. Hierbij wordt uitgegaan van de risicobenadering welke een combinatie is van kans tot overstromingen met erbij gaande wateroverlast (schade) (risico = kans x schade). Tot slot worden voorstellen geformuleerd en voorgelegd aan de Vlaamse Regering hoe men met de niet gerealiseerde harde bestemming gelegen in overstromingsgevoelig gebied in de toekomst verder kan omgaan. Hierbij zijn 3 opties mogelijk: • optie A) bouwen met voorwaarden opgelegd door de reguliere watertoets;

 • optie B) aangepast overstromingsveilig bouwen;

 • optie C) het bouwen niet toelaten omwille van een grote overstromingskans en zoeken naar een andere bestemming voor het betreffende signaalgebied.

Deze nota is als volgt opgebouwd.

 1. Hoofdstuk 1: het kader waarin de toetsing signaalgebieden wordt uitgevoerd wordt gesitueerd aan de hand van de beslissingsboom uit de omzendbrief van de Vlaamse Regering LNE/2015/2. Voor meer duiding wordt verwezen naar bijlage 1.

 2. Hoofdstukken 2 t.e.m. 7: onderbouwing. Hier wordt duiding en informatie gegeven ter onderbouwing van het spanningsveld dat bestaat tussen 2 ruimtelijke claims. Met name de van nature aanwezige ruimtelijke claim ingenomen door water bij het optreden van sporadische en niet voorspelbare overstromingen versus de harde bestemmingen die men via planologische beleidskaders voor ogen heeft. Hoofdstuk 7 omvat een synthese van de essentiële aspecten besproken in de vorige hoofdstukken.

 3. Hoofdstuk 8 omvat vrijblijvende suggesties inzake mogelijke alternatieve bestemmingen en inrichtingen van het gebied die compatibel zijn met het watersysteem en mogelijkheden biedt om naast ruimte voor water ook tevens andere bestemmingen en gebruiken te voorzien.

 4. Hoofdstuk 9 geeft een bondig overzicht van mogelijke instrumenten die ingezet kunnen worden in geval de keuze is om het signaalgebied te herbestemmen. Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 2.

 5. Hoofdstuk 10 bevat het verslag van de overlegrondes, besprekingen en adviezen die gevoerd zijn gedurende het tot stand komen van de nota. In deze zin is de opstelling van de nota een voortschrijdend proces met meerdere aangepaste versies n.a.v. het overleg dat gevoerd werd.

 6. Hoofdstuk 11 betreft het voorstel van startbeslissing aan de Vlaamse Regering. Procedureel is het de Algemene Bekkenvergadering (ABV) van het bekken van de Brugse Polders die dit voorstel opmaakt. Praktisch wordt dit voorstel van startbeslissing voorbereid door het bekkensecretariaat van de Brugse Polders in samenwerking met de ambtenaren van de verschillende beleidsdomeinen, betrokken bij het integraal waterbeheer, de diensten RO en gebiedsbeheer van de betrokken gemeenten en de waterbeheerders. Indien aangestuurd wordt op een wijziging in bestemming wordt ook het advies van de deputatie of het CBS ingewonnen.

Informatie over de afgebakende overstromingscontouren die weergegeven zijn op kaart in deze bundel kan worden geconsulteerd via de website www.waterinfo.be. De keuze “Geoloket” in het menu van de website laat toe verschillende soorten overstromingskaarten te raadplegen.

Secretariaat Bekken van de Brugse Polders

p/a Vlaamse Milieumaatschappij

Zandvoordestraat 375

8400 Oostende

T 059 56 26 58

secretariaat_brugsepolders@vmm.be

INHOUD


1Situering oefening “Toetsing Signaalgebieden” 2

2Motivering selectie signaalgebied en afbakening 2

3Situering 2

3.1Algemeen 2

3.2Hydrografie en Reliëf 2

3.3Bodemgebruik – huidige staat van ontwikkeling 2

3.4Overstromingen 2

3.4.1Gekende overstromingen 2

3.4.2ROG kaarten 2

3.4.3Waterkwantiteitsmodelleringen 2

3.4.4Waterpeilen – waak en alarm 2

4Planologische bestemming 2

4.1Gewestplanbestemming 2

4.2Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS) 2

4.3RUP Gulden Kamer 2

4.4BPA’s 2

4.5GRS Brugge 2

4.6Herbevestigd agrarisch gebied 2

4.7WUG-atlas 2

4.8Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge 2

4.9Verkavelingen 2

5Juridische toets 2

5.1Watertoetskaarten 2

6Beleidsmatige toets 2

6.1Overstromingsrichtlijn water 2

6.1.1ORL kaarten 2

6.1.2Klimaat-toets 2

7Conclusies 2

8Suggesties naar ontwikkelingsperspectief 2

9Analyse van mogelijke instrumenten 2

10Overleg en adviezen 2

11Voorstel startbeslissing Vlaamse Regering 2

11.1Keuze van ontwikkelingsperspectieven 2

11.2Instrumenten 2

11.3Initiatiefnemer: 2

11.4Potenties 2/

 • Toetsing signaalgebieden reeks 3 ZUIDERVAARTJE NOORD
 • Hoofdstuk 1: het kader
 • Hoofdstuk 8 omvat vrijblijvende suggesties
 • Hoofdstuk 10
 • Hoofdstuk 11

 • Dovnload 155.63 Kb.